1 CORINTIOS 15

1As la vulsa sek'u'l, vitz'in vatzik, ti' u b'a'nla yole' uva' kat b'ex unpaxsa sexo'l, tan a'e' uva' kat enima. As chab'amal tatin ve't tetaanxelal. 2As tuk' vib'a'nil u b'a'nla yole' uva' kat b'ex val sexo'l. As q'alpumal ve't ex vatz vepaave', asoj chab'amal tatin u b'a'nla yole' tu vetaanxelale'. Pet asoj ye'l u b'a'nla yole' chab'amal tatin tu vetaanxelale', as ye'l ex la el ex tib'a'nil tuk' uve' kat enima. 3As a' u yole' uva' kat b'ex unchus sexo'l uva' nim talche' ti' unjoltu unq'a yole' skajayil. As an chit u yole' uva' kat alax isuuchil sve: Tan kat kam u Cristo ti' ichoop u kupaave' eche' uva' ni tal viyol u Tiixhe' uva' tz'ib'amal kan. 4As mujlu ve't Aak. As ul taama Aak titoxvu q'ii eche' uva' ni tal viyol u Tiixhe' uva' tz'ib'amal kan. 5As ik'uch ve't tib' Aak vatz u Lu'e' uva' Cefas ch'elel. As ik'uch ve't tib' Aak vatz kab'lavat unq'a apóstol. 6As xamtik stuul as ik'uch ve't tib' Aak vatz vinaj o'l k'alal (500) unq'a qitz'in qatzike'. As nimatel uxhchil uva' isle'ltele. As ati uva' kamnalu ve'te'. 7As xamtik ve't stuul as ik'uch ve't tib' Aak vatz u Santiago. As xamtik stuul, as ik'uch ve't tib' Aak vatz unq'a apóstol skajayil. 8As timoxtel ik'uch ve't tib' Aak sunvatz, tan ech ine' eche' umaj tal ne' uva' ye' kuxh itzib'lal kat itz'eb'i. 9Tan ine' uma'l u apóstol uva' jit vetz uva' la oksal unq'ii ti' uva' in apóstol. As jitik vetze' uva' la ok in xo'l tachul unq'a apóstol, tan nikat untilu unq'a niman tetz u Tiixhe'. 10Pet ib'a'nil kuxh u Tiixhe' uva' in ve't apóstol cheel. As ye'le uva' ye' koj kat txakon vib'a'nil Aake' svi', tan nunya'lu vib' ti' talax viyol Aake'. As nimal ve't kat unb'ana ti' ka't unq'a apóstol. Pet jit tuk' vuntxumb'ale' kat unb'ankat. Pet tuk' vib'a'nil u Tiixhe' uve' ni taq' sve. 11As k'uxh in as k'uxh uma'toj apóstol kat alon u b'a'nla yole' sete, as ta'n yole' uva' kat alpu ve't isuuchil u yole' sete. As a'e' uva' nimamal ve't seta'n. 12¿As kam q'i uva' at ex ni alon uva' ye'l taama unq'a kamnaje' la uli? As tul ile' nipaxsal ve't sexo'l uva' kat ul taama u Cristo. 13Pet asoj ye' la ul taama unq'a kamnaje', as ye'le'xh u Cristo kat ul taama. 14Asoj ye'l u Cristo kat ul taama, as ye' la txakone' u qaq'one' ti' kupaxsat u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename'. As ye' la txakone' b'a u k'ujleb'al ek'u'le' ti' Aak. 15Tan asoj ye'l taama unq'a kamnaje' la uli, as ech ve't o'e' chulin yol vatz u Tiixhe' tul kat qal sete uva' kat ul taama u Cristo. 16Tan asoj ye' ni tul taama unq'a kamnaje', as mita'n u Cristo kat ul taama. 17Asoj ye' kat ul taama u Cristo, as ye'l kuxh itxa'ke' b'a u k'ujleb'al ek'u'le' ti' Aak. As atil kuxh ex b'a tu u paave'. 