HECHOS 11

1As tab'i ve't unq'a apóstol tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike' uva' atik tu u Judea ti' uva' antu ve't unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel kat niman ve't viyol u Tiixhe'. 2As tul oon ve't u Lu'e' tu u Jerusalén, as xe't ve't unq'a imoole' sti', uva' tiaal Israel. 3As ech tal ve't chajnaj ile' tuk' yaa: —¿Kam kat b'ex ab'ano'k tikab'al unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel? As kat tx'a'n axh tuk' unq'a uxhchile',— ti'k chajnaj. 4As ech tal ve't u Lu' ile' ti' talat isuuchil kam chit uva' kat ib'ana: 5—Tul atik in tu u tenam uva' Jope as tul nik unnach Tiixh, as kat ik'uch tib' sve eche' umaj vatzik'. As kat vil uma'l u vaa' eche' nimla ixb'u'j uva' kat ku' ch'u'l tu almika'. As kajva'l ixoob' kat vila tul kat ku' ch'u'l. As ech tul sunvatz kat uli. 6As tul kat unsaji kam uva' atik stuul, as kat vil ka'l unq'a txoo uve' kajva'l toj, tuk' ka't unq'a txoo uve' xo'veb'al chittu', tuk' ka't unq'a txoo uve' nijuxu tib' vatz tx'ava', tuk' ka't unq'a tz'ikin uve' nixich'an tu almika'. 7As vab'i ve't uma'l u tuul vi' uva' ech tal ile' sve: «Txakpen, Lu'. As yatz' unq'a txooe'. As echb'u,» ti'k u yole'. 8As ech val ve't ile': «Pap, tan ye' atixoj ok umaj kam tuntzi' uva' kam kuxh echb'ub'alil. As mita'n uve' ye' la uch techb'ule',» ch'in kat vala. 9As yolon ve't ku' tzan sve tu almika' unpajte. As ech tal ile': «Kam uve' kat tal u Tiixhe' uva' la echb'uli, as ye' la uch aalata' uva' ye' la echb'uli,» ti'k u yole'. 10As oxpajul chit ib'ana. As eq'ol ve't je' u nimla ixb'u'je' tu almika'. 11As tul ma'tik teq'ol ve't je' u ixb'u'je', as b'ex oonoj ve't oxva'l unq'a naj tu u kab'ale' uva' atikkat in, tan chajelik chajnaj ta'n uma'l u naj uva' tu u Cesarea. 12As ma'tik talat u Tiixhla Espíritu sve uva' ye' la ka'kab'in vaama ti' unb'en ti' chajnaj. As kat b'en vaajit unq'a qitz'in qatzike' svi'. As kat ok ve't o' tu vikab'al u naje'. 13As kat tal ve't naj sqe uva' ma'tik tilat naj uma'l u ángel uva' txaklik ve't tikab'al naj. As ech tal ve't ile' te naj: «As chaj b'en ka'vo'j naj tu u tenam uva' Jope ti' b'en teq'ol tzan u Simón uva' Lu' ni talpe', 14tan a' u Simón la alon isuuchil see ti' uva' la sotz apaav tuk' unq'a uxhchile' uve' at takab'al,» ti'k u ángel tal te naj. 15As tul nik val ve't viyol u Tiixhe', as kat ul ve't u Tiixhla Espíritu ti' unq'a uxhchile' eche' uva' kat ib'an sqi' b'axa. 16As kat ul ve't sunk'u'l uva' kat tal kan u Kub'aal Jesús, tul ech tal Aak ile': «Eche' u Xhune' tan xe' kuxh u a'e' ni taq'kat b'en unq'a uxhchile'. Pet ech koj ex, tan tuknal okoj u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale',» ti'k Aak. 17¿As kam ve't vijle'm q'i uva' la unmaj ve't ivatz u Tiixhe'? Tan u tx'aja'me' uva' kat taq' u Tiixhe' sqe, jank'al o' uva' o' niman tetz u Kub'aal Jesucristo, as an chite' kat taq' ve't Aak te unq'a uxhchile' unpajte,— ti'k u Lu'e'. 