2 CORINTIOS 12

1As k'uxh ye'xhkam kuxh la untx'ak tuk' unyolone', as techal chit tuk unje'sa b'iitoj vib'. As tuk val sete ti' unq'a vee' uva' kat ik'uch tib' sve, as ti' unq'a txumb'ale' uve' kat ik'uch u Kub'aal Jesúse' sve. 2As kat ib'anlu kaalaval yaab' vootzit uma'l u qitz'in qatzik uva' nimamal u Cristoe' sta'n. As kat eq'ol je' tu toxvu almika'. Ye' vootzaj moj tuk' vichi'ole' as moj jit tuk' vichi'ole' kat b'enkat, pet ta'n kuxh u Tiixhe' ootzin tetz. 3As vootzajle' u naje' ta'n kuxhe' tan ye' vootza moj tuk' vichi'ole' as moj jit tuk' vichi'ole' ta'n kuxh u Tiixhe' ootzin tetz. 4As kat eq'ol je' u naje' tu almika', as kat tab'i ve't naj ka'l unq'a achveb'alla yol uva' ye'xheb'il la tx'akon talpe'. 5As nuntx'uktxun ti' u naje', ech koj ve't in tan la voksa ve't unq'ii ti' unq'a vee' ye' nuntxole'. 6As k'uxh la unje'sa vib' ti' unq'a vee' kat vila, as jit va'lexhe' uva' la vale', tan an chite' u yole' uva' la vale'. Pet ye' la unb'ane', tan ye' nunsa' uva' la oksal unq'ii ti' unq'a vaa' kat unb'an tuk' uva' kat vala. 7As ti' uva' ye' la unpaasa vib' ti' uva' kam kat b'ex vila, as esti'e' nunpaleb'e unq'a k'axk'oe' uva' eche' umaj ch'i'x uva' kat ok ti' vunchi'ole'. As ye' nitele'. As a' u Satanáse' kat aq'on tzan u k'axk'oe' svi', ti' uva' ye' la unpaasa vib' ti' unje'sat vib'. 8As oxpajul kat unjaj kuyb'al te u Kub'aal Jesúse' uva' la teesa Aak u k'axk'oe' svi'. 9As ech kat tal Aak ile' sve: «K'ujb'a' ak'u'l ti' vunb'a'nile' uva' at sak'atz, tan a' nunk'uchkat vunyak'ile' te unq'a uxhchile' uva' nipal stuul uva' ye'xhkam nitx'ol ib'anat sijunal,» ti'k Aak tal sve. Esti'e' uva' la unje'sa vib' ti' unq'a vee' uva' ye' nuntx'ol unb'anat sunjunal, tan tul uva' ech nunb'ane', as nik'uch u Cristo viyak'ile' sve ti' ilochat in Aak. 10Esti'e' va'l untxuq'txune', tul uva' nunnache' uva' ye' la untx'ole', as tul uva' nunyoq'pe', as nunpaleb'e k'axk'o, as moj nixaansal vaama. As kam kuxh itza'lalil nunpaleb'e ti' u Cristo, as tul uva' nunnache' uva' ye' la untx'ole', as Aak ni aq'on iyak'il u vaanxelale'. 11As ech unyolone' sete eche' iyolon umaj uxhchil uva' ye'l itxumb'al ati. As eq'aq'al kuxhtu' uva' ech kat unb'ane', tan aal b'a'ne' uva' ex koj kat alon u yole' svi' te unq'a uxhchile' ti' etoksat unq'ii. As jit koj in kat alon, tan at pale' u vijle'me' ti' unq'a uxhchile' uve' ni toksa je' tib' apóstolil, k'uxh ye'xhkam nuntx'ol unb'anat sunjunal. 