18Asoj eche', as ye'l ipaav unq'a qitz'in qatzike' skajayil la sotzi uve' k'ujle'l chit ik'u'l ti' u Cristo tul kat kami. 19Pet asoj at k'ujleb'al kuk'u'l ti' u Cristo ti' kuxh ib'anat Aak b'a'nil sqe tul uva' atil kutiichajil vatz u tx'ava'e', as ¡oyeb' kuxh kuvatze' b'a ti' unq'a uxhchile' skajayil! 20Pet ech koje', vitz'in vatzik, tan kat ulyu ve't taama u Cristo. As Aake' uve' b'axel kat ul taama k'uchb'al tetz uva' la ul qaama skukajayil, jank'al o' uva' o' niman tetz Aak. 21Tan ipaav kuxh uma'l u b'axa uxhchil uva' kat ok ve't u kamchile' ti' unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e'. As ib'a'nil uma't uxhchil uva' la ul taama unq'a kamnaje' unpajte. 22As techal la kam o' skukajayil, tan ti' uva' o' tiaal u Adán. As techal la mox ul qaama unpajte, jank'al o' uva' at ve't ok o' k'atz u Cristo. 23As la ul ve't taama unq'a kamnaje' skajayil, tan b'axel kat ul taama u Cristo. K'uchb'al tetz uva' la ul qaama unpajte. As la ul ve't qaama tul uva' la ul u Cristo tika'pa, jank'al o' uva' at ve't ok o' k'atz Aak. 24As a'n la tzojpu ve't skajayil uva' alel kan ta'n u Tiixhe', tan la toksa ve't u Cristo u tijle'me' tiq'ab' u Kub'aal Tiixhe' tul ma't teesat ve't Aak iq'ii unq'a ijlenaale' tuk' unq'a sub'ule' as tuk' unq'a vee' skajayil uva' at tijle'm. 25Esti'e' at ve't ok u Cristo ti' u tijle'me' ti' tilax isuuchil skajayil, techal la oleb' Aak ti' teesal iq'ii skajayil jank'al uva' nich'o'n taama ti' Aak. 26As timoxtel as la isotza ve't Aak iq'ii u kamchile', 27eche' uva' tz'ib'amal kan tu uma't u yol uva' ech ni tal ile': Tan kat oksal ve't unq'a vee' skajayil jaq' u tijle'me', ti'k u yole'. As ni tal u yole' uve' kajayil kat oksal jaq' u tijle'm u Cristo. Pet la qootzi ve'te' uva' jit antu u Tiixhe' kat ok jaq' u tijle'm u Cristo, tan a' u Kub'aal Tiixhe' oksan unq'a vee' skajayil jaq' u tijle'm Aake'. 28As tul at ve't ok unq'a vee' skajayil jaq' u tijle'm viK'aol u Tiixhe' uva' Cristo as la toksa ve't tib' u Cristo jaq' u tijle'm u Tiixhe', tan Aake' kat oksan ok unq'a vee' skajayil jaq' u tijle'm viK'aole' b'axa. As uma'l kuxh ve't B'ooq'ol la ib'ane' ti' unq'a vee' skajayil. As a'e' u Tiixhe'. 29As la val sete unpajte ti' u tuleb'al taama unq'a kamnaje': As at uxhchil ni alon uva' ye' la ul taama unq'a kamnaje'. Asoj ech la ib'ane' ¿As kam q'i uva' at unq'a uxhchile' uva' niku' xe' u a'e' ti' ib'anat ivaatzil unq'a kamnaje'? Asoj eche' uve' netale' uva' ye' umaj kamnaj la ul taama, ¿as kam q'i uve' kat kuxh ku' ex xe' u a'e' sti'? 30Asoj ye'l unq'a kamnaje' la ul taama, ¿as kam q'i uva' k'axk'o kuxh qatin sb'enameen? 31Tan jun q'ii ni tal unq'a uxhchile' unkame', ti' kuxh uva' nival u b'a'nla yole'. As an chite' u yole' uva' ni val sete unpajte, tan nuntxuq'txun ve't seti' as ti' uva' at ve't ok ex k'atz u Kub'aal Jesucristo. 