HECHOS 19

1As tul atik u Apolo tu u Corinto, as b'ex iq'elu u Pablo unq'a qitz'in qatzike' tulaj unq'a tename' tu u Galacia tuk' tu u Frigia. As tul b'a'nxi, as oon ve't u Pablo tu u Éfeso, uva' kat b'ex ilejkat ka'l unq'a niman tetz u yole' uve' nik tal u Xhune'. 2As ech tal ve't u Pablo ile' ste: —¿Ma kat ek'ul u Tiixhla Espíritu tu vetaanxelale' tul kat enima viyol u Tiixhe' uve' kat tal u Xhune' sete?— ti'k u Pablo. Ech tal ve't unq'a uxhchil ile': —Ye' atixoj qab'i yol ti' uva' at u Tiixhla Espíritu uve' naale',— ti'k naj. 3As ech tal u Pablo ile': —¿As kam kat alpu q'i sete, tul kat ku' ex xe' u a'e'?— ti'k u Pablo. As ech tal unq'a uxhchil ile': —Kat kunima u yole' uva' kat tal u Xhune' sqe ti' kuku' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe',— ti'k unq'a uxhchile'. 4As ech tal ve't u Pablo ile': —Kat taq' ku' ex u Xhune' xe' u a'e' k'uchb'al tetz uva' kat ek'axa etib' ti' vepaave'. As kat tal u Xhune' sete tuk' te unq'a tename' uva' la enima uma'l u uxhchil uva' a'n la uli. As tul a' u Jesús uve' Cristo nik tal u Xhune',— ti'k u Pablo. 5As tul tab'i ve't unq'a uxhchile' u yole' uve' nik tal u Pablo, as ku' ve't xe' u a'e' tuk' vib'ii u Kub'aal Jesús ta'n u Pablo. 6As tul taq' je' u Pablo iq'ab' ti' unq'a uxhchile', as ok ve't u Tiixhla Espíritu tu u taanxelale'. As tal ve't unq'a uxhchile' uma't yolb'al uva' ye' ootzimalik sta'n ti' talat unq'a yole' uva' nik tal u Tiixhla Espíritu ste. 7As kab'laval u tachul unq'a naje' uve' atike. 8As oxva'l ich' uva' nik tex u Pablo tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tu u Éfeso, as ye' nik ixo've'. Tan nik tal isuuchil te unq'a uxhchile' ti' u tijle'm u Tiixhe'. As nik toksa u Pablo xe' taama unq'a uxhchile' ti' uva' la ok xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 9Pet at uxhchil uva' ye' nik inima u yole' uva' tal u Pablo, tan jit isa' tab'ita'. As vatz chit unq'a tename' nik teesakat unq'a uxhchile' iq'ii u ak' chusb'ale' ti' u Jesús. Esti'e' kat teesa ve't el tib' u Pablo k'atz unq'a uxhchile'. As kat imolo ve't tib' tuk' unq'a niman tetz u Tiixhe' tu uma't u kab'al uva' nik ichusunkat uma'l u naj uva' Tiranno ib'ii. As jun q'ii nik iyolb'e u Pablo u yole' ti' u Jesús. 10As ech nik ib'an u Pablo tu ka'va'l yaab'. Esti'e' uva' nimal unq'a uxhchile' tu u Asia, kat ab'in isuuchil u yole' ti' u Kub'aal Jesús, k'uxh tiaal Israel as moj jit tiaal Israel. 11As nimal chit unq'a nimla b'a'nile' kat ik'uch u Tiixhe' ta'n u Pablo. As kat chit teq'o taama unq'a tename' sta'n. 12As at uxhchil kat eq'on ve't b'en ka'l unq'a ixb'u'j as tuk' unq'a vatz kux uva' nik ib'anb'e u Pablo. As tul kat oksal ti' unq'a aach'o'me', as kat b'a'nxiy ve't unq'a aach'o'me'. As kat el ve't unq'a sub'ule' ti' unq'a uxhchile' unpajte. 13As atik ka'l unq'a tiaal Israel uva' nik ixaan tulaj unq'a tename' ti' teesal el unq'a sub'ule' k'atz unq'a uxhchile'. As a' tal chajnaj uva' tuk' vib'ii u Kub'aal Jesús la el unq'a sub'ule'. As ech tal chajnaj ile' te unq'a sub'ule': —Tuk' vib'ii u Jesús uva' ni tal u Pablo la val sete uva' la el ex ti' unq'a uxhchile',— ti'k chajnaj. 