HECHOS 12

1As tu unq'a q'iie' as tal ve't u Herodes itxeypu ka'l unq'a niman tetz u Jesús ti' uva' la k'axb'isali. 2As tal ve't naj iyatz'pu ve't u Jacob, u titz'in u Xhune', ta'n ch'ich'. 3As tul til u Herodes uva' txuq'txun ve't unq'a iq'esal unq'a tiaal Israel ti' uve' ib'an naj, as tal ve't naj itxeypu u Lu'e'. As tu u nimla q'iie' ib'an naj, uva' nitx'a'pkat u paane' uve' ye'l levadura niku' xo'l. 4As tul ma'tik itxeypu u Lu'e', as oksal ve't tu u kaarsa. As ik'ujb'a' ve't u Herodes kaa t'uub'ul unq'a sole' uva' kajva'l sol ti' jun t'uub'ul ti' ixeeat u Lu'e', tan a' nik tal naj uva' la ik'uch ve't naj u Lu'e' vatz unq'a tename', tul ma't ipal u nimla q'iie' uva' pascua ib'ii. 5As ye' nik iya' ve't unq'a niman tetz u Jesús ti' inachat Tiixh ti' u Lu'e', tan atik ok u Lu'e' tu u kaarsa. As chab'amalik chit ixeep naj ta'n sol. 6As ech ve't q'ejal la eq'ol ve't el tzan u Lu'e' vatz unq'a tename' uva' nik tal u Herodes, as an chit tu u aq'b'ale' as vatik u Lu'e'. As xeemalik ta'n ka'va'l sol, tan k'alik u Lu'e' ta'n ka'va'l kateena. As xeemalik u tzi' kaarsae' ta'n ka't unq'a sole'. 7As aat kuxh til u Lu'e' ik'uchat tib' uma'l u ángel uva' tetz u Kub'aal Tiixhe' svatz. As txijul ve't tuul u kaarsae' sta'n. As ikan ve't ok u ángel txala tuul u Lu'e' ti' ib'eyle'. As ech tal ve't u ángel ile': —¡Oora kuxh txakpen!— ti'k u ángel. As yak kuxh el unq'a kateenae' ti' iq'ab' u Lu'e'. 8As ech tal u ángel ile': —Oksa ooksa'm. As oksa axa'p,— ti'k u ángel. As ib'an ve't u Lu'e' kam uva' tal u ángel ste. As ech tal ve't u ángel ile' unpajte: —Oksa vaxheerkae'. As xekeb'en svi',— ti'k u ángel. 9As el ve't ch'u'l u Lu'e' ti' u ángel. As ye' nik ib'en te u Lu'e' uva' yijla yol chit uve' nik ib'an u ángel, tan kamal vatzik' nik ib'an u Lu'e' uve' nik tale'. 10As tul ma'tik ipal ve't u Lu'e' tuk' u ángel vatz t'uub'ul u sole' uva' nik xeon u Lu'e', as pal vatz t'uub'te. As oon ve't tzi' u kab'ale' uve' ch'ich' chittu' ti' toon tu b'ey. As ijaj kuxh ve't tib' u tzi' kab'ale' svatz. As oon ve't tu b'ey. As tul ma'tik ixaat u Lu'e' uma'l ju' pe' tuk' u ángel, as taq' ve't kan u ángel u Lu'e' sijunal. 11As a'n b'en ve't te u Lu'e'. As ech tal ve't ile': «Cheel kat palyu ve't in stuul uva' yijla yol chite' vil uva' kat taq' tzan u Kub'aale' u ángel ti' veesal tiq'ab' u Herodes. As kat ikol in u Tiixhe' vatz unq'a va'lexhe' uva' nik titz'a unq'a tename' ib'anat svi',» ti'k u Lu'e'. 12As tul ma'tik ipal ve't u Lu'e' stuul, as oon ve't tikab'al u Ma'le', vitxutx u Xhun uva' «Marcos» ch'elel. As nimal uxhchil molik tib' tzitzi' ti' inachat Tiixh. 13Tul nik it'okon ok u Lu'e' tzi' u kab'ale' uve' tu b'ey, as ul til uma'l u ixoj uva' Rode ti' uva' ab'il nik it'okone'. 