32Asoj ye'l unq'a kamnaje' la ul taama, ¿as kam q'i la untx'ake' ti' unb'anat ch'a'o tuk' unq'a uxhchile' uva' nich'o'n taama svi'? Tan ech vitxumb'al u uxhchile' eche' txokop uva' va'l ichi'one'. As ech koje', as aal b'a'ne' uva' ech la unb'ane' eche' nib'an unq'a uxhchile' uva' ech ni tal ile': «Tx'a'noj o'; as uk'a'oj o', tan q'ejal la kam ve't o',» ti'k unq'a uxhchile'. 33Pet tuk val sete, ¡etaq'ak etib' sub'loj! Tan an chite' uma't u yol uva' ech ni tal ile': «Asoj la emolo etib' tuk' unq'a uxhchile' uve' va'lexh kuxh vitxumb'ale', as la iyansae' u b'a'nla txumb'ale' uve' chiannal sete,» ti'k u yole'. 34¡Etitz'ataj je' etib' sejununilaj! ¡As eb'antaj u b'a'ne'! ¡As ye' paavin ve't ex! Tan ni val unq'a yole' sete ti' uva' la ch'ixvu ve't ex, tan at ex uva' ye' nepal stuul kam u b'a'ne' uva' nisa' u Tiixhe' seti'. 35As kamal at ex la alon uva': «¿Kam la ib'an unq'a kamnaje', tul la ul taama?» as: «¿Kam ve't chi'olil eq'omal sta'n, tul la ul taama?» kamal ch'ex netale'. 36¡Ex chite' ye' nepal unb'ooj stuul! Tan ech nib'an unq'a kamnaje' tul la ul taama eche' umaj iia. Tan tul ni taval tu tx'ava', as eche' kamchil nib'ane'. As a'n kat b'uuq' ve'te'. 37Pet jit eela u iiae' uva' ni tavale' tuk' uve' nib'uuq' ve'te', k'uxh trigo as moj kam kuxh uma'toj iiail. 38As a' u Tiixhe' kat aq'on uva' kam tilone' sijununila eche' uva' kat tal taama Aak, tan jalel tib' tilone' ta'n Aak. 39As echat b'an ta'n u kuchi'ole' unpajte, tan jit eela tilon u kuchi'ole' tuk' vichi'ol unq'a txokope'. Tan va'len vichi'ol unq'a tz'ikine'. As va'len vichi'ol unq'a txaye'. 40As va'len tilon unq'a uva' at vatz u almika'e' ti' uva' at vatz u tx'ava'e'. As acha'v tilone' uve' at vatz u almika'e', tuk' uve' at vatz u tx'ava'e', as jalel tib'e' skaab'il. 41Eche' b'an ta'n unq'a txijun qetze' tu almika', tan va'len tilon u q'iie' ti' u ich'e'. As jit eela tilon unq'a tx'umile', tuk' u q'iie', tuk' u ich'e'. As jalel tib' tilon unq'a tx'umile' svatzaj. 42As echat chit la ib'ane' tul la ul taama unq'a kamnaje'. Tan vichi'ole' uva' kat mujax tu tx'ava', as la q'ee ve'te'. Pet ech koj vichi'ole' uva' la aq'ax ste tul la ul taama, tan ye' la q'ee ve'te'. 43As u kuchi'ole' uva' ech imujle' eche' taval umaj iia, tan ni q'ee ve'te' as nitesal iq'ii. Pet ech koj u kuchi'ole' uva' la aq'pu sqe tul la ul qaama, tan la oksal iq'ii. As nipal iyak'il u kuchi'ole' uva' nimujle'. Pet ech koj u kuchi'ole' uva' la aq'pu sqe tul la ul qaama, tan ye' la pal iyak'il. 44As chib' kuxhe' u kuchi'ole' uva' ech imujle' eche' taval umaj iia. Pet ech koj u kuchi'ole' uva' la aq'ax sqe tul la ul ve't qaama, tan Tiixhla chi'ol ve'te'. 