HECHOS 21

1Tul qaq' ve't unq'a qitz'in qatzike', as je' ve't o' tu u barco. As jikik chit kub'en tu u tenam uva' Cos. As tu uma't q'ii as b'en ve't o' tu u Rodas. As el o' tzitzi'. As oon ve't o' tu u Pátara. 2Tul b'ex kulej uma'l u barco uve' yakik tu u Sirofenicia. As ok ve't o' tu u barco. As b'en ve't o'. 3As tul pal o' vi' u mar, as qil ve't b'en u tal tx'ava'e' uve' Chipre. As a' kaakat tu kumax. Kuk'aj ve't qib' tu u Siria. As oon ve't o' tu u Tiro, tan ti' uva' kat pal kaaoj u ijatze' tzitzi'. 4As b'ex kuk'ul qib' tuk' unq'a qitz'in qatzike' uva' ni niman u Jesús. As vujva'l q'ii atin o' tzitzi'. As tal ve't unq'a qitz'in qatzike' te u Pablo uva' ye' la b'en tu u Jerusalén, tan a' u Tiixhla Espíritu kat alon te unq'a qitz'in qatzike'. 5Tul pal vujva'l u q'iie', as el ve't ch'u'l o' tu u Tiro, tuk' unq'a ixoje' tuk' unq'a talaj intxa'e', tan ul iq'ajsa ve't el tzan o' tzi' u tename' uve' tzi' u mar. As ku' ve't o' qaaloj ti' kunachat Tiixh. 6As kuq'alu ve't qib' sukuvatzaj ti' kuq'iilat kan unq'a qitz'in qatzike'. As je' ve't o' tu u barco. As q'aav ve't unq'a qitz'in qatzike' tulaj ikab'al. 7As tul el ve't ch'u'l o' tu u Tiro, as kuk'aj ve't qib' vi' u mar unpajte. As oon ve't o' tu u Tolemaida. As kuq'iila ve't qib' tuk' unq'a qitz'in qatzike'. As uma'l q'ii kub'an tzitzi'. 8As ech q'ejal stuul, el ve't o' tuk' u Pablo. As oon ve't o' tu u Cesarea. As b'en ve't o' tikab'al u Pi'le' uva' nik paxsan u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename'. As a' kaakat o' tikab'al naj, tan naj uma'l uve' at xo'l vujva'l unq'a locholik tetz unq'a apóstol. 9As a' u Pi'le' vib'aal kajva'l unq'a ixoj uva' ye'lik itzumel. As nik iq'ajsa cha'ma viyol u Tiixhe' xo'l unq'a qitz'in qatzike'. 10As tul atin ve't o' ka'l q'ii tikab'al u Pi'le', as b'ex uloj uma't u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' tzaa tu u Judea. As Agabo ib'ii naj. 11As tul ul ve't u Agabo, as itxey ve't naj vik'alb'al u Pablo. As ik'al je' naj iq'ab' tuk' toj. As ech tal naj ile': —Ech ni tal u Tiixhla Espíritu ile': «Tan tul la oon vib'aal u k'alb'ale' tu u Jerusalén, as la k'alpu ta'n unq'a tiaal Israel uve' ye' ni niman u Jesús. As la aq'pik ok tiq'ab' unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel,»— ti'k u Agabo. 12As tul qab'i u yole' uva' tal u Agabo, o' tuk' unq'a qitz'in qatzike' tu u Cesarea, as kub'eya te u Pablo ti' uva' ye' la b'en tu u Jerusalén. 13Ech tal u Pablo ile' sqe: —¿Kam q'i uva' nu kuxh etoq'e' as netxumunsa in? Tan k'ujle'l chit sva'n uva' jit kuxh ti' uva' la k'alpu ve't in, pet k'uxh la kam in tu u Jerusalén ti' talpu vib'ii u Kub'aal Jesús,— ti'k u Pablo. 14As tul jit oleb' o' ti' tok u yole' tivi', as ech qal ve't ile': —Ib'an u Kub'aal Jesús kam uva' ni tal taama see',— ch'o' qal ve't ste. 15As tul pal ve't unq'a q'iie', as kub'an ve't quche'. As b'en ve't o' tu u Jerusalén. 