HECHOS 2

1As tul ilej ve't u nimla q'iie' uva' Pentecostés, as k'ulik tib' unq'a niman tetz u Jesús. As vatzulik chit unq'a uxhchile' svatzaj. 2As aat kuxh tab'i ve't unq'a uxhchile' ivulun iku' ch'u'l uma'l u vaa' eche' kajiq' tu almika'. As xo'veb'al chit ivulune' tul ok tu kab'ale' uva' xonlikkat unq'a uxhchile'. 3As aat kuxh til unq'a uxhchile' ichee uma'l u vaa' eche' taq' xamal. As ipaxi ve't b'en tib' tiib'a unq'a uxhchile' sijununila. 4As taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al unq'a uxhchile' skajayil ti' iyolone'. As xe't ve't yolon tu ka't yolb'al, tan a' u Tiixhla Espíritu kat aq'on ste uva' la yolon tu unq'a yolb'ale'. 5As nimal unq'a tiaal Israel uva' tzaanaj tulaj unq'a tename' skajayil as atik tu u Jerusalén tu u nimla q'iie', tan nik toksa taama ti' inachat Tiixh. 6As tul vulun iku' ch'u'l tu almika' uva' eche' mam kajiq', as mama'la tename' imol ve't tib' sti'. As nikat isotz ve't ik'u'l unq'a tename', tan tab'i ve't unq'a tename' uva' nik iyolon ve't unq'a niman tetz u Jesús tu ka't unq'a yolb'ale' tetz junun unq'a tename'. 7As sotz ve't ik'u'l unq'a tename'. As teq'o chit ve't taama. As ech tal ve't ile' svatzaj: —¿Jit kol aa Galilea unq'a naje' q'a uve' niyolone'? 8¿As kam q'i uve' ni qab'i ve't iyolon chajnaj tu unq'a kuyolb'ale' uva' kat kuch'iiab'e? 9Tan at uxhchil sukuxo'l uva' a' kat ch'iikat tu u Partia, tu u Media, tu u Elam, tu u Mesopotamia, tu u Judea, tu u Capadocia, tu u Ponto, tu u Asia, 10tu u Frigia, tu u Panfilia, as tuk' tu u Egipto. As at uxhchil uva' a' tzaanajkat tu unq'a tename' tu u Africa uva' vatz b'en u Cirene, tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' aa Roma uve' jejle'l ve't tzitza' uva' tiaal Israel tuk' unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel uva' kat toksa tib' niman tetz u Tiixhe'. 11As at uxhchil sukuxo'l uva' aa Creta tuk' unq'a aa Arabia. As ni qab'i iyolb'et chajnaj u kuyolb'ale' ti' talax isuuchil vib'a'nil u Tiixhe' uva' achveb'al chittu',— ti'k unq'a tename' svatzaj. 12As kat teq'o ve't taama unq'a tename' skajayil. As sotz ve't ik'u'l. As ech tal ve't ka't unq'a uxhchil ile' svatzaj: —¿Kam ni tokkat uve' ni tuche'?— ti'k unq'a uxhchile'. 13Pet ech koj unka't unq'a uxhchile', tan tze'leb'al kuxh ste. As ech nik tal ile': —Q'ab'areele' unq'a naje',— ti'k unq'a uxhchile'. 14As txakeb' ve't u Lu'e' tuk' junlavat unq'a apóstol. As taq' ve't je' u Lu'e' tuul ivi'. Ech tal ve't ile': —Ex kumool tiaal Israel uva' tzi'a'n tzaanajkat ex tuk' ex uva' jejle'l ve't ex tzitza' tu u Jerusalén, etab'itaj u yole' uva' tuk val sete. 15Tan ye'l o' q'ab'areel koj o' eche' uve' netale', as tul a'n b'eluval oora cheel q'ala'm. 16Pet a' uva' ni tuche' uva' tz'ib'amal kan ta'n u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' Joel, uva' ech ni tal ile': 17«Ech la ib'an ile' tul uva' la b'en ilej unq'a q'iie' uva' a'n tule': Tan la vaq' ve't ku' tzan vunTiixhla Espíritu ti' unq'a tename' skajayil. As la tal ve't unq'a me'al ek'aole' vunyole'. As la til ve't unq'a txul aamae' unq'a vee' eche' vatzik'. As la vatzk'u ve't unq'a q'esla chaj aamae', 18tan tu ve't unq'a q'iie', as la vaq' ku' tzan vunTiixhla Espíritu ti' unq'a niman vetze', ti' unq'a naje' tuk' unq'a ixoje'. As a'e' la alon ve't vunyole'. 