14As ech nik ib'an vujva'l vik'aol u naj uva' Esceva uva' an chit tiaal Israel. As naj uma'l viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. 15As tul ma'tik talat vujva'l vik'aol u Esceva te uma'l u sub'ul, as ech tal u sub'ul ile': —Ootzimale' u Jesúse' sva'n. As ate' sunk'u'l uva' ab'il u Pablo. Pet ech koj ex, tan ¿ab'iste ex?— ti'k u sub'ule'. 16As yak kuxh isuti b'en tib' u naje' ti' chajnaj uve' atik u sub'ule' sk'atz. As oleb' ve't naj ti' chajnaj, tan atik ve't iyak'il naj ta'n u sub'ule'. As ooj ve't unq'a naje' tu u kab'ale', tan ma'tik ik'axb'isale' as ma'tik iq'ixmu unq'a toksa'me' ta'n u naje' uva' atik u sub'ule' sk'atz. 17As tul tab'i ve't unq'a tename' tu u Éfeso kam uva' uchi, as xo'v ve'te', k'uxh tiaal Israel as k'uxh jit tiaal Israel. As ok ve't iq'ii u Kub'aal Jesúse' ta'n unq'a tename'. 18As nimal unq'a uxhchile' uve' kat niman ve't u Jesúse', as ixoch ve't tib' vatz u Tiixhe' ti' uva' kam u va'lexhe' uve' ma'tik ib'anata'. 19As echat ib'an unq'a uxhchile' uva' nik b'anon u tx'i'la'mile', tan nimal uxhchil kat teq'o ve't tzan unq'a tu'uje' tetz u tx'i'la'mile'. As tul kat ixmali, as laval toxk'al (50) mil puaj ija'mil. As kat tz'e'sal ve't vija'mile' vatz unq'a tename'. 20As pax ve't itzib'lal u yole' ti' u Kub'aal Jesúse'. As ech iyak'in ve't vib'a'nile' xo'l unq'a tename'. 21As tul ma'tik ipal unq'a vee' uchi, as tal ve't je' u Pablo ste ti' uva' la b'en ve't tu u Jerusalén, tul uva' ma'tik toleb' ti' iq'elut unq'a qitz'in qatzike' uve' at tu u Macedonia tuk' tu u Acaya. As ech tal ve't je' ile' ste: «As la atin unb'ooj in tu u Jerusalén. As a'n la b'en ve't in tu u Roma,» ti'ke. 22As ichaj ve't b'en u Pablo ka'va'l unq'a lochol tetz tu u Macedonia, u Timoteo tuk' u Erasto. As nimatel q'ii ib'an kan u Pablo tu u Asia. 23As tu unq'a q'iie', as xo'veb'al chit iveq'elkab'an unq'a tename' tu u Éfeso, ti' unq'a chusb'ale' uve' nik tal u Pablo ti' uva' la inima unq'a tename' u Jesús. 24As ech ixe't ve't unq'a tename' veq'elkab'anoj: Tan atik uma'l u txeq'ol ch'ich' uva' Demetrio ib'ii uva' nik b'anon vivatzib'al u kab'ale' uva' nik inachkat unq'a tename' uma'l u tiixh uva' Diana. As nimal puaj nik itx'ak naj tuk' unq'a imoole' uve' nik taq'onvu k'atz naj. 25As imol ve't naj unq'a imoole' tuk' unq'a uxhchile' uva' eela u taq'on naje' stuk'. As ech tal u Demetrio ile': —Ootzimale' seta'n uva' ti' u qaq'one' nu kutx'akkat u kupuaje'. 26As ab'imale' seta'n as netile' uva' nib'an u naje' uva' Pablo, tan va'l ixaan naj ti' talata' uva' jit tiixh uve' nu kub'ane'. As nimax unq'a tename' ipit naj. As jit kuxh tzitza' tu u Éfeso. Pet echat chit nib'an naj tu unjoltu unq'a tename' uva' echen sukunajlich. 27As la ib'ane' uva' tuk tz'ejxo o' tuk' u kuk'a'ye'. As jit kuxh o' uva' tuk iyansa o' naj. Pet tuk eloj iq'ii u kab'ale' uva' ninachpukat u kutiixhe' uva' Diana. As la ya' ve't toksal iq'ii. As tul a'e' ni qoksa iq'ii ti' kunachata' tzitza' tu u Asia. As echat nib'an unq'a tename' skajayil vatz u tx'ava'e',— ti'k u Demetrio. 