HECHOS 16

1As oon ve't chajnaj tu u Derbe tuk' tu u Listra. As atik uma'l u niman tetz u Jesús tzitzi' uva' Timoteo, tal uma'l u ixoj uva' tiaal Israel uva' k'ujle'l ik'u'l ti' u Jesús. As ech koj vib'aal u Timoteo, tan jit tiaal Israel naj. 2As b'a'nik ve't iyolb'el u Timoteo ta'n unq'a qitz'in qatzike' tu unq'a tename' uve' tu u Listra tuk' tu u Iconio. 3A' tal u Pablo uva' la teq'o u Pablo u Timoteo sti'. As esti'e' tal u Pablo itzok'ax el unb'iil vichi'ol u Timoteo sb'axa, aq'al uva' ye' la ul ivi' unq'a tiaal Israel uve' atik tu u tename', tan ootzimalik chit vib'aal u Timoteo ta'n unq'a tiaal Israel uva' jit tiaal Israel naj. 4As tul nikat ipal chajnaj tulaj unq'a tename', as nikat tal kan chajnaj isuuchil unq'a yole' xo'l unq'a tename' uva' kat ik'ul tib' iyol unq'a apóstol sti' tuk' unq'a iq'esal unq'a niman tetz u Jesús uva' echen tu u Jerusalén. 5As nikat iyak'in ve't unq'a niman tetz u Jesús ti' u k'ujleb'al ik'u'le'. As na'chil chit nik ib'an ve't tachul jun q'ii. 6As tul pal ve't chajnaj tu u tx'ava'e' uva' Frigia tuk' tu u Galacia, as kat majax chajnaj ta'n u Tiixhla Espíritu ti' uva' ye' la b'en tal chajnaj viyol u Tiixhe' tu u Asia. 7As tul oon chajnaj tu u Misia, as tal chajnaj ib'en tu u Bitinia. As kat imaj u Tiixhla Espíritu chajnaj unpajte. 8As yakik pal chajnaj tu u Misia, tan aalik iku' chajnaj tu u Troas tzi' u mar. 9As ik'uch tib' uma'l u naj aa Macedonia tivatz u Pablo tu uma'l u aq'b'al. As til ve't u Pablo uva' txaklik naj, tul nik ijaj b'a'nil te u Pablo. As ech tal ile': «¡Ul axh; loch o' tu u Macedonia!» ti'k u naje' uve' ik'uch tib' tivatz u Pablo. 10As tul ma'tik ik'uchat tib' u naje' tivatz u Pablo, as kub'an ve't quche' ti' kub'en tu u Macedonia, tan na'l sukuvatz uva' a' u Tiixhe' ni molon b'en o' ti' b'en qalat u b'a'nla yole' tu u Macedonia. 11As b'en ve't o' tu uma't u barco ti' qoon tu u Troas. As jikik kub'ene' tu u tal tx'ava' uva' Samotracia. As tu uma't q'ii oon ve't o' tu u Neápolis. 12As yakik ve't o' tu u tenam uva' Filipos, uva' tatinb'al unq'a sole' tetz u Roma uva' ma'tik tel ti' solil. As nimal q'ii b'ex kub'an tzitzi', tan a' u tename' uva' nim iyolb'ele' tu u Macedonia. 13As tul ilej u xeem q'iie', as el ve't ch'u'l o' tzi' u tename', najlich uma'l u a' uva' nik inachpukat Tiixh. As tul xoneb' o', as qal ve't u b'a'nla yole' te ka'l unq'a ixoj uva' molik tib' tzitzi'. 14As nik tab'i uma'l u ixoj viyol u Pablo. As Lidia ib'ii u ixoje' uva' a' tzaanajkat tu u tenam uva' Tiatira. As nikat ik'ayi ixoj b'a'nla chaj ixb'u'j uva' mura't chit tilone'. As k'uxh jit tiaal Israel ixoj, as atik ok taama ixoj ti' inachat Tiixh. As toksa ve't u Kub'aal Jesús xe' taama ixoj ti' uva' la inima ixoj unq'a yole' uve' nik tal u Pablo. 