16As b'en ve't ka'l unq'a qitz'in qatzik sqi' uve' echen tu u Cesarea. As eq'ol ve't o' tikab'al u Mnasón, u aa Chipre, tan na'xnik inimat naj viyol u Tiixhe'. As naj aq'on kuvatb'al. 17Tul oon o' tu u Jerusalén, as chiib' ve't unq'a qitz'in qatzike' ti' ik'ulat o'. 18Tu ve't uma't q'ii as b'ex ve't o' tuk' u Pablo ti' iq'elul u Santiago. As tzitzi' k'ulikkat tib' unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike'. 19As tul ma'tik itiixhin u Pablo, as xe't tal ve'te' kam chit uva' kat ib'an u Tiixhe' xo'l unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel. As junun chit talat ve't u Pablo ste kam kat ib'an ta'n u Tiixhe'. 20As tul tab'i ve't unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike' viyol u Pablo, as toksa ve't iq'ii u Tiixhe'. As ech tal ile' te u Pablo: —Ootzimale' a'n uva' mama'la tenam kat nimanyu viyol u Tiixhe', jank'al o' tiaal Israel. As a' ni tal chajnaj uva' techal la nimal u yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. 21As kat alpiy te chajnaj see' uva' naal te unq'a kumoole' uva' tiaal Israel uva' echen tulaj ka't unq'a tename' ti' uva' ye' la nimal u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. As naale' uva' ye'l unb'iil vichi'ol unq'a talaj xaake' la tzok'ax el. As ye' la xekeb' unq'a kumoole' ti' joltu unq'a txumb'ale'. 22¿Kam tuk kub'ane'? Tan tuk tab'i unq'a tename' uva' kat ulyu ve't axh. As tuk imol ve't tib' unq'a tename' see'. 23Pet aal b'a'ne' uva' la anima kam uva' la qal see. Tan at kajva'l u naj uve' at sukuxo'l uva' techal tuk b'en itzojpisa viyole' uva' alel sta'n uva' la ib'ane'. 24As eq'o chajnaj see' tu u tostiixhe'. As la b'en ab'an ooche' tuk' chajnaj. As la b'en achoo unq'a oye' tetz chajnaj aq'al uva' la uch itzok'at chajnaj u xi'l ivi'e'. As tzitzi' la ilpukat uva' jit'e'ch u yole' uva' ni talpu see'. Pet axh niman tetz u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. 25As unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel uva' kat niman viyol u Tiixhe', tan kat kutz'ib'al b'en ste kam uva' kat kuk'ujb'a'. As ye' la uch techb'ul unq'a chib'e' uva' ni toyal vatz unq'a tz'aj tiixhe'. As mita'n u kajale' la echb'uli. As ye' la echb'ul vichib'il unq'a txooe' uve' ma't tik'at tib'. As ye' la teesa tib' umaj naj tu b'ey tuk' uma'toj ixoj,— ti'k unq'a iq'esal unq'a qitz'in qatzike' te u Pablo. 26As teq'o ve't u Pablo kajva'l u naje' sti'. As tu ve't uma't q'ii as ib'an ve't chajnaj tuche'. As ok ve't chajnaj vatz iq'anal u tostiixhe' ti' b'en talata' uva' jatu la itzojpisa chajnaj kam uva' tal chajnaj te u Tiixhe' as jatu la b'en taq' chajnaj unq'a oye' sijununila. 27As tul b'iitik kuxh itzojpu ve't vujva'l u q'iie', as ilpu ve't u Pablo vatz viq'anal u tostiixhe' ta'n ka'l unq'a tiaal Israel uva' tzaa tu u Asia. As veq'elkab'an ve't chajnaj tuk' unq'a tename' ti' u Pablo. As itxey ve't chajnaj u Pablo. 