2 LU' 2

1As la val sete, vitz'in vatzik, tan atik chit unq'a uxhchile' uva' nu kuxh toksa je' tib' q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' xo'l unq'a itenam Aake' na'ytzan. As echat tuk ib'an sexo'l, tan at unq'a uxhchile' uva' la toksa je' tib' chusul tetz viyol u Tiixhe'. As ye' nachel sete tul la ichus ex ti' unjoltu unq'a yole' uva' la yansan vetxumb'ale'. As ye' la inima ve't unq'a uxhchile' uva' kat kam u Kub'aal Jesúse' ti' ichooat ipaav unq'a uxhchile'. As a' uxhchile' uva' ye' kuxh nachel ste uva' la ul u k'axk'oe' sti'. 2As nimal unq'a tename' la b'anon unq'a va'lexhla txumb'ale' eche' uva' nib'an unq'a chulin yole'. As la el iq'ii u jikla yole' ta'n u va'lexhla txumb'ale' uve' nib'an unq'a uxhchile'. 3As la imaxtib'e ex unq'a chulin yole' tuk' unq'a yole' uva' nu kuxh ichee tivi', tan a' kuxh u puaje' la tilo'k seti'. Pet a' unq'a uxhchile' uva' kat tal kan u Tiixhe' sti' na'ytzan, as cheel ye' la b'alax ve't tul u k'axk'oe' sti'. 4As ye' kat isotzsa u Tiixhe' ipaav unq'a ángele' uva' kat ipaasa tzii vatz Aak, pet kat taq' b'en Aak unq'a ángele' tu unq'a tokkin atinb'ale' uva' la ipaleb'ekat u k'axk'oe'. As kat ijup kan Aak tzitzi', techal la ilej u q'iie' uva' la b'anax isuuchil. 5As ye' kat isotzsa u Tiixhe' ipaav unq'a chulin yole' eche' uva' kat ib'an Aak te unq'a tename' na'ytzan tul uva' ye' nik inima u yole' uva' nik tal u Noé ste uva' la ijikb'a' unq'a tename' itxumb'al vatz u Tiixhe'. As ye' kat iya'sa u Tiixhe' ti' taq'at tzan u k'axk'oe' ti' unq'a paasan tziie', tan kat taq' tzan Aak u mam jab'ale' sti'. Pet kat ikol Aak u Noé vatz u jab'ale' tuk' vujva't unq'a tatine'. 6As echat kat ib'an Aak te unq'a tename' uva' aa Sodoma tuk' unq'a aa Gomorra, tan kat taq' ku' tzan Aak xamal ti' unq'a tename' ti' isotzsale'. As kat ib'ensa ve't Aak unq'a tename' tza'jil. As ech ik'uchat Aake' sqe uva' techal la taq' tzan Aak u k'axk'oe' ti' unq'a tename' uva' a' kuxh u paasan tziila txumb'ale' nib'ane'. 7Pet tul kat taq' ku' tzan u Kub'aal Tiixhe' u xamale' ti' unq'a tename', as kat ikol Aak u Lot vatz u xamale', tan ti' uva' jik chit itxumb'al naj. As nik ixaan taama u Lot ta'n unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' nik ib'an unq'a tename'. 8As jik itxumb'al u Lot tul jejlik xo'l unq'a tename'. As atik ok taama ti' ib'anat u b'a'ne'. Esti'e' nik ixaan taama u Lote' b'enameen ta'n unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' nik tile' as nik tab'i uva' nik ib'an unq'a tename'. 9As ootzimal ta'n u Kub'aal Tiixhe' uva' kam la tulb'e Aak qeesal vatz unq'a k'axk'oe' uve' la eesan kan o' ti' Aak. As ootzimal unpajte ta'n Aak uva' kam ni tulb'e Aak unq'a tename' uva' ye' ni niman Aak, tan at ve't tzan u k'axk'oe' ti' unq'a tename' tu u q'iie' tul la b'anax isuuchil. 10As a' unq'a uxhchile' uva' techal la ul unq'a k'axk'oe' sti' uva' nipaavine' ti' ib'anat u tacha'v vichi'ole' as ye' ninima unq'a iq'esale'. As ech itxumb'al unq'a chulin yole', tan a' kuxh vitxumb'ale' ni toksa. As tii chit taama ti' ib'anat umaj kam, tan ye' nixo've' ti' talat umaj yol ti' unq'a ib'ooq'ole' uva' at vatz u tx'ava'e' tuk' uve' at tu almika'. 11Pet ech koj unq'a ángele', tan k'uxh nim talche' as palnal u tijle'me' ti' unq'a chulin yole', as ye'l umaj yoq'o'm ni tal unq'a ángele' ti' unq'a uxhchile' vatz u Kub'aal Tiixhe'. 