15As tul ma'tik iku' ve't ixoj tuk' unq'a titz'in tatzike' xe' u a'e', as ech tal ve't ixoj ile' sqe: —Asoj netil svi' uva' kat chit unnima u Kub'aal Jesús, as okoj ch'u'l ex. As atinoj unb'ooj ex tu vunkab'ale',— ti'k ixoj. As kat atin ve't unb'iil o' tikab'al ixoj, tan jatpajul kuxh kat tal ixoj sqe. 16As ib'an unpajul tul uva' kat b'en o' tu u atinb'ale' uva' nik kunachkat Tiixh, as kat kuk'ul qib' tuk' uma'l u ixoj uva' atik ok sub'ul sk'atz. As nik iq'iian ixoj. As mama'la puaj nik taq' ixoj te unq'a naje' uva' k'amin tetz ixoj ti' u q'iia'me'. 17As xekelik kuxh ve't ixoj sqi'. As ech nik tal ve't ixoj ile', tul nik isik'in ixoj: —¡As u Tiixhe' uve' ye'xheb'il la lejon sti', as ik'am Aake' unq'a naje', tan ni tal chajnaj isuuchil ti' uva' at sotzb'al paav!— ti'k ixoj. 18As ech kuxh nik ib'an ixoj jun q'ii. As pal ve't ik'u'l u Pablo. As isuchq'i ve't tib' u Pablo. As ech tal ve't ile': —Tuk' vib'ii u Jesucristo la val see uva' la el axh k'atz u ixoje',— ti'k u Pablo. As yak kuxh el ve't u sub'ule' k'atz ixoj. 19As tul til ve't unq'a naje' uve' k'amin tetz u ixoje' uva' ye'l ve't ipuaj chajnaj la ik'ul ti' ixoj, as itxey ve't chajnaj u Pablo tuk' u Silas. As teq'o ve't chajnaj u Pablo tuk' u Silas vatz tatinb'al unq'a b'aal tename'. 20As toksa ve't chajnaj u Pablo tuk' u Silas vatz unq'a b'anol tetz isuuchil unq'a tename'. As ech tal ve't chajnaj ile': —As unq'a naj ila' uve' tiaal Israel, as nisotzsa chajnaj ik'u'l unq'a tename', 21tan nichus chajnaj uma't u chusb'al uva' ye' la uch kunimata', tan o' aa Roma,— ti'k chajnaj. 22As txakpu ve't unq'a tename' ti' chajnaj. As tal ve't u b'aal tename' uva' la eesal u toksa'm chajnaje', as la q'ospu ve't chajnaj ta'n unq'a ib'aara unq'a b'aal tename'. 23As tul ma'tik iq'ospu chajnaj sb'a'n, as oksal chajnaj ve't tu u kaarsa. As alpu ve't te u xeen tetz u kaarsae' uva' la chab'al ixeep chajnaj. 24As tul alpu te u naje', as toksa ve't ok naj u Pablo tuk' u Silas tu u kaarsa tu uma'l u atinb'al uva' jetz'ennal ok. As toksa ve't naj u toj chajnaje' tu uma'l u tze' uva' b'anel tuul itzi'. As ik'apu ve't u tze'e' u toj chajnaje' aq'al uva' ye' la ooj chajnaj. 25As pok'o'ch chit aq'b'al as nik inach u Pablo Tiixh, tuk' u Silas. As nik ib'itza chajnaj unq'a b'itze' tetz Tiixh. As nik tab'i unq'a preexhue'. 26As aat kuxh tab'i chajnaj tul uma'l u kab'laano. As yak kuxh iyiku tib' u kaarsae'. As ijaj ve't tib' itzi' unq'a kaarsae'. As chajpik ve't el unq'a kateenae' ti' iq'ab' unq'a preexhue' skajayil. 27As tul ul ve't taama u xeen tetz u kaarsae', as til ve't naj uva' jajlik ve't u kaarsae'. As teq'o ve't je' tzan naj vich'ich'e' tu u totzotze' ti' iyatz'at tib' uva' nik tal je' ste, tan kamal kat oojiy ve't unq'a preexhue' uve' nik tal naj. 28As sik'in ve't u Pablo. As ech tal ve't ile' ste: —¡Ye' ab'an je' va'lexh see, tan il o' at o' skukajayil tzitza'!