HECHOS 10

1Atik uma'l u naj tu u tenam uva' Cesarea uva' Cornelio ib'ii. As naj iq'esal o'k'alal (100) sol uva' «Italiano» ch'elelike. 2As aya'l chit ik'u'l u Cornelio nik toksa taama ti' inachat Tiixh, tan nik ixo'va naj u Tiixhe' tuk' unq'a tatine' tikab'al. As b'enameen nik inach naj Tiixh. As nimal lochb'al nik ib'an naj te unq'a uxhchile'. 3As tu uma'l u ku'q'ii tu oxva'l oora, as ik'uch ve't tib' tivatz u Cornelio uva' kat ok ve't uma'l u ángel k'atz naj. As ech tal ile': —Cornelio,— ti'k u ángel. 4As yak kuxh samun ve't u Cornelio ta'n xo'vichil. As isaji ve't naj u ángel. As ech tal naj ile': —¿Kam nasa', pap?— ti'k naj. As ech tal ve't u ángel ile': —As at sk'u'l u Tiixhe' uva' naloch unq'a meeb'a'e', as b'enameen nanach Tiixh. 5As chaj b'en ka'vo'j uxhchil tu u tenam uva' Jope. As la b'en eq'oloj tzan uma'l u naj uva' Simón uva' «Lu'» ch'elel. 6As a' atkat naj tikab'al uma't u naj uva' Simón uva' nitzaq'san tz'u'm. As a' jejle'lkat naj tzi' u mar. As la tal u Simón uva' «Lu'» ch'elel as la tal isuuchil see kam uve' la ab'ane',— ti'k u ángel. 7As tul b'en ve't u ángel yolon te u Cornelio, as imolo ve't naj ka'va'l vik'am tuk' uma't u sol uva' k'ujle'l ik'u'l naj sti', tan aya'l chit ik'u'l u sole' nik inach Tiixh. 8As tal ve't u Cornelio isuuchil te chajnaj ti' uva' kat ik'uch tib' te naj. As ichaj ve't b'en naj chajnaj tu u Jope. 9Tu ve't uma't q'ii kamal chaq'aal q'ii, as tul b'iitik toon unq'a naje' tu u Jope, as je' ve't u Lu'e' vi' u kab'ale' ti' inachat Tiixh. 10As nik isa' ve't u Lu'e' itx'a'ne', tan va'lik chit iva'y ve'te'. As tul nikat ib'anchu tuch u echb'ub'ale', as ik'uch ve't tib' tivatz u Lu'e' uva' eche' vatzik'. 11As til ve't u Lu'e' uva' jajlik ve't u almika'e'. As ku' ve't ch'u'l eche' uma'l u nimla ixb'u'j uva' k'alel junun ixoob'. As ku' ve't ch'u'l vatz u tx'ava'e' uve' til u Lu'e'. 12As atik ku' ka'l unq'a txoo stuul uva' kajva'l toj, tuk' unq'a txooe' uve' nijuxu tib' vatz tx'ava', tuk' unq'a tz'ikine'. 13As tab'i ve't u Lu'e' uma'l u tuul vi' uva' ech tal ile': —Txakpen, Lu'. As yatz' unq'a txooe'. As echb'u,— ti'k u yole'. 14As ech tal ve't u Lu' ile': —Ye'le, Pap, tan ye' atixoj vechb'u umaj txoo uve' ye' la uch techb'ule',— ti'k u Lu'e'. 15As ech tal ve't u yol ile' tika'pa te u Lu'e': —Jank'al uva' ni vale' uva' la uch techb'ule', as ye' la uch aalata' uva' ye' la echb'uli,— ti'k u yole'. 16Oxpajul chit ib'ana. As eq'ol ve't je' u nimla ixb'u'je' tu almika'. 17As teq'o ve't taama u Lu'e', tan ye' nikat ipal stuul uva' kam isuuchil uve' kat tila. As tul titz'a ve't naj, as b'ex oonoj unq'a naje' tzi' u kab'ale' uva' ichaj b'en u Cornelio, tan ma'tik tab'it chajnaj katil atikkat vikab'al u Simón uva' tzaq'san tz'u'm. 18As ich'oti ve't chajnaj te u b'aal kab'ale'. As ech tal chajnaj ile': —¿Ma a' atkat u Simón tzitza' uva' «Lu'» ch'elel?— ti'k chajnaj. 19As tul nik titz'a ve't u Lu'e' uva' kam kat ik'uch tib' tivatz, as ech tal ve't u Tiixhla Espíritu ile' ste: —Il oxva'l unq'a naj nichukun see'. 