1 LU' 4

1As la val sete, ech ekuyat u k'axk'oe' la eb'ane' eche' kat ib'an u Cristo tul kat ipaleb'e Aak u k'axk'oe' tuk' vichi'ole'. Tan ab'il uva' kat paleb'en u k'axk'oe' tuk' vichi'ole', as ye' la ik'ul ve't tib' itxumb'al tuk' u paave'. 2As tul at vatz u tx'ava'e', as ye' la ib'an unq'a va'lexhe' uva' ni tachva vichi'ole'. Pet a' u b'a'ne' la ib'ane' uva' nisa' u Tiixhe'. 3As nimal q'ii kat ib'ana uva' nik eb'an u va'lexhe' uva' nichiib' unq'a tename' sti' uva' ye' ni niman Tiixh. As nik eb'an u tacha'v vechi'ole'. As nik emol etib' ti' eb'anat unq'a nimla q'iie' as ti' eq'ab'ane'. As nik epaasa ek'u'l ti' eb'anat u va'lexhe', tan a' ve'te' ivaatzil etiixh sevatz. As tul a'e' uva' txojonb'al chit vatz u Tiixhe'. 4As unq'a paasan tziie' uva' nik emolo etib' stuk' sb'axa, as ye' nipal ve't stuul uva' kam sti' ye' nemolokat ve't etib' stuk' ti' epaasat ek'u'l ti' eb'anat u va'lexhe' eche' uva' nik eb'an b'axa. As niyoq'on ve't seti'. 5Pet techal la tal unq'a uxhchile' isuuchil te Aak kam uva' kat ib'ana, tan techal la ib'an Aak isuuchil unq'a tename' skajayil, k'uxh isle'le as k'uxh kamnajle. 6Esti'e' uva' kat alpu u b'a'nla yole' te unq'a uxhchile' uva' kamnajlej, ti' uva' at itiichajil u taanxelale' k'atz u Tiixhe'. As k'uxh kat b'anax ve't isuuchil ta'n unq'a uxhchile'. 7As b'iit kuxh itzojpisal unq'a vee' skajayil uva' alel kan ta'n u Tiixhe'. Esti'e' la val sete, atoj chit enachb'al. As etoksataj chit etaama ti' enachat Tiixh. 8As aya'loj chit ek'u'l la exo'ni etib' sevatzaj. Tan asoj nexo'ni etib' sevatzaj, as la ekuy tib' epaav sevatzaj. 9As aya'loj chit ek'u'l la eloch etib' sevatzaj. As la etaq' ivatb'al unq'a qitz'in qatzike'. 10As la eloch etib' sevatzaj tuk' vetijle'me' uva' aq'el sete ta'n u Tiixhe'. As jik chit etxumb'al la eb'an sevatzaj tuk' vetijle'me' uva' aq'el sete, tan jalel tib' vetijle'me' sejununilaj ta'n Aak. 11As ab'iste ex uva' at etijle'm ti' etalat viyol Aake', as jik chit la etal isuuchil u yole'. As ex uva' at etijle'm ta'n Aak ti' elochat etib' tuk' unq'a qitz'in qatzike', k'uxh kam kuxh lochb'alil la eb'an ste. As eb'antaj tuk' u yak'ile' uva' aq'el sete ta'n Aak, aq'al uva' la oksal iq'ii u Tiixhe' ti' unq'a lochb'ale' uva' neb'ane' ta'n vib'a'nil u Jesucristo. As ye' la ya'sal toksal iq'ii Aak. As ye'l iya'teb'al u tijlenaalil Aake' ti' chit ib'ene'. An chite'. 12Ex vitz'in vatzik uva' xo'n ex sve, as ye' la sotz ek'u'l ti' epaleb'et unq'a k'axk'oe', tan ech chit la ib'ane' ti' eyak'insale' eche' tok umaj ch'ich' tu xamal ti' teesal u va'lexhe' sti'. 13Pet aal la chiib' ex tul la epaleb'e unq'a k'axk'oe' k'uxh a' u b'a'ne' neb'ane', as eela kuxh stuk' uva' ech epaleb'et u k'axk'oe' eche' uve' kat ipaleb'e u Cristoe'. As la chiib' ex tu u nimla chiib'ichile' tul uva' la oksal ve't iq'ii Aak. 14Asoj la yoq'pu ve't ex ti' uva' ex niman tetz u Cristo, as achveb'al chit ex, tan at ve't u Tiixhla Espíritu seti' tuk' vinimla b'a'nile'. As ootzimal sqa'n uva' niyoq'on unq'a tename' ti' u Cristo. Pet ech koj ex, tan netoksa iq'ii Aak. 15Esti'e' ye' la uchi uva' ti' eyatz'at umaj uxhchil la epaleb'ekat unq'a k'axk'oe'. As mita'n ti' umaj elaq'; as mita'n ti' etoksat etib' xo'l umaj yol uva' ye'l etokeb'al sti'; as mita'n ti' eb'anat uma'toj va'lexh. 16Pet asoj ti' uva' nimamal u Cristo seta'n la epaleb'ekat unq'a k'axk'oe', as ye' la ch'ixvu ve't ex. Pet aal la etoksa iq'ii u Tiixhe' ti' ek'uchata' uva' ex ve't niman tetz u Cristo. 17As ni val sete uva' ye' la sotz ek'u'l ti' epaleb'et unq'a k'axk'oe' ti' eyak'insale', tan kat ilejlu ve't u q'iie' uva' la xe't u Tiixhe' ti' ib'anat kusuuchil, o' uva' o' itenam Aak. Asoj ech la ib'an Aake' sqe as tul o' itenam Aak, ¿as a' kol ye' la ib'an Aak q'a te unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u b'a'nla yole' uva' ni tal Aak? 18As ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: As ye' nitx'ol ve't unq'a niman tetz u Tiixhe' tel vatz u k'axk'oe' ti' uva' ye' la b'en tu u choob'al paave', ¿as a' kol ye' la ib'an q'a te unq'a b'anol va'lexhe' tuk' unq'a paasan tziie' uva' ye' ni niman Aak? ti'k u yole'. 19Esti'e' la val sete, ex uva' ni paleb'en unq'a k'axk'oe' uva' a' u Tiixhe' ni sa'on. As ye' la ya' ex ti' eb'anat u b'a'ne'. As la etaq' ok vetiichajile' tiq'ab' Aak ti' ib'anat Aak kam uva' nisa' Aak seti' tan Aake' cheesan qetz. As jik chit itxumb'al Aak ti' ib'anat u b'a'ne' uva' alel kan sqi' ta'n Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\