1 XHUN 2

1Vitz'in vatzik, ech exe' me'al unk'aol. As nuntz'ib'a b'en unq'a yole' sete ti' uva' ye' la paavin ex. Asoj at umaj o' kat paavin o', as at uma'l u oksan qetz vatz u Tiixhe'. As a'e' u Jesucristoe' uva' jik chit itxumb'al. 2As Aake' kat toksa tib' ti' ichooat u kupaave'. As jit kuxh u kupaave'. Pet antu ve't vipaav unq'a tename' skajayil uve' at vatz u tx'ava'e'. 3Asoj la kunima unq'a itzaq'it u Jesúse', as a' texhlal tetze' uva' ootzimal ve't u Tiixhe' sqa'n, 4tan ab'il uva' ech la tal ile': «Ootzimal ve't u Tiixhe' sva'n,» chaj la tale' as tul ye'l unq'a itzaq'it Aake' ninima, as chulin yol kuxhe', tan ye'l u jikla yole' at tu u taanxelale'. 5Pet jank'al o' uva' nimamal viyol Aake' sqa'n, as o'e' uva' xo'n ve't Aak sqe. As a' texhlal tetze' uva' at ve't ok o' k'atz Aak, 6tan ab'il la alon uva' chab'amal chit ve't tok taama ti' Aak, as techal la ib'an u b'a'ne' eche' uva' nib'an Aak. 7Vitz'in vatzik, jit umaj tzaq'it uva' a'n cheenajle uva' nuntz'ib'a b'en sete. Pet a' u tzaq'ite' uva' at chittu', tan an chit u tzaq'ite' uva' atik b'axa tul kat etab'i, as kat enima. 8As at chite' u tzaq'ite' uve' nuntz'ib'ab'en sete. As an kuxh u jikla tzaq'ite' uva' kat ik'uch u Jesucristoe' sqe tul uva' kat taq' tib' Aak sqi' ti' ikame'. As kat taq' ve't Aak sete ti' uva' la ek'uch ve'te' uva' la exo'ni ve't etib' sevatzaj, as a' ve'te' u ak' tzaq'ite' as ni teesa iyak'il unq'a va'lexhe', as ni txijun ve't u jikla txijub'ale'. 9Ab'il la alon uva' ech tatine' eche' umaj uxhchil uva' nixaan vatz u saje', tan a' u b'a'ne' nib'ane' uva' ni tale', as tul ni tixva uma't u titz'in tatzik uva' ni niman u Tiixhe', as a' uxhchile' uva' atiltel tu u q'ej toktoe'. 10Pet ab'il uva' nixo'ni ve't u titz'in tatzike' uva' ni niman u Tiixhe', as ato'k taama ti' u Tiixhe'. As ech tatine' eche' umaj uxhchil uva' nixaan vatz u saje', tan ye' ni toksa taama ti' u paave'. 11Pet ab'il la ixvan unq'a titz'in tatzike', as ech tatine' eche' umaj uxhchil uva' ni xaan tu u toktoe', tan a' kuxh u va'lexhe' nib'ane'. As ye' nipal stuul kam uve' nib'ane', tan ech nib'ane' eche' umaj uxhchil uva' ye' ni tilon tu u toktoe'. 12Vitz'in vatzik, ech exe' me'al unk'aol. As nuntz'ib'a b'en unq'a yole' sete, tan ti' uva' kat sotzyu ve't vepaave' ta'n u Tiixhe'. 13As nuntz'ib'a b'en unq'a yole' sete, ex txutx b'aala, tan ti' uva' ootzimal ve't u Jesúse' seta'n uve' atik chit tixe'teb'al q'iisaj. As nuntz'ib'a b'en unq'a yole' sete, ex txul aama, tan ti' uva' kat tx'akonyu ve't ex ti' u tx'i'lanaje'. 14As nuntz'ib'a b'en unq'a yole' sete, ex txutx b'aala, tan kat etootzil u Jesús uve' atik chit tixe'teb'al u q'iisaje'. As nuntz'ib'a b'en unq'a yole' sete, ex txul aama, tan kat yak'inyu ve't etaama. As chab'amal tok ve't viyol u Tiixhe' tu vetaanxelale'. As kat tx'akonyu ve't ex ti' u tx'i'lanaje'. 