HECHOS 15

1As tzaa ka'l unq'a niman tetz u Jesús tu u Judea, uva' tiaal Israel. As oon tu u Antioquía. As xe't ve't chajnaj chusun xo'l unq'a niman tetz u Jesús uva' jit tiaal Israel. As ech tal ve't chajnaj ile': —Asoj ye' la tzok'ax el unb'iil vechi'ole', ex naj, eche' uva' alel kan ta'n u Moisés, as ye' la uch isotzsal epaav,— ti'k chajnaj. 2As tul tab'i ve't u Pablo tuk' u Bernabé u yole' uva' tal chajnaj, as ye' nik ik'ul ve't tib' iyol chajnaj tuk' unq'a naje' uva' tzaa tu u Judea. As iyaa ve't tib' chajnaj svatzaj ti' u yole'. As k'ujb'a'l ve'te' uva' la b'en ve't u Pablo, tuk' u Bernabé, tuk' ka't unq'a niman tetz u Jesús uva' echen tu u Antioquía, ti' b'en ich'otit te unq'a apóstol tuk' te ka't unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús tu u Jerusalén ti' uva' ab'iste u yole' la nimali. 3As chajax ve't b'en u Pablo tuk' u Bernabé ta'n unq'a niman tetz u Jesús. As tul pal ve't chajnaj tu u Fenicia tuk' tu u Samaria, as tal ve't chajnaj xo'l unq'a niman tetz u Jesús uva' tiaal Israel ti' uva' nimal ve't unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel kat niman ve't u Jesús. As tul tab'i ve't unq'a qitz'in qatzike', as txuq'txun ve'te'. 4As tul oon ve't u Pablo tuk' u Bernabé tu u Jerusalén, as b'a'n ik'ulpu chajnaj ta'n unq'a apóstol, tuk' unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús, as tuk' unq'a niman tetz Aake' skajayil. As tal ve't chajnaj kam unq'a b'a'nile' uva' nikat ib'an chajnaj ta'n u Tiixhe'. 5As txakpu ve't ka'l unq'a fariseo uva' ma'tik inimat u Jesús. As ech tal ve't chajnaj ile': —As techal chite' la tzok'ax el unb'iil vichi'ol unq'a naje' uve' jit tiaal Israel. As la alpu ve't te chajnaj uva' techal chit la inima chajnaj u yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés,— ti'k chajnaj. 6As imol ve't tib' unq'a apóstol tuk' unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús ti' iyolb'et chajnaj u yole' uva' nik tal unq'a naje' uva' fariseo. 7As tul ya' ve't chajnaj ti' iyolat u yole', as txakpu ve't u Lu'e'. As ech tal ve't ile': —Ex, vitz'in vatzik, ootzimale' seta'n uva' kat itxaa in u Tiixhe' na'ytzan, ti' uva' la b'en val u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. As la inima u yole' uva' la vale'. 8As Tiixhe' ootzin tetz unq'a taanxelal unq'a tename' skajayil, tan kat ik'uch Aak uva' antu unq'a tename' uve' jit tiaal Israel la ootzin u b'a'nla yole', tan kat taq' tzan Aak u Tiixhla Espíritu sti' eche' uva' kat ib'an Aak sqe. 9As ye'l kuxo'l kat ib'an u Tiixhe' tuk' unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel, tan kat itx'aa Aak unq'a taanxelale' ti' uva' kat ik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak. 10¿As kam q'i uve' nu kuxh echuk txumb'al ti' epaasat etib' vatz u Tiixhe'? Tan a' kuxh netale' uva' latel kuxh inima unq'a jit tiaal Israel u tzaq'ite' uva' alel kan ta'n u Moisés. As tul mita'n o' tuk' unq'a q'esla kub'aale' kat oleb' o' ti' inimale'. 11As ile' nimamal ve't sqa'n uva' sotznal ve't kupaav ta'n vib'a'nil u Kub'aal Jesús. As echat kuxh unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel,— ti'k u Lu'e'. 