2 TIMOTEO 4

1As vatz u Kub'aal Tiixhe' as vatz u Kub'aal Jesucristo tuk valkat uma'l u yol see, as a' u Jesucristo la b'anon isuuchil unq'a kamnaje' tuk' unq'a uxhchile' uve' isle'le, tan la ilpu ve't tul Aak tuk' u tijle'me'. 2As vatz Aak tuk valkat see uva' techal la aal isuuchil viyol Aake'. As k'uxh la nimali as k'uxh ye' la nimali, pet la chit aal isuuchil u b'a'nla yole'. As la chit ab'eya te unq'a uxhchile'. As nim aama la ib'ane' ti' achusune', 3tan la ilej ve't u q'iie' uva' ye' la isa' ve't unq'a uxhchile' tab'it isuuchil viyol u Tiixhe'. Pet la ichuk unq'a uxhchile' unjoltoj ichusunaal uva' la chusun unq'a yole' ste uva' b'a'n svatz, tan a' kuxh tacha'v u taanxelale' nib'ane'. 4As ye' la isa' ve't unq'a uxhchile' tab'it u jikla yole' tetz u Tiixhe'. Pet a' kuxh la isa' ve't tab'it unq'a yole' uva' cheenajlu kuxh ta'n unq'a naje'. 5Pet ech koj axh, Timoteo, tan la pal axh stuul kam uve' la ab'ane' skajayil. As la akuy unq'a k'axk'oe' uve' la ul see'. As la chit apaxsa u b'a'nla yole'. As lachuse'. As la chit ab'ane' jank'al unq'a vee' alel see ta'n u Tiixhe'. 6As ech koj in, tan tuk yatz'poj ve't in eche' iyatz'pu umaj avan vatz u Tiixhe', tan b'iit kuxh ilejat u q'iie' uva' la kam ve't in. 7As kat oleb'yu ve't in ti' unpal vatz unq'a k'axk'oe'. As kat oleb'yu ve't in ti' unb'anat unq'a vee' uva' alel sve ta'n u Tiixhe'. As kat chit vil isuuchil u jikla yole' tetz u Tiixhe'. 8As esti'e' uva' nitx'eb'on ve't vuntx'aja'me' svi' uve' tuk taq' u Kub'aale' sve tu u q'iie' uva' la kam in, tan ti' uva' jik ve't in vatz Aak, as jik chit la ib'an Aak unsuuchil. As jit kuxh in la aq'ax u tx'aja'me' sve. Pet antu unq'a uxhchile' uve' ni tx'eb'on u tuleb'al Aake' unpajte. 9As la oojela eeb' ti' ul eelat in, 10tan kat taq'lu ve't kan in u Demas sunjunal, tan a' kat toksakat naj taama ti' unq'a vee' at vatz u tx'ava'e'. As kat b'en ve't tu u Tesalónica. As u Cresente a' kat b'enkat tu u Galacia. As ech ib'en u Tito tu Dalmacia. 11As a' kuxh ve't u Lucas at sunk'atz. As la pal eeq'o u Marcos ti' eeq'ot tzan tzitza', tan la iloch in ti' u vaq'one' uve' nunb'ane'. 12As ech koj u Tíquico, tan in kat chajon b'en tu u Éfeso. 13As tul uva' la ul axh, as la eeq'o tzan vunxheerkae' uva' kat vaq' kan tu u Troas tikab'al u Carpo. As la eeq'o tzan unq'a u'uje' uva' nitxakon svi' uva' tz'ib'amalkat viyol u Tiixhe'. 14As u Alejandro uva' txeq'ol ch'ich', tan nimal chit va'lexh kat ib'an naj sve. As la taq' u Kub'aale' ich'exel ste ti' unq'a va'lexhe' uve' kat ib'an naj sve. 15As la eel eeb' vatz naj, tan nichuk naj txumb'al ti' imajat kuvatz ti' qalat viyol u Tiixhe'. 16As tul uva' kat ok ve't in vatz ib'ooq'ol unq'a tename', as ye'xheb'il kat lochon in. Pet kajayil chit unq'a uxhchile' kat eleb'en kan in. As ye' koj la toksa u Tiixhe' stuul, 17tan atik Aak sunk'atz ti' iyak'insal u vaanxelale'. Esti'e' kat oleb' in ti' ipaxsal viyol Aake' xo'l unq'a tename'. As kat tab'i ve't unq'a tename' u yole' uva' jit tiaal Israel, tan Aake' kat eesan in tiq'ab' unq'a uxhchile' uva' ech nik isa' ib'anate' sve eche' nib'an umaj b'alam. 18As a' u Tiixhe' la kolon in vatz unq'a va'lexhe' skajayil. As la teq'o ve't in Aak tu almika' uva' jejle'lkat Aak. Esti'e' la oksal iq'ii Aak ti' chit ib'ene' ta'n u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. An chite'. 19As la aal untzii te u Priscila tuk' u Aquila, as tuk' unq'a titz'in tatzik u Onesíforo. 20As kat kaaik kan u Erasto tu u Corinto. As kat vaq' kan u Trófimo tu u Mileto, tan ch'o'm nik b'anon aak. 21La oojela eeb' ti' ool tzitza' sunk'atz tul uva' ye'xnaj ok u q'alae'. As ni taq' b'en u Eubulo itzii see, tuk' u Pudente, tuk' u Lino, tuk' u Claudia, tuk' unjoltu unq'a qitz'in qatzike'. 22As a' u Kub'aal Jesucristo la yak'insan aama, tan at Aak sak'atz. As a' vib'a'nil Aake' la atin see' tuk' unq'a qitz'in qatzike' uve' at sak'atz. An chite'. Ech chit la ib'ane'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\