1 LU' 2

1Esti'e' ni val sete, eteesataj etib' k'atz unq'a va'lexhe' uve' nib'an unq'a uxhchile' svatzaj. As ye' la emaxtib'e umaj uxhchil. As jit ex ka'vatz la eb'ane'. As ye' la ich'o'nsa tib' etaama. As mita'n la icheesa tib' yol seti'aj. 2As ech etachvat viyol u Tiixhe' eche' ijajat umaj tal ne' ich'u' uva' a'n itz'eb'nale, aq'al uva' la etootzi viyol u Tiixhe' ti' enimata'. As la chee ve't etxumb'al ti' unq'a nimla b'a'nile' uva' alel kan seti' ta'n u Tiixhe', 3tan ootzimal itxumb'al u Kub'aal Jesucristo seta'n uva' b'a'n itxumb'al Aak nib'an sete. 4As k'uxh a' u Cristo aq'ol tetz kutiichajil k'atz u Tiixhe', as ech tatin u Cristo vatz unq'a tename' eche' umaj k'ub' uva' kat sutil el ta'n u lakol kab'ale', tan ye'l itxa'k svatz. Pet vatz u Tiixhe' as ech tatin u Cristo eche' umaj k'ub' uva' txaael ta'n umaj uxhchil, tan nim ija'mil. As jank'al ex uva' nimamal u Cristo seta'n, 5as at etiichajil k'atz u Tiixhe'. As ex ve't tetz Aak ta'n u Tiixhla Espíritu uva' at ve't ok tetaanxelal, tan kat toksa ve't ex Aak sitenam, ex uva' ech etatine' eche' umaj kab'al vatz Aak, aq'al uva' la chiib' ve't u Tiixhe' ti' unq'a vee' neb'ane', tan jik chit nenach ve't Tiixh ti' unq'a tename' tuk' vib'a'nil u Jesucristo. 6Tan ech ni tal uma'l u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: «La unk'ujb'a' kan uma'l u k'ub' tu u tename' uva' Sion. As u k'ub'e' uva' oksamal iq'ii sva'n, as a'e' uva' ni yak'insan u tename'. As ech tatin u k'ub'e' sunvatz eche' umaj k'ub' uva' txaael ve'te', tan nim ija'mil. As ab'il uva' la ik'ujb'a' ik'u'l sti', as ye' la eesal iq'ii u uxhchile',» ti'k u Tiixhe'. 7As ech u Jesús sevatz, ex uva' k'ujle'l ek'u'l ti' Aak, eche' umaj b'a'nla k'ub' uva' nim ija'mil. Pet ech koj vatz unq'a tename' uva' ye' nisa' ik'ujb'a't ik'u'l ti' Aak, tan ech tatin Aake' svatz eche' umaj k'ub' uva' la ixval ta'n unq'a lakol kab'ale'. As tul a' u k'ub'e' uva' xe'ab' tetz u kab'ale'. 8As ech tatin u Jesucristo vatz unq'a tename' uve' ye' ni niman Aak eche' umaj k'ub' uva' la itx'et unq'a tename' toj sti'. As la jojtx'u ve't sta'n. As ye' nik'ujb'a' unq'a tename' ik'u'l ti' u Tiixhe', tan ti' uva' ye' nisa' inimat viyol Aake'. As k'ujlu ve't kan sti' uva' ech la ib'ane'. 9Pet ech koj ex, tan txaael ve't ex ta'n u Tiixhe' ti' etok sitenam Aak as ti' etok nachol Tiixhil ti' unq'a tename', tan ex ve't tetz Aak. As kat itxaa ex Aak ti' uva' la b'en etal isuuchil viyol Aake' tulaj unq'a tename' ti' vinimla b'a'nil Aake', tan kat teq'o el tzan Aak vetaanxelale' tu u q'ej toktoe'. As kat toksa ve't ex Aak sitenamil uva' atkat u txijun tetz vetaanxelale' uva' acha'v chittu'. 10As jitik ex itenam u Tiixhe' b'axa. Pet ech koj cheel, tan ex ve't itenam Aak. As b'axa ye'xnik pal ex stuul uva' nitxum Aak evatz. Pet ech koj cheel, tan ootzimal ve't seta'n uva' nitxum Aake' evatz. 11Vitz'in vatzik ex uva' xo'n ex sve, as ex uva' tilumal el ex tu vetename', as b'iil kuxh la pal eb'an vatz u tx'ava'e'. Esti'e' nunb'eya sete ti' uva' la eya'sa eb'anat u tacha'v vechi'ole' uva' nepaavin sta'n, tan a' unq'a tacha'v vechi'ole' niyaa tib' tuk' u b'a'nla txumb'ale' uva' at tu vetaanxelale'. 