2 LU' 3

1Vitz'in vatzik tan xo'n chit ex sve, as kat untz'ib'a b'en uma'l u u'uj sete b'axa. As cheel nuntz'ib'a b'en uma't u u'uje' sete, tan a' ni vale' uva' tul la esik'le unq'a u'uje' skaab'il, as la etulsa unq'a chusb'ale' sek'u'l, aq'al uva' jik chit la pal ex stuul. 2La etitz'a, as la oolsa sak'u'l unq'a yole' sb'a'n uva' tal kan unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' sb'axa as tuk' unq'a yole' uva' tal kan u Kub'aal Jesucristoe' u q'alpun qetze', as tuk' unq'a yole' uve' tal kan unq'a apóstole'. 3La pal ex stuul ti' unq'a q'iie' uva' at o' stuul cheel, tan at unq'a uxhchile' uva' la eesan eq'ii, tan ti' uva' nenima uva' la ul u Jesucristoe' vatz u tx'ava'e' unpajte. As a' uxhchile' uva' a' kuxh u tacha'v vichi'ole' nib'ane'. 4As ech la tal ile': «¿Kam q'i nitel kuxh enima unq'a yole' uva' alel kan ti' uva' la ul u Cristoe' unpajte? As na'ytzane' ikam unq'a q'esla kub'aale'. As antel kuxh b'an ta'n u vatz tx'ava'e' eche' uva' b'anik ta'n tul sicheesale',» chaj unq'a uxhchile' la tale'. 5As tzaa chit te unq'a uxhchile' uva' ye' nisa' inimata' uva' tuk' kuxh uma'l u yol uva' kat tal u Tiixhe', as kat icheesa Aak u almika'e' tuk' u tx'ava'e'. As a' elnalkat ch'u'l u tx'ava'e' k'atz u a'e'. As xo'lamal u tx'ava'e' ta'n u a'e' cheel. 6As tuk' kuxh uma't u yole' uva' kat tal Aak, as kat kam unq'a tename' ta'n u a'e' uva' na'ytzan tul kat ul u mam jab'ale' sti'. 7As tuk' uma't yol uva' alel kan ta'n Aak, as nitx'eb'on u tx'ava'e' tuk' u almika'e' uva' at cheel ti' itz'e'sale' ta'n u xamale' tu u q'iie' uva' la ib'an Aak isuuchil unq'a paasan tziie' ti' ib'en tu u k'axk'oe'. 8Vitz'in vatzik uva' xo'n chit ex sve, as ye' la sotz sek'u'l uva' vatz u Kub'aal Tiixhe' as uma'l q'ii as eela kuxh stuk' uva' uma'l mil yaab' sukuvatz. As uma'l mil yaab' sukuvatz as uma'l kuxh q'ii vatz Aak. 9As ye'l Aake' la b'alaxti ti' tul unpajte eche' uva' alel kan ta'n Aak, k'uxh at unq'a uxhchile' ni alon uva' kat b'alaxtiy ve't Aak ti' tule'. Pet nim chit taama Aak nib'an sqi' tuk' ti' unq'a tename', tan a' nisa' Aak uva' ye'l umaj uxhchil la tz'ejxik kan. Pet kajayil unq'a uxhchile' la ik'axa tib' vatz Aak. 10Pet la ilej ve't u q'iie' ti' u tuleb'al u Kub'aal Jesúse' unpajte. As ech tule' eche' umaj elq'om uva' ye' nachel sqe uva' la ul tu u aq'b'ale'. As ech ivulune' eche' umaj mam kajiq' uva' xo'veb'al chittu' la ib'ane' tul la sotz ve't u almika'e'. As la e'p ve't unq'a vee' uva' at vatz u almika'e' ta'n u xamale'. As la tz'e' ve't u tx'ava'e' tuk' unq'a vee' skajayil uva' at vatz u tx'ava'e'. 11Esti'e' uva' jik chit kutxumb'al la kub'ane'. As aya'l chit kuk'u'l ti' kunachat Tiixh, tan ootzimal sqa'n uva' la sotz ve't unq'a vee' skajayil. 12As aya'l chit kuk'u'l la kutx'eb'e' ti' ilejat u q'iie' uva' k'ujlu kan ta'n u Tiixhe' tul uva' la tz'e' ve't u vatz almika'e' ti' isotze'. As la a'x ve't unq'a vee' skajayil uva' at vatz u almika'e', techal chit la sotzi ta'n u xamale'. 13Pet nu kutx'eb' uma't u ak' almika' tuk' uma't u ak' tx'ava', tan eche' uva' alel kan ta'n u Tiixhe'. As a' ve't u jike' tuk' u b'a'ne' la b'anchu ve't tzitzi'. 14Esti'e' ni val sete, vitz'in vatzik uva' xo'n chit ex sve, as tul uva' nu kutx'eb' u ak' almika'e' tuk' u ak' tx'ava'e', as kuya'lutaj chit qib' ti' kub'anata' kam uva' ni tal Aak sqe, aq'al uva' acha'v chit qatine' la ib'ane' tul la ul u Jesúse' unpajte. As ye'l umaj va'lexhla yol la chee sqi'. As b'a'n qatin tuk' Aak la ib'ane'. 15Atoj sek'u'l uva' nim chit taama u Kub'aal Jesúse' nib'ane', tan a' nisa' Aak uva' la q'alpul ve't unq'a uxhchile' skajayil vatz vipaave'. As u qitz'in qatzik uva' Pablo uva' xo'n chit sqe, as ech u yole' uva' kat itz'ib'a b'en sete tuk' u txumb'ale' uva' kat aq'ax ste ta'n u Tiixhe'. 16As tu unq'a u'uje' skajayil uva' kat itz'ib'a b'en u Pablo, as ech unq'a chusb'ale' uva' kat tala eche' uva' ni val sete. Pet at unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Pablo uva' q'oonnal chit nu kupal stuul. As unq'a uxhchile' uva' nika'kab'in taama uva' ye'l itxumb'al ati ti' viyol u Tiixhe', as nijalpu ve't isuuchil unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Pablo as tuk' ka't viyol u Tiixhe' uva' tz'ib'amal kan. Esti'e' uva' an kuxh unq'a uxhchile' niyansa je' tib' ti' uva' ye' la sotzsal ipaav. 17Vitz'in vatzik uva' xo'n ex sve, as ootzimal seta'n uva' at unq'a uxhchile' uva' la maxtib'en ex. Atoj chit enachb'al, ti' uva' ye' la enima unq'a va'lexhla chusb'ale' uva' ni tal unq'a chulin yole', tan asoj la enima unq'a va'lexhla chusb'ale', as la ib'ane' uva' la ka'kab'in ve't etaama ti' u jikla yole'. 18Pet la eyak'insa etib' ti' vib'a'nil u Kub'aal Jesucristoe' uva' kat q'alpun o' as ti' etootzit vitxumb'al Aake' sb'a'n. ¡As qoksataj iq'ii Aak cheel as ti' chit ib'ene'! An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\