12Pet ech koj unq'a chulin yole', tan ye' ni pal tu unq'a vee' nib'ane'. As nu kuxh iyoq'one', tan ech kuxh vitxumb'ale' eche' unq'a txokope', tan ye' ni titz'a txoo kam uva' nib'an txoo. Pet la ilej uma'l u q'ii uva' la sotzsal ivatz unq'a chulin yole' ti' u va'lexhe' uva' nib'ane', eche' isotzsal ivatz unq'a txokope' uva' kat txeypi ti' iyatz'pe'. 13As la b'anax ich'exel te unq'a paasan tziie' ti' unq'a va'lexhe' uve' kat ib'ana tan nichiib'e' ti' ib'anat u va'lexhe'. Tan ech tatin vitxumb'al unq'a paasan tziie' eche' umaj tz'il uva' ni tok ti' umaj saj oksa'm tul ni tok unq'a chulin yole' sexo'l tul nek'ul etib' ti' eb'anat umaj tx'a'o'm. 14As a' kuxh ni titz'a ipaavin tuk' uma't ixoj, tan ye' nipal ik'u'l ti' ipaavine'. As nu kuxh ichuk txumb'al ti' imaxtib'et unq'a uxhchile' ti' uva' la paavini uva' nu kuxh ika'kab'in taama ti' u Jesúse'. As ato'k chit taama unq'a chulin yole' ti' tetzit unq'a vee' uva' ye'l tetz sti'. ¡As at ve't tzan u k'axk'oe' sti' ta'n u Tiixhe'! 15Tan kat iya'sa ve't unq'a chulin yole' inimat u jikla yole', pet a' ve't vitxumb'al u Balaame', vik'aol u Beor, kat inima ve't chajnaj. Kat txuq'txun ve't u Balaame' tan itz'a'jtik chit isa' naj ti' u puaje'. 16Pet majax ve't ivatz u Balaam ti' u va'lexhe' uva' nik ib'ane', tan a' ve't vib'ure' kat yolon ste eche' iyolon umaj uxhchil, ti' uva' ye' la ib'an ve't u onkonla txumb'ale' uva' nik titz'a. 17As eche' unq'a chulin yole', tan a' ni tale' uva' b'a'n etatine' la eb'ane' asoj la enima unq'a yole' uva' nichuse'. Pet jit'e'che', tan ech tatin unq'a chulin yole' eche' tatin umaj chon a' uva' ye'l ve't a' ni tel ch'u'l stuul. As ech b'an ta'ne' eche' u suutz'e' uva' ye'l jab'al ni taq'e'. Pet ijamal kuxh ta'n u kajiq'e'. Esti'e' uva' a' u q'ej toktoe' uva' xo'veb'al chittu' ni tx'eb'on sti'. 18As tul nije'sa tib' unq'a chulin yole' tuk' viyole' uva' ye'l itxa'k, as nichuk txumb'al ti' imaxtib'et unq'a uxhchile' uva' a'n oknajle ti' inimat u Tiixhe', tan a' ni tal unq'a chulin yole' uva' la q'aav unq'a uxhchile' ti' ib'anat u va'lexhe' uva' nisa' vichi'ole', eche' uve' nik ib'an b'axa xo'l unq'a imoole' uva' a' kuxh u va'lexhe' nib'ane'. 19As ni taltzi' unq'a chulin yole' te unq'a uxhchile' uva' la uch ib'anata' kam uva' ni tal taama. As tul a' unq'a chulin yole' uva' eyen ve't jaq' u paave', tan a' ve'te' ik'am u paave', tan asoj a' u va'lexhe' la oleb' ti' umaj uxhchil, as ik'am ve't u va'lexhe' u uxhchile'. 20As txumleb'al chit ve't tatin u uxhchile' la ib'ane' ti' uva' nik ib'an b'axa, asoj la taq' tib' k'ampoj ti' u va'lexhe' unpajte tul uva' ma't iya'sat ib'anata' uva' nik ib'an b'axa, tan ootzimal ve't u Kub'aal Jesucristoe' sta'n, u q'alpun qetze'. 21Asoj la iya'sa ve't u uxhchile' inimat u Jesucristoe' tul uva' ma't toksat tib' ti' inimata', as aal b'a'ne' uva' ye' koj kat toksa tib' ti' inimat u jikla yole' uva' kat alpu ste ta'n Aak 22Tan asoj la q'aav ve't u uxhchile' ti' ib'anat u va'lexhe', as ech kat ib'ane' eche' ni tal ka'l unq'a yol uva' ech ni tal ile': Niq'aav u tx'i'e' ti' techb'ut vixa've' unpajte. As eche' u chichame' tan tul uva' ma't tachinsal txoo, as ma't isuji tib' txoo tu u suje' unpajte, ti'k unq'a yole'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\