1 TESALONICENSES 2

1As tul kat b'ex kuq'elu ex, qitz'in qatzik, as tul kat oon o' sexo'l, as ye' kat el iq'ii u qaq'one' uve' kat b'ex kub'an sexo'l, 2tan kat yak'in ve't u qaanxelale' ta'n u Tiixhe' ti' qalat u b'a'nla yole' uve' tetz Aak, k'uxh ma'tik kuk'axb'e' as ma'tik kuyoq'pe' tu u tename' uva' Filipo tan ootzimale' seta'n. As kat yak'in ve't o' ti' qalat u yol, k'uxh mama'la k'axk'o kat kupaleb'e sexo'l. 3Tan ye'l umaj va'lexhla yol kat qal sete. As jit eesamal ex tu b'ey kat kub'ana, tan jik chit kutxumb'al kat kub'an sevatz ti' qoksat xe' etaama ti' enimat u yole'. 4As kat qal isuuchil u yole' sete, tan ti' uva' kat til u Tiixhe' uva' b'a'n te Aak uva' la kupaxsa u b'a'nla yole'. As kat taq' Aak sqe uva' o' la paxsan u yole'. Pet jit ti' uva' ma b'a'n te unq'a uxhchile' moj ye'le. Pet ti' uva' b'a'n te u Tiixhe' tan Aake' ootzin tetz u qaanxelale'. 5As ootzimal seta'n uva' ye'l unpajoj uva' kat koj b'ex qal umaj yol sete uva' ch'i'umal ti' toksal yol tevi'. As mita'n uva' nu kuxh koj kuchuk kuyol ti' tel qaama ti' umaj tx'iib'al kuq'ii. As ootzimale' ta'n u Tiixhe' kam uve' nu kub'ane'. 6As k'uxh at qijle'm, tan o' apóstol, pet jit uva' a' koj ni qale' uva' la etoksa kuq'ii tuk' unq'a uxhchile'. 7Pet ech koj uve' kat kub'ana tan sula aama chit o' kat ib'ana eche' nib'an umaj txutxa ti' ichoq'at unq'a tale', 8tan kat kuxo'ni ex. As kat qala uva' jit kuxh u b'a'nla yole' la qal sete. Pet a' kat qala uva' kat koj jejeb' o' sexo'l ti' uva' tzitzi' la kutx'akkat kan u kuyak'ile' ti' kuchusat ex, tan ti' uva' xo'n ex sqe. 9As ate' u qaq'one' sek'u'l, qitz'in qatzik, uva' kat kub'an sexo'l, tan kat chit kool o' ti' kuchusun sexo'l. As kat aq'onvu o' sq'iil aq'b'al, tan ye'xheb'il kat qaq' tijatz ti' qilpe'. As ech kat kub'ane' ti' qalat u b'a'nla yole' sete uve' tetz u Tiixhe'. 10As exe' ootzin tetz tuk' u Tiixhe' ti' uva' jik chit u kutxumb'ale' kat kub'ana. As a' u b'a'ne' kat kub'an sexo'l, ex uva' ex niman tetz u Tiixhe', aq'al uva' ye'xheb'il la alon umaj va'lexh sqi'. 11As ootzimale' seta'n uva' ech u kutxumb'ale' kat kub'ana ti' kub'eyat sete eche' nib'an umaj b'aal talaj intxa' tul uva' ni taq' itxumb'al unq'a me'al ik'aole'. As kat kub'eya sete ti' toksal xe' etaama ti' enimat u Tiixhe'. 12As kat kub'eya sete ti' uva' jik chit la eb'ane' tan qetz chite' vatz unq'a tename' uva' nimamal u Tiixhe' sqa'n. Tan esti'e' uva' kat imolo kat ex u Kub'aale' ti' uva' la etoksa iq'ii Aak xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 13Esti'e' ye'l o' nu kukoole' ti' qaq'at ta'ntiixh te u Tiixhe' seti'. Tan tul uva' kat etab'i u yole' uva' kat qal sete, as kat enima uva' iyol Tiixh kat qal sete. As jit iyol umaj uxhchil kat etab'i. Pet jikla yol chit u yole' sevatz, tan a' viyol u Tiixhe' uva' kat qal sete uva' ni jalpun vetxumb'ale', jank'al ex uva' ex niman tetz u Jesús. 14As kat epaleb'e unq'a k'axk'oe', qitz'in qatzik, eche' uva' kat ib'an unq'a qitz'in qatzike' tu u Judea uva' ato'k k'atz u Jesucristo, tan an kuxh unq'a emoole' kat laq'b'an ex eche' uva' kat b'anchu te unq'a qitz'in qatzike' tu u Judea ta'n unq'a kumoole' uve' tiaal Israel. 15Tan ye' nisa' chajnaj u Kub'aal Jesús. As kat iyatz' chajnaj Aak; as kat iyatz' chajnaj unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As kat itilu el tzan o' chajnaj tu unq'a tename'. As ye' nisa' u Tiixhe' uve' nib'an chajnaj, tan nichi'an taama chajnaj ti' unq'a tename' skajayil. 16Tan kat imaj chajnaj kuvatz ti' qalat viyol u Kub'aale' sexo'l, jank'al ex uve' jit ex tiaal Israel, tan a' nik tal chajnaj uva' ye' la q'alpul ex vatz vepaave' ta'n u Kub'aal Jesús. As esti'e' la ul vitx'i'tzi'l u Tiixhe' ti' chajnaj timoxtel q'ii, tan b'enameen nipaasa ve't tib' chajnaj ti' ipaavine' vatz Aak. 17Qitz'in qatzik, tul uva' ma'tik kutzaa sexo'l as ye'xh jatva'l q'ii uva' ye' kat qil ve't qib'. As a' nik qale' uva' la b'en qil ex unpajte, tan at chit ex sukuk'u'l. 18As ine' in Pablo, as jatpajux kuxh val unb'ene' ti' b'en unq'elut ex. Pet a' u Satanás kat majon unvatz ti' unb'ene'. 19As exe' uva' k'ujle'l kuk'u'l seti', tan nu kutxuq'txun seti'. As seti' la kuk'ulkat u kutx'aja'me', tan seti' la chiib'kat ve't o' vatz Aak tul uva' la ul u Kub'aal Jesucristo vatz u tx'ava'e' unpajte. 20As seti' la oksalkat kuq'ii. As la chiib' ve't o' seti'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\