1 CORINTIOS 11

1As eteesataj etexhlab'al ti' uve' nunb'ane', tan a' ni veesakat vexhlab'al ti' u Cristo. 2Vitz'in vatzik, ni voksa eq'ii, tan b'enameen netulsa in sek'u'l. As nenima unq'a chusb'ale' uve' kat unchus sete. As ye'xhkam nejalpu isuuchil. 3U Tiixhe' a'e' ib'ooq'ol u Cristoe', as u Cristoe' a'e' ib'ooq'ol u naje', as u naje' a'e' ib'ooq'ol u ixoje'. 4Asoj la ib'aju umaj naj ivi' tul uva' ninach naj Tiixh tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh moj la tal naj umaj yol uve' a' tzaanajkat xe' u Tiixhe', as la teesa naje' iq'ii u Cristo. 5Pet ech koj u ixoje' tan asoj ye'l ivi' ixoj la ib'aju tul uva' ninach ixoj Tiixh pet moj tul la tal ixoj umaj yol uva' a' tzaanajkat xe' u Tiixhe', as la teesa ixoj iq'ii vitzumele', tan eela kuxh stuk' uva' kat tzok'pik el u xi'l ivi' ixoje'. 6Tan asoj ye' la ib'aju ixoj vivi'e', as aal b'a'ne' uva' la tzok'pik el u xi'l ivi' ixoje'. Pet asoj ch'ixub'al te ixoj uva' la tzok'pu ve't u xi'l ivi' ixoje', as ib'aju ixoj vivi'e'. 7As ye' la ib'ane' uva' la ib'aju u naje' vivi'e' tan ivatzib'al u Tiixhe' u naje'. Tan ni toksa naj iq'ii u Tiixhe'. Pet ech koj u ixoje', tan a' vitzumel ixoje' la toksa iq'ii. 8Tan tul uva' kat icheesa ve't u Tiixhe' u b'axa naje' tuk' u b'axa ixoje', as ye'le uva' a' koj kat elkat ch'u'l u naje' k'atz u ixoje'. Pet a' kat elkat ch'u'l u ixoje' k'atz u naje'. 9As ye' kat icheesa u Tiixhe' u naje' ti' ilochat u ixoje'. Pet kat icheesa Aak u ixoje' ti' ilochat u naje'. 10Esti'e' techal chit la ib'aju u ixoje' vivi'e' texhlal tetz uva' ninima ve't ixoj vitzumele', tan a'e' b'a'n vatz unq'a ángel. 11Pet sukuvatz, jank'al o' uva' at ve't ok o' k'atz u Kub'aal Jesúse', as ye'l koj u naje', as ye'le u ixoje' ati. As ye'l koj u ixoje', as ye'le u naje' ati, 12Eche' ta' u ixoje' tan u Tiixhe' ta' kat cheesan ixoj ta'n vimelek' u naje'. As u naje' a' ni titz'eb' kat naj k'atz u ixoje'. As kajayil kuxhe' ta' tzaanaj xe' u Tiixhe'. 13As qitz'ataj setuk', ¿ma b'a'n kuxhtu' uva' la inach ve't unq'a ixoje' Tiixh tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as tul ye'l vivi' cha'mae' b'ajumal? 14As chiannal ve't sqe uva' nitzok'pik el u xi'l ivi' unq'a naje', tan ch'ixub'ale' uva' ye' la tzok'pik el u xi'l ivi' u naje'. 15Pet ech koj u ixoje', tan tetz chit ixoje' uva' la ich'iisa ixoj u xi'l ivi'e'. Tan a' u Tiixhe' kat aq'on te ixoj uva' nim u xi'l ivi' ixoje', tan a' u xi'l ivi' ixoje' ni b'ajun vivi' ixoje'. 16Asoj ab'il ye' la niman u yole' uve' ni vale', as la val sete uva' chiannal sqe uva' ech chit nu kub'ane'. As echat nib'an unq'a qitz'in qatzike' tulaj unjoltu unq'a tename'. 17As tuk untz'ib'a b'en ka't unq'a yole' sete, vitz'in vatzik. Pet ye' la uch valata' uva' b'a'n neb'ane', tan jit u b'a'ne' neb'ane' tul uva' nemol etib'. Pet a' u va'lexhe' neb'ane', 18tan kat vab'i yol seti' ti' uva' tul nemol etib' sekajayil ti' enachat Tiixh, as jit eela etxumb'al. Pet jalel tib' vetxumb'ale'. As nunnima unb'iil uva' an chit u yole' uve' ni vab'i, 19tan ni vitz'a uva' techal chit la ib'ane' uva' jit eela vetxumb'ale' ti' uva' la ootzili uva' ab'iste ex uve' ex tetz u Tiixhe'. 