HECHOS 13

1As xo'l unq'a niman tetz u Jesús tu u Antioquía as atik ka'l unq'a q'ajsan tetz iyol u Tiixhe'. As atik ka't unq'a uxhchil uve' nik chusun iyol u Tiixhe'. As u Bernabé tuk' u Simón uva' Niger ch'elel, tuk' u Lucio uva' tzaanaj tu u Cirene, tuk' u Manaén uva' eela ich'iie' tuk' u Herodes uva' tijlenaal u Galilea as tuk' u Saulo. 2As nik inach unq'a niman tetz u Jesús Tiixh tu u Antioquía. As nikat ikuy iva'y ti' inachat Tiixh, as ech tal ve't u Tiixhla Espíritu ile': —Etxaataj u Bernabé tuk' u Saulo ti' uva' la ib'an chajnaj kam uve' kat unmolo chajnaj sti',— ti'k u Tiixhla Espíritu. 3As tul ma'tik ikuyat unq'a qitz'in qatzike' iva'y ti' inachpu Tiixh, as taq' ve't je' iq'ab' ti' u Bernabé tuk' u Saulo. As ichaj ve't b'en unq'a qitz'in qatzike' u Bernabé tuk' u Saulo. 4As b'en ve'te', tan a' u Tiixhla Espíritu kat alon uva' la chajax b'en. As b'en ve't u Bernabé tuk' u Saulo tu u Seleucia. As ok ve't tu uma'l u barco ti' toon tu u tal tx'ava' uva' Chipre. 5As tul oon ve't u Bernabé tuk' u Saulo tu u tenam uva' Salamina, as tal ve't viyol u Tiixhe' xo'l unq'a imoole' uva' tiaal Israel uva' molik tib' tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As antik u Xhune' nik ilochone'. 6As xaan ve't stoj, techal toon tu u tename' uva' Pafos uva' echen jalit el itzi' u tal tx'ava'e'. As ilej ve't chajnaj uma'l u aaq'ii uva' tiaal Israel uva' Barjesús ib'ii. As nik toksa tib' naj q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', pet chulin yolik naj. 7As atik naj k'atz u Sergio Paulo uva' atik ok ib'ooq'ol unq'a tename', tan jikik chit itxumb'al naj. As imolo ve't naj u Bernabé tuk' u Saulo, tan nik isa' naj tab'it viyol u Tiixhe'. 8As u Barjesús uva' Elimas ib'ii tu griego. As imaj naj ivatz u Bernabé tuk' u Saulo, tan a' nikat tal naj uva' ye' la inima u b'ooq'ol tename' u yole' uve' nik tal u Saulo tuk' u Bernabé. 9As u Saulo uva' Pablo as taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al ti' iyolone'. As isaji ve't b'en u Pablo ivatz u aaq'iie'. 10As ech tal ve't u Pablo ile': —¡Chulin yol! ¡As paasan tzii! ¡Tan nich'o'n aama ti' u b'a'ne', tan axh ik'aol tx'i'lanaj! ¿As jatu la ya' axh ti' isotzsal ik'u'l unq'a uxhchile' uve' nisa' inimat viyol u Tiixhe'? 11As cheel tuk taq' tzan u Kub'aal Tiixhe' uma'l u k'axk'o see', tan tuk tzotq'oj axh. As nimal q'ii uva' ye' la eel ve't u q'iie',— ti'k u Pablo. As yak chit tzotq'u ve't u Elimas. As ichuk ve't naj uma'l u uxhchil ti' ich'ijile'. 12As tul til ve't vib'ooq'ol unq'a tename' itzotq'u u Elimas, as teq'o chit ve't taama naj ti' u yole' uva' tab'i naj ti' u Kub'aal Jesús. As ik'ujb'a' ve't naj ik'u'l ti' u Jesús. 13As tul el ve't ch'u'l u Pablo tuk' unq'a imoole' tu u tename' uva' Pafos, as b'en ve't tu u barcoe' ti' toon tu u Perge uva' echen tu u Panfilia. As tzitzi' ijatxkat ve't tib' u Xhune' tuk' chajaak. As q'aavik ve't b'en tu u Jerusalén. 