20As txakpen. Kuxh ila. As ye' la ka'kab'in aama ti' ab'en ti' chajnaj, tan ine' chajol tetz chajnaj,— ti'k u Tiixhla Espíritu. 21As tul ku' ve't ch'u'l u Lu'e' vi' u kab'ale', as ul til ve't u Lu'e' unq'a naje' uva' ichaj tzan u Cornelio. As ech tal ve't u Lu' ile': —As kat alpu sve uva' in nechuk in. ¿As kam ni tal etaama?— ti'k u Lu'e'. 22As ech tal ve't unq'a naj ile': —Kat ichaj tzan o' u kuq'esale' uva' Cornelio, tan jik chit itxumb'al. As ninima u Tiixhe'. As b'a'n iyolb'ele' vatz unq'a tiaal Israel uve' Cesarea. As nisa'b'ela axh u Cornelio Lu', tan kat ik'uch tib' uma'l u ángel ste. As a'e' kat alon ste uva' la ul kumolo axh ti' ab'en tu vikab'ale', tan nisa' tab'it u Cornelio vayole' kam uva' la aale',— ti'k chajnaj te u Lu'e'. 23As teq'o ve't ok u Lu'e' chajnaj tu vikab'ale'. As aq'pu ve't ivatb'al chajnaj. As tu ve't uma't q'ii, as b'en ve't u Lu'e' ti' chajnaj tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike' uve' atik tu u Jope. 24As tu ve't uma't q'ii, as oon ve't chajnaj tu u Cesarea uva' nik itx'eb'onkat u Cornelio, tuk' unq'a titz'in tatzike', tuk' unq'a tetz k'ultzi'e' uva' ma'tik imolata'. 25As tul b'iitik kuxh toon ve't u Lu'e' tu vikab'al u Cornelio, as ul ik'ul ve't u Cornelio u Lu'e'. As ku' ve't u Cornelio qaaloj ti' toksal iq'ii u Lu'e'. 26Ech tal ve't u Lu' ile': —Txakpen, tan in kuxh naje', eche' axh,— ti'k u Lu'e'. 27As txakpu ve't u Cornelio. As yolon ve't chajnaj tul ok ve't chajnaj tu kab'al. As tul til ve't u Lu'e' uva' nimal tenam molik ve't tib' tu kab'ale', 28as ech tal ve't ile': —Ate' sek'u'l uve' ni qale' uva' o' tiaal Israel uva' ye' la uch kumolot qib' setuk', tan jit ex tiaal Israel. As mita'n la uch qok tekab'al. Pet ech koj cheel, tan kat ik'uchlu u Tiixhe' sve uva' ye' la uch voksat ve't ixo'l unq'a uxhchile' vatz u Tiixhe'. 29Esti'e' uva' oora kat tzaa in, tul kat emolo in. As ye' kat unpi'u vib' ti' untzaae'. As nunsa' uva' la vootzi kam sti' kat emolokat in,— ti'k u Lu'e'. 30As ech tal ve't u Cornelio ile': —Kat ib'anlu ve't kajva'l q'ii cheel ech oorae' u vaa', as nikat unkuy unva'y. As tu oxva'l oora ku'q'ii tul atik in tzitza' tu vunkab'ale' ti' unnachat Tiixh, as aat kuxh vil ik'uchat tib' uma'l u uxhchil tunvatz uva' va'lik chit ilitz'kab'an u toksa'me'. 31As ech tal ile' sve: «Cornelio, kat tab'il u Tiixhe' vayole' uve' naale'. As at sk'u'l u Tiixhe' uva' naloch unq'a meeb'a'e'. 32As chaj b'en umaj uxhchil tu u tenam uva' Jope ti' b'en teq'ol tzan u Simón uva' Lu' ni talpe'. A' echenkat tu vikab'al uma'l u tzaq'san tz'u'm uva' Simón, uva' echen tzi' u mar,» ti'k sve. 33Esti'e' uva' oora chit kat unchaj b'en ka'l unq'a unk'am ti' b'en eeq'ol tzan. As kat ab'anlu b'a'nil ti' oole'. As il o' molel ve't qib' skukajayil vatz u Tiixhe'. As nu kusa' uva' la aal sqe kam uva' kat tal u Tiixhe' see,— ti'k u Cornelio. 