1 CORINTIOS 14

1Esti'e' ni val sete, eya'lutaj etib' ti' exo'nit etib' sevatzaj. As okojtaj ex ilil ti' ejajat te u Tiixhe' ti' uva' la taq' Aak etijle'm ta'n u Tiixhla Espíritu. As la ejaj te Aak uva' at ex la taq' Aak etijle'm ti' etalat isuuchil viyol Aake' xo'l unq'a qitz'in qatzike'. 2Tan ab'il uve' la yolon tu uma't yolb'al as eche' te koj unq'a qitz'in qatzike' ni yolonkat, pet te u Tiixhe' ni yolonkat. As k'uxh a' u Tiixhla Espíritu la aq'on u tijle'me' ti' talat isuuchil umaj yol uva' ye'xheb'il ootzin tetz, as ye'xheb'il la pal tu u yole' uve' kat alpi. 3As ab'il uva' la alon ve't isuuchil viyol u Tiixhe' te unq'a qitz'in qatzike', niyolone' ti' iyak'insal taama, ti' ichiib'isal taama as ti' toksal xe' taama ti' inimal viyol Aake'. 4As ab'il uve' at tijle'm ti' iyolon tu uma't yolb'al as an kuxhe' niyak'insa taama. Pet ab'il uve' at tijle'm ti' talat isuuchil viyol u Tiixhe' xo'l unq'a qitz'in qatzike', as niyak'insa taama unq'a qitz'in qatzike' skajayil uve' ni niman u Jesús. 5As a' ni vale' uva' kajayil koj chit ex at etijle'm ti' eyolon tu uma't yolb'al. Pet aal b'a'ne' uva' at etijle'm ti' etalat isuuchil viyol u Tiixhe' xo'l unq'a qitz'in qatzike', tan aal b'a'ne' uva' la pal unq'a qitz'in qatzike' skajayil tu u yole'. As la yak'in taama ti' viyol u Tiixhe'. Esti'e' ni val sete uva' asoj ye'xheb'il la alon isuuchil u yole' uva' kat alpu tu uma't yolb'al, as nim talche' uva' la alpu isuuchil viyol Aake' ti' uva' la alpu tu uma't yolb'al. 6As eche' ta' in, vitz'in vatzik, tan asoj tu uma't yolb'al la yolonkat in sete tul la b'en vil ex, as ye' la pal exe' stuul. As ye'l kuxh itxa'ke' u yole' seti'. Pet aal b'a'ne' la b'en val isuuchil u yole' sete uva' ootzimal seta'n, aq'al uva' la pal ex tu u txumb'ale' as u chusb'ale' uve' tetz u Tiixhe'. 7As eche' unq'a q'oob'e'tze' tan asoj eela kuxh u tuul ivi' unq'a q'oob'e'tze' eche' u su'e' uve' ni xulile' tuk' u jiich'e' uve' niq'oope', as ye' la b'en sqe uva' kam q'oob'e'tzil nib'anb'ele'. 8As eche' umaj trompeta tan asoj ye' la oq'sal tijikil ti' imolpu unq'a sole' ti' ib'en tu ch'a'o, as ye' la ib'an chajnaj tuche' ti' ib'en tu u ch'a'oe'. 9Echat chit nib'an sexo'l tan asoj ye' la uch tab'il isuuchil u yolb'ale' uva' niyolb'el sexo'l, ¿as kam q'i la etulb'e etootzit u yole' uve' ni talpu sexo'l? As la kuxh teq'o u kajiq'e' u yole'. 10Tan nimal kuxhe' unq'a yolb'ale' at vatz u tx'ava'e' as at isuuchil sijununil uve' niyolb'e unq'a uxhchile'. 11Asoj ye'l in la pal in tu visuuchil umaj yolb'al, as ech ine' vatz unq'a uxhchile' uva' niyolb'en u yolb'ale' eche' umaj uxhchil uva' va'len tenam tzajnajkat. As echat unq'a uxhchile' sunvatz eche' unq'a uxhchile' uva' echen tu uma't tenam. As ye' la tab'i tib' kuyol sukuvatzaj. 12As echat kuxh b'anel eta'n vitz'in vatzik, tan netachva uva' la taq' u Tiixhla Espíritu etijle'm. Pet a' ni vale' uva' aal b'a'ne' la taq' Aak vetijle'me' ti' elochat unq'a qitz'in qatzike' ti' iyak'insal taama k'atz u Tiixhe'. 