1 CORINTIOS 4

1As la pal ex stuul uva' o' kuxh k'ame' k'atz u Cristo. As a' qijle'me' ti' qalat isuuchil unq'a b'a'nla yole' uva' alik kan ta'n Aak ti' ib'anat Aak u nimla b'a'nile' sqi' uve' Aak kuxh ootzin tetz b'axa. 2As la alax te unq'a k'ame' uva' jik chit itxumb'al ti' u taq'one' la ib'ane'. 3As eche' ta' in, tan ye'xhkam ni voksa stuul tul neb'an unsuuchil. As moj la molol in vatz unq'a b'anol isuuchil unq'a tename'. As mita'n la unb'an je' unsuuchil. 4As k'uxh ye'xhkam ni tal vaama ti' uva' kam kat unb'ana, as jit in la alon moj jik chit vuntxumb'ale' nunb'ane' ti' u vaq'one' moj ye'le. Pet a' u Kub'aal Tiixhe' la b'anon unsuuchil. 5Esti'e' ni val sete uva' ye' la eb'an isuuchil umaj uxhchil tul uva' ye'xnaj ul u Kub'aale'. Pet lanal ul u Kub'aale', tan Aake' tuk aq'on ve't el tzan unq'a txumb'ale' skajayil vatz u saje' uve' ye'xheb'il ootzin tetz. As Aake' la k'uchun ve't el tzan kam uva' itz'amal ta'n unq'a uxhchile' skajayil. As la toksa ve't u Tiixhe' kuq'ii skujununilaj jank'al o' uva' qetz chittu' uva' la ok kuq'ii. 6Vitz'in vatzik, ni val unq'a yole' sete svi' tuk' ti' u qitz'in qatzike' u Apolo. As la etile' kam uva' nu kub'ane'. As la b'en sete uva' ye' la uch epaasat etib' vatz unq'a vee' tz'ib'amal kan. As ye' la ib'ane' uva' la etoksa iq'ii umaj uxhchil ti' eyansat uma't uxhchil. 7¿As kam ve't etijle'm ti' uva' nim ve't etalche' ti' vemoole'? ¿As kam unb'ooj etetz ati uva' jit u Tiixhe' kat aq'on? ¿As kam q'i uva' netoksa ve't je' eq'ii ti' uva' kat aq'ax sete? As eche' uva' ex koj kat chukun sejunal. Pet eela kuxh stuk' uva' ye'xhkam unb'ooj kat aq'ax sete. 8As ye'l uma'toj txumb'al nisa'vit seti', tan at ve't etxumb'al netale', as ex ve't ijlenaal nenache'. Pet ech koj o' sevatz, tan ye'l qijle'm ati. ¡As ech koj chite' uva' ex koj chit ijlenaal, as at qijle'm sek'atz la ib'ane'! 9Tan ni vitz'a uva' kat ik'uch ve't o' u Tiixhe' vatz unq'a tename' uva' echen ve't o' timoxtel, tan o' unq'a apóstol, as ech ni qulb'ele' eche' unq'a preexhue' uve' ni talax ikame'. As o' chit nika'ya ve't o' unq'a tename' tuk' unq'a ángele'. 10As sevatz tan ye'l kutxumb'al ati ti' ipaxsal viyol u Cristo. Ech koj ex tan at etxumb'al netale' ti' etok k'atz u Cristo. As ye'l kuxh iyak'il u kuyole' sevatz. Pet ech koj ex, tan at iyak'il veyole' uve' netale'. As neteesa kuq'ii. As netoksa je' eq'ii. 11As antel kuxh kupaleb'et va'y tuk' tzajitzi'l cheel. Ye'l qoksa'm ati. As nu kuxh kuq'ospe'. As ye'l kukab'al ati. 12As nu kukoole' ti' u qaq'one' tuk' u kuq'ab'e'. As b'a'n kuyolone' te unq'a uxhchile' uve' ni yoq'on sqi'. As kuyel kuxh sqa'n tul nu kutilule'. 13As k'uxh kam kuxh ni talpu sqi' ti' icheesal kupaav as tuk' b'a'nla yol nu kuk'ulb'ekat. As ech o'e' vatz unq'a tename' eche' ch'is as moj eche' cha'xkarat. 14Ye'le uva' nu kuxh koj untz'ib'a b'en u yole' sete ti' unch'ixvisat ex. Pet b'eyamal nunb'an sete ti' vaq'at etxumb'al, tan ech exe' eche' me'al unk'aol, tan xo'n chit ex sve. 15As k'uxh at lavoj mil chusul etetz ti' viyol u Cristoe', as ye'le ta' uva' kalab' kuxh koj eb'aal ati k'atz u Jesucristoe', tan in kuxhe' in eb'aal vatz u Cristoe' ti' unchusat ex ti' u b'a'nla yole' b'axa. 16Esti'e' nunb'eya ve't sete uva' ech la eb'ane' eche' uve' nunb'ane'. 17Esti'e' kat unchaj b'en u Timoteo sexo'l, tan ech naje' eche' unk'aol uva' xo'n chit sve, tan k'ujle'l chit ik'u'l ti' u Kub'aal Jesúse'. As k'ujle'l unk'u'l ti' naj. As la tulsa naj sek'u'l uva' ab'iste u txumb'ale' uve' eq'omal sva'n k'atz u Kub'aal Jesucristoe'. As a' u txumb'ale' uve' nunchus ve't xo'l unq'a qitz'in qatzike' tu unq'a tename' skajayil. 18Pet at ka'l ex uva' netoksa je' eq'ii, tan netitz'a uva' ye'l in la oon ve't in ti' b'en unb'eyat sete, uve' netale'. 19Asoj la ib'an u Kub'aal Tiixhe' b'a'nil sve, as la b'en vil ex oora. As techal la vootzi ma a' viyak'il u Tiixhe' netxakonsa. Pet moj etetz kuxh u yole' uve' netale'. 20As jit k'uxh u yole' tatin u Tiixhe', pet a' u tijle'm Aake' ni k'uchun viyak'ile'. 21¿As kam voone' la oon in sexo'l uva' netale'? ¿Ma ech voone' sexo'l eche' umaj uxhchil uva' eq'omal umaj tz'u'm sta'n ti' ijikb'a'l vetxumb'ale'? ¿Pet moj a' netale' uva' b'a'nla aama in tul uva' la b'en vil ex ti' unxo'nit ex?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\