1 CORINTIOS 7

1As cheel tuk vaq' b'en ich'exel unq'a yole' uve' kat ech'oti tzan sve, tul kat etaq' tzan u u'uje' sve. As: «Aal b'a'ne' uva' ye' la titz'a umaj naj ichukat tixqel,» ch'ex netale'. 2As ti' uva' ye' saach unq'a naje' ni yansa ve't tib' tuk' unq'a ixoje', esti'e' ni val sete uva' junun unq'a naje' la ichuk tixqel. As junun unq'a ixoje' la ichuk itzumel. 3As la chit inima tib' u naje' tuk' u tixqele', tul la iq'iila tib' skaab'il. As echat chit la ib'an u ixoje' te vitzumele', 4tan jit u ixoje' etzin tetz vichi'ole' sijunal. Pet a' vitzumel ixoje' etzin tetz vichi'ol ixoje'. As echat chit u naje' tan jit naje' etzin tetz vichi'ole' sijunal, pet a' u tixqel naje' etzin tetz vichi'ol naje'. 5As ye' kuxh la epi'u etib' sevatzaj. Pet asoj la ik'ul tib' eyol ti' etoksat etaama ti' enachat Tiixh ka'vo'j q'ii, as tul la tzojpu enachat Tiixh, as la ek'ul ve't tib' eyol unpajte, aq'al uva' ye' la etaq' tokeb'al u Satanáse' ti' eku' tu u paave' tuk' uma'toj uxhchil. 6As a' ni valkate' uva' la pal ex stuul, pet jit tx'iel ex nunb'ane' ti' uva' ni val sete. 7As a' ni vale' uva' ech koj chit nib'an unq'a naje' kajayil eche' uve' nunb'ane', tan ye'l vixqel ati. As at o' uva' la kuchuk qixqel. As at o' uva' ye'le. Pet a' u Tiixhe' aq'ol tetz sqe. 8Esti'e' ni val sete, ex txakay naj as ex txakay ixoj, aal b'a'ne' uva' ech la eb'ane' eche' uve' nunb'ane' ti' uva' ye' la echuk ek'ulel unpajte. 9Asoj ye' aq'el sete ta'n u Tiixhe' ti' ikuype' uva' ye'l ek'ulel as echuktaj ek'ulel, tan aal b'a'ne' uva' at ek'ulel. As ye'l ex la eyansa etib' tuk' u tacha'v vechi'ole'. 10Pet jank'al ex uva' at ek'ulel, as tuk val u yola' sete. As jit vetze' u yole', pet tetz u Kub'aal Jesúse' u yole' uva' ye' la taq' kan u ixoje' vitzumele'. 11Pet asoj at umaj ixoj uva' kat ijatx tib' tuk' vitzumele', as ye' la uch ichukat ixoj uma't naj, pet la kuxh atin ve't ixoj. As moj la isotzsa tib' ipaav cha'ma svatzaj, as a'n la q'aav ve't ixoj ti' vitzumele' unpajte. As echat chit u naje', tan ye' la uch taq'at kan naj u tixqele'. 12As tuk val ka't unq'a yole' sete. As ine' ni alon, tan ye'xhkam alel kan ta'n u Kub'aale' sti'. Asoj at umaj qitz'in qatzik uva' at tixqel uva' ye' nik'ujb'a' ik'u'l ti' u Kub'aal Jesús as ye' la taq' kan naj ixoj, asoj b'a'n kuxh te ixoj uva' eq'on tib' ixoj tuk' naj. 13As echat la ib'an umaj ixoj uva' at itzumel uva' ye' nik'ujb'a' ik'u'l ti' u Kub'aal Jesús as ye' la taq' kan ixoj vitzumele', asoj b'a'n kuxh te naj uva' eq'on tib' naj tuk' ixoj. 14Tan u naje' uve' ye' nik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús as antu naj ni teesal k'atz u va'lexhe' ta'n u tixqele'. As u ixoje' uve' ye' nik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús, as antu u ixoje' ni teesal k'atz u va'lexhe' ta'n vitzumele'. As ech chit tuk ib'ane' uve' ni val sete, asoj jit'e'ch la ib'ane', as va'lexh itxumb'ale' unq'a etalaj intxa'e' la ib'ane'. Pet antu ve't chiintxa' kat el vatz u va'lexhe' ta'n u k'ujleb'al ik'u'l u txutx ib'aale'. 