2 CORINTIOS 11

1As a' ni vale' uva' la ekuy unb'ooj in ti' ka't unq'a yole' uva' tuk val b'en sete ti' u vijle'me' uve' at seti', as kamal ye'xhkam la etoksa stuul. 2Tan an chit u Tiixhe' kat aq'on u vijle'me' tuk' vuntxumb'ale' ti' voksat vaama seti'. As alel ve'te' seti' sva'n uva' ta'n kuxh u Cristoe' la etoksa etaama sti', aq'al uva' ye'l ve't epaav tul la oon ex vatz u Cristo, eche' toon umaj q'opo ixoj xe' itzumel. 3As nitxumun vaama seti', vitz'in vatzik. As a' ni vale' uva' ye' la eb'an etetz eche' uve' kat ib'an u Evae' tul kat maxtib'eli ta'n u tx'i'lanaje' uva' kat ib'ensa tib' tx'i'latxooil. As echenik eb'ane', tan jit kuxh nim la yansal vetxumb'ale' uva' k'ujle'l ti' u Cristo, tan a' ni vale' uva' jik chit k'ujle'l ek'u'l ti' Aak. 4As tul ni toon umaj uxhchil sexo'l as nek'ule' ti' talat uma'toj yol sete, k'uxh jit u Jesúse' ni tal u uxhchile' eche' uva' kat qal sete. As k'uxh jit u Tiixhla Espíritue' ni tal u uxhchile' sete, as mita'n u b'a'nla yole' ni tale' uva' kat enima b'axa, pet ye'xhkam kuxh netal sti'. 5As k'uxh ni toksa tib' chajnaj nimla apóstolil, as ye'l chajnaj at pal koj vitxumb'ale' svi'. 6As k'uxh jit b'a'n unyolone', as at untxumb'al ta'n u Tiixhe'. As ootzimal chit seta'n, tan jatpajul kuxh kat unk'uch sete uva' at untxumb'al ta'n Aak. 7As ex la alon moj va'lexh kat unb'ana, tul kat unpaxsa u b'a'nla yole' ti' u Tiixhe' sexo'l, tan ye' kat voksa unq'ii ti' unjajat umaj lochb'al sete. Pet aal kat voksa eq'ii ti' unlochat ex. 8As aal kat unk'ul puaj te unq'a qitz'in qatzike' tu unjoltu unq'a tename' ti' uva' la unpaxsa u b'a'nla yole' sexo'l. 9As kam uva' nikat isa'vit svi' tul uva' atik in sexo'l, as ye'xhkam kat unjaj sete, tan tul kat ul iq'elu in unq'a qitz'in qatzike' uva' kat tzaa tu u Macedonia, as chajaake' kat ul aq'on sve kam uva' nik isa'vit svi'. Esti'e' ye'l umaj lochb'al kat unjaj sete. As echattel kuxh tuk unb'ane'. 10As ootzimal sva'n uva' a' isuuchil u jikla yole' ti' u Cristo uva' at ve't tu u vaanxelale'. As ootzimal sva'n unpajte uva' ye'l umaj ex uva' eyen ex tu u Acaya la eesan u chiib'ichile' uva' at tu u vaanxelale' tan ti' uva' ye'xhkam kat unjaj sete, tul uva' atik in sexo'l. 11As ye'le uva' ex koj ye' nunsa' ex tul ni val unq'a yole' ti' uva' ye' la unk'ul umaj lochb'al vetz sete. ¡Pet ootzimale' ta'n u Tiixhe' uva' xo'n chit ex sve! 12As latel chit unb'ane' uva' ye'l lochb'al vetz la unjaj sete, aq'al uva' ye' la chee iyol unq'a uxhchile' uve' ni toksa je' iq'ii ti' ib'anat tib' eela tuk' u vijle'me'. 13Pet nu kuxh toksa je' tib' unq'a uxhchile' apóstolil ti' u Cristoe'. As k'uxh ni toksa tib' chajnaj lochol etetz, pet nu kuxh ichuli tib' chajnaj tuk' u tijle'me'. 14As ye' la sotz ve't ek'u'l sti', tan echat nib'an u Satanás, tan ni toksa tib' naj eche' umaj u ángel. 15Esti'e' uva' ye' la sotz ek'u'l tul uva' ni toksa tib' unq'a uxhchile' b'a'nla aamail uva' ni b'anon u va'lexhe'. As a' uxhchile' uva' la ul u k'axk'oe' sti'. 16As a' ni vale' uva' ye' la etal svi' uva' ye'l untxumb'al ati. As k'uxh at uxhchil ni alon svi' uva' ye'l untxumb'al ati, pet ek'ultaj kuxh in tijikil, aq'al uva' la uch unje'sat unb'ooj vib' ti' u vijle'me'. 17As ootzimale' sva'n uva' ye'l kuxh itxa'k u je'saib'e' uve' ni vale', tan a'e' nib'an unq'a uxhchile' uva' ye'l itxumb'al ati. As jit'e'ch ni tal u Kub'aal Tiixhe' uva' ech la kub'ane'. 18Pet ye' saach unq'a uxhchile' uva' nije'sa tib' tuk' vichi'ole' uve' nib'ane'. Esti'e' antu ve't in la unje'sa ve't vib' ti' u vijle'me', eche' uve' nib'an unq'a uxhchile'. 