12As tul tab'i ve't unq'a tename' uva' k'ulik tib', as jit yolon ve'te'. Pet a' ve't u yole' kat tab'i uve' tal u Pablo tuk' u Bernabé ti' uva' kat ib'an chajnaj xo'l unq'a jit tiaal Israel ta'n u Tiixhe', tan mama'la k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' kat ik'ucha uva' nik teq'o taama unq'a uxhchile' sta'n. 13Tul ya' ve't chajnaj ti' iyolone', as ech tal ve't u Jacobo ile': —Vitz'in vatzik, etab'itaj vunyole'. 14As kat tal u Simón sqe uva' a'n chit ib'axa kat ik'uch u Tiixhe' vib'a'nile' te unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel, ti' uva' at uxhchil xo'l unq'a jit tiaal Israel uva' la ok sitenamil Aak ti' toksal iq'ii Aak. 15As echat ni tal unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tan ech itz'ib'al kan ile': 16Ech ni tal u Tiixh ile': «Tul ma'tik ipal ve't unq'a q'iie', as la ul ve't in unpajte. As la ul voksa uma't u ijlenaal uva' ech la ib'ane' eche' uva' kat ib'an u David. As k'uxh ye'l ve't u ijlenaale' ati, as in la oksan uma'te, 17ti' uva' jank'al unq'a tename' la itz'an in, uva' in iB'aal, as jank'al unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel uva' txaael ve't sva'n ti' tok suntenamil,» 18ti'k u Kub'aale', tan Aake' ootzin tetz u yole', tul uva' ye'xnik xe't u q'ii saje'. 19As ni vile' uva' ye' la uchi uva' la kuxh kutxumunsa unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel uva' ni toksa tib' niman tetz u Tiixhe'. 20Pet aal b'a'ne' la kutz'ib'a b'en tu umaj u'uj sete ti' uva' la eteesa etib' k'atz unq'a va'lexhla txumb'ale' uve' la yansan vetaanxelale'. As ye' la enima unq'a tze' tiixhe'. As ye' la eb'an etetz eche' uve' neb'an unq'a uxhchile' uve' neku' tu paav tuk' uma't uxhchil ta'n tacha'v vichi'ole'. As ye' la uch etechb'ut unq'a txooe' uve' ni tik'a tib', tan ye'l vikajale' kat eesali. As mita'n la uch etechb'ut vikajal txooe'. 21Tan na'ytzane' xe't ichuspu ve't viyol u Moisése' xo'l unq'a tename', tan at uxhchil ni sik'len u yole' tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tu jun xeem q'ii,— ti'k u Jacob. 22As b'a'n uve' b'ex ib'an te unq'a apóstol, tuk' unjoltu unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús, as tuk' unq'a qitz'in qatzike' skajayil uva' la txaap ka'vo'j uxhchil. As la chajax b'en tu u Antioquía tuk' u Pablo tuk' u Bernabé. As kat txaap u Judas uva' Barsabás tuk' u Silas, tan b'a'n iyolb'el chajnaj xo'l unq'a qitz'in qatzike'. 23As ech tal u u'uj ile' uva' b'en ti' u Judas tuk' u Silas uva': «As o' uva' o' apóstol, tuk' ka't unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús, as tuk' unq'a kumoole' skajayil uva' ni niman u Jesús tzitza' tu u Jerusalén, as tuk qaq' b'en kutzii sete, jank'al ex uva' jit ex tiaal Israel uva' echen tu u Antioquía, tuk' tu u Siria, as tuk' tu u Cilicia. Tiixh la lochon ex tzitzi'. 24Tan kat qab'il yol ti' ka'l unq'a uxhchil uva' kat el sukuxo'l tzitza'. As kat b'ex itxumunsa ex chajnaj, tan kat iyansa vetxumb'ale' tuk' vichusb'ale', tan a' ni tal chajnaj uva' techal la tzok'ax el unb'iil vichi'ol unq'a naje' sexo'l. As techal la nimal unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés, uva' ni tal chajnaj. As jit o' kat chajon b'en chajnaj ti' uva' la b'en alpo u yole' sete. 25Esti'e' kat ik'ullu ve't tib' kuyol tzitza' skukajayil ti' kutxaat ka'l unq'a naj ti' uva' la kuchaj b'en sexo'l tuk' u Pablo as tuk' u Bernabé uva' xo'n chit sqe, 26tan a' chajnaje' uva' aya'l chit ik'u'l ti' u Kub'aal Jesucristo, k'uxh mama'la k'axk'o kat ipaleb'e chajnaj. 