HECHOS 20

1As tul iya' ve't iveq'elkab'an unq'a tename' tu u Éfeso, as imolo ve't u Pablo unq'a qitz'in qatzike' ti' iyak'insal kan. As tul ma'tik iq'alut ve't tib' u Pablo tuk' unq'a qitz'in qatzike', as b'en ve't u Pablo tu u Macedonia. 2As pal iq'elu ve't u Pablo unq'a qitz'in qatzike' tu unq'a tename' tu u Macedonia ti' iyak'insale'. As oon ve't tu u Grecia. 3As oxva'l ich' b'ex ib'an u Pablo tzitzi'. As tul tal ve't u Pablo tok tu u barco ti' ib'en tu u Siria, as alpu ve't ste uva' nikat ichuk unq'a tiaal Israel txumb'al ti' itxeype', tan ti' uva' ye' nikat isa' uva' la ipaxsa u Pablo u yole' ti' u Jesús. As tal ve't u Pablo uva' la q'aavik b'en stoj vatz u tx'ava'e'. As pal ve't tu u Macedonia unpajte. 4As b'en ve't u Sópater sti' uva' echen tu u Berea, tuk' u Aristarco tuk' u Segundo uva' tzaanaj tu u Tesalónica, tuk' u Gayo uva' tzaanaj tu u Derbe, tuk' u Timoteo, tuk' u Tíquico tuk' u Trófimo uva' tzaanaj tu u Asia. 5As b'ax ve't unq'a qitz'in qatzike'. As a' itx'eb'kat o' tu u Troas. 6As tul pal ve't unq'a q'iie' uva' nik itx'a'pkat u paane' uva' ye' levadura niku' xo'l, as el ve't ch'u'l o' tuk' u Pablo tu u Filipos tu u barco. As o'va'l q'ii stuul as b'ex kuk'ul ve't qib' tuk' unq'a qitz'in qatzike' tu u Troas. As vujva'l q'ii atin ve't o' tzitzi'. 7Tu b'axa q'ii tetz u xhemaanae' as kumool ve't qib' tuk' unq'a qitz'in qatzike' ti' kujatxat u paane'. As tul nik ichusun ve't u Pablo xo'l unq'a qitz'in qatzike', as ye' nik iya' ve't ti' ichusune' techal oon pok'o'ch aq'b'al, tan ech ve't q'ejal b'en ve't o' tuk' u Pablo. 8As atik o' titoxvu ichup u kab'ale'. As kalab' chit xamal matxike tu u kab'ale'. 9As xonlik uma'l u chelem naj uva' Eutico tu viventanail u kab'ale'. As tzaa ve't ivata'm u chelem naje', tan antelik kuxh iyolon u Pablo. As vat ve't u chelem naje' tzi' u tokeb'al saje'. As chajpik ve't tzan naj titoxvu ichup u kab'ale'. Tul ul xekpoj ve'te', as ma'tik ikam ve'te'. 10As ku' ve't ch'u'l u Pablo. Jojeb' ve't je' tiib'a u chelem naje'. As ijele ve't u Pablo naj. As ech tal ile': —Ye' kuxh xo'v ex, tan kat ulyu taama naj,— ti'k u Pablo. 11As q'aavik ve't je' u Pablo. As tul ma'tik ijatxpu ve't u paane' sukuxo'l as ma'tik kutx'a'n ve'te' tuk' unq'a qitz'in qatzik, as xe't ve't u Pablo yolon techal isajb'u ve'te'. As a'n b'en ve't o'. 12As b'ex aq'axoj kan u chelem naje' tikab'al, tan isliktel naj. As chiib' ve't taama unq'a qitz'in qatzike'. 13As b'ax ve't o' ti' kub'en tu u barco. Tul oon ve't o' tu u Asón ti' pal qeq'ot u Pablo, tan ech uva' ma'tik kuyolata' uva' ye' la b'en u Pablo vi' u a'e'. Pet stoj kuxh la b'enkat. 14As tul kat pal qeq'o u Pablo tu u Asón, as je' ve't u Pablo sukuk'atz tu u barco. As ul ve't o' tu u Mitilene. 15El ve't o' tu u Mitilene. As tu ve't uma't q'ii pal ve't o' najlich u Quío. As tu uma'l q'ii as oon ve't o' tu u Samos uva' tzi' u mar. As uma't q'ii kuxaa vi' u mar. As pal unb'iil o' tu u Trogilio. As oon ve't o' tu u Mileto, 16tan atik ok tivi' u Pablo uva' yaklu pal o' vatz u Éfeso, tan a' nik tale' uva' ye' la kub'al qib' tu u Asia. As nik toojela tib' ti' toon tu u Jerusalén ti' uva' la b'en til u nimla q'iie' uve' Pentecostés. 17Tul atik u Pablo tu u Mileto, as tal ve't b'en uva' la ul unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike' uva' echen tu u Éfeso ti' uva' la ul yolon tuk' u Pablo. 18As tul ul ve't unq'a qitz'in qatzike' uva' tzaa tu u Éfeso, as ech tal u Pablo ile': —Ootzimale' seta'n kam kat unb'an sexo'l tul uva' kat ul in tzitza' tu u Asia uva' b'axa, 19tan tul uva' atik in sexo'l, as tuk' chit b'a'nla aamail kat unnima kam uva' kat tal u Kub'aal Jesús sve, as k'uxh tuk' oq'el kat unkuy unq'a k'axk'oe' uve' kat ul svi' ta'n unq'a kumoole' uva' tiaal Israel uva' ni ixvan u Jesús. 