2 CORINTIOS 5

1As ootzimal sqa'n uva' ech kuxh u kuchi'ole' eche' umaj tabernáculo uva' la e'puli. As la taq' u Tiixhe' uma't kuchi'ol tu almika' uva' ye'l iya'teb'al eche' umaj kab'al uva' ye' la e'puli, tan jit umaj naj b'anol tetz tuk' iq'ab'. 2As a' chit ni tal qaama uva' oora koj la kuk'ul uma't u kuchi'ole' uva' la aq'pu sqe tul la oon o' tu almika'. 3As tuk chit eloj o'e' ta' tu u kuchi'ole' u vaa', as ye'l o'e' ta' lakoj kaa o' t'osli tan tu kuk'ul uma't u kuchi'ole' uva' a' u Tiixhe' tuk aq'on sqe. 4As tul atil o' tu u kuchi'ole' uva' eche' tabernáculo, as nu kupaleb'e k'axk'o tuk' txumu'm. Pet jit a' ni qale' uva' la kam o' eche' teesal umaj o'tla oksa'm sqi'. Pet a' ni tal qaama uva' oora koj la kuk'ul uma't u kuchi'ole' uva' eche' umaj ak' oksa'm, aq'al uva' la sotz u kuchi'ole' uva' eche' lakich pach. As isle'l ve't o' la ib'ane' tuk' u kuchi'ole' uva' ak'nale uva' ye'l ve't imoxteb'al ati. 5As a' u Tiixhe' kat cheesan o' ti' uva' ech la kub'ane'. As Aake' kat oksan u Tiixhla Espíritu tu u qaanxelale' k'uchb'al tetz uva' techal tuk ib'an Aak jank'al unq'a b'a'nile' uva' alel kan sqi' ta'n Aak. 6Esti'e' uva' k'ujle'l chit kuk'u'l ti' u Kub'aal Jesúse' sb'enameen. As ootzimal sqa'n uva' tul atil o' tu u kuchi'ole' uva' eche' tabernáculo, as ye'l o' oonoj o' k'atz Aak. 7As k'uxh ye'l Aak ni qile', as k'ujle'l chit kuk'u'l ti' Aak. 8As nu kusa' uva' la qaq' kan u kuchi'ole' vatz u tx'ava'e' ti' qatin k'atz u Tiixhe', tan ti' uva' k'ujle'l chit kuk'u'l ti' Aak. 9As k'uxh ye'xnaj qaq'at kan u kuchi'ole' as moj ma't qaq'at kan, as ni qok ilil ti' uva' la chiib' ve't Aak sqi', 10tan techal chit la kuk'uch qib' vatz u Cristoe' tul la ib'an Aak kusuuchil kam uva' kat kub'ana vatz u tx'ava'e'. As k'uxh b'a'n as moj va'lexh kat kub'ana, as junun o' la kuk'ul ich'exel uve' kat kub'ana, tul uva' atiktel o' tu kuchi'ole'. 11As ootzimal sqa'n uva' xo'veb'al talche' u Kub'aale'. As esti'e' nu kub'eya ve't te unq'a tename' ti' uva' la inima unq'a yole' uva' ni qale'. As k'uxh ootzimal ve't u kutxumb'ale' ta'n Aak uva' jik chit ni qal isuuchil u yole', as a' ni qale' uva' la koj chit pal ex stuul ti' tootzile'. 12As a' ni qale' uva' la txuq'txun ex sqi', tan ye'l o' ni qoksa kuq'ii sevatz unpajte. Pet a' ni qale' uva' la chee ve't eyol ti' ek'ulb'et unq'a uxhchile' uva' ni toksa je' iq'ii ti' unq'a txumb'ale' uve' nib'an sevatz. Pet ye' ni titz'a uva' at u va'lexhe' tu u taanxelale'. 13Pet asoj nu kupaasa ivi' ti' talax isuuchil u b'a'nla yole' sete, as ti' qoksat iq'ii u Tiixhe' nu kub'ankat. Pet asoj jik nu kub'ane', as ti' elochpe' nu kub'ankat. 14As kam uva' nu kub'an sevatz, tan ti' uva' xo'n o' te u Cristo nu kub'ankat. As ootzimal ve't sqa'n uva' kat kam Aak ti' unq'a tename' skajayil. Esti'e' uva' vatz u Tiixhe', as kat ib'an u Jesús kuvaatzil skukajayil, ti' kukame' vatz u paave'. 15As kat kam ve't Aak ti' unq'a tename' skajayil, aq'al uva' jit u kutxumb'ale' la qeq'ola tetz, jank'al o' uva' at kutiichajil k'atz u Tiixhe'. Pet a' ve't vitxumb'al u Jesúse' la qeq'ola tetz uva' kat kam sqi'. As kat ul taama Aak unpajte. 16Esti'e' uva' jit'e'ch ni qitz'a cheel ti' umaj uxhchil eche' uva' nik qitz'a b'axa, tul uva' ye'xnik ok o' k'atz u Cristo, tan a' kuxh unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' eq'omalik sqa'n. As k'uxh ech nik qitz'a ti' u Cristo b'axa, pet ech koj cheel, tan jit'e'ch ni qitz'a ve'te' ti' Aak, 17tan ab'il uva' at ve't ok k'atz u Cristo, as ak'nal ve't vitxumb'ale'. As kat sotzyu ve't vitxumb'ale' uva' eq'omalik sta'n sb'axa. As a' ve't u ak' txumb'ale' eq'omal sta'n cheel. 18As u ak' txumb'ale' uva' eq'omal sqa'n cheel, as a' u Tiixhe' kat aq'on sqe, tan ti' vikameb'al u Cristoe' kat ik'ujb'a'kat kan u Tiixhe' uva' ye'l ve't kuxo'l tuk' Aak. As Aake' kat aq'on ve't qijle'm ti' kupaxsat u yole' uva' k'ujb'a'mal kan ta'n Aak. 19As a' u yole' uva' ti' vikameb'al u Cristo, as an kuxh u Tiixhe' kat b'anon uva' la uch tok unq'a tename' k'atz Aak. As ye'l ixo'l unq'a tename' tuk' Aak la ib'ane'. As la uchi uva' ye'l ve't ipaav unq'a tename' la toksa ve't Aak stuul. As Aake' kat aq'on kan sqe ti' uva' la b'en kupaxsa u yole', aq'al uva' la uch tok unq'a tename' k'atz Aak. 20As o' b'anol ivatz u Cristoe'. As tul ni qal u yole', as eela kuxh stuk' uva' a' u Tiixhe' niyolone'. Esti'e' tuk' vib'ii u Cristoe' ni qal sete, enimataj u b'a'nla yole' ti' u Cristoe', ti' uva' ye'l exo'l tuk' u Tiixhe' la ib'ane', 21tan kat ib'an u Tiixhe' uva' k'uxh ye'l ipaav u Cristoe' ati, as Aake' kat eq'on u kupaave', ti' uva' la toksa ve't o' u Tiixhe' jikla aamail ta'n u Cristoe', jank'al o' uva' at ve't ok o' k'atz Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\