1 CORINTIOS 9

1As la etab'i uma't u yol uva' tuk val sete, tan in apóstol tetz u Kub'aal Jesucristo. As ye'l in ato'k in sk'amil k'atz umaj uxhchil. Pet in ik'am Aak, tan kat vil Aak. As esti'e' at ve't ok ex k'atz Aak ta'n u vaq'one' uve' kat unb'an seti' tuk' vib'ii Aake'. 2As k'uxh at uxhchil ni alon uva' jit in apóstol, poro ech koj ex tan ootzimal seta'n uva' in apóstol. As exe' ni k'uchun uva' in apóstol, tan ti' uva' at ve't ok ex k'atz u Kub'aal Jesús ta'n u yole' uva' kat val sete. 3As ech tuk val ile' te unq'a uxhchile' uve' ni alon uva' jit in apóstol: 4As eche' ye' koj la uch unjajat vechb'ub'al sete tuk' unq'a uva' nisa'vit svi' tul uva' at in sexo'l. 5As eche' ye' koj la uchi uva' la qeq'o qixqel sqi' uva' ni niman u Jesús eche' nib'an unjoltu unq'a apóstol tuk' unq'a titz'in u Kub'aal Jesús as tuk' u Cefas uva' Lu'. 6As eche' uva' ye' koj la uch kujajat qechb'ub'al sete, in tuk' u Bernabé, eche' nib'an unjoltu unq'a alol tetz viyol u Tiixhe'. 7Tan eche' nib'an umaj sol, tan jit naje' ni choon unq'a techb'ub'ale' tuk' unka't unq'a vee' nisa'vit sti'. As eche' nib'an u naje' uva' ni avan unq'a chikoe', tan la techb'u naj vivatz unq'a ichikoe' uve' kat tava. As eche' nib'an umaj naj uva' nichik tavan, tan la uch tuk'at naj u ta'l ich'u' txooe'. As la uche' uva' ech la kub'ane'. 8As etalaki uva' iyol kuxh umaj naj u yole' uve' ni val sete, tan at ve't kan u yole' tu unq'a u'uje' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, 9as ech ni tal u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Ooksak u same' vi' iju' u vaakaxhe', tul uva' nipach' txoo u trigo ti' teesal tuul, ti'k u yole'. As jit kuxh u vaakaxhe' ni tal u Tiixhe' tuk' u yole'. 10Pet sqi'e' tz'ib'amalkat kan u yole', tan ech o'e' eche' umaj naj uve' ni aq'onvan u tx'ava'e' as uma't naj uve' ni pitx'one', tan a' ni titz'a chajnaj uva' la til chajnaj ivatz u taq'one'. 11As o'e' kat lochon ex ti' iyak'insal u b'a'nla yole' tu vetaanxelale'. As eche' va'lexh koj uva' la kujaj b'a'nil sete ti' u qechb'ub'ale' tuk' uva' nisa'vit sqi'. 12As la uche' uva' la kujaj b'a'nil sete ti' u qechb'ub'ale' eche' nib'an unjoltu unq'a alol tetz viyol u Tiixhe'. As tul kat kupaxsa u b'a'nla yole' sexo'l, as ye' kat kujaj sete kam uva' nisa'vit sqi'. Pet kat kukuya, tan a' nik qitz'a uva' ye' la yan etxumb'al sqi' tuk' ti' unq'a b'a'nla yole' ti' u Cristo. 13As ootzimal seta'n uva' jank'al unq'a uxhchile' uve' ni taq'onve' tu u tostiixhe', as ti' unq'a oye' nitx'a'nkat chajnaj uve' ni toksal vatz u Tiixhe'. As echat unq'a uxhchile' uve' ni ilon isuuchil u atinb'ale' uva' niyatz'pukat unq'a txooe', as ni taq'ax unb'iil u chib'e' te chajnaj ti' uva' la techb'u chajnaj. 14As esti'e' uva' tal kan u Kub'aal Jesús uva' ab'il uve' ni paxsan u b'a'nla yole' ti' Aak, as a' la tx'a'nkat sti'. 15Pet ye' kat unb'ana kam uva' ni tale'. As jit ti' unlochpe' nuntz'ib'akat b'en sete, tan acha'v chit sve uva' ye'xhkam kat unjaj sete. Esti'e' uva' aal b'a'ne' la kam in ti' uva' la eesal u chiib'ichile' tu vaanxelale', tan asoj la eloch ve't in, as la eteesa ve't u chiib'ichile' tu u vaanxelale'. 16As jit uva' a' koj ni vale' uva' la ok unq'ii ti' unpaxsat u b'a'nla yole' ti' u Jesús. Pet at tzan chite' svi' ti' unpaxsat u yole'. ¡As oyeb' chit unvatz, asoj ye' la unpaxsa u b'a'nla yole'! 