12As a' unq'a jikla txumb'ale' la ek'uch xo'l unq'a tename' uva' ye' ni niman u Tiixhe'. As k'uxh kam kuxh umaj va'lexh la cheesal seti', as la ek'uche' uva' jik ve't etxumb'al neb'ane'. As la toksa ve't unq'a tename' iq'ii u Tiixhe' tu u q'iie' ti' u tuleb'al u Jesús unpajte, tan la til unq'a tename' u b'a'ne' uva' neb'ane'. 13As ti' uva' nimamal u Kub'aal Jesucristo seta'n, as esti'e' la enima unq'a uxhchile' uva' at tijle'm, eche' u ijlenaale' uva' ib'ooq'ol u tename', 14tuk' unq'a b'anol ivatz u ijlenaale', tan at ve't tijle'm ta'n u ijlenaale' ti' taq'at k'axk'o ti' unq'a uxhchile' uva' ni b'anon u va'lexhe' as tuk' ti' toksal iq'ii unq'a uxhchile' uva' b'a'n nib'ane'. 15As a' nisa' u Tiixhe' seti' uva' a' u b'a'ne' la eb'ane', aq'al uva' ye' la chee iyol unq'a uxhchile' seti' uva' a' kuxh u onkonile' nib'ane', tan ye' ninima u Tiixhe'. 16As k'uxh q'alpumal ve't ex ta'n u Jesucristo, as echini'k etal je' ile' sete: «La uchi uva' la kub'an u va'lexhe', tan q'alpumal ve't o',» chajini'k ex la etale'. Pet a' u b'a'ne' la eb'ane', tan nimamal ve't u Tiixhe' seta'n. 17As eqeetaj etib' sevatzaj tuk' unq'a uxhchile' skajayil. Exo'nitaj unq'a qitz'in qatzike' uva' ni niman u Tiixhe'. As exo'vataj u Tiixhe'. As enimataj u ijlenaale'. 18As jank'al ex uva' ato'k ex sk'amil xe' umaj b'aal aq'on, as k'uxh b'a'n itxumb'al as k'uxh ye' b'a'n itxumb'al, as la enima kam uva' la tal sete. 19Asoj nepaleb'e k'axk'o k'uxh ye'l umaj va'lexh kat eb'ana, as ate' vib'a'nil u Tiixhe' seti', tan nekuy unq'a k'axk'oe' uva' nepaleb'e ti' uva' nimamal ve't u Tiixhe' seta'n. 20Pet asoj la q'ospu ve't ex ti' u va'lexhe' uve' kat eb'ana, as ye'l eq'ii la oksali, tan a' u va'lexhe' neb'ane'. Pet asoj nekuy unq'a k'axk'oe' uva' nepaleb'e as tul a' u b'a'ne' neb'ane', as ate' vib'a'nil u Tiixhe' seti', 21tan kat imolo ex Aak ti' uva' la eb'an u b'a'ne' k'uxh la epaleb'e u k'axk'oe' sti'. As echat la eb'ane' eche' uva' kat ik'uch kan u Jesucristo, tan kat ipaleb'e Aak u k'axk'oe' sqi'. 22As ye'lik ipaav Aak. As mita'n umaj chuli yol kat el ch'u'l titzi' Aak. 23As tul kat yoq'pu ve't Aak, as ye'l ich'exel kat tal Aak. As tul kat ipaleb'e Aak u k'axk'oe', as ye' kat tal Aak ib'anax ich'exel te unq'a uxhchile'. Pet aal kat ik'ujb'a' Aak ik'u'l ti' u Tiixhe' uva' jik chit tuk b'anon isuuchil unq'a tename' uva' kat b'anon u va'lexhe' te u Jesucristo. 24As tul kat k'axb'isal vichi'ol u Jesucristo vatz u kuruse', as kat teq'o ve't Aak u kupaave' sti', as ech ve't o'e' eche' kamnaj la ib'an vatz u paave'. As isle'l ve't o' ti' kub'anat u jike'. As kat k'axb'isal vichi'ol Aake' sqi' setuk', aq'al uva' b'a'n ve't qatin vatz u Tiixhe' la ib'ane', 25tan echik ve't qatine' setuk' eche' umaj kaneero' uva' tz'ejxinalike. Pet ech koj cheel, tan kat q'aaviy ve't ok o' k'atz u Jesucristo uva' ech tatine' eche' umaj xeen txoo tan ni til Aak kusuuchil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\