HECHOS 17

1As pal ve't u Pablo tuk' u Silas tu u tenam uva' Anfípolis tuk' tu u Apolonia. As oon ve't chajnaj tu u Tesalónica uva' atikkat uma'l u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ta'n unq'a tiaal Israel. 2As tu xeem q'ii, as b'ex ve't u Pablo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, tan chiannalik chit ste uva' la b'en iyolb'e viyol u Tiixhe' te unq'a imoole' uva' tiaal Israel uva' nik imol tib' tzitzi'. As ech kat ib'an u Pabloe' tu jun xeem q'ii tu oxva'l xhemaana, 3tan nikat tal u Pablo isuuchil ti' unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ti' uva' la chit kam u Cristo. As la chit ul taama unpajte. As ech nik tal u Pablo ile': —An chit u Jesús u Cristo uva' ni val u yole' sti',— ti'k naj. 4As at ka'l unq'a tiaal Israel uva' kat niman ve't u yole' uva' kat tal u Pablo. As nimal unq'a uxhchile' uve' niman tetz u Tiixhe' k'uxh jit tiaal Israel, as nik toksa taama ti' inachat Tiixh, as tuk' unq'a ixoje' uva' nim iyolb'ele'. As kat imolo ve't tib' tuk' u Pablo tuk' u Silas. 5Pet ech koj ka't unq'a tiaal Israel uva' ye' nik niman, as ch'o'n ve't taama chajnaj. As imolo ve't chajnaj ka't unq'a uxhchil uve' tx'i'la aama chittu' uve' nu kuxh ixaan tu b'ey tuk' ka't unq'a tename'. As veq'elkab'an ve'te'. As ok ve't ka'l chajnaj tu vikab'al u Jasóne', tan a' nik tal chajnaj uva' la itxey el tzan chajnaj u Pablo tuk' u Silas ti' tel ch'u'l vatz unq'a tename'. 6Pet jit ilej chajnaj u Pablo tuk' u Silas. As ijiti ve't el tzan chajnaj u Jasóne' tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike'. As b'ex taq' ve't chajnaj u Jasóne' tuk' ka't unq'a qitz'in qatzike' vatz unq'a b'aal tename'. As sik'i'm ve't unq'a tename' ti' iveq'elkab'ane'. As ech tal ile': —¡A' unq'a naje' uva' ni yansan unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e', as il chajnaj kat ulyu tzitza' ti' iyansal u kutename'! 7¡As a' u Jasóne' ni k'ulun chajnaj tikab'al! ¡As ni teesa chajnaj iq'ii viley u qijlenaale' uva' César, tan ni tal chajnaj uva' at uma't ijlenaal uva' Jesús ib'ii!— ti'k unq'a tename'. 8As tul tab'i ve't unq'a b'aal tename' u yole', as txakpu ve't ivi' tuk' unq'a tename' skajayil. 9As ijaj ve't unq'a b'aal tename' puaj te u Jasóne' tuk' te unq'a qitz'in qatzike' ti' tel ch'u'l. As tul ichoo ve'te', as chajpul ve't chajnaj. 10As an chit tu u aq'b'ale', as ichaj ve't b'en unq'a qitz'in qatzike' u Pablo tuk' u Silas ti' ib'en tu u Berea. As tul oon u Pablo tuk' u Silas, as b'en ve't chajnaj tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ta'n unq'a tiaal Israel. 11As ch'i'umalik chit itxumb'al unq'a tiaal Israel nik ib'an tzitzi' ti' unq'a uxhchile' uve' tu u Tesalónica, tan aya'lik chit ik'u'l kat ik'ul viyol u Tiixhe'. As jun q'ii nikat ichus viyol u Tiixhe' ti' uva' ma an chit u yole' uva' nik tal u Pablo ste, tuk' u Silas. 