18As tul tab'i ve't unq'a qitz'in qatzike' u yole' uve' tal u Lu'e', as b'a'n uve' kat ib'an ste. As toksa ve't unq'a qitz'in qatzike' iq'ii u Tiixhe'. Ech tal ve't ile': —¡As jit kuxh o' b'a la uch kuk'axat qib' ti' u kupaave' vatz u Tiixhe'! ¡Pet antu ve't unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel la sotz ipaav ti' taq'ax itiichajil k'atz u Tiixhe'!— ti'k unq'a qitz'in qatzike'. 19As tul ma'tik iyatz'pu u Esteban, as ooj ve't unq'a niman tetz u Jesús tu unjoltu unq'a tename', tan ti' uva' nik itilul ve'te'. At uxhchil kat oojik b'en tu u Fenicia tuk' tu u Chipre tuk' tu u Antioquía. As ye'xh katil nik talkat unq'a uxhchile' u b'a'nla yole' ti' u Jesús. Pet te kuxh ve't unq'a imoole' uva' tiaal Israel. 20Pet ech koj ka't unq'a niman tetz u Jesús uva' nik itilule', tan tzaa ve't chajnaj tu u Chipre tuk' tu u Cirene. As tul oon ve't tu u Antioquía, as tal ve't chajnaj u b'a'nla yole' ti' u Kub'aal Jesús te unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel. 21As atik ve't vib'a'nil u Kub'aal Jesús ti' unq'a qitz'in qatzike'. As nimal uxhchil kat ijalpu ve't vitxumb'ale', tan kat inima ve't unq'a uxhchile' u Kub'aal Jesús. 22As tul tab'i ve't unq'a niman tetz u Jesús uve' atik tu u Jerusalén ti' uva' nik tuch tu u Antioquía, as ichaj ve't b'en chajnaj u Bernabé ti' uva' la b'en tu u Antioquía. 23As tul oon ve't u Bernabé, as va'lik chit ichiib' ve'te', tan til ve'te' uva' nimal vib'a'nil u Tiixhe' atik ti' unq'a niman tetz u Jesús. As ib'eya ve't u Bernabé te unq'a uxhchile' skajayil uva' tuk' chit taanxelal la inima viyol u Kub'aal Jesús. 24As nimal chit unq'a tename' ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Kub'aal Jesús, tan ch'i'umal chit itxumb'al u Bernabé, tan aq'el itxumb'al ta'n u Tiixhla Espíritu ti' ib'anata' kam uva' ni tal u Tiixhe' ste. As k'ujle'l chit ik'ul ti' u Tiixhe'. 25As xamtik ve't stuul, as b'en ve't u Bernabé tu u Tarso ti' b'en ichukat u Saulo. As tul ilej ve't u Bernabé u Saulo, as teq'o ve't u Bernabé u Saulo sti' ti' ib'en tu u Antioquía. 26As uma'l yaab' atin ve't xo'l unq'a niman tetz u Jesús tu u Antioquía. As nimal unq'a tename' nik ichus ve'te'. As b'axa chit oksal ve't ib'ii unq'a niman tetz u Jesús uva' «cristiano» ch'elel, ta'n unq'a aa Antioquía. 27As tu unq'a q'iie' as b'en ve't ka'l unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' tu u Jerusalén. As oon ve't tu u Antioquía. 28As txakeb' ve't uma'l naj uva' Agabo ib'ii xo'l unq'a qitz'in qatzike' ti' talat uma'l u yol ta'n u Tiixhla Espíritu ti' uva' la ib'an uma'l u mama'la va'y vatz u tx'ava'e'. As a's ib'ana, tul atik ok u Claudio ijlenaalil. 29As tul tab'i ve't unq'a qitz'in qatzike' u yole' uva' tal u Agabo, as iyolb'e ve't chajnaj uva' la taq' b'en uma'l u lochb'al te unq'a qitz'in qatzike' tu u Judea, jank'oj uva' la uch taq'ata'. 30As ech ib'ane', tan ichaj ve't b'en unq'a qitz'in qatzike' u Bernabé tuk' u Saulo ti' iq'ajsal u lochb'ale' te unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike' uve' atik tu u Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\