1 LU' 1

1Ine' in Lu' apóstol tetz u Jesucristo. As tuk untz'ib'a b'en uma'l u u'uj sete, ex uva' kat tilul ex tu u tenam uva' atikkat ex, as paxin kuxh ve't etib' tulaj unq'a tename' tu u Ponto, tu u Galacia, tu u Capadocia, tu u Asia, tuk' tu u Bitinia. 2As txaael ve't ex ta'n u Tiixhe' eche' uva' k'ujlu kan ta'n Aak b'axa ti' uva' la ok ex jikla aamail ta'n u Tiixhla Espíritu, as ti' uva' la enima u Jesucristo, as ti' uva' la sotz ve't epaav ta'n vikajal Aake' uva' kat el sqi' vatz u kuruse'. As a' u Tiixhe' la b'anon uva' la na' vib'a'nile' seti' ti' uva' acha'v etatine' sevatzaj. 3Qoksataj iq'ii u Tiixhe', viB'aal u Kub'aal Jesucristo, tan nim chite' vib'a'nil Aake' ti' itxumat kuvatz. As kat taq' u Tiixhe' kutiichajil sk'atz tul kat tulsa Aak taama u Jesucristo. As at kutx'eb'o'm ti' u kutiichajile' uva' ni taq' Aak sqe. 4As kat taq' Aak kutiichajil sk'atz, aq'al uva' la kuk'ul u kuvaatzile' uva' ye'l iya'teb'al tan a'e' ye' la yani; mita'n la q'eei. As a'e' u nimla b'a'nile' uva' kolel kan ve't sqi' setuk' tu almika'. 5As ti' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' u Tiixhe', as niloch ve't o' Aak setuk' vatz u va'lexhe' ta'n viyak'il Aake'. As techal la ilej u q'iie' uva' la itzojpisa Aak jank'al uva' alel kan sqi' ta'n Aak. 6As netxuq'txune' ti' u nimla b'a'nile' uva' netx'eb'e', k'uxh antel kuxh epaleb'et unq'a k'axk'oe' cheel vatz u tx'ava'e'. 7As a' itxa'k unq'a k'axk'oe' uve' nepaleb'e ti' tootzile' uva' kam b'anel ta'n u k'ujleb'al ek'u'le', tan a'e' nim talche' ti' u ooro'e'. Tan k'uxh txaael ve't u ooro'e' ta'n xamal, as la chit pali. Pet ech koj u k'ujleb'al ek'u'le' tan tul ma't epaleb'et u k'axk'oe', as la ootzil ve'te' uva' k'ujle'l chit ek'u'l ti' u Tiixhe'. As tul la ul u Jesucristoe' unpajte, as mama'la b'a'nil la ib'an Aak sete tan Aake' la oksan ve't eq'ii. 8As k'uxh ye'l u Jesús netile', as xo'n Aak sete. As k'ujle'l ek'u'l ti' Aak. As va'l chit etxuq'txun ve't ti' Aak. As ye' la oleb' ex ti' talax isuuchil u achveb'alla chiib'ichile' uva' at tu vetaanxelale', 9tan nek'ul ve't u b'a'nile' uva' k'ujle'l ek'u'l sti'. As a'e' u q'alpichile' uva' tetz vetaanxelale'. 10As tul nik tal unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' isuuchil vib'a'nil Aake' sqi', as kat ichuk chajaak txumb'al ti' tootzit isuuchil u yole' ti' u q'alpichile' vatz u paave'. 11As tul ye'xnik ul u Cristo, as a' u Tiixhla Espíritu uva' atik k'atz unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' nik aq'on itxumb'al ti' talat isuuchil ti' uva' la ipaleb'e u Cristo u k'axk'oe' as ti' uva' la oksal iq'ii Aak tul uma't ipaleb'et Aak u k'axk'oe'. As nik ichuk chajaak txumb'al ti' tootzita' uva' jatu la ib'ane' as kam la uchi tu u q'iie' uva' la uli. 12As alpu ve't te chajaak uva' ye'lik tetz chajaak ti' tootzit isuuchil u yole'. Pet qetze' uva' la qootzi isuuchil u yole' uva' kat tal kan chajaak, tan uma'l kuxh u yole' uve' nik tal kan chajaak tuk' unq'a yole' uva' ni tal unq'a alol tetz viyol u Tiixhe' sexo'l cheel ta'n u Tiixhla Espíritu uva' kat ichaj tzan Aak tu almika'. As a'e' u b'a'nla yole' ti' u q'alpichile' uva' nisa' unq'a ángel tilata'. 