HECHOS 1

1As tul vaq' b'en u b'axa u'uje' see, pap Teófilo, as kat untz'ib'a b'en see ti' unq'a b'a'nile' skajayil uva' kat ul ib'an u Jesús as tuk' unq'a uva' ul ichus kan Aak xo'l unq'a tename'. 2As kat b'ex ilej u q'iie' tul uva' kat eq'ol ve't je' Aak tu almika', tan ma'tik itzaq'tik kan Aak ta'n u Tiixhla Espíritu te unq'a apóstol uva' txaaelik ta'n Aak. 3As tul ma'tik ikam Aak, as kat ik'uch ve't tib' Aak te chajnaj tu ka'viinqil q'ii, texhlal tetz uva' ma'tik tul taama Aak unpajte. As kat tal kan Aak isuuchil ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 4As tul atik ve't Aak xo'l unq'a apóstol, as ech tal kan Aak ile' te chajnaj: —Ye'l ex la el ex tu u Jerusalén. Pet lanal etx'eb'e' uva' alel kan ta'n u Kub'aal Tiixhe', eche' uva' kat val sete, 5tan xe' kuxh a'e' kat taq'kat ku' u Xhune' unq'a uxhchile'. Pet ech koj ex, tan ye' kuxh jatva't q'ii stuul la ok ve't u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale',— ti'k Aak. 6As tul molik tib' u Jesús tuk' unq'a niman tetze', as ech tal ve't chajnaj ile' te Aak: —¿Pap, ma cheel la ooksa ve't u kutename' snimil ti' unjoltu unq'a tename' eche' uva' b'anik ta'n b'axa?— ti'k chajnaj. 7As ech tal ve't u Jesús ile': —Jit etetze' uva' la etootzi jatu la ib'ane'. Pet ta'n u Kub'aal Tiixhe' ootzin tetz tuk' u tijle'me'. 8As tul la ok u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale', as la ek'ul ve't etijle'm. As la epaxsa ve't u b'a'nla yole' svi' xo'l unq'a tename' tzitza' tu u Jerusalén, tu u Judea, as tuk' tu u Samaria. As lanal oon ex timoxtel u vatz tx'ava'e' skajayil,— ti'k Aak. 9As tul kuxh tal u Jesús unq'a yole', as til ve't chajnaj ije' Aak tu almika'. As sotz ve't Aak tu uma'l u suutz'. 10As antelik kuxh isajin je' unq'a uxhchile' ti' Aak tu almika', as aat kuxh til unq'a uxhchile' uva' txaklik ve't ok ka'va'l unq'a ángel sk'atz uva' va'lik chit ipolal unq'a toksa'me'. 11Ech tal ve't unq'a ángel ile': —Ex aa Galilea, ¿kam uva' antel kuxh eka'yik je' tu almika'? Tan tuk uloj u Jesús vatz u tx'ava'e' unpajte. As kam chit ije' Aak kat etila tu almika' as echat chit tul Aak tuk uloj tika'pa,— ti'k unq'a ángel. 12As tzaa ve't unq'a uxhchile' vi' u vitz uva' Olivos. As ul ve't tu u Jerusalén, tan kamal pok'o'chil i'l ixo'l u vitze' tuk' u Jerusalén. 13As tul ok ve't unq'a niman tetz u Jesús tu u tename', as echik ije' chajnaj tika'v ichup u kab'ale' uva' nik ivatkat u Lixh, tuk' u Pi'l, tuk' u Maxh, tuk' u Bartolomé, tuk' u Mateo, tuk' u Jacobo uva' ik'aol u Alfeo, tuk' u Simón uva' Celote ch'elel, as tuk' u Judas uva' ik'aol uma't u Jacobo. 14As tul nikat imol tib' unq'a apóstol tuk' unq'a ixoje', tuk' unq'a titz'in u Jesús, as tuk' u Ma'le' vitxutx Aake', as unvatzulik chit unq'a uxhchile' skajayil ti' inachat Tiixh. 15Tu uma'l u q'ii, as kamal vajk'alal (120) unq'a niman tetz u Jesús uva' molik tib'. As txakpu ve't u Lu'e' xo'l unq'a tename'. Ech tal ve't ile': 16—Vitz'in vatzik, kat chit b'ex ib'anlu ve't u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' tal kan u David ta'n u Tiixhla Espíritu ti' u Judas uva' naj eq'on b'ey vatz unq'a uxhchile' uve' kat txeyon u Jesús. 17As tul antik u Judas sukuxo'l. As antik naj atik tijle'm ti' u aq'one'. 18As kat loq'pu uma'l u tx'ava' ti' u puaje' uva' kat ik'ul naj ti' u va'lexhe' uva' kat ib'an naj. As tul ma't ich'uyb'a't tib' naj, as jojel ib'en ve't naj tu tx'ava'. As q'ixmu ve't naj spok'o'ch. As motxik ve't el tzan u taq'itxa' naje'. 19As pax ve't itzib'lal u yole' xo'l unq'a tename' tu u Jerusalén. Esti'e' oksal ve't Acéldama ti' u tx'ava'e' tu viyolb'al unq'a tename' tu u Jerusalén, tan a' ni tokkat u yole' uva' «loq'el ta'n ija'mil kajal,» ti'k u yole'. 20As aal chit b'a'ne' uva' la chukax ich'exel u Judas, tan ech ni tal uma'l u yol ile' uva' tz'ib'amal kan tu Salmo: La kaaik kan tatinb'al naj. As ye'l umaj uxhchil la atin stuul, ti'k u yole'. As ech ni tal uma't yol ile' ti' naj: La ok ve't uma't uxhchil sich'exel, ti'k u yole'. 21Esti'e' techal chit la ok uma'toj naj sukuxo'l ti' talat isuuchil uva' kat ul taama u Jesús. As il ka'l unq'a naj ile' xekeltel sqi'. 22As tul antik chajnaj xekik sqi' tul uva' siku' Aak xe' u a'e' ta'n u Xhune', as tul nik ixaan Aak sukuxo'l, as tul kat je' ve't Aak tu almika'. As il chajnaj ile' atiltel sukuxo'l cheel,— ti'k u Lu'e'. 23As itxaa ve't chajnaj ka'va'l unq'a naj: uma'l naj Xhu'l uva' Barsabás as Justo ch'elel naj unpajte. As uma't naj Matías ib'ii. 24As ech tal chajnaj ile' tul inach chajnaj Tiixh ti' ka'va'l unq'a naje': —Axhe' Kub'aal Tiixh uva' ootzin tetz unq'a qaanxelale' skukajayil, as b'an b'a'nil. K'uch sqe ab'iste ka'va'l unq'a naje' uva' txaael ve't s-a'n 25ti' tok ve't sich'exel u Judas uva' kat taq' kan u tijle'me' ta'n u paasan tziile' ti' ib'en tu u choob'al paave',— ti'k chajnaj. 26As ijaj ve't chajnaj itxumb'al te u Tiixhe' ti' ka'va'l unq'a naje' ti' uva' ab'iste naj la kaai. As a' u Matías kat kaa ve'te'. As ok ve't naj xo'l junlavat unq'a apóstol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\