1 CORINTIOS 16

1As tuk untzaq'b'e b'en uma't u yole' uva' kat ech'oti tzan sve ti' imolpu unq'a puaje' lochb'al tetz unq'a qitz'in qatzike' uva' niman tetz u Jesús. As ech la eb'ane' eche' uve' kat val kan te unq'a qitz'in qatzike' skajayil tu u nimla tename' u Galacia. 2As tu b'axa q'ii tu jun xhemaana la etxaa kan unb'ooj u puaje' xo'l uva' kat ek'ul tu uma'l xhemaana. As junun ex la kolon kan, aq'al uva' ye'xhkam la etitz'a ve'te' ti' imolpe', tul uva' la oon in sexo'l. 3As oonnal ve't in sexo'l. As la vaq' uma'l u u'uj te unq'a qitz'in qitzike' uva' txaael ve't seta'n, tan a' chajaake' la vaq' b'en tu u Jerusalén tuk' u puaje' uva' molel seta'n ti' ilochax unq'a qitz'in qatzike' tzitzi'. 4As la b'en chajaak svi', asoj la uch sunvatz uva' la b'en in. 5As tul la b'en vil ex, as b'axel la pal in tu u Macedonia, tan techal la pal in tzitzi'. As a'n la oon ve't in sexo'l ti' b'en vilat ex. 6As jit kuxh nim la kaaik kan in tzitzi' sexo'l ti' untx'eb'at ipal u q'alae'. As tul la b'en ve't in, as la eloch ve't unb'ooj in ti' unb'en ve'te' katil uve' la b'enkat in. 7As ye' nunsa' uva' yaklu pal kuxh in. Pet asoj la ib'an u Kub'aal Jesús b'a'nil, as la atin unb'ooj in sexo'l. 8Pet la kaa in tzitza' tu u Éfeso. As lanal pal ve't u nimla q'iie' uva' Pentecostés, as a'n la b'en ine', 9tan nimal uxhchil tzitza' ni sa'on tab'it u b'a'nla yole' uva' ni vale'. As ye' saach unq'a uxhchile' nich'o'n taama svi'. 10Pet asoj la oon u Timoteo sexo'l, as la unjaj b'a'nil sete ti' uva' la ek'ul ve't naj tib'a'nil, tan antu ni taq'onve' ti' ipaxsal u b'a'nla yole' ti' u Kub'aal Jesús eche' uve' nunb'ane'. 11As ye'xheb'il la ixvan. Pet la eloche', aq'al uva' acha'v iq'aavik tzan sunk'atz. Tan il o' nu kutx'eb'one' tuk' unq'a qitz'in qatzike'. 12As eche' u qitz'in qatzik u Apolo tan jatpax kuxh unb'eya ste ti' b'en iq'elut ex tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike', as ye' kat isa' ib'ene' tul uva' kat val ste. As la etil toone' jatu uva' la uch svatz. 13As atoj chit enachb'al. As ka'kab'ini'k etaama ti' u k'ujleb'al ek'u'le'. As tioj chit etaama la eb'ane' as eya'lutaj etib'. 14As kam uve' la eb'ane' as tuk' chit xo'niib' la eb'ankat. 15As ootzimale' seta'n, vitz'in vatzik, uva' a' unq'a tatin u Estéfanas kat niman u Jesús b'axa tu u Acaya. As a'e' uva' aya'l chit ik'u'l kat lochon unq'a qitz'in qatzike' uva' ni niman u Jesús. 16Esti'e' nunjaj b'a'nil sete ti' uva' ech etxumb'ale' la eb'ane' eche' uva' nib'an chajaak tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike' uva' ech itxumb'al eche' chajaak. As tuk' unq'a qitz'in qatzike' skajayil uva' ni lochone' ti' ipaxsal u b'a'nla yole'. 17As va'l chit untxuq'txune' ti' uva' kat ul u Estéfanas tuk' u Fortunato tuk' u Acaico uve' tzaa sexo'l, tan chajaake' ni b'anon evatz sunk'atz tzitza' ti' unlochpe'. 18Tan kat ul iyak'insa chajaak vaama eche' uva' kat ib'an chajaak sete. As a' chajaake' la ootzil vib'a'nile' sexo'l tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike' uva' eela vitxumb'ale' tuk' chajaake'. 19Jank'al unq'a qitz'in qatzike' uva' at tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh uva' tzitza' tu u Asia as ni taq' b'en itzii sete. As ni taq' b'en u Aquila itzii sete tuk' u Priscila as tuk' unq'a qitz'in qatzike' uve' ni mol tib' tu vikab'ale'. 20As ni taq' b'en unq'a qitz'in qatzike' itzii sete skajayil. As aya'l chit ek'u'l la etiixhi etib', tan ex niman tetz u Tiixhe'. 21Ine' in Pablo, nuntz'ib'a b'en untzii sete tuk' vunq'ab'e'. 22Asoj at umaj uxhchil uva' ye' xo'n u Kub'aal Jesús ste, as la ul u k'axk'oe' sti'. ¡As il u Kub'aal Jesús ile' tul ve'te'! 23As a' vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo la kaa seti'. 24As xo'n ve't ex sve sekajayil ta'n vib'a'nil u Jesucristo. An chite'. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\