19As la unk'uch ve't unq'a k'uchb'al tetz u vijle'me' vatz u almika'e' uva' la teq'o ve't taama unq'a tename' sta'n. As la unk'uch ve't unq'a vee' uva' xo'veb'al chittu' vatz u tx'ava'e', as eche' kaj, tuk' xamal, as tuk' sib' uva' eche' suutz'. 20As la tokin ve't ivatz u q'iie'. As la kajun ve't ivatz u ich'e', tul ye'xnaj ilej u q'iie' ti' u vuleb'ale', in uva' in veB'aale', tan xo'veb'al chit la ib'an tu u q'iie' uva' alel kan sva'n. 21As la unq'alpue' unq'a uxhchile' uve' la ootzin in uva' in iTiixh,» ti'k u Tiixhe'. 22Vitz'in vatzik, ex kumool uva' tiaal Israel, etab'itaj u yole' uva' tuk val sete, tan ootzimal seta'n uva' a' u Jesús, u aa Nazaret, uva' kat ik'uch u Tiixhe' u tijle'me' sukuxo'l, tan tuk' vib'a'nil u Jesús kat ib'ankat u Tiixhe' unq'a nimla b'a'nile' tuk' unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm Aake' uva' kat teq'o taama unq'a uxhchile' sti'. 23As tul a' u Jesús uva' kat etxeya. As kat etoksa ok tiq'ab' unq'a b'anol va'lexhe' eche' uva' k'ujlu kan ta'n u Tiixhe'. As kat etaq' je' vatz u kuruse'. As kat eyatz'a. 24As an chit u Jesús kat eyatz'a uva' kat ul taama ta'n u Tiixhe'. As ye' kat oleb' u kamchile' sti', tan kat teesa ve't u Kub'aal Tiixhe' u Jesús tiq'ab' u kamchile'. 25As kat itz'ib'a kan u David unq'a yole' ti' u Jesús tul ech tal ile': Nik vile' uva' at chit u Kub'aal Tiixhe' sunk'atz. As ye'xheb'il la xo'visan in, tan echen Aak tu vunseb'ale'. 26As esti'e' uva' va'l chit ichiib' u vaanxelale'. As va'l chit unb'itz ta'n chiib'ichil. As k'ujle'l unk'u'l see' uva' axh la aq'on itiichajil vunchi'ole' unpajte. 27As ye' la aaq' kan u vaanxelale' tu u atinb'ale' uva' atkat unq'a kamnaje'. As axh la b'anon uva' ye'l vunchi'ole' la q'eei, in uva' k'ujlu kan in a'n. 28As alel sve a'n uva' at untiichajil la ib'ane', tan la ul vaama unpajte. Esti'e' uva' mama'la chiib'ichil at tu u vaanxelale', tan at chit axh sunk'atz ti' chit ib'ene', ti'k u yole' uva' itz'ib'a kan u David. 29As, vitz'in vatzik, tuk val isuuchil sete kam uva' ib'an u q'esla kub'aale' uva' David: Tan kat kami; as kat mujli. As il vijulil ile' atiltel sukuxo'l cheel. 30As q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' u David. As atik sk'u'l u David uva' ma'tik talat kan u Tiixhe' ste uva' a' la ulkat u Cristo xo'l unq'a tiaal David. As la ok u Cristo ijlenaalil ti' u kutename' eche' uva' kat ib'an u David. 31As tul ye'xnik ul u Cristo, as tal kan u David isuuchil unq'a yole', tan ik'uch ve't u Tiixhe' ste ti' uva' ye'l u taanxelal u Cristo la kaaik kan tu u atinb'ale' uva' atkat unq'a kamnaje'. Pet la ul taama Aak. As ye'l vichi'ol Aake' la q'eei tu tx'ava'e'. 