15Asoj at umaj ixqela moj umaj tzumela uva' ye' nik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús, asoj la tal ijatxat tib' tuk' vik'ulele', as la uch ijatxat tib'e', tan ye'le uva' techal koj chit la ikuy ve't u qitz'in qatzike' teq'ot tib' tuk' vik'ulele', tan kat imolo o' Aak ti' uva' acha'v chit qatine' sukuvatzaj la ib'ane'. 16As ex ixqela uva' k'ujle'l ek'u'l ti' u Jesús, ¿ma ye' ootzimal seta'n uva' ye' kuxh na'l uva' la q'alpu vetzumele' seta'n? As echat ex tzumela, ¿ma ye' ootzimal seta'n uva' ye' kuxh na'l uva' la q'alpu vetixqele' seta'n? 17As la val sete eche' uva' ni val tulaj unq'a tostiixhe' tu unq'a tename' skajayil. K'uxh kam kuxh b'anel ta'n etatine', as a' la eb'ane' sejununilaj eche' uva' kat ik'ujb'a' kan u Kub'aal Tiixhe' seti' tuk' vib'a'nile'. As kam etatine' tul uva' kat imolo ex Aak as echat kuxh etatine' la eb'ane'. 18As jank'al ex uve' ma'tik tel unb'iil vechi'ole' tul uva' kat imolo ex Aak, as ech kuxh la kaakat exe' eche' u vee'. As jank'al ex uve' ye'l unb'iil vechi'ole' elnalike tul uva' kat imolo ex Aak, as etaq'ak ve't vechi'ole' uva' la eesal unb'ooj. 19As k'uxh kat el unb'iil vechi'ole' as k'uxh ye' kat eli, as ye'l tetze' ti' uve' kat eb'ana. Pet a' etetze' uva' la enima u b'a'nla yole' uva' alel kan ta'n u Tiixhe'. 20Esti'e' ni val sete, kam kuxh b'anik eta'n sejununilaj, tul uva' kat imolo ex u Tiixhe', as la kuxh kaa ve't ex eche' u vee'. 21Asoj atik ok ex sk'amil xe' umaj uxhchil tul uva' kat imolo ex Aak, as exaansak kuxh etaama sti'. Pet asoj la uchi uva' la eteesa el tzan etib', as echuktaj txumb'al ti' etele'. 22As ab'iste ex uva' atik ok ex sk'amil tul uva' kat imolo ex u Kub'aal Tiixhe', as a' exe' uva' q'alpumal ve't ex ti' uva' la enima u Kub'aale'. As ab'iste ex uva' ye'l ex atik ok ex sk'amil xe' umaj uxhchil tul uva' kat imolo ex Aak, as a' exe' uva' ato'k ve't ex sk'amil k'atz u Cristo. 23As loq'el ve't o' setuk' ta'n u Kub'aal Jesús tul kat el vikajal Aake' sqi'. Esti'e' ni val sete uva' ye' la etoksa etaama ti' enimat unq'a yole' uva' la alpu sete ta'n unq'a uxhchile' ti' eteesal tu b'ey. 24As a' ni vale', vitz'in vatzik, uva' kam uva' b'anik eta'n tul uva' kat imolo ex u Tiixhe', as la kuxh kaa ve't ex eche' u vee' vatz Aak. 25As tuk val b'en ka't u yol sete ti' unq'a q'opo ixoje'. As k'uxh ye'l umaj yol kat tal kan u Kub'aal Jesús ti' unq'a q'opo ixoje' poro tuk val sete kam uva' ni vitz'a, tan kat itxum Aak unvatz. Esti'e' uva' k'ujleb'al chit k'u'l u yole' uva' tuk val sete. 26As tuk val sete uva' k'axk'o ve't u qatine' cheel. Esti'e' ni vale' uva' kam chit etatine' cheel as echat kuxh la kaakat ex sejununilaj. 27Asoj at etixqel, as ye' la echuk txumb'al ti' ejatxat etib'. Asoj ye'l eexqel ati, as ye' kuxh oojela eeb' ti' achukat eexqel. 