17Tan asoj in kuxh ni alon je' sve uva' la unpaxsa u b'a'nla yole', as la uchi uva' la lochpu ve't in sti'. Pet ti' uva' ijo'ximal ve't sva'n, tan Aak ni alon. As a'e' nunb'ane' kam uva' alel ve't sve ta'n Aak. 18As at ve't untx'aja'me' sti'. As a'e' u chiib'ichile' uva' at tu vaanxelal, tan ti' uva' ye'l lochb'al vetz kat unjaj sete, tul uva' kat unpaxsa u b'a'nla yole' sexo'l. Tan k'uxh vetze' uva' la lochpu ve't in seta'n ti' unpaxsat u b'a'nla yole' sexo'l, as ye' kat unjaj sete. 19As la val sete, tan ye'l in uva' ato'k koj in sk'amil xe' umaj uxhchil. Pet kat voksa ve't vib' sk'amil ti' unq'a tename' skajayil, ti' uva' la inima viyol u Cristo, jank'al uva' la isa' inimata'. 20As tul uva' at in xo'l unq'a unmoole' uva' tiaal Israel, as ech vuntxumb'ale' nunb'ane' eche' chajnaj. As k'uxh ootzimal sva'n uva' ye' ve't tetz u tzaq'ite' svi' uva' itz'ib'a kan u Moisés as ni voksa xe' vaama ti' unnimata' eche' nib'an chajnaj, aq'al uva' la pal chajnaj stuul kam uva' ni tal viyol u Cristo. As la inima chajnaj. 21As tul uva' at in xo'l unq'a uxhchile' uve' jit u tzaq'ite' ninima uva' itz'ib'a kan u Moisés, as ech vuntxumb'ale' nunb'ane' eche' chajnaj. (As jit uva' ye' koj tokeb'al u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan svi', tan techal la unnima vitzaq'it u Cristo.) As ech nunb'ane' eche' uva' nib'an chajnaj, aq'al uva' la pal chajnaj stuul ti' viyol u Cristo. As la inima. 22As tul uva' at in xo'l unq'a uxhchile' uve' ye' yak'inoj u taanxelale' ti' viyol u Cristo, as nunb'ane' eche' uve' nib'ane'. As kam vitxumb'al unq'a uxhchile' as ech vuntxumb'ale' nunb'ane', tan nunchuk txumb'al ti' uva' la pal unq'a uxhchile' stuul ti' viyol u Cristo. As la inima ve'te'. 23As a' nunb'ankat ti' ipaxsal itzib'lal u b'a'nla yole' ti' u Cristo, aq'al uva' la ik'ul unq'a tename' skajayil vib'a'nil u Tiixhe' uva' alel kan ta'n Aak eche' uva' alel ve't sve ta'n Aak. 24Ate' ta' sek'u'l uva' tul ni tooje'l ve't unq'a uxhchile' ti' itx'akat umaj itx'aja'm, as k'uxh ni tooje'l skajayil, as uma'l kuxhe' u uxhchile' la tx'akoni. As ech la eb'ane' ti' enimat viyol u Cristo eche' uve' kat ib'an u uxhchile' uve' aya'l chit ik'u'l kat ooje'li, as kat tx'akoni. 25Tan jank'al unq'a uxhchile' uve' ni tooje'le' ti' itx'akat umaj itx'aja'm as aya'l chit ik'u'l nib'an tuche'. As nichus tib' b'axa. As ti' kuxh itx'akat umaj tetz uva' la pal iyak'il niya'lukat tib'. Pet ech koj o', tan ti' uma'l u tx'aja'm nu kuya'lukat qib' uva' ye' la pal iyak'il. 26Esti'e' aya'l chit unk'u'l ti' unnimat viyol u Cristoe'. As jit'e'ch nunb'ane' eche' nib'an umaj uxhchil uva' ye' kuxh tootzaj kam sti' ni tooje'lkat. As jit'e'ch nunb'ane' eche' nib'an umaj naj uva' nu kuxh iq'osone' sijunal as ye'xheb'il at svatz. 27Pet nunya'lu vib' ti' uva' ye' la unb'ane' kam uva' ni tal vunchi'ole', tan ech u tacha'v vunchi'ole' eche' uma'toj uxhchil uva' la unb'an ch'a'o stuk'. As la unq'ose'. As techal la unb'ane' tuk' vunchi'ole' kam uva' ni tal u Tiixhe', aq'al uva' ye' la el unq'ii ti' valat isuuchil u b'a'nla yole' sete tuk' te unq'a tename'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\