45Tan ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: As u b'axa naje' uva' Adán, as isle'l ve't vichi'ole' kat ib'ana ta'n u Tiixhe'. Pet ech koj u Cristo uva' ika'v u Adán, tan Tiixhla aamae'. As a'e' ni aq'on kutiichajil, ti'k u yole'. 46As jit u kuchi'ole' b'axel kat aq'ax sqe uva' Tiixhla chi'ol. Pet kat aq'ax u chi'ole' sqe b'axa uva' chib' kuxhtu'. As xamtel la aq'ax ve't u Tiixhla chi'ole' sqe, 47tan vatz tx'ava'illa aama kuxh u b'axa Adán, tan tuk' kuxh unb'iil u tx'ava' cheesalkat. Pet ech koj vika'v u Adán uva' Cristo tan a' tzaanajkat tu almika'. 48As ech tatin unq'a vatz tx'ava'illa aamae' eche' tatin u b'axa naje' uva' Adán. Pet ech qatine', o' uva' tzaanaj u kutiichajile' tu almika' eche' tatin u Jesús uva' kat tzaa tu almika'. 49As echik qatine' eche' tatin u Adán b'axa. Pet ech koj cheel, tan la pal ve't o' stuul uva' eq'omal vitxumb'al u Cristo sqa'n uva' tzaanaj tu almika'. 50Esti'e' ni val sete, vitz'in vatzik, tan ye' la uch tok u tacha'v u vatz tx'ava'illa chi'ole' xo'l unq'a tename' uve' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As ye' la uch tok u chi'ole' uve' la q'eei tu u atinb'ale' uva' ye' la q'eekat. 51As tuk val uma'l u yol sete uva' kat taq' Aak ootziloj sqe uva' ye'xheb'il ootzinik tetz: Tan jit kajayil o' la kam o'. Pet kajayil o' la jalpul u kuchi'ole'. 52As ye' kuxh nachele' ta' sqe, tan yup vatz kuxhe' la jalpukat u kuchi'ole' tul la oq'sal vimoxtel u trompeta. As tul la oq'sal u trompeta, as la ul ve't taama unq'a kamnaje'. As ye'l unpajtoj la kam ve'te'. As a'n la jalpul ve't u kuchi'ole'. 53Tan u kuchi'ole' uve' niq'eee' as la b'ensal ve'te' uma't chi'ol uva' ye' la q'ee ve'te'. As u kuchi'ole' uve' la kami, as la b'ensal ve'te' uma't chi'ol uva' ye' la kam ve'te'. 54As tul ma't ijalpul u kuchi'ole' uva' ye' la q'ee ve'te' as tul ma't ijalpul u kuchi'ole' uva' nikame' tuk' uma't u chi'ol uva' ye' la kam ve'te', as la b'en ib'an ve't uma't u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Kat sotzyu ve't iq'ii u kamchile' ta'n u Tiixhe', ti'k u yole'. 55As, ¿kam kat ib'an viyak'il u kamchile' q'i uve' ni yatz'on unq'a tename'? ti'k u yole', 56tan a' u paave' ni aq'on iyak'il u kamchile' ti' iyatz'ax unq'a tename'. As tul ni tab'i ve't unq'a tename' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, as nipal ve't stuul uva' yak'innal ve't u paave' sk'atz. 57¡As ta'ntiixh te u Tiixhe'! Tan Aake' kat eesan u kamchile' sqi' tuk' vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo. 58Esti'e' ni val sete, vitz'in vatzik uva' xo'n ve't ex sve: As echab'ataj ek'ujb'a't ek'u'l ti' u Kub'aal Jesús. As ye' la ka'kab'in etaama ti' Aak. Pet etoksataj etaama ti' eb'anat uva' nisa' u Kub'aal Jesús seti', tan ootzimale' seta'n uva' ye'l u b'a'ne' la tz'ejxi uve' neb'an ta'n vib'a'nil Aake'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\