14Tul texhla ixoj tuul ivi' u Lu'e', as teq'o chit taama ixoj ta'n chiib'ichil. As jit ijaj ixoj u tzi' kab'ale'. Pet ooje'l tok ixoj ti' talata' uva': —Il u Lu' ile' at ve't tzi' kab'al,— ti'k ixoj. 15As ech alpu ve't ile' te ixoj: —Kamal ch'u'jil elnallukat axh,— ti'k unq'a uxhchile' te ixoj. As tal ve't ixoj uva' yol chit te ixoj. As ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —¡A' u ángel uva' ni xeen u Lu'e' kat til ixoj!— ti'k unq'a uxhchile'. 16As antelik kuxh it'okon ok u Lu'e' tzi' u kab'ale'. As ul ijaj ve't unq'a uxhchile' u tzi' kab'ale'. As til ve'te' uva' a'ik u Lu'e'. As teq'o ve't taama unq'a uxhchile'. 17As k'uchun ve't u Lu'e' tuk' iq'ab' ti' uva' ye' la tiin unq'a uxhchile'. As tal ve't u Lu'e' uva' kam kat ib'an u Kub'aale' ti' teesal el tzan tu u kaarsae'. As ech tal ve't u Lu' ile': —B'en etaltaj te u Jacobo tuk' unq'a qitz'in qatzike' kam kat ib'an u Tiixhe' sve,— ti'k u Lu'e'. As b'en ve't u Lu'e' tu uma't atinb'al. 18As tul sajb'u ve'te', as sotz ve't ik'u'l unq'a sole', tan ye' tootzajlu chajnaj uva' kam kat ib'an u Lu'e' ti' tel ch'u'l tu u kaarsae'. 19As tal ve't u Herodes ichukpu u Lu'e'. As tul jit lejpu u Lu'e', as a' ve't unq'a sole' kat ijlen uve' xeenik tetz u kaarsae'. As tal ve't u Herodes iyatz'pu ve't unq'a sole'. As tul b'a'nxi, as el ve't ch'u'l u Herodes tu u Judea. As a' atinkat ve't tu u Cesarea. 20As ma'tik tul ivi' u Herodes ti' viq'esal unq'a tename' uva' Tiro tuk' u Sidón. As ik'ul ve't tib' iyol unq'a iq'esal unq'a tename' ti' ichukat txumb'al ti' iku' ivi' u Herodes sti'. As oleb' chajnaj ti' iyolon tuk' uma'l u nimla lochonaal uva' Blasto ib'ii k'atz u Herodes ti' ijajat b'a'nil te u Herodes ti' unq'a tename', tan ti' uva' a' u Herodes nik lochon unq'a tename'. 21As ik'ujb'a' ve't u Herodes uma'l u q'ii ti' ik'ulat tib' tuk' unq'a tename'. As tu u q'iie' as toksa ve't u Herodes uma'l u b'a'nla oksa'm. As xoneb' ve't naj tu vixonleb'ale'. As xe't ve't naj yolon. 22As tul tab'i ve't unq'a tename', as sik'in ve'te' ti' toksal iq'ii u Herodes. As ech tal ve't ile': —U tuul vi'e' uve' ni qab'i, as jit tetz umaj naj. Pet tetz u Tiixhe',— ti'k unq'a tename'. 23As tul kuxh nik isik'in ve't unq'a tename', as ok ve't uma'l u ch'o'm ti' u Herodes ta'n uma'l u ángel uva' tetz u Kub'aal Tiixhe' tan ti' uva' jit toksa naj iq'ii u Tiixhe'. As tul kat kam ve't naj, as txitxb'il kuxh kat tx'akon ve't naj. 24Pet ech koj viyol u Kub'aal Tiixhe', tan aal chit nik iyak'in ve'te' tu u taanxelal unq'a niman tetz u Jesús. As nik ipaxsal ve't tulaj unq'a tename'. 25As u Bernabé tuk' u Saulo as tul ma't taq'at kan chajnaj u lochb'ale' uve' chajel chajnaj sti' tu u Jerusalén, as q'aav ve't chajnaj tu u Antioquía. As teq'o ve't b'en chajnaj u Xhune' sti' uva' Marcos ch'elel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\