12As nimal chit unq'a tiaal Israel kat niman u yole', tuk' unq'a ixoje' uve' jit tiaal Israel uva' nim talche'. As echat unq'a naje', tan nimal chajnaj kat niman u yole' unpajte. 13As tab'i ve't unq'a tiaal Israel uve' echen tu u Tesalónica uva' nik tal u Pablo viyol u Tiixhe' xo'l unq'a imoole' uva' echen tu u Berea. As ul ve't chajnaj tu u Berea ti' toksat yol tivi' unq'a imoole' ti' uva' ye' la ik'ul chajnaj u Pablo tuk' u Silas. As veq'elkab'an ve't unq'a tename' tu u Berea ti' unq'a yole' uva' ul tal chajnaj ste. 14As oora chit tal ve't unq'a qitz'in qatzike' te u Pablo uva' la b'en tu u tz'a'la vitze' uva' tzi' u mar. Pet ech koj u Silas tuk' u Timoteo, tan kaa ve't chajnaj tu u Berea. 15As tul el ve't ch'u'l u Pablo tu u Berea, as xekelik ka'l unq'a qitz'in qatzik sti'. As b'ex iq'ajsa kan chajnaj u Pablo tu u tenam uva' Atenas. As q'aav ve't chajnaj ti' b'en talat uma'l u yol uva' tal tzan u Pablo ti' chajnaj, tan a' tal u Pablo uva' la toojela tib' u Silas tuk' u Timoteo ti' ul ilejat chajnaj u Pablo tu u Atenas. 16As tul nikat itx'eb'on u Pablo ti' tul u Silas tuk' u Timoteo tu u Atenas, as til ve'te' uva' a' kuxh unq'a tze' tiixhe' nik toksa unq'a tename' iq'ii. As ch'o'n ve't te u Pablo tul tila uva' nik ib'an unq'a tename'. 17As nik tal ve't u Pablo isuuchil viyol u Tiixhe' te unq'a imoole' uva' tiaal Israel as tuk' te ka't unq'a uxhchile' uva' nik toksa taama ti' inachat Tiixh uva' jit tiaal Israel uva' nik ik'ul tib' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As echat nik ib'an jun q'ii xo'l unq'a uxhchile' uva' nik ik'ul tib' tu u k'ayib'ale'. 18Pet nik iyaa ve't tib' ka'l unq'a naj tuk' u Pablo, tan chuselik tib' unq'a naje' ti' unq'a u txumb'al uva' nik ichus unq'a epicúreo as tuk' ka't unq'a estoico. As ech nik tal ka'l chajnaj ile' svatzaj: —¿Kam ni tokkat u mama'la yole' uve' ni tal u naje'?— ti'k chajnaj. Pet ka't chajnaj ech nik tal ile': —Pet texh alol tetz iyol unjoltu tiixh naj uva' tetz uma't tenam,— ti'k chajnaj, tan ti' uva' nik tal u Pablo u b'a'nla yole' ti' u Jesús, as ti' u tuleb'al taama u Jesús unpajte. 19As itxey ve't chajnaj u Pablo. As toksa ve't ok chajnaj u Pablo vatz unq'a b'aal tename' vi' u uma'l u tal vitz uva' Areópago ib'ii uva' at pok'o'ch u tename'. As ech tal ve't chajnaj ile': —Al sqe kam chusb'alil uve' eq'omal tzan a'n, tan nu kusa' qootzita', 20tan va'len kuxh u yole' uve' naal ok tzan sqe uve' ni qab'i. As nu kusa' la aal isuuchil sqe kam ni tokkat u yole' uve' naale',— ti'k chajnaj. 21(Tan jank'al unq'a uxhchile' uve' aa Atenas as tuk' unq'a uxhchile' uve' va'len tenam tzaanalkat uva' jejlik tu u Atenas unpajte, as chiannallu kuxh ste uva' a' kuxh uma'l u ak' txumb'al la iyole' as la tab'i, uva' a'n cheenajle.) 