14As el ve't ch'u'l u Bernabé tuk' u Pablo tu u Perge. As b'en ve't tu u Antioquía uva' echen tu u Pisidia. As tu uma'l u xeem q'ii, as ok ve't chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ta'n unq'a tiaal Israel. As xoneb' ve't chajnaj. 15Tul tzojpu ve't isik'lel viyol u Tiixhe' uve' tz'ib'amal kan, as ech tal ve't viq'esal u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ile' te u Pablo tuk' u Bernabé: —Qitz'in qatzik, asoj at umaj eyol cheel ti' iyak'insal taanxelal unq'a tename', as etaltaj,— ti'k naj. 16As txakeb' ve't u Pablo. As k'uchun ve't tuk' iq'ab' uva' ye'xheb'il la tiini. Ech tal ve't ile': —Ex kumool tiaal Israel, tuk' ex uva' ni xo'van u Tiixhe', etab'itaj uve' tuk val sete 17tan kat itxaa u Kub'aal Tiixhe' unq'a q'esla kub'aale'. As kat ina'sa Aak tachul, tul atik tu u Egipto, k'uxh jitik aa Egipto. As tuk' viyak'il Aake' kat teq'o el tzan Aak tu u Egipto. 18As ka'viinqil yaab' kat ikuy u Tiixhe' unq'a q'esla kub'aale' tu u tzuukin tx'ava'e'. 19As kat isotzsa Aak unq'a uxhchile' tu vujva'l unq'a nimla tename' tu u Canán, ti' taq'at Aak u tx'ava'e' te unq'a q'esla kub'aale'. 20As tu 450 yaab' uva' sixe'tik tzan ti' unq'a q'esla kub'aale', as kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe' b'anol tetz isuuchil unq'a tename', techal kat b'ex ilej u q'ii tul uva' atik u Samuel uva' nik q'ajsan viyol u Tiixhe'. 21As ijaj ve't unq'a q'esla kub'aale' uma'l u tijlenaal te u Tiixhe'. As ik'ujb'a' ve't Aak uma'l u ijlenaal uva' Saulo, vik'aol u Cis uva' echen xo'l itiaal u Benjamín. As ka'viinqil yaab' kat ib'an u ijlenaale' xo'l unq'a q'esla kub'aale'. 22As kat teesa ve't u Tiixhe' u Saulo ijlenaalil. As a' ve't u David kat ok ijlenaalil ta'n Aak. As ech tal Aak ile': «Tan ootzimale' u David sva'n, vik'aol u Isaí, tan a' naje' uva' la ik'ul tib' unyol stuk'. As aya'l chit ik'u'l la ib'ane' kam uva' nunsa',» ti'k u Tiixhe'. 23As an chit xo'l unq'a tiaal David kat ulkat u Jesús ti' isotzsal ipaav unq'a tiaal Israel, eche' uva' alel kan ta'n u Tiixhe'. 24Tul uva' ye'xnik ul u Jesús, as tal u Xhune' viyol u Tiixhe' xo'l unq'a tiaal Israel, ti' uva' la ik'axa tib' ti' vipaave'. As la ku' ve't xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'. 25As tul aalik itzojpu ve't u Xhune' ti' ib'anata' kam uva' kat tal u Tiixhe' ste, as ech tal ve't ile': «¿As kam vijle'm q'i uva' netale'? Tan jit ine' uva' netitz'a. Pet at uma't u uxhchil uva' xekel tzan svi' uva' ye' la uch in stuk' ti' unsaaput vik'a'jil vixa'pe',» ti'k u Xhune' tala. 26Vitz'in vatzik, ex tiaal Abraham, tuk' ex uva' ni xo'van u Tiixhe' k'uxh jit ex tiaal Israel, as etetze' unq'a yole' uve' ni talpu sete, tan a'e' la q'alpun ex vatz u paave'. 