28Pet asoj la teq'o etib' tuk' etixqel, as jit paave' la eb'ane'. Asoj la teq'o tib' u q'opo ixoje' tuk' itzumel, as jit paave' la ib'an ixoj. Pet la val sete, tan ab'il uve' at itzumel, as la ipaleb'e unq'a k'axk'oe'. Pet ye' nunsa' uva' la epaleb'e u k'axk'oe'. 29Vitz'in vatzik, a' isuuchil u yole' uva' ni val sete uva' unb'iitoj kuxhe' ilejat u q'iie' uva' la ul u Kub'aal Jesucristo unpajte. Esti'e' ni val sete uva' ab'iste ex uva' at ve't etixqel, as la etoksa etaama ti' inimal u Kub'aal Jesús eche' nib'an u naje' uva' ye'l tixqel ati. 30As ab'iste ex uva' va'l etoq'e' ta'n txumu'm as ejalpuk etxumb'al ta'n u txumu'me'. As ab'iste ex uva' va'l echiib'e' as ejalpuk etxumb'al ta'n u chiib'ichile'. As ab'iste ex uva' kam kuxh etetz kat eloq'la', as eela kuxh stuk' uva' ye'l etetz kat eloq'a. 31As ab'iste ex uva' at emeeb'a'l as eela kuxh stuk' uva' jit etetz vemeeb'a'le', tan palchil chite' u vatz tx'ava'e'. 32As a' ni vale' uva' ye' koj la exaansa etaama ti' vetatine' vatz u tx'ava'e'. As u qitz'in qatzike' uve' ye'l tixqel ati as a'e' nib'ane' kam uva' ni tal u Kub'aal Jesús. As nititz'a naj kam uva' la ib'an naj, aq'al la chiib' u Kub'aal Jesús sti'. 33Pet ech koj u qitz'in qatzike' uve' at tixqel, tan ni titz'a naj vimeeb'a'le' ti' uva' la txuq'txun u tixqel naje'. 34As echat unq'a ixoje' uve' at itzumel tuk' u ixoje' uve' q'oponale', tan jit eela itxumb'al cha'ma, tan ni toksa u q'opo ixoje' taama ti' ib'anata' kam uva' ni tal u Kub'aal Jesús. As a' nisa' ixoj uva' b'a'n ixoj vatz u Tiixhe' tuk' vichi'ole' tuk' u taanxelale'. Pet ech koj u ixoje' uve' at itzumel, tan ni titz'a ixoj vimeeb'a'le' ti' uva' la txuq'txun vitzumel ixoje'. 35Ni val unq'a yole' sete ti' unlochat ve't ex. As jit ti' unmajat evatz. Pet a' u b'a'ne' ni vil b'en seti', tan a' ni vale' uva' jik chit etatine' vatz u Kub'aale'. As aya'l chit ek'u'l la etoksa etaama ti' enimat Aak. 36Asoj at umaj chelem la alon uva': «Techal chite' la teq'o tib' tuk' u q'opo ixoje', tan kat tz'ajyu ve't iyaab' ixoj,» taq' u cheleme' ni tale'. As b'a'ne' uve' ni titz'a. Asoj la teq'o tib' tuk' tixqel. As jit paave' uva' la ib'ane'. 37Pet asoj at ex uva' aya'l chit ve't ek'u'l uva' kat ok ve't tu vetaanxelale' uva' ye' la echuk etixqel, as exe' la alon kam ve't b'a'n sete. As b'a'n kuxhe' uve' ye' la eteq'o etib' tuk' umaj ixoj. 38Esti'e' ni val sete uva' ab'iste ex uve' la echuk ek'ulel as b'a'ne' uve' neb'ane'. As ab'iste ex uve' ye' la echuk ek'ulel as aal chit b'a'ne' uve' neb'ane'. 39Asoj at umaj ixoj uva' at itzumel, as ye' la uch ichukat ixoj uma't itzumel asoj isle'ltel naj. Pet asoj la kam naj, as la uch ichukat ixoj uma't naj uva' nimamal u Kub'aal Tiixhe' sta'n. 40As a' ni vale' uva' aal b'a'ne' uva' ye'l itzumel ixoj la ichuke'. As nunnima uva' at u Tiixhla Espíritu tu vaanxelale' setuk'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\