HECHOS 18

1As el ve't ch'u'l u Pablo tu u Atenas. As b'en ve't tu u Corinto. 2As tzitzi' ik'ulkat tib' u Pablo tuk' uma't vimool uva' tiaal Israel, uva' Aquila ib'ii. As a' echenikkat tu u nimla tename' uva' Ponto. As tul ye'xh jatva'l q'ii tel ch'u'l tu u Italia tuk' u tixqel uva' Priscila, tan ti' uva' ma'tik talat u ijlenaal uva' Claudio tel ch'u'l unq'a tiaal Israel skajayil tu u Roma. As b'ex iq'elu ve't u Pablo u Aquila tuk' u Priscila. 3As atin ve't u Pablo xe' u Aquila tuk' u Priscila, tan ti' uva' eela kuxh u taq'on u Pablo tuk' u Aquila, tan nik itz'is chajnaj tz'u'm ti' uva' nitxakon ti' unq'a lakich pache'. As nik iloch tib' chajnaj svatzaj ti' u aq'one'. 4As tu jun xeem q'ii, as nik tex u Pablo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As nik iyolb'e ve'te' tuk' unq'a imoole' uva' tiaal Israel as tuk' unq'a uxhchile' unpajte uve' jit tiaal Israel ti' toksal tivi' uva' a' u Jesús u Cristo. 5As tzaa ve't u Silas tuk' u Timoteo tu u Macedonia ti' ib'en k'atz u Pablo tu u Corinto. As tul oon chajnaj, as til chajnaj uva' aya'l chit ik'u'l u Pablo nik tal isuuchil u yole' ti' u Jesucristo te unq'a imoole' uva' tiaal Israel. 6Pet yoq'on unq'a tename', tan ti' uva' ye' nik isa' tab'it u yole' uve' nik tal u Pablo. As ichitu ve't el u Pablo u pojoe' ti' u toksa'me' k'uchb'al tetz uva' ye' b'a'n vitxumb'al unq'a tename'. As ech tal ve't u Pablo ile': «Etetz ve'te' u paave'. As ye' ve't unpaav seti'. As la vaq' ve't kan ex cheel, tan la b'en val ve't u yole' xo'l unq'a tename' uve' jit tiaal Israel,» ti'k u Pablo. 7As el ve't ch'u'l u Pablo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As ech toon tikab'al uma'l u naj uva' Ticio Justo, uva' jit tiaal Israel. As nik ixo'va naj u Tiixhe'. As echenik ikab'al naj txala u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. 8As u naj uva' Crispo, viq'esal u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as inima ve't naj u Kub'aal Jesús, tuk' unq'a tatine'. As ech kat ib'an unjoltu unq'a aa Corinto, tan tul kat tab'i ve't u b'a'nla yole' ti' u Jesús, as nimal uxhchil kat niman ve'te'. As kat ku' ve't xe' u a'e' tuk' vib'ii u Jesús. 9As ib'an tu uma'l aq'b'al, as ik'uch tib' uma'l u vaa' tivatzik' u Pablo. As ech tal ve't ile': «Ye' xo'v axh ti' talax vunyole'. As aya'sak ayolone' ti' aalat isuuchil u yole', 10tan at ine' see'. As ye'xheb'il la b'anon umaj va'lexh see, tan nimal uxhchil at tzitza' tu u tename' uva' ni niman in,» ti'k u Jesús. 11As uma'l yaab' tuk' vaajil ich' kat atin u Pablo tu u Corinto ti' ichusat viyol u Tiixhe' te unq'a uxhchile'. 12As tu unq'a q'iie', as atik ok u Galión b'anol ivatz u ijlenaale' tu u Acaya. As imol ve't tib' unq'a tiaal Israel uva' ye' nik niman u yole' uva' tal u Pablo ti' u Jesús. As teq'o ve't chajnaj u Pablo vatz u b'anol ivatz u ijlenaale' ti' ib'anat naj isuuchil u Pablo. 13As ech tal ve't chajnaj ile': —As u naja', as nu kuxh iyansa naj ivi' unq'a tename' ti' uva' ye' la inima u kuleye' ti' toksal iq'ii u kuTiixhe',— ti'k chajnaj. 14As tul aalik ixe't ve't u Pablo yolon ti' iq'alat tib', as ech tal u Galión ile' te unq'a xochol tetz u Pablo: —Ex tiaal Israel, as tiila paav koj u tetz u naje' as paasaib' koj kat ib'an naj vatz u leye', as la uchi uva' la unkuy ex ti' vab'it isuuchil veyole'. 