12As tul atik in sexo'l, as kat unk'uch u vijle'me' sete uva' in apóstol, tan kat etil unb'anat unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm u Tiixhe' tuk' unq'a vee' uva' kat unb'ana uva' kat teq'o etaama sta'n. As nim vaama kat unb'ana tul atik in sexo'l. 13Asoj va'lexh kat unb'an sevatz, as esotzsataj unpaav, tan jit'e'ch kat vulb'e exe' eche' kat ib'an unjoltu unq'a qitz'in qatike', tan kat unjaj lochb'al vetz te chajaak. Pet tul uva' atik in sexo'l, as ye'l lochb'al vetz kat unjaj sete. Asoj kat yan etaama svi' ti' uva' ye' kat unjaj u lochb'ale' sete, as ¡esotzsataj unpaav sti'! 14As nunb'an ve't vuche' ti' b'en unq'elut ex titoxpa. As tul la oon in sexo'l, as ye' la etitz'a unlochpe', tan jit u tx'iib'al eq'iie' ni vile'. Pet exe' ni vitz'a ex, tan ech etatine' sunk'atz eche' tatin unq'a talaj intxa'e' k'atz ib'aal, tan jit unq'a talaj intxa'e' ni k'uulan vib'aale'. Pet a' u b'aalae' k'ujle'le ti' ik'uulat unq'a italaj intxa'e'. 15As aya'l chit unk'u'l la vaq' u tx'iib'al unq'iie' skajayil ti' unlochat ex. As aya'l chit unk'u'l la vaq' vib' seti' tuk' vuntiichajile'. As maas chit xo'n ex sve. ¿As kam q'i uva' jit aya'l ek'u'l nexo'ni in? 16As ye'xhkam unb'ooj kat vitz'a uva' la etaq' sve. Pet at ex ni alon svi' uva' kat kuxh unmaxtib'e ex tuk' vunpasan tziilla txumb'ale' ti' veesat unb'ooj puaj teq'ab'. 17As ye'l ex kat unmaxtib'e ex, tul kat unchaj b'en unq'a qitz'in qatzike' sexo'l. 18¿As moj kat b'ex imaxtib'e ex u Tito, tul kat unchaj b'en sexo'l tuk' uma't u qitz'in qatzike'? As ootzimal seta'n uva' eela kuxh itxumb'al u Tito kat ib'ana tuk' vuntxumb'ale' tul uva' atik sexo'l. 19¿As ma a' netitz'a uve' ti' kuxh unq'alat vib' vatz unq'a yole' uva' nitalpu svi' nuntz'ib'akat b'en unq'a yole' sete? As jit sti'e' nuntz'ib'akat b'en sete. Pet vatz u Tiixhe' ni valkat unq'a yole' sete, tan uma'l kuxh kuyol tuk' u Cristoe' setuk'. Esti'e', vitz'in vatzik uva' xo'n chit ve't ex sve. As kam kuxh unq'a vee' nu kub'an sexo'l tuk' u Tito, as a' nu kusa' uva' la yak'in ve't vetaanxelale' k'atz u Tiixhe'. 20Pet nitxumun vaama seti', tan ni vitz'a uva' tul la oon in sexo'l, as jit'e'ch vetxumb'ale' la ib'ane' eche' uva' ni vitz'a. As mita'n vuntxumb'ale' la ib'an sevatz eche' uva' nesa' svi', tan ni vitz'a uva' kamal at exo'l sevatzaj. As moj nich'o'nsa tib' etaama; as moj ni tul evi'; as moj netixva etib' sevatzaj; as moj ni teesa tib' eq'ii sevatzaj; as moj nechij yoline'; as moj neje'sa etib'; as moj a' kuxh neb'ane' uva' ye' nib'anche'. 21As ni vitz'a uva' tul la oon in sexo'l unpajte, as la ch'ixvu ve't in vatz u Tiixhe'. As la oq' ve't in ta'n txumu'm, tan ti' uva' at ex uva' antel kuxh epaavine' vatz Aak. As ye'l ex nek'axa etib' ti' u va'lexhe' uva' neb'ane' ti' eb'anata' kam uva' nisa' vechi'ole' as ti' eyansat etib' tuk' uma't uxhchil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\