13Esti'e' la val sete, atoj enachb'al as atoj etxumb'al aq'al uva' ye' la eb'an u va'lexhe'. As aya'loj chit ek'u'l la etx'eb' u nimla b'a'nile' uva' eq'omal ta'n u Jesucristo tul la ul ve't Aak unpajte. 14As ex ve't me'al ik'aol u Tiixhe'. Esti'e' uva' ye' la eb'an ve't unq'a tacha'v vechi'ole' eche' uva' nik eb'an sb'axa, tul ye'xnik etootzi u Tiixhe'. 15Pet ech vetxumb'ale' la eb'ane' eche' vitxumb'al u Tiixhe' uva' kat molon ex. As kam uva' la eb'ane', as jik chit etxumb'al la eb'an stuk', 16tan ech ni tal viyol u Tiixh ile' uva' tz'ib'amal kan: Jikoj chit etxumb'al la eb'ane', tan eche' in, tan jik chit untxumb'al, ti'k Aak. 17As u Tiixhe' uva': «Kub'aal,» ch'ex ste, as eela ivatz unq'a uxhchile' skajayil nib'an Aak ti' ib'anat Aak isuuchil ti' uva' kam nib'an unq'a uxhchile' sijununila. Esti'e' ek'uchtaj tuk' vetxumb'ale' uva' nexo'va Aak tul uva' at ve't ex vatz u tx'ava'e', 18tan ootzimal seta'n uva' kat teesa ve't ex Aak k'atz unq'a txumb'ale' uva' nik eb'an b'axa uva' kat echus k'atz unq'a q'esla eb'aale'. As jit tuk' nimla puaj eche' u ooro'e' moj unq'a puaje' uva' la pal iyak'il, kat teesakat ex Aak vatz unq'a txumb'ale' uva' nik eb'ane'. 19Pet kat teesa ex u Tiixhe' vatz unq'a txumb'ale' ta'n vikajal u Cristo uva' nim talche' uva' kat el sqi' vatz u kuruse', tan ech tatin u Cristo vatz u Tiixhe' eche' umaj tal kaneero' uva' ye'xhkam yannal ste, tul nik toksal vatz Tiixhe' ti' ijajax kuyb'al te Aak. 20As tul ye'xnik chee u vatz tx'ava'e', as kat ik'ujb'a' ve't kan u Tiixhe' u Cristo ti' kulochpe'. As kat ul ik'uch ve't tib' Aak sukuxo'l tu vimoxteb'al unq'a q'iie' uva' at o' stuul cheel. 21As ib'a'nil kuxh u Cristo, as nenima u Tiixhe' uva' kat ulsan taama u Cristo. As kat toksa ve't u Tiixhe' iq'ii u Cristo tu almika'. As ech kat ib'an u Tiixhe', aq'al uva' la ek'ujb'a' ek'u'l ti' Aak. As la etx'eb' ek'ulat u nimla b'a'nile' uva' alel kan seti' ta'n Aak. 22As josq'imal ve't vetaanxelale' ti' enimat u jikla yole' ti' u Tiixhe'. As nexo'ni ve't etib' sevatzaj. As la val sete uva' aya'loj chit ek'u'l ti' exo'nit etib' sevatzaj, 23tan at ve't etiichajil k'atz Aak. As jit iyol umaj vatz tx'ava'illa aama kat aq'on vetiichajile'. Pet a' viyol Aake' uva' ti' chit ib'ene' uva' ye' la sotzi, kat aq'on etiichajil. 24As ech ni tal viyol u Tiixh ile': Ech unq'a uxhchile' skajayil eche' unq'a k'uache'. As k'uxh ch'i'umal chit tilon ve't u uxhchile' cheel, as ech kuxh tatine' eche' ixu'm unq'a k'uache', tan la tzaj u k'uache'. As la tooq' ve't vixu'me'. 25Pet ech koj viyol u Tiixhe', tan a'e' ye' la pali, ti'k u yole'. As a' viyol u Tiixhe' u b'a'nla yole' uva' kat alpu isuuchil sete.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\