15Pet eyoltaj sevatzaj, tan ye' nunsa' uva' la voksa ok vib' sexo'l ti' ib'anchu esuuchil, tan ni vile' uva' ti' kuxh unq'a echusb'ale' as ti' kuxh ib'ii umaj uxhchil as ti' kuxh unq'a eleye' neyaakat etib',— ti'k u Galión. 16As itilu ve't el tzan naj unq'a uxhchile' tu u ab'ib'ale'. 17As itxey ve't unq'a uxhchile' u Sóstenes uva' iq'esal u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As vatz chit u Galión ik'axb'isakat ve't unq'a uxhchile' u Sóstenes. As jit kuxh toksa u Galión stuul kam uva' nik ib'an unq'a tename' te u Sóstenes. 18As nimatel q'ii atin u Pablo tu u Corinto. As xamtel ve't stuul, as taq' ve't kan u Pablo unq'a qitz'in qatzike' ti' iq'aavik b'en tu u Siria unpajte. As b'en ve't u Priscila tuk' vitzumel u Aquila sti'. As tul ye'xnik ok tu u barco tu u Cencrea ti' ib'en tu u Siria, as teesa ve't u Pablo u xi'l ivi'e' skajayil texhlal tetz uva' ma'tik itzojpisal uma'l u yol uva' ma'tik talat vatz u Tiixhe'. 19As ok ve't u Pablo tu u barco, tuk' u Priscila as tuk' u Aquila. As tul b'en ve'te', as oon ve't tu u Éfeso. As taq' ve't kan u Pablo u Priscila tuk' u Aquila tzitzi'. As ok ve't u Pablo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh ti' iyolb'el u yole' ti' u Jesús tuk' unq'a imoole' uva' tiaal Israel. 20As ijaj ve't unq'a uxhchile' b'a'nil te u Pablo ti' uva' nimaltel q'ii la atin kan tu u Éfeso. As jit isa' u Pablo ikaaik kan. 21As ijatx ve't tib' tuk' unq'a uxhchile'. As ech tal kan u Pablo ile': —Asoj la ib'an Tiixh b'a'nil, as latel ul unq'elu ex unpajte,— ti'ke. As ok ve't tu u barco Pablo unpajte. As el ve't ch'u'l tu u Éfeso. 22As tul oon u Pablo tu u Cesarea, as b'en ve't tu u Jerusalén ti' b'en iq'elut unq'a qitz'in qatzike'. As b'en ve't tu u Antioquía. 23As tul nimal q'ii ma'tik tatin ve't u Pablo tu u Antioquía, as junun chit b'ex iq'elut ve't unq'a tename' uve' echen tu u Galacia as tuk' tu u Frigia ti' iyak'insal kan taama unq'a qitz'in qatzike'. 24As oon ve't uma't u tiaal Israel uva' Apolo tu u Éfeso, uva' tzaanaj tu u Alejandría. As ch'i'umal iyolon naj, tan chuselik tib' naj ti' viyol u Tiixhe' uve' tz'ib'amal kan. 25As aya'lik chit ik'u'l naj ti' ichusune'. As k'uxh a' kuxh ootzimalik ta'n naj uva' nik taq'ax ku' unq'a uxhchile' xe' u a'e' ta'n u Xhune', as jik chit nik tal naj isuuchil u yole' ti' inimal u b'a'nla chusb'ale' uva' alel kan ta'n u Kub'aal Jesús, tan ma'tik ichusax naj ti' viyol Aake'. 26As a' chit u Apolo ye' nik ixo've' ti' ichusune' tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As tul tab'i ve't u Priscila tuk' u Aquila, as b'ex teq'o ve't el tzan cha'ma u Apolo sijunal. As tal ve't cha'ma unb'iit isuuchil te naj ti' inimal unq'a chusb'ale' ti' viyol u Tiixhe'. 27As tul tal u Apolo ib'en tu u Acaya, as toksa ve't unq'a qitz'in qatzike' xe' taama. As itz'ib'a ve't b'en uma'l u u'uj te unq'a qitz'in qatzike' tzitzi', ti' uva' la k'ulpu u Apolo tib'a'nil, tul la oon tu u Acaya. As tul oon ve't u Apolo tu u Acaya, as iloch ve't naj unq'a qitz'in qatzike' uva' ma'tik ik'ujb'a't ik'u'l ti' u Jesús tuk' vib'a'nil u Tiixhe', 28tan vatz chit unq'a tename' nikat tal u Apolo isuuchil u yole' ti' u Jesús. As tul tab'i unq'a tename' u yole', as jit chee ve't iyol, tan a' chit isuuchil viyol u Tiixhe' nik tale' uve' tz'ib'amalik kan uva' a' u Jesús u Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\