20Tan tul uva' nemol etib' as eche' tetzkoj u Jesús u tx'a'o'me' uve' neb'ane'. 21Tan tul uva' netx'a'ne', as at ex uva' b'axel netechb'u vetetze' vatz vemoole'. Esti'e' uva' at ex uve' nu kuxh ekuy ve't eva'y. As tul at ka't ex uve' q'ab'a'm neb'an ve'te'. 22¿As ye'l kol ekab'al q'a ati uva' la tx'a'nkat ex as la uk'a'kat ex? ¿As ma ye' nib'en sete uva' ni teesa tib' eq'ii sevatzaj ti' ech'ixvisat unq'a qitz'in qatzike' uve' ye'l tetz ati? As tul molomal ex sekajayil ta'n u Tiixhe'. ¿Kam la val q'i ti' uve' neb'ane'? ¿Ma netale' uva' la voksa eq'ii sti'? ¡Ye'le ta'! 23As u chusb'ale' uve' kat unk'ul ta'n u Kub'aal Jesús, as a'e' kat unchus sete. As ech ni tal ile': Tan tu u aq'b'ale' uva' kat aq'ax ok u Kub'aal Jesús tiq'ab' unq'a iq'esal unq'a tename' as tul ye'xnik itxey chajnaj Aak, as itxey ve't Aak u paane'. 24As tul ma't taq'at Aak ta'ntiixh sti', as ijatx ve't Aak u paane'. As ech tal ve't Aak ile': «Etxeytaj; as etx'a'taj, tan a'e' vunchi'ole' uve' tuk vaq' k'axb'isaloj seti'. As chajpaj chit etx'a'at u paane' eche' uva' nu kub'an cheel, as la etulsa in sek'u'l,» ti'k Aak. 25As echat chit ib'an Aak tuk' u koopa tan tul uva' kat tzojpu ve't itx'a'n chajnaj, as itxey ve't Aak u koopa. As ech tal Aak ile': «As u a'e' uva' at ku' tu u koopa, as a'e' u ak' tzaq'ite' uve' la k'ujeb' kan ta'n vunkajale'. As chajpaj chit etuk'at u vino tu u koopa eche' uva' nu kub'an cheel, as la etulsa in sek'u'l,» ti'k Aak. 26Esti'e' ni val sete, tan chajpaj chit etx'a'at u paane' as chajpaj chit etuk'at u vino uve' at tu u koopa, as a' vikameb'al u Kub'aal Jesús la etulsa sek'u'l sevatzaj techal la ul Aak tika'pa. 27Esti'e' ni val sete, ab'il ex uva' la tx'a'on u paane' as la etuk'a u vino tu u koopa as tul ye' b'a'n etatine' sevatzaj, as ech exe' eche' unq'a uxhchile' uva' kat eesan iq'ii u Kub'aale'. Tul kat k'axb'u vichi'ol Aake', as kat el vikajal Aake' vatz u kuruse'. 28Esti'e' ni val sete, etitz'ataj je' etib' sejununila. As a'n la etx'a' u paane'. As la etuk'a u vino uva' at tu u koopa. 29Tan asoj la etx'a' u paane'. As la etuk'a u vino uva' at tu u koopa as tul ye' kat etitz'a je' etib' sevatzaj, as a' u k'axk'oe' la eteq'o tzan seti'. 30As nimal unq'a qitz'in qatzik at sexo'l uva' aach'o'm. As ati uva' yaab' kuxh vichi'ole'. As ati uva' kamnalu ve'te'. 31As kat koj qitz'a je' qib', as ye' la b'anchu kusuuchil ta'n u Kub'aale'. 32Pet tul nib'an u Kub'aale' kusuuchil, as nu kupaleb'e u k'axk'oe' ta'n Aak, aq'al uva' ye' la b'en o' tu u choob'al paave' tuk' unq'a tename' uve' ye' ni niman Aak. 33Esti'e' ni val ve't sete, vitz'in vatzik, tul uva' la emol etib' ti' u tx'a'o'me', as etx'eb'taj etib' sekajayil ti' etx'a'ne'. 34Asoj at ex uva' va'y ni b'anon ex, as tx'a'noj ex tekab'al, aq'al uva' ye' la ul u k'axk'oe' seti' ti' u va'lexhe' uve' neb'ane' tul nemol etib' sevatzaj. Atil chit ka't u yol uve' la vil isuuchil. As oonnal ve't in sexo'l unpajte.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\