13Esti'e' ni val sete, ab'il uva' at tijle'm ti' iyolon tu uma't yolb'al uva' va'len yolb'alil, as la ijaj b'a'nil te u Tiixhe'. As la taq' Aak tijle'm ti' talat isuuchil u yole' uva' kat tal xo'l unq'a qitz'in qatzike'. 14Tan asoj la unnach Tiixh tu uma't yolb'al uva' ye' ootzimal sva'n, as tuk' kuxh u vaanxelale' la unnachkat Tiixh. Pet ech koj vuntxumb'ale', tan ye' nipal tu u yole' uve' kat vala. 15¿As kam q'i la unb'ane'? Tan tul la unnach Tiixh tuk' vaanxelal, as la pal in tu u yole' kam uve' ni vale'. As tul la b'itz in tuk' vaanxelal, as la pal in tu uve' nunb'itza. 16Pet asoj la etoksa iq'ii u Tiixhe' tuk' etaanxelal tu uma't yolb'al, ¿as kam la ib'an umaj uxhchil q'i uve' la ab'in veyole'? Tan tul la etaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' as ye' la uch talat u uxhchile' uva' «An chite',» chaj la tale', tan ti' uva' ye' ni pal tu u yole' uve' kat etala. 17As k'uxh b'a'n sete kam uva' netale' tul netaq' ta'ntiixh te u Tiixhe', as ye' la yak'in taanxelal u uxhchile', tan ye' nipal tu u yole'. 18As ni vaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' ti' uva' unyolon seti' tu ka't yolb'al ta'n u Tiixhla Espíritu. 19Pet tul molel qib' setuk' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ti' viyol u Tiixhe', as aal b'a'ne' uva' o'va'l kuxh yol la val sexo'l uva' la pal ex stuul ti' vaq'at etxumb'al, ti' uva' k'uxh lavoj mil yol la val tu uma't yolb'al uva' ye' la pal ex stuul. 20Vitz'in vatzik, echoj vetxumb'ale' talaj intxa', poro ye' la etitz'a uva' kam chit nib'an unq'a talaj intxa'e'. Pet echoj chit etxumb'ale' eche' q'esla aama. 21Tan ech tal viyol u Tiixh ile' uva' tz'ib'amal kan: «La untxakonsa unq'a tename' uva' ulnaj tzaanaj as uva' va'len ve't viyolb'ale' ti' talat ve't vunyole' te vuntename'. As mita'n la pal u tename' tu vunyole',» ti'k u Tiixhe'. 22Esti'e' tan asoj la yolon o' tu ka't unq'a yolb'ale', as la pal unq'a uxhchile' stuul uva' ye' ni niman u Tiixhe'. As k'uchb'al tetz uva' Tiixh niyolon te unq'a uxhchile'. As jit unq'a niman tetz Aake'. Pet asoj at umaj uxhchil la alon umaj yol sqe uva' Tiixh kat alon ste, as la iyak'in ve't qaama sta'n as jit te unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman. 23As tul uva' la emol ve't etib' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as jolol chit ex la yolon ex tu uma't yolb'al. As jit kuxh nim la ok umaj uxhchil sexo'l uva' ye' ni niman viyol u Tiixhe', ¿as ye' kol la tal q'a uva' ch'u'jil elnallukat ex? 24Pet asoj jolol chit ex la alon isuuchil viyol u Tiixhe' as jit kuxh nim la ok umaj uxhchil sexo'l uva' ye' ni niman Aak uva' ye' nipal tu viyol Aake', as la tz'e' tok u yole' tivi' seta'n. As la b'en ve't ste kam uva' nib'ane', 25tan la tootzi ve'te' uva' a' u va'lexhe' uva' ato'k tu u taanxelale'. As la ib'ane' uva' la ku' ve't qaaloj vatz u Tiixhe' ti' toksat ve't iq'ii Aak. As ech la tal ve't ile': «¡Ate' vil u Tiixhe' sexo'l!» chaj la tale'. 