28As tul tab'i ve't unq'a naje', as aal chit ul ve't ivi'. As sik'in ve't chajnaj. As ech tal ve't ile': —¡Nim iyolb'ele' u kutiixhe' uve' Diana tzitza' tu u Éfeso!— ti'k chajnaj. 29As oora kuxh imol ve't tib' unq'a tename', k'uxh ye' tootzaj kam sti' k'ulikkat tib'. As yak kuxh b'ex itxey ve't unq'a tename' ka'va'l u aa Macedonia uva' Gayo tuk' Aristarco, tan ti' uva' xekik chajnaj ti' u Pablo. As iqini ve't ok chajnaj unq'a imool u Pablo tu uve' nimolkat tib' unq'a tename'. 30As tal ve't u Pablo uva' la b'en tal isuuchil te unq'a tename'. As jit isa' unq'a qitz'in qatzike'. 31As jit isa' ka'l unq'a iq'esal unq'a tename' uva' atik tu u Éfeso, tan tetz k'ultzi' tib' chajnaj tuk' u Pablo. As taq' b'en chajnaj yol te u Pablo uva' ye' la b'en toksa tib' u Pablo xo'l unq'a tename'. 32As unq'a tename' uva' molik tib' as at uxhchil va'len kuxh nikat tale' tul nik isik'ine'. Pet ech koj unjolte, tan va'len nik tal unpajte, tan ti' uva' ye' tootzaj kam sti' nik tuchkat u molib'e'. 33As itxaa ve't unq'a tiaal Israel uma'l vimool uva' Alejandro. As ijojpi ve't ok chajnaj vatz unq'a tename' uva' nik isik'ine'. As taq' ve't je' u Alejandro iq'ab' ti' uva' la ya' unq'a tename' ti' isik'ine', tan nik isa' naj talat isuuchil te unq'a tename' uva' ye'l tokeb'al unq'a tiaal Israel uva' jejle'l tu u Éfeso ti' uve' nik ib'an u Pablo. 34As tul texhla ve't unq'a tename' uva' an chit tiaal Israel u Alejandro, as aal chit sik'in ve't unq'a tename' unpajte. As kamal ka'va'l oora ib'ana ti' isik'ine'. As ech nik tal ile': —¡Nim talche' u kutiixhe' uva' Diana tzitza' tu u Éfeso!— ti'k unq'a tename'. 35As tul ma'tik ipal ve't ka'va'l oora, as oleb' ve't u aatz'ib'e' ti' iku' ivi' unq'a tename'. As ech tal naj ile': —Ex tenam tzitza' tu u Éfeso, ootzimale' sqa'n skukajayil uva' o' xeol tetz u atinb'ale' uva' ninachpukat u kunimla tiixhe' uva' Diana, tan a' ku'kat ch'u'l vivatzib'al tu almika'. 36As ya'ojtaj ex, tan ye'xheb'il la alon uva' jit tiixh, tan ootzimale' sqa'n skukajayil. As eya'sataj uve' neb'ane'. As ye'xhkam kuxh eb'ana tuk' oojela tzii, 37tan unq'a naje' uva' kat eteq'o tzan, as ye'l iq'ii u kutiixhe' ni teesa chajnaj. As mita'n umaj va'lexh nib'an chajnaj tu u tatinb'al u kutiixhe'. 38Asoj at ipaav unq'a naje' vatz u Demetrio tuk' ka't unq'a imoole' uva' txeq'ol ch'ich', as ech itxa'k unq'a b'anol tetz kusuuchile' ati. As b'enoj ixoch u Demetrio chajnaj vatz unq'a b'anol tetz kusuuchile', tan a' chajnaje' la b'anon isuuchil. 39Asoj at uma'toj yol uva' la exoch unq'a naje' sti', as a' la b'en etalkat tijikil tu u atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh uva' k'ujlu kan ta'n u kuleye'. 40¿As kam q'i la qale' asoj la ch'otil kutzi' ti' u va'lexhe' uve' nu kub'ane'? As la ib'ane' uva' la alax sqi' uva' o' kuxh aach'a'o, tan jit kuxh ivatz uve' nu kub'ane',— ti'k u aatz'ib'e'. 41As tul ma'tik talat naj u yole', as ech tal ve't naj ile': —B'enojtaj ex tekab'al,— ti'k naj. As ijatx ve't tib' unq'a tename' skajayil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\