1 TIMOTEO 6

1As la aal te unq'a qitz'in qatzike' uva' ato'k sk'amil xe' umaj b'aal aq'on uva' techal la inima kam uva' la tal u b'aal aq'one' ste. As ye' la eesal iq'ii u b'aal aq'one', aq'al uva' ye' la eesal iq'ii u Tiixhe'. As ye' la eesal iq'ii u jikla yole' uva' chusel ste. 2Asoj nimamal u Jesús ta'n u b'aal aq'one' uva' ni taq'onvukat umaj qitz'in qatzik, as ye' la uchi uva' la tixva u b'aal aq'one'. Pet aal la iya'lu tib' ti' uva' b'a'n u aq'one' la ib'ane', tan xo'n ve't u b'aal aq'one' ste uva' la ilon isuuchil u aq'one'. As a' unq'a yole' lachuse' uva' ni val see. As la ab'eya te unq'a qitz'in qatzike'. 3As jank'al unq'a uxhchile' uva' va'len kuxh chusb'al ni tal ve'te', as ye' nik'ul tib' tuk' u jikla chusb'ale' uva' alel kan ta'n u Kub'aal Jesucristo as tuk' unq'a chusb'ale' uva' nichuspu sqe ti' kunimat u Tiixhe'. 4As unq'a uxhchile' uva' nu kuxh ije'sa tib', tan ni tale' uva' at itxumb'al as ye'l itxumb'al ati. As jit kuxh ivatz uve' niyaa tib' sti' tuk' vimoole'. As ech ixe't u ch'o'nchil aamae' tuk' unq'a yoq'o'me' eche' umaj ch'o'm. As ni teesa iq'ii u Tiixhe'. As ye' nik'ujb'a' unq'a uxhchile' ik'u'l svatzaj. 5Pet a' kuxh u yaaib'e' nib'an unq'a uxhchile' svatzaj, tan yannal ivi' unq'a uxhchile' uva' ni chusun unq'a yole', tan ye' nipal tu u jikla yole'. Pet ti' kuxh itx'akat ipuaj as niyolb'e unq'a chusb'ale' ti' inachat u Tiixhe'. As a' uxhchile' uva' la eesa eeb' sk'atz, 6tan achveb'al chit u qatine', asoj jik chit la kunima u Tiixhe'. As la txuq'txun o' ti' unq'a vee' ni taq' Aak sqe, 7tan tul uva' kat itz'eb' o' vatz u tx'ava'e', as ye'xhkam chit unb'ooj eq'omik sqa'n. As tul la kam ve't o', as ye'xhkam chit la uch qeq'ot sqi' unpajte. 8Pet asoj at qoksa'm tuk' qechb'ub'al uva' la qechb'u jun q'ii, as la txuq'txun o' sti', 9tan ab'il uva' a' kuxh u tx'iib'al iq'iie' nisa' as la ichuk u tx'i'lanaje' txumb'al ti' iku' tu paav. As a' kuxh u tacha'v vichi'ole' la ib'ane'. As la teq'o ve't u tx'i'lanaje' tu u va'lexhe' uva' la elkat ve't itxumb'al, 10tan jank'al unq'a va'lexhe' uva' nib'an unq'a uxhchile' as a' nitzaakat ti' uva' ato'k taama ti' unq'a tx'iib'al iq'iie'. As at uxhchil uva' ti' kuxh tachval u tx'iib'al q'iie' as kat el ve't itxumb'al tu b'ey, tan ye' kat inima ve't unq'a jikla yole'. As mama'la k'axk'o kat ipaleb'e ve'te'. 11Pet ech koj axh, Timoteo, tan ato'k axh ti' ab'anat u aq'one' uva' kat ik'ujb'a' kan axh u Tiixhe' sti'. As ye' la b'en avi' ti' unq'a vee' uva' kat val see. Pet la ooksa aama ti' unq'a jikla txumb'ale' as ti' anachat Tiixh tijikil as ti' iyak'insal u k'ujleb'al ak'u'le' as ti' axo'nit u Tiixhe' tuk' unq'a qitz'in qatzike'. As ye' la pal ak'u'l ti' ak'uchat u b'a'ne', k'uxh la apaleb'e unq'a k'axk'oe'. As ye' la aje'sa eeb' vatz unq'a uxhchile'. 12As aq' yak'il ti' achusat unq'a jikla chusb'ale' uva' kat val see, tan tul kat aal isuuchil u k'ujleb'al ak'u'le' ti' u Jesús vatz unq'a qitz'in qatzike', as at atx'aja'm ti' vatiichajile' uve' ye'l iya'teb'al, tan esti'e' kat imolokat axh Aak. 13As ni val see vatz u Tiixhe', u aq'ol tetz itiichajil unq'a vee' cheesamal skajayil, as vatz u Jesucristo uva' alon isuuchil ti' u tijle'me' vatz u Poncio Pilato. 14As la chit eel isuuchil u jikla yole' uva' kat val see, aq'al uva' ye' la jalpul isuuchil u chusb'ale'. As ye' la oksal u va'lexhe' sxo'l, aq'al uva' ye'xheb'il la eesan iq'ii u jikla yole', techal la ul ik'uch tib' u Kub'aal Jesucristo vatz u tx'ava'e' unpajte. 15Tan tuk taq' tzan u Tiixhe' u Jesús unpajte tul uva' la ilej u q'iie' uva' k'ujle'l ta'n Aak, tan a' Aake' uva' nim talche' ti' unq'a vee' skajayil. As Aake' Ijlenaal ti' unq'a ijlenaale' skajayil. As Aake' B'ooq'ol ti' unq'a b'ooq'ole' skajayil. 16As ye'xheb'il kat ilon ika'y Aak. As ye' la uch tilpu Aak, tan echen Aake' tu u saje' uva' ye'xheb'il la uch tok tzitzi'. As ye' la kuya'sa qoksat iq'ii Aak, tan echen unq'a vee' tiq'ab' Aak skajayil ti' chit ib'ene', tan Aake' uva' ye'xh jatu la kami. As ech chit la ib'ane'. An chite'. 17As la aal te unq'a tx'iol iq'iie' vatz u tx'ava'e' uva' ye' la ije'sa tib'. As ye' la toksa taama ti' u tx'iib'al iq'iie', tan ye' kuxh inachb'al la sotzi. Pet a' la ik'ujb'a'kat ik'u'l ti' u islich Tiixhe', tan ye' nipi'u tib' Aak ti' taq'at unq'a vee' sqe uva' b'a'n, aq'al uva' la txuq'txun o' sti'. 18As la aal te unq'a tx'iol iq'iie' uva' a' u b'a'ne' la ib'ane'. As ye' la ipi'u tib' ti' ib'anat u b'a'ne' as ti' taq'at tetz unq'a imoole', tan jit k'ek' ti' unq'a tetze' la ib'ane'. 19Asoj ech la ib'ane', as la na' ve't unq'a itx'aja'me' tu almika' uva' k'ujleb'al ik'u'l. As at itx'aja'm ti' vitiichajile' uve' ye'l iya'teb'al. 20As tuk val see, Timoteo, uva' la chit eel isuuchil u jikla yole'. As ye' la ooksa unq'a vatz tx'ava'illa yole' stuul eche' unq'a yole' uva' la aq'on u kutxumb'ale' uva' ni tal unq'a chulin yole', tan a'e' ye' la txakoni, 21tan at uxhchil uva' kat teesa tib' k'atz u jikla yole' ti' inimal unq'a yole' uva' la aq'on itxumb'al uva' ni tale'. As la atin vib'a'nil u Tiixhe' sak'atz. Ech chit la ib'ane'. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\