27As tuk kuchaj b'en u Judas tuk' u Silas ti' b'en talat isuuchil unq'a yole' sete skajayil kam uva' kat kutz'ib'a b'en tu u u'uje' uva' eq'omal ta'n chajnaj. 28Tan b'a'n ve't te u Tiixhla Espíritu as b'a'n ve't sqe unpajte uva' ta'n la qale' sete uva' techal chit la enima unq'a yole' 29uva' ye' la uch techb'ul unq'a echb'ub'ale' uve' ma't toksal vatz unq'a tze' tiixhe'. As mita'n u kajale' la uch etechb'uta'. As ye'l unq'a txooe' la etechb'u uve' kat tik'a tib', tan ye'l vikajale' kat eesali. As la eya'sa eku' tu paav tuk' uma't uxhchil ta'n tacha'v vechi'ole'. Asoj ech la eb'ane', as b'a'ne' te u Tiixhe'. As Tiixhe' la lochon ex,» ti'k u yole' tu u u'uje'. 30As tul ma'tik ichajax unq'a uxhchile' ti' ib'en ti' u Pablo tuk' u Bernabé, as b'en ve't tu u Antioquía. As tul oon ve't chajnaj, as imolo ve't chajnaj unq'a niman tetz u Jesús skajayil. As taq' ve't ok chajnaj u u'uje' te unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús. 31As tul ma't isik'lel u u'uje' ta'n unq'a qitz'in qatzike' tu u Antioquía, as txuq'txun ve'te', tan yak'in ve't taama ta'n unq'a yole'. 32As nimaltel yol tal ve't u Judas tuk' u Silas ti' iyak'insal taama unq'a qitz'in qatzike', tan an chit q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' chajnaj. As k'ujeb' ve't ik'u'l unq'a qitz'in qatzike' ta'n unq'a yole' uva' kat tal chajnaj. 33As tul ma'tik ib'anat chajnaj nimal q'ii tzitzi', as acha'vik chit tatin chajnaj svatzaj tul uva' ijatx ve't tib' chajnaj tuk' unq'a qitz'in qatzike'. As q'aav ve't chajnaj tu u Jerusalén k'atz ka't unq'a qitz'in qatzike' uva' chajon b'en chajnaj. 34Ech koj u Silas, tan b'a'nik ste uva' la kaa ve't tzitzi'. 35As echat u Pablo tuk' u Bernabé, tan kaatel chajnaj tu u Antioquía ti' ichusune' ti' viyol u Kub'aale'. As tuk' ka't unq'a niman tetz u Jesús as tal ve't chajnaj u b'a'nla yole' ti' u Jesús xo'l unq'a tename'. 36Tul pal ve't ka'l unq'a q'ii, as ech tal ve't u Pablo ile' te u Bernabé: —Ko' qil unq'a qitz'in qatzike' unpajte. As ko' tulaj unq'a tename' skajayil katil uva' kat qalkat viyol u Kub'aale', aq'al uva' la qootzi kam toolel unq'a qitz'in qatzike' tzitzi',— ti'k u Pabloe' 37As nik isa' u Bernabé uva' la b'en u Xhune' ti' chajnaj uva' Marcos ch'elel. 38As ye' kat ib'an te u Pablo uva' la b'en u Xhune', tan ti' uva' kat q'aavik kan naj tu u Jerusalén tul uva' atik chajnaj tu u Panfilia. As jit b'en naj ti' chajnaj ti' talpu viyol u Tiixhe'. 39As jit ik'ul tib' iyol u Pablo tuk' u Bernabé svatzaj. As ijatx ve't tib' chajnaj skaab'il. As teq'o ve't u Bernabé u Xhune' sti' uva' Marcos. As b'en ve't tu u Chipre. 40As itxaa ve't u Pablo u Silas. As tul ma'tik ijajat ve't unq'a qitz'in qatzike' vib'a'nil u Kub'aal Tiixhe' ti' chajnaj, as b'en ve't chajnaj. 41As tul pal ve't chajnaj tu u Siria tuk' tu u Cilicia, as iyak'insa ve't kan chajnaj taama unq'a niman tetz u Jesús tulaj unq'a tename' uva' nik ipalkat chajnaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\