27As ech koj unq'a tename' uve' at tu u Jerusalén tuk' unq'a iq'esale', tan ye' kat texhla uva' ab'iste u Jesús. As k'uxh tu jun xeem q'ii nik isik'lel u yole' vi' unq'a tename', as ye' kat pal tu u yole' uve' tz'ib'amal kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. As an chit unq'a tename' kat tzojpisan u yole', tul kat tal unq'a tename' ikam u Jesús. 28As k'uxh ye' kat lejpu umaj ipaav Aak uva' la kam Aak sti', as kat ijaj unq'a tename' te u Pilato ti' uva' la yatz'pu ve't Aak. 29As tul ma'tik itzojpisata' jank'al uva' tz'ib'amal kan ti' Aak, as kat eq'ol ku' tzan vatz u kuruse'. As kat mujlu ve'te'. 30As kat tulsa u Tiixhe' taama Aak unpajte. 31As jatpajul kuxh kat ik'uch tib' u Jesús vatz unq'a uxhchile' uva' xekelik sti' tul uva' kat el Aak tu u Galilea ti' toon tu u Jerusalén. As a' unq'a uxhchile' ni alon isuuchil unq'a yole' te unq'a tename' ti' uva' kat tila. 32As echat nu kub'ane', tan ni qal ve't u b'a'nla yole' sete kam uva' tal kan u Tiixhe' te unq'a q'esla kub'aale'. 33As a'e' uva' kat uch sukuxo'l ta'n u Tiixhe', jank'al o' uva' o' tiaal unq'a q'esla kub'aale', tan kat tulsa u Tiixhe' taama u Jesús unpajte eche' uva' tz'ib'amal kan tika'v u Salmo, uva' ech ni tal ile': «Tan axhe' axh vunK'aole', tan kat unk'uchlu ve't vatz unq'a tename' uva' in aB'aal, as axh unK'aol,» ti'k u Tiixhe' tu Salmo. 34As esti'e' kat tulsa u Tiixhe' taama u Jesús, ti' uva' ye'l Aak la kam ve't unpajte, as la b'en ib'an u yole' uva' tal u Tiixhe' tul ech tal ile': «As unq'a b'a'nile' uva' kat val kan te u David uva' la chit unb'ane', as a'e' u jikla b'a'nile' la unb'an sexo'l,» ti'k u Tiixhe', ti'k u yole'. 35As ech ni tal uma't u yol ile' uva' tz'ib'amal kan tu Salmo: «As ye' la aaq' vichi'ol u jikla aamae' q'eeoj uva' k'ujle'l a'n,» ti'k u David te u Tiixhe'. 36As jit u David ni tal je' tib' tul ni tal u yole', tan kat pal u David ijlenaalil xo'l unq'a tename' uva' tiaal Israel. As tul ma'tik ib'anata' kam uva' tal u Tiixhe' ste, as kam ve'te'. As tul mujlu ve't u David k'atz unq'a q'esla kub'aale' uva' kamnajle. As kat q'ee vichi'ole'. 37Pet ech koj u Jesús, tan ye'l vichi'ole' kat q'eei, tan kat tulsa u Tiixhe' taama unpajte. 38Esti'e' ni val sete, vitz'in vatzik: Palojtaj ex tu u b'a'nla yole' uva' ni val sete, tan a'e' uva' ni tale' uva' ti' vib'a'nil u Jesús la sotzsalkat epaav. 39As ye' kat oleb' ex ti' etok jikla aamail vatz u Tiixhe' tul kat enima unq'a tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. Pet ab'il uva' la ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Jesús, as a'e' la ok jikla aamail vatz u Tiixhe'. 40As atoj enachb'al, aq'al uva' ye' la ul seti' eche' uva' alel kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tan ech ni tal ile': 41La etitz'a etib', jank'al ex uva' ex ixvanaal. As teq'otaj chit etaama; as oojojtaj ex, tan tuk vaq' b'en uma'l u k'axk'o tu u q'iie'. As k'uxh la alpu sete kam uva' la uchi, as ye' la enima, taq' u yole',— ti'k u Pablo. 