26As la val sete, vitz'in vatzik, tan tul la emol etib' ti' etoksat iq'ii u Tiixhe', as at ex la b'itzan umaj b'itz; as at ex uva' la chusun ex; as at ex uva' la alon isuuchil umaj yol uva' kat tal u Tiixhe'; as at ex uva' la alon umaj yol tu uma'toj yolb'al uva' ye' ootzimal seta'n; as at ex la alon isuuchil u yole' uve' kat alpu tu uma't u yolb'ale'. As kam uva' la eb'ane' as eb'antaj ti' iyak'insal etaanxelal sevatzaj. 27Asoj at ex uva' la yolon ex tu uma't yolb'al, as ka'vo'j ex moj oxvo'j ex la yolon ex. As junun eyolone' tul la yolon ex. As at ex la alon isuuchil unq'a yole' sexo'l uva' kat alpu tu uma't yolb'al. 28Pet asoj ye'l umaj uxhchil at tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh uva' la alon isuuchil u yole' uva' la alpu tu uma't yolb'al, as ye' la uch talpe'. Pet tu kuxh taanxelal u uxhchile' la yolonkat tuk' u Tiixhe'. 29As ex uve' ex q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as ka'vo'j ex moj oxvo'j ex la yolon ex tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As la kuxh tab'i ka't unq'a qitz'in qatzike' ti' ipal stuul ma tetz u Tiixhla Espíritu u yole' uva' ni talpe' moj ye'le. 30As la ya' ex ti' eyolone' asoj la ik'uch u Tiixhe' umaj yol te uma'toj qitz'in qatzik uve' xonle'le. 31As junun eyolone' tul la yolon ex, aq'al uva' la chee itxumb'al unq'a qitz'in qatzike'. As la yak'in ve't u taanxelale' ta'n u yole'. 32As ex uva' ex q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' as la enima etib' sevatzaj tul la yolon ex, 33tan ye' nisa' u Tiixhe' uva' la sotz ik'u'l unq'a qitz'in qatzike' ti' tab'it u yole'. Pet a' ni tal Aak uva' acha'v u qatine' sukuvatzaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ti' qab'it viyol Aake'. As ech la eb'ane' eche' nib'an unka't unq'a qitz'in qatzike' tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tu unjoltu unq'a tename', 34tan ye' la veq'elkab'an unq'a ixoje' tul la emol etib' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As ye' la uchi uva' la yolon unq'a ixoje' svatzaj. Pet la inima cha'ma u qitz'in qatzike' uva' ni alon viyol u Tiixhe', tan ech ni tal u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. 35Asoj at umaj yol nisa' cha'ma tootzita' as tu kab'al la ich'otikat cha'ma te vitzumele', tan ye' la ib'ane' uva' la kuxh veq'elkab'an cha'ma tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 36As la val sete, jit tuk' vetxumb'ale' kat etootzikat viyol u Tiixhe'. As jit kuxh exe' sejunal uve' kat alpu isuuchil viyol Aake' sete. 37As at ex uva' netoksa je' eq'ii ti' uva' at etijle'm ta'n u Tiixhla Espíritu as moj ti' etalat isuuchil viyol u Kub'aal Tiixhe'. Pet la etootzi ve'te' uva' jank'al unq'a yole' uva' nuntz'ib'a b'en sete, as itzaq'it u Kub'aal Jesús. 38Pet asoj ye' la enima unq'a yole' uva' nuntz'ib'a b'en sete, as ye' la nimal ex uva' at etijle'm. 39Esti'e' ni val sete, vitz'in vatzik, ejajtaj te u Tiixhe' ti' uva' la taq' Aak etijle'm ti' etalat isuuchil viyol Aake' ta'n u Tiixhla Espíritu. As ye' la emaj ivatz umaj qitz'in qatzik uve' la yolon tu uma'toj yolb'al. 40As kam uve' la eb'ane' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as tuk' chit ijikil la eb'ane'. As ye'l ex la veq'elkab'an ex.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\