2 XHUN 1

1Ine' in Xhun uva' in iq'esal. As tuk unq'iila b'en ex cheel tu u u'uje', ex uva' txaael ve't ex ta'n u Tiixhe', as ex uva' nemol etib' ti' toksal iq'ii u Tiixhe' tu u tenam uva' atkat ex. As xo'n ve't ex sve, tan ti' uva' nu kunima u jikla yole' setuk'. As jit kuxh in ni xo'nin ex. Pet xo'n ex unpajte te unjoltu unq'a qitz'in qatzike' uva' ootzin tetz u jikla yole'. 2As xo'n ve't ex sqe, tan chab'amal ve't tatin u jikla yole' tu u qaanxelal setuk'. As at chite' tu u qaanxelal ti' chit ib'ene'. 3U Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo uva' iK'aol u Tiixhe' la aq'on ve't ku' tzan vib'a'nile' sqi' setuk'. As ti' uva' b'a'n ve't qatin sukuvatzaj setuk'. As la itxum ve't Aak kuvatz, o' uva' nu kunima u jikla yole' uva' chusel sqe ta'n Aak, as o' uva' nu kuxo'ni qib' sukuvatzaj. 4As va'l untxuq'txun ve'te', tan ni vab'i uva' at ex nenima u jikla yole' eche' ni tal u Tiixhe' sqe. 5As tuk unjaj b'a'nil sete cheel, vitz'in vatzik, ti' uva' la kunima u tzaq'ite' uva' at kan sukuxo'l. As ye'l umaj yol nuntz'ib'a b'en sete cheel uva' ye' atixoj qab'i. Pet a' u yole' uva' kat qab'i, tul uva' kat kunima u Kub'aal Tiixhe' setuk'. As a' ni tal u tzaq'ite' uva' la kuxo'ni ve't qib' sukuvatzaj. 6As a' nu kuk'uchkate' uva' xo'n ve't u Tiixhe' sqe ti' uva' nu kunima unq'a itzaq'it Aake'. As a' ni tal vitzaq'it Aake' uva' la kuxo'ni ve't qib' sukuvatzaj, eche' uva' alel sqe setuk', tul kat kunima u Jesús. 7Esti'e' nuntz'ib'a b'en u yole' sete, tan ti' uva' nimal unq'a chulin yole' paxin ve't tib' tulaj unq'a tename' cheel uve' ni tal teesat o' tu b'ey ti' u jikla yole'. As ni tale' uva' jit naj u Jesucristo, tul kat ul Aak vatz u tx'ava'e'. As ab'il uva' ech ni tale' eche' u vee', as a'e' u chulin yole'. As eq'omal vitxumb'al u naje' sta'n uva' la ul toksa tib' Cristoil. 8Pet la etil je' etib' sejununilaj, aq'al uva' la etil ivatz vetaq'one' uve' neb'ane' ti' viyol u Tiixhe'. As la ek'ul ve't vetx'aja'me' skajayil xe' u Tiixhe'. 9Tan ab'il uva' la teesa tib' k'atz vichusb'al u Cristo, as ye'xhkam chab'amal koj tatin k'atz u chusb'ale'. As a'e' uva' ye'l u Tiixhe' tu u taanxelale'. Pet ab'il uva' chab'amal tatin tu vichusb'al u Cristo, as a'e' uva' at ve't u Tiixhe' tuk' viK'aol Aake' tu u taanxelale'. 10Pet asoj la ul umaj uxhchil tuk' uma't chusb'al uva' jit vichusb'al u Cristoe', as ek'ulak ok u uxhchile' tekab'al ti' etaq'at ivatb'al. As mita'n la aal ste uva' acha'v tule', 11tan ab'il uva' la k'ulun u uxhchile' tib'a'nil, as eela kuxh stuk' uva' la iloch ve't u uxhchile' ti' ipaxsal u va'lexhla chusb'ale'. 12Nimaltel kuxh yol la val b'en sete, ni vale'. As ye' nib'an sve uva' la kuxh untz'ib'a b'en sete. Pet a' ni vale' uva' in la b'en ilon ex, aq'al uva' la txuq'txun ve't o' ti' tilat tib' kuvatz. 13As unq'a qitz'in qatzike' tzitza' uve' txaael ve't ta'n u Tiixhe', as ni taq' b'en itzii sete. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\