28As sik'in ve't chajnaj. As ech tal ve't chajnaj ile': —¡Ex kumool tiaal Israel, elochtaj o'! ¡Tan a' naje' u vi'la' uva' ni xaan tulaj unq'a tename' ti' ichusat uma't txumb'al te unq'a kumoole' ti' teesal iq'ii u kutename' tuk' u kutostiixhe' as tuk' unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés! ¡As cheel kat teq'ol ok tzan naj ka't unq'a naj uva' jit kumool qib' stuk' tu u kutostiixhe'! ¡As ni teesa naj iq'ii u tiixhla atinb'ale'!— ti'k unq'a naje' tul nik isik'ine', 29tan ma'tik tilat chajnaj u Pablo tuk' u Trófimo, u aa Éfeso, tu u Jerusalén. As titz'a chajnaj uva' kamal ma'tik teq'ot ok u Pablo u Trófimo vatz viq'anal u tostiixhe' uve' nik tal chajnaj. 30Esti'e' veq'elkab'an ve't unq'a tename' skajayil tu u Jerusalén. As q'ax toon ve't unq'a tename' ti' itxeypu u Pablo. As ijitil ve't el ti'e'l viq'anal u tostiixhe'. As oora chit ijup ve't chajnaj unq'a b'eye' uva' ni tokkat unq'a tename'. 31As tul aalik chit iyatz'pu ve't u Pablo ta'n unq'a tename', as b'ex alpo te viq'esal unq'a sole' tetz u Roma, tan kajayil chit unq'a tename' tu u Jerusalén nik iveq'elkab'an ve'te'. 32As imolo ve't viq'esal unq'a sole' visole' tuk' ka't unq'a imool uve' atik tijle'm. As q'ax ib'en ve't chajnaj tu uve' nikat iveq'elkab'ankat unq'a tename'. As tul til unq'a tename' tul viq'esal u sole' tuk' unq'a sole', as iya'sa ve't unq'a tename' iq'osat u Pablo. 33As tul oon ve't viq'esal u sole' tuk' unq'a isole' xo'l unq'a tename', as itxey ve't naj u Pablo. As tal ve't naj uva' la k'alpu u Pablo ta'n ka'va'l kateena. As tul ma'tik ik'alpu u Pablo, as ich'oti ve't viq'esal unq'a sole' te u Pablo uva' kam ib'ii as kam ipaav uva' kat ib'ana. 34As ye' nik ipal ve't viq'esal u sole' stuul, tan tul nikat iveq'elkab'an unq'a tenam, as va'len nikat tal unjolol. As va'len nikat tal unjolte. Esti'e' tal ve't viq'esal unq'a sole' teq'ol u Pablo tu u tatinb'al unq'a sole'. 35As tul oon ve't chajnaj tu uve' tankalte tu u tatinb'al unq'a sole', as chelel ve't je' u Pablo ta'n unq'a sole', tan ti' uva' ye' la itxey ve't unq'a tename' u Pablo unpajte, 36tan xekelik unq'a tename' sti'. As ech nik tal unq'a tenam ile' tul nik isik'ine': —¡Yatz'poj naj!— ti'k unq'a tename'. 37As tul aalik toksal ve't u Pablo tu u tatinb'al unq'a sole', as ech tal ve't u Pablo ile' te viq'esal unq'a sole': —¿Ma la uch unyolon unb'ooj see'?— ti'k u Pablo. As ech tal viq'esal unq'a sol ile': —¿Ma nayolon b'a tu yolb'al griego? 38¿As ma jit axh u aa Egipto uva' kat imol ka'viinqil k'alal (4,000) unq'a naje' uva' na'ytzan ti' ib'en tu tzuukin tx'ava'e' ti' ul ib'anat ch'a'o?— ti'k naj. 39As ech tal ve't u Pablo ile': —Ye'le, tan in tiaal Israel. As a' itz'eb'nalkat in tu u Tarso, u tenam uva' nim iyolb'ele' uva' echen tu u Cilicia. Pet b'an b'a'nil sve uva' la yolon unb'ooj in xo'l unq'a tename',— ti'k u Pablo. 40As tul tal ve't viq'esal unq'a sole' uva' la uch iyolon u Pablo, as txakeb' ve't u Pablo tu uve' tankalte. As k'uchun ve't tuk' iq'ab' ti' uva' la ya' ve't iveq'elkab'an unq'a tename'. As tul ya' unq'a tename', as yolon ve't u Pablo tu yolb'al hebreo. Ech tal ile':


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\