15As tuk val sete sekajayil, etoksak etaama ti' unq'a va'lexhe' uve' nib'anchu vatz u tx'ava'e'. As mita'n unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' la etoksa etaama sti', tan ab'il uva' la toksa taama ti' unq'a va'lexhe', as jit ve't u Tiixhe' nixo'ni. 16As jank'al unq'a va'lexhe' uva' ni tuch vatz u tx'ava'e', eche' u tacha'v vichi'ol unq'a uxhchile', tuk' tacha'v vivatze', as tuk' uva' ni toksa je' iq'ii ti' u tx'iib'al iq'iie', as eche' a' koj u Tiixhe' ni alon ste. Pet a' unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' ni alon ste. 17As la pal ve't unq'a va'lexhe' tuk' unq'a tacha'v vichi'ol unq'a uxhchile' uva' nib'an vatz u tx'ava'e'. Pet ech koj unq'a uxhchile' uve' la niman kam uve' nisa' u Tiixhe', tan a'e' at itiichajil k'atz Aak ti' chit ib'ene'. 18Vitz'in vatzik, ech exe' me'al unk'aol. As ootzimale' sqa'n uva' at ve't o' timoxteb'al u q'iie', tan kat alpu b'axa uva' la ul u uxhchile' uva' la ul toksa tib' Cristoil. As a' ve'te' uva' nib'an cheel, tan nimal unq'a uxhchile' ati uva' nitoksa tib' Cristoil. 19As kat teesal tib' unq'a uxhchile' sukuk'atz, tan ti' uva' jit kumool qib' stuk'. As kumool koj qib' stuk', as la atin unq'a uxhchile' sukuk'atz. Pet kat teesal tib' sukuk'atz. As nik'uche' uva' jit eela u kutxumb'ale' stuk'. 20Pet ech koj ex, tan at ve't ok u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale' ta'n u Cristo uva' jik chittu'. As kat palyu ve't ex tu visuuchil u jikla yole'. 21As jit ti' uva' ye' ootzimal isuuchil u jikla yole' seta'n nuntz'ib'akat b'en u yole' sete. Pet ti' uva' ootzimal ve't isuuchil u jikla yole' seta'n, as ti' uva' ootzimal seta'n uva' ye'l tokeb'al unq'a va'lexhla chusb'ale' xo'l u jikla yole'. 22As ootzimal unq'a chulin yole' sqa'n, tan a' unq'a uxhchile' uva' ni alon uva' jit Cristo u Jesúse'. As a'e' uva' eela vitxumb'ale' tuk' u uxhchile' uva' la ul toksa tib' eche' uva' nib'an u chulin yole' uva' nitoksa tib' Cristoil, tan ni tixva unq'a uxhchile' u Kub'aal Tiixhe' as tuk' viK'aol Aake' unpajte. 23As ab'il uve' la ixvan viK'aol u Tiixhe', as ye'le ato'k k'atz u Tiixhe'. Pet ab'il uve' ni niman viK'aol u Tiixhe', as at ve't ok k'atz u Tiixhe'. 24Esti'e' ni val sete, kam unq'a jikla yole' uva' kat enima tul kat ok ve't ex k'atz u Tiixhe' b'axa, as a'e' chab'amal tatin tu vetaanxelale' ti' chit ib'ene', tan asoj chab'amal ve't tatin unq'a yole' tu vetaanxelale', as la atin ve't ex k'atz u Tiixhe' as k'atz viK'aol Aake' unpajte. 25Tan u jikla yole' uva' alel kan ta'n u Jesucristo sqe, as a'e' u kutiichajile' uve' ye'l iya'teb'al. 26As kat untz'ib'a b'en unq'a yole' sete ti' unq'a uxhchile' uva' ni eesan ex tu b'ey. 27As ye'xheb'il la eesan ex tu b'ey, tan at ve't ok u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale' ta'n u Jesúse'. As esti'e' uva' jit tz'ajinal la chuspu ve't ex ta'n uma'toj uxhchil uva' va'len nichuse', tan a' u Tiixhla Espíritue' ni chusun o' ti' unq'a vee' skajayil. As a' u jikla yole' nichus u Tiixhla Espíritue' sqe. As ye'l o' ni teesa o' tu b'ey. Esti'e' uva' la qoksa qaama ti' u Jesúse', eche' uva' nichus u Tiixhla Espíritue' sqe. 28As tuk val sete, vitz'in vatzik uva' xo'n chit ex sve, kuchab'ata qatin k'atz u Jesúse', aq'al uva' ye' la xo'v o' tul la ul Aak vatz u tx'ava'e' unpajte. As ye' la qeesa el qib' k'atz Aak ta'n ch'ixvichil, 29tan ootzimal ve't sqa'n uva' jik chit Aak. As ech qootzite' uva' jank'al o' uva' ni niman u jike', as o' ve't me'al ik'aol Aak tan at ve't kutiichajil k'atz Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\