34As ech tal ve't u Lu' ile': —Cheel kat palyu ve't in stuul uva' ye'l ixo'l unq'a uxhchile' nib'an u Tiixhe', 35tan nitxuq'txun u Tiixhe' ti' unq'a uxhchile' uve' ni xo'van Aak, k'uxh kam kuxh tenamil. As nib'an u b'a'ne' tuk' u jike' vatz u Tiixhe'. 36Tan kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe' viyole' sukuxo'l uva' o' tiaal Israel. As kat tal kan Aak u b'a'nla yole' ti' uva' b'a'n qatin sukuvatzaj ta'n u Jesucristo, tan Aake' u Kub'aale' uva' at sqi' skukajayil. 37As ootzimale' u yole' seta'n uva' b'axik paxsal tu u Galilea tul ma'tik ixe't u Xhune' ti' talax te unq'a tename' uva' la ku' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'. As a'n paxsal u yole' xo'l unq'a aa Judea. 38As a'e' u yole' ti' u Jesús uva' aa Nazaret uva' kat taq' ve't u Tiixhe' tijle'm ta'n u Tiixhla Espíritu. As ootzimale' seta'n uva' katil nikat ipalkat u Jesús, as nikat ib'an u b'a'ne'. As nik ib'a'nxisa Aak unq'a uxhchile' uve' nik paleb'en unq'a k'axk'oe' ta'n unq'a sub'ule', tan atik u Tiixhe' k'atz Aak. 39As ni qal ve't isuuchil ti' uva' kat qila uva' kat ib'an u Jesús tu u Judea tuk' tu u Jerusalén. As kat tal unq'a tename' uva' la aq'pik je' u Jesús vatz u kuruse'. As kat yatz'pi. 40As kat tulsa ve't u Tiixhe' taama u Jesús titoxvu q'ii. As kat ik'uch ve't tib' Aak uva' isle'l ve't Aak ta'n u Tiixhe'. 41As ye' kat ik'uch tib' u Jesús te unq'a tename' skajayil. Pet sukuvatz kuxh kat ik'uchkat tib' Aak, tan ma'tik ik'ujb'a't kan o' u Tiixhe' ti' b'en qalat isuuchil uva' kat qila, tan kat tx'a'n o', as kat uk'a' o' tuk' Aak, tul ma'tik tul taama Aak unpajte. 42As Tiixhe' kat chajon ve't o' ti' b'en qalat ve't u yole' te unq'a tename' uva' a' u Jesús uva' k'ujlu kan ta'n u Tiixhe' ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' uve' kamnajle tuk' unq'a vee' isle'le. 43As ti' u Jesús kat yolonkat kan unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ti' uva' jank'al unq'a tename' uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak as a'e' la sotz ipaav ta'n Aak,— ti'k u Lu'e' te unq'a uxhchile' uva' atik tikab'al u Cornelio. 44As antelik kuxh iyolon u Lu'e' tul b'ex okoj ve't u Tiixhla Espíritu tu u taanxelal unq'a uxhchile' skajayil uve' nik ab'in u yole'. 45As unq'a uxhchile' uva' xekik ti' u Lu'e' uva' ma'tik itzok'ax el unb'iil vichi'ole', as teq'o ve't taama ti' uva' kat ul u Tiixhla Espíritu ti' unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel, 46tan nikat tab'i ve't chajnaj iyolon unq'a uxhchile' tu uma't yolb'al uva' ye' ootzimalik sta'n. As nik toksa ve't unq'a uxhchile' iq'ii u Tiixhe'. 47As ech tal ve't u Lu' ile': —¿Ab'il q'i la majon ivatz unq'a uxhchile' ti' ib'en xe' u a'e' tuk' ib'ii u Tiixhe'? Tan kat ulyu ve't u Tiixhla Espíritu sti' eche' uva' kat ib'an sqe, o' uva' o' tiaal Israel,— ti'k u Lu'e'. 48As tal ve't u Lu'e' uva' la ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Kub'aal Jesús. As ijaj ve't unq'a uxhchile' b'a'nil te u Lu'e' uva' la kaaik kan ka'toj q'ii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\