42As tul el ve't ch'u'l u Pablo tuk' unq'a imoole' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as ijaj ve't unq'a uxhchile' kuyb'al te chajnaj uva' la ul tal chajnaj unb'iitoj u yole' tu uma't xeem q'ii. 43As tul ma'tik itzojpu ve't u nuk'ue' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as nimal unq'a tiaal Israel tuk' ka't unq'a jit tiaal Israel uve' nik toksa taama ti' inachat Tiixh, as xekeb' ve't ti' u Pablo tuk' u Bernabé. As tal ve't u Pablo tuk' u Bernabé te unq'a uxhchile' uva' ye' la ka'kab'in taama ti' u b'a'nile' uve' nib'an u Tiixhe'. 44As tu uma't xeem q'ii, as unb'iit kuxh ye' kat oon unq'a tename' skajayil tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ti' tab'it viyol u Kub'aal Tiixhe'. 45As tul til ve't viq'esal unq'a tiaal Israel unq'a tename' uva' nik ab'in u yole' uve' nik tal u Pablo, as ch'o'n ve't taama chajnaj. As va'len ve't tel u yole' nikat tal chajnaj ti' u Pablo. As nik iyoq'on ti' unq'a yole' uve' nik tal u Pabloe'. 46Pet aal chit yak'in ve't taama u Pablo tuk' u Bernabé ti' talat isuuchil u yole'. As ech tal chajnaj ile': —As kat qal viyol u Tiixhe' sete b'axa, tan etetze' u tiichajile' uve' ye'l iya'teb'al uve' ni tal Aak. Pet kat etixva, tan ye' kat esa' etab'ita'. As esti'e' uva' la b'en ve't o' unpajte xo'l unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel ti' qalat isuuchil u yole'. 47Tan ech tal kan u Kub'aal Tiixh ile': «Kat unk'ujb'a' kan ex eche' umaj txijub'al xo'l unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel, ti' b'en aalat isuuchil vatz u tx'ava'e' skajayil ti' uva' la uch isotzsal ve't ipaav unq'a tename' skajayil,» taq' u Tiixhe',— ti'k chajnaj. 48As tul tab'i ve't unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel, as chiib' ve'te'. As toksa ve't iq'ii viyol u Tiixhe'. As ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' Aak, jank'al uva' aq'el ve't ste ta'n Aak uva' at itiichajil uve' ye'l iya'teb'al. 49As ech ipaxsal ve't viyol u Tiixhe' tulaj unq'a tename' uve' najlik kuxh ixo'l tuk' u Antioquía. 50As unq'a tiaal Israel uva' ye' nik niman u Jesús, as ipit ve't chajnaj ka'l unq'a ixoj uva' atik tijle'm uva' nik toksa taama ti' inachat Tiixh. As kat ipit chajnaj ka't unq'a naj uva' atik tijle'm. As xe't ve't unq'a uxhchile' ti' u Pablo as ti' u Bernabé unpajte. As laq'b'al ve't el tzan tu u tename'. 51As tul el ve't ch'u'l u Pablo tuk' u Bernabé, as ichitu ve't kan chajnaj u pojoe' ti' unq'a toje', texhlal tetz uva' ye' kat isa' unq'a tename' tab'it viyol u Tiixhe'. As b'en ve't chajnaj tu u Iconio. 52As jank'al unq'a niman tetz u Jesús, as va'lik chit ichiib'e', tan atik itxumb'al ta'n u Tiixhla Espíritu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\