32As a' u Jesús uva' kat tulsa u Tiixhe' taama. As esti'e' ni qal isuuchil sete cheel, 33tan kat eq'ol ve't je' u Jesús tu almika' tiseb'al u Tiixhe'. As a' u Kub'aal Tiixhe' kat aq'on u Tiixhla Espíritu te u Jesús eche' uva' alel kan ta'n Aak. As a' u Jesús kat aq'on ve't ku' tzan u Tiixhla Espíritu sqi'. As a'e' uva' netile' as netab'i cheel. 34Tan k'uxh ye' kat je' ve't u David tu almika', as ech tal ve't aak ile': «Ech kat tal ve't u Kub'aal Tiixh ile' te vunB'aale': Xoneb'en tu vunseb'ale', 35as la voksa ve't axh sb'ooq'olil ti' unq'a uxhchile' uve' ni ch'o'n taama see',» ti'k u David. 36Esti'e' tuk val sete, jank'al ex uva' ex kumool tiaal Israel, palojtaj ex stuul uva' a' u Jesús uva' kat etal iyatz'pu vatz u kuruse', as a'e' u Cristo uva' kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe'. As kuB'ooq'ole' u Jesús ta'n u Tiixhe',— ti'k u Lu'e'. 37As tul tab'i ve't unq'a tename' viyol u Lu'e', as teq'o ve't taama skajayil. Ech tal ve't ile' te u Lu'e' tuk' te junlavat unq'a apóstol: —¿Qitz'in qatzik, kam la kub'an ve't cheel?— ti'k unq'a tename'. 38As ech tal ve't u Lu' ile': —Ejalputaj vetxumb'ale'. As ku'ojtaj ex xe' u a'e' tuk' vib'ii u Jesucristo. As la sotz ve't vepaave'. As la ul ve't u Tiixhla Espíritu seti' uva' la taq' u Tiixhe' sete, 39tan etetz ve'te' uva' alel kan ta'n u Tiixhe' uva' la taq' Aak sete. As tetz unq'a me'al ek'aole' tuk' unq'a uxhchile' uve' echen tu unjoltu unq'a tename', tan jank'al unq'a uxhchile' uva' la imolo u Tiixhe' ti' inimale', as tetze' unpajte,— ti'k u Lu'e'. 40As nimatel yol nikat tal u Lu'e' xo'l unq'a tename' ti' ib'eyat ste. As ech tal ve't u Lu' ile': —Eteesataj el tzan etib' k'atz unq'a uxhchile' uva' va'lexh kuxh nib'ane',— ti'k u Lu'e'. 41As jank'al unq'a uxhchile' uva' kat niman u yole' uva' kat tal u Lu'e', as kat ku' ve't xe' u a'e'. Kamal oxva'l mil tachul unq'a uxhchile' uva' kat ok ve't xo'l unq'a niman tetz u Jesús tu u q'iie'. 42As nik inima ve't unq'a uxhchile' u chusb'ale' uva' nik ichus unq'a apóstol. As unvatzulik chit ve't vitxumb'ale' skajayil, tul nikat imol ve't tib' ti' ijatxax ve't u echb'ub'ale' svatzaj. As nik inach ve't Tiixh. 43As kat chit ok ve't xe' taama unq'a uxhchile' skajayil ti' u Tiixhe', tan mama'la k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' nik ik'uch unq'a apóstole'. 44As unvatzulik chit itxumb'al unq'a niman tetz u Jesús. As vatzulik chit ve'te' tuk' unq'a tetze' skajayil. 45As nikat ik'ayi ve't unq'a niman tetz u Jesús unq'a tetze'. As nikat ijatx ve't vija'mile' xo'l unq'a imoole' kam uva' nik isa'vit sti'. 46As ye' nik iya'sa ve't unq'a niman tetz Aake' ik'ulat tib' jun q'ii vatz viq'anal u tostiixhe'. As tuk' chit chiib'ichil nikat ijatx ve't u echb'ub'ale' svatzaj tulaj ikab'al, tan ivatz chit Tiixh taanxelal. 47As nik toksa ve't iq'ii u Tiixhe'. As b'a'nik ve't itxumb'al vatz unq'a tename'. As jun q'ii nikat ina'sa ve't u Kub'aal Jesús tachul unq'a niman tetze', jank'al unq'a uxhchile' uve' nikat isa' Aak iq'alpul vatz vipaave'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\