19As k'uxh at etxumb'al netal je' sete, ¡as nekuy unq'a uxhchile' uve' at sexo'l uve' va'lexh kuxh itxumb'al! 20As nekuy unq'a uxhchile' uva' kam kuxh ni tulb'e ex, tan at uxhchil ni oksan ex ti' enimat unq'a itxumb'al chajnaje'. As kam kuxh nijaj chajnaj sete. As nimaxtib'e ex chajnaj. As nim chit ni toksakat tib' chajnaj ti' ije'sat tib'. As niyoq' ex chajnaj eela kuxh stuk' uva' evatz nitz'ichpu ta'n q'ab'. 21Pet esotzsataj unpaav, tan ti' uva' ye'l iyak'il vunyole' uva' kat val sete eche' uva' ni tal chajnaj sete. Pet ech koj tuk unb'an cheel, tan la unje'sa ve't vib' eche' uva' nib'an chajnaj, k'uxh ech unyolone' eche' umaj uxhchil uva' ye'l itxumb'al ati. 22As k'uxh hebreo chajnaj, as echat in. As tiaal Israel chajnaj. As echat in, tan in tiaal Israel. As tiaal Abraham chajnaj. As echat in, tan in tiaal Abraham unpajte. 23Asoj ik'am u Cristo chajnaj, as echat in, tan in ik'am u Cristo. As at pal u vijle'me' ti' chajnaj. (¡As va'len kuxh nunb'ane' nunnache', ti' unje'sat vib'!) As ye' nilejon uve' nib'an chajnaj ti' uve' nunb'ane', tan jatpajul kuxh kat oksal in tu u kaarsa ti' unpaxsat u b'a'nla yole' ti' u Cristo. As jatpajul kuxh kat q'ospu ve't in ta'n tz'u'm; jatpajul kuxhtu' uva' b'iit kuxh ye' kat kam in ti' uva' nimamal u Cristo sva'n, 24tan o'pajuul kat q'ospu ve't in ta'n tz'u'm ta'n unq'a tiaal Israele' uva' ni ixvan u Jesúse'. As vinaj b'elelaval (39) q'osb'e'm kat b'anax sve chajpaj. 25As oxpajul kat q'ospu ve't in ta'n tze'. As unpajte kat sutil k'ub' svi'. Oxpajte uva' kat ok in tu u barco, as kat b'en in xe' u mar. As ib'an unpajul uma'l q'ii as uma't aq'b'al kat kaa in vi' u mar. 26As tul nikat unxaan tulaj unq'a tename' as tul nikat unq'axi unq'a nimla a'e' ti' ipaxsal u b'a'nla yole', as ye' saach unq'a k'axk'oe' nikat unpaleb'e ta'n unq'a elq'ome', tuk' unjoltu unq'a tiaal Israel as tuk' ka't unq'a jit tiaal Israel. As k'uxh tu u tenam, as k'uxh tu umaj atinb'al uva' ye'l uxhchil at stuul as moj vi' u mar, as mama'la k'axk'o kat unpaleb'e. As kat unpaleb'e k'axk'o ta'n unq'a uxhchile' uva' nu kuxh toksa tib' niman tetz u Jesúse'. 27As nikat unpaleb'e k'axk'o ta'n unq'a aq'one', tan kat kool in sta'n. As jatpajul kuxh ye' kat vat in. Nikat unkuy va'y tuk' tzajitzi'l ti' uva' ye'lik vechb'ub'al atike. Jatpajul kuxh nikat unkuy che'v, tan nikat isa'vit oksa'm svi'. 28As jit kuxh ta'ne' nunpaleb'e, tan jun q'ii nixaan ve't vaama ti' vitz'at unq'a qitz'in qatzike' uve' ni niman u Jesús tulaj unq'a tename' skajayil, 29tan tul uva' ninach umaj qitz'in qatzik uva' ye'l chit iyak'il u taanxelale' ati, as texh in nunnache', tul uva' ni vab'i u yole' sti'. As tul uva' nimaxtib'el umaj qitz'in qatzik ti' ipaavine', as ni tul unvi' ti' uve' nib'anax ste. 30As ni vile' uva' techal chit la unje'sa vib'. As a' la unje'sakat vib' ti' unq'a vee' ye' nuntx'ol unb'anat sunjunal. 31As a' u Tiixhe', viB'aal u Kub'aal Jesucristoe' uve' ni toksal iq'ii ti' chit ib'ene', as ootzimal ta'n Aak uva' ye'l yol nunchuli. 32As tul uva' atik in tu u tenam uva' Damasco, as tal ve't u b'anol ivatz u ijlenaale' uva' Aretas, ixeep unq'a b'eye' tu u tename' skajayil ti' untxeype'. 33As kat aq'ax ku' in tu uma'l u nimla xu'k ti' vel ch'u'l tu uma'l u tokeb'al saj, tan atik ok tapiaal ti' u tename'. As kat aq'ax ku' tzan in ta'n ijvil tu tx'ava'. As kat ooj ve't in. As ye' kat txeypu ve't in ta'n u b'anol ivatz u ijlenaale'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\