22As txaklik ve't u Pablo xo'l unq'a b'aal tename' vi' u vitze' uva' Areópago. As ech tal ve't ile': —Ex aa Atenas, as ni vile' uva' ato'k chit etaama ti' unq'a uq'iib'ale', 23tan tul kat pal in tu unq'a atinb'ale' uve' nenachkat unq'a etiixhe', as kat vil uma'l u atinb'al uva' tz'ib'amalkat uma'l u tz'ib' uva' ech ni tal ile': «U atinb'ale' u vaa', tan tetz u Tiixhe' uva' ye' ootzimal sqa'n» ti'k u tz'ib'e'. As an kuxh u Tiixhe' uva' nenache' k'uxh ye' ootzimal seta'n, a'e' tuk val isuuchil sete. 24As a' u Tiixh uva' cheesan tetz u vatz tx'ava'e' tuk' unq'a uve' at vatz u tx'ava'e' skajayil, as Aake' nib'ooq'olin jank'al uva' at tu almika' as tuk' u vatz tx'ava'e'. Pet jit eyen Aake' tu umaj kab'al uva' b'anel ta'n umaj uxhchil. 25As jit tz'ajinal la lochpu Aak ta'n umaj uxhchil. As ye'xhkam nisa'vit ti' Aak, tan Aake' ni aq'on u kutiichajile' tuk' u kajiq'e' as tuk' unq'a vee' skajayil. 26As icheesa kan Aak uma'l u naj vatz u tx'ava'e' sb'axa. As ti' naj kat cheekat unq'a tename', aq'al uva' la atin vatz u tx'ava'e' skajayil. As an kuxh Aak kat k'ujb'a'n kan uva' jatva'l q'ii la ib'an junun ijlenaal vatz u tx'ava'e' tuk' vitename' as jank'al tx'ava' la tetzi unpajte. 27As ech ib'an Aake', aq'al uva' la toksa unq'a tename' taama ti' Aak, k'uxh ech Aake' vatz unq'a tename' eche' umaj kam uva' la ichuk umaj tzot tuk' iq'ab'. As najli kuxh Aake' sukuk'atz, 28tan ib'a'nil kuxh Aake' uva' isle'l o', as nu kuxaane', as at o'. Eche' uva' alel kan ta'n ka'l unq'a naj uva' tz'ib'an tetz unq'a txumb'ale' sexo'l uva' ech ni tal ile': «Tan Aake' cheesan qetz,» ti'k chajnaj. 29Esti'e' ye' la uchi uva' la qale' uva' ech u Tiixhe' eche' umaj vatzib'al uve' b'anel ta'n q'an ch'ich' uva' ooro', moj b'anel ta'n uma't b'a'nla ch'ich', moj ta'n umaj b'a'nla k'ub' uva' kat ib'an umaj naj tuk' kuxh u taq'onb'e'ne' as tuk' kuxh vitxumb'ale', tan a' u Tiixhe' cheesan qetz. 30As ye' kat toksa ve't u Tiixhe' vipaav unq'a tename' stuul ti' uva' ye' kat toksa taama ti' Aak na'ytzan. Pet cheel ni tal ve't u Tiixhe' te unq'a tename' skajayil uva' la ik'axa tib', as la toksa taama ti' Aak, 31tan at uma'l u q'ii k'ujle'l ta'n Aak ti' ib'anax isuuchil unq'a tename' skajayil, tan at uma'l u uxhchil uva' txaael ta'n Aak uva' la b'anon kusuuchil. As Aake' kat k'uchun u uxhchile' sqe tul kat tulsa Aak taama unpajte, tul ma'tik ikame',— ti'k u Pablo. 32As tul tab'i ve't unq'a b'aal tename' u yole' uva' tal u Pablo ti' tul taama unq'a kamnaje' unpajte, as at chajnaj tze'leb'alik kuxh ste. Pet ech koj ka't chajnaj, tan ech tal ve't ile': —As xamtel la qab'i unb'iitoj isuuchil u yole' uve' naale',— ti'k chajnaj. 33As el ve't ch'u'l u Pablo xo'l chajnaj. 34As at uxhchil niman u yole' uva' tal u Pablo. As kat imolo ve't tib' chajnaj tuk' u Pablo tu u Areópago. As antik ve't u Dionisio kat niman u yole', as tuk' uma't u b'a'nla ixoj uva' Dámaris, as tuk' ka't unq'a uxhchile'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\