20As ootzimale' seta'n uva' ye' kat ka'kab'in unk'u'l ti' valat u b'a'nla yole' sete uva' la txakon seti'. As kat chusun in tulaj kab'al as tulaj b'ey unpajte. 21As k'uxh tiaal Israel as k'uxh jit tiaal Israel, as kat val isuuchil te unq'a uxhchile' ti' uva' la ik'axa tib' ti' vipaave', as la q'aav k'atz u Tiixhe', as la ik'ujb'a' ik'u'l ti' u Kub'aal Jesús. 22As cheel niya'lu ve't in u Tiixhla Espíritu ti' uva' la b'en in tu u Jerusalén. As ye' vootzaj kam ni tx'eb'on svi' tul la oon in. 23Pet ta'n kuxh ootzimal sva'n uva' tul nunpal tulaj unq'a tename', as kat tal u Tiixhla Espíritu sve uva' nitx'eb'on u kaarsae' svi' tuk' unq'a mama'la k'axk'oe'. 24As jank'al unq'a yole' uva' ni vab'i, as ye'l in nunxo'v sta'n. As mita'n vuntiichajile' la ya'san sve. Pet a' ni vale' uva' tuk' chiib'ichil la oleb' kat in ti' unb'anat uve' kat tal u Kub'aal Jesús sve. As techal tuk unpaxsa u b'a'nla yole' uva' ni alon isuuchil vib'a'nil u Tiixhe' sqe. 25As tuk val sete, tan ootzimal sva'n uva' jank'al ex uva' kat atin in sexo'l ti' valat isuuchil u yole' sete ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as ye'l unpajte la qil ve't qib'. 26Esti'e' tuk val sete cheel, asoj ye' la enima u yole' uve' kat val sete, as ye'l unpaav seti', 27tan ye' kat unmuj unq'a yole' ti' valat sete kam unq'a b'a'nile' uva' alel kan sqi' ta'n u Tiixhe'. 28As tuk val sete uva' la chit etil etib' sevatzaj. As la etil unq'a qitz'in qatzike' uve' ni niman u Jesús uva' kat ik'ujb'a' kan ex u Tiixhla Espíritu sti', ti' uva' la eloche', tan a' u Kub'aal Jesúse' kat loq'on unq'a uxhchile' tuk' vikajale'. 29Tan vootzajle tul uva' ye'l ve't in, as la ul ve't ka'l unq'a uxhchil sexo'l uva' ech vitxumb'ale' eche' unq'a xo'e' ti' iyansal etxumb'al. As ye' la ya' ve'te' ti' teesal unq'a qitz'in qatzike' tu b'ey. 30As at uxhchil uva' at sexo'l cheel uva' la xe't ve't chusun ti' ijalpul isuuchil u b'a'nla yole', tan a' isa' uva' la xekeb' ve't unq'a qitz'in qatzike' sti'. 31Esti'e' ni val sete uva' atoj chit enachb'al. As la etulsa sek'u'l uva' oxva'l yaab' kat atin in sexo'l. As kat unb'eya sete sq'iil as aq'b'al. As chajpuul nik voq' seti' sejununila. 32Cheel, vitz'in vatzik, ni voksa kan ex tiq'ab' u Tiixhe'. As ni val kan isuuchil u b'a'nla yole' sete ti' vib'a'nil u Tiixhe', tan a' vib'a'nil u Tiixhe' la aq'on sete ti' eyak'insat etib' sevatzaj. As Tiixh la b'anon uva' la qootzi kuvaatzil k'atz Aak, jank'al ex uva' txaael ve't ex ta'n u Tiixhe'. 33As ootzimal seta'n uva' ye' atixoj unjaj voksa'm te umaj uxhchil. As mita'n unpuaj nunjaje'. 34Pet ate' sek'u'l uva' kat aq'onvu ve't in tuk' vunq'ab'e' ti' unchukat unpuaj uva' la txakon svi' tuk' unq'a qitz'in qatzike' uve' xekel svi'. 35Tan jank'al uva' kat unb'an sexo'l as kat unchus kan ex uva' ech la eb'ane' eche' uva' kat unb'ana, tan la aq'onvu ve't ex ti' elochat unq'a uxhchile' uva' meeb'a'. As la qulsa sukuk'u'l uva' tal kan u Kub'aal Jesús uva' ech tal ile': «Achveb'al chit o' uva' o' la oyan ti' uva' o' la k'ulun,» ti'k Aak,— ti'k u Pablo te unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike' uva' echen tu u Éfeso. 36As tul tzojpu ve't u Pablo ti' iyolone', as ku' ve't qaaloj. As inach ve't Tiixh tuk' unq'a qitz'in qatike' skajayil. 37As oq' ve'te'. As iq'alu ve't unq'a qitz'in qatzike' u Pabloe'. As itz'ub' ve't txala itzi', 38tan txumun ve't unq'a qitz'in qatzike' ti' u yole' uva' tal u Pablo uva' ye'l unpajte la til ve't tib' ivatz. As b'ex chajpuloj ve't kan tu u barco.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\