— ti'k u Pablo. 29As ijaj ve't u xeen tetz u kaarsae' xamal ti' tok tu uve' atikkat chajnaj. As va'lik chit it'unt'uch ve't naj ta'n xo'vichil. As ku' ve't naj qaaloj vatz u Pablo tuk' u Silas. 30As teq'o ve't el tzan naj chajnaj tu u atinb'ale'. As ech tal ve't naj ile': —¿Ex pap, kam la unb'ane' ti' uva' la sotz unpaav?— ti'k ve't naj. 31As ech tal ve't chajnaj ile': —Nima u Kub'aal Jesucristo. As la sotz ve't apaav, tuk' unq'a aatine' tu vakab'ale',— ti'k u Pablo tuk' u Silas. 32As tal ve't chajnaj u b'a'nla yole' ti' u Kub'aal Jesúse' te naj as tuk' te unq'a tatin naje' uva' atik tikab'al. 33As an chit tu aq'b'ale', as teq'o ve't u xeen tetz u kaarsae' u Pablo tuk' u Silas ti' itx'aat uve' k'axb'inik te chajnaj ta'n u b'aarae'. As tul b'a'nxi, as yak kuxh aq'ax ve't ku' u xeen tetz u kaarsae' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe', tuk' unq'a tatine' tikab'al. 34As teq'o ve't naj u Pablo tuk' u Silas tikab'al. As taq' ve't naj itx'ix. As va'lik chit ichiib' ve't naj tuk' unq'a tatine', ti' uva' kat inima chajaak u Tiixhe'. 35As tul sajb'u ve'te', as ichaj ve't b'en unq'a b'aal tename' ka'l unq'a xeen tetz u tostiixhe' ti' b'en talat te u xeen tetz u kaarsae' ti' uva' la chajpul ve't el tzan u Pablo tuk' u Silas tu u kaarsae'. 36As ech tal ve't u xeen tetz u kaarsa ile' te u Pablo: —Kat alpiy ve't sve ta'n ka'l unq'a mayul uva' la unchajpu ve't el ex. As la el ve't ch'u'l ex, tan la uch eb'en ve't tib'a'nil,— ti'k naj. 37Pet ech tal ve't u Pablo ile': —As tul ye'xnaj b'anax kusuuchil, as kat tal unq'a b'aal tename' kuq'ospe' vatz unq'a tename'. As kat toksa ok tzan o' chajnaj tu u kaarsa. As tul an chit o' aa Roma. As ye' la uchi uva' la kuxh ijutxi chajnaj kuchajpule'. As o'e' ye' la el o' tzitza'. Pet lanal ul chajnaj ti' ul teesat el o',— ti'k u Pablo te u xeen tetz u kaarsae' tuk' te unq'a mayule'. 38As b'ex tal ve't unq'a xeen tetz u tostiixhe' u yole' te unq'a b'aal tename'. As tul tab'i ve't unq'a b'aal tename' uva' an chit aa Roma u Pablo tuk' u Silas, as xo'v ve't chajnaj ta'n u yole'. 39As tul oon ve't unq'a b'aal tename' k'atz u kaarsae', as ijaj ve't chajnaj sotzb'al ipaav te u Pablo tuk' u Silas. As tal ve't chajnaj uva' la el ve't ch'u'l u Pablo tuk' u Silas tu u kaarsa. As ijaj ve't unq'a b'aal tename' b'a'nil te chajnaj uva' ye' la atin chajnaj tu u tename'. Pet la b'en chajnaj. 40As tul el ch'u'l u Pablo tuk' u Silas tu u kaarsa, as pal iq'elu ve't chajnaj u Lidia tu vikab'ale' tuk' unq'a qitz'in qatzike' uva' molik tib' tzitzi'. As tul ma't iyak'insat ve't kan chajnaj taama unq'a qitz'in qatzike', as el ve't ch'u'l chajnaj tu u tename'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\