HECHOS 22

1—Vitz'in vatzik tuk' ex b'aal tenam, etab'itaj u yole' uve' tuk val sete ti' valat isuuchil u yole' uve' netal svi',— ti'k u Pablo. 2Tul tab'i unq'a tename' iyolon u Pablo tu yolb'al hebreo, as aal chit ye' tiin ve't unq'a tename'. As ech tal ve't u Pablo ile' ste: 3—As jik chit tuk val sete, tan in tiaal Israel eche' ex. As a' itz'eb'nalkat in tu u Tarso uve' tu u Cilicia. As a' kat ch'iikat in tzitza' tu u Jerusalén. As kat ichus kan in u Gamaliel ti' unq'a chusb'ale' uva' k'ujlu kan ta'n unq'a q'esla kub'aale'. As aya'l chit unk'u'l kat unnima uve' ni tal viyol u Tiixhe' eche' uve' neb'an cheel. 4As nik untilu unq'a uxhchile' ti' iyatz'pe' uve' xekelik ti' u b'a'nla yole'. As nikat untxeye'. As k'uxh naj as k'uxh ixoj as nik voksa tu u kaarsa. 5As ootzimalik ta'n viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh as ootzimalik ta'n unq'a b'aal tename' unpajte, tan chajaake' kat aq'on unq'a u'uje' sve uva' b'ex unk'uch te unq'a kumoole' tu u Damasco. As oon in tu u Damasco ti' untxeyat tzan unq'a niman tetz u Jesúse', aq'al uva' la q'ospi as la oksal tu u kaarsa. 6As a'e' nik unb'ane' tul nik unxaan tu b'ey. As tul uva' unb'iitik kuxh voon tu u Damasco, as chaq'aal chit q'ii. As aat kuxh vil iku' ch'u'l uma'l u saj uva' xo'veb'al chittu' tu almika', tan va'lik chit ilitz'kab'ane'. As itxiju ve't in. 7As pumel unb'en ve't tu tx'ava'. As vab'i ve't uma'l u tuul vi' uva' ech tal ile' sve: «¿Saulo, Saulo, kam q'i uve' nu kuxh atilu in?» ti'k u yole'. 8As ech val ve't ile': «¿Ab'il axh q'i, Pap?» ch'in vala. As ech tal ve't ile': «Ine' in Jesús uva' aa Nazaret. As ine' uva' natilu in,» ti'ke. 9As jik chit la val sete, tan yak kuxh xo'v ve't unq'a uxhchile' uve' xekelik svi', tul til u saje'. As jit tab'i u yole' uve' alpu sve. 10As ech val ve't ile': «¿Kam q'i, Pap, la unb'ane' uva' naale'?» ch'in vala. As ech tal ve't ile': «Txakpen. Kuxh tu u Damasco, tan tzitzi' la alpukat isuuchil see kam uva' k'ujlu kan see' uva' la ab'ane',» ti'k u yole' tal sve. 11As ich'iji ve't b'en in unq'a unmoole' uva' xekelik svi', tan ma'tik itzotq'isat in u saje' uve' nik ilitz'lo'lane'. As oon ve't o' tu u Damasco. 12As b'ex til ve't in uma'l u naj uva' Ananías. As nik toksa taama ti' inachat Tiixh, as nik inima uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés. As b'a'nik iyolb'el ve't naj ta'n unq'a kumoole' uva' jejlik tzitzi'. 13As tul b'ex til in u Ananías, as ech tal ve't ile' sve: «Keche, vitz'in vatzik Saulo, tuk b'a'nxoje' vavatze',» ti'k sve. As tul kuxh tal u yole' sve, as yak kuxh ilon ve't in unpajte. As unsaji ve't u Ananías. 14As ech tal ve't ile' sve unpajte: «Txaael ve't axh ta'n u kuTiixhe' uva' nikat inima unq'a q'esla kub'aale', aq'al uva' la pal axh stuul kam uva' ni tal taama Aak. As la eel u jikla Jesús. As la aab'i u tuul ivi' Aake' tul la yolon Aak see. 15As axh la b'en alon isuuchil te unq'a tename' skajayil ti' uva' kam la tal Aak see as tuk' uva' kam la ik'uch Aak see. 16¿As kam natx'eb'e'? Pet oora b'an ooche'. As ku'en xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'. As jaj b'a'nil te u Tiixhe', aq'al uva' la josq'il el u paave' tu u aanxelale',» ti'k u Ananías tal sve. 17As q'aav ve't in tu u Jerusalén. As tul nik unnach Tiixh tu u tostiixhe', as ik'uch tib' uma'l u vaa' sve eche' vatzik' tunvatz. 18As ech tal ile' sve: «Oora chit el axh tu u Jerusalén, tan ye' la inima unq'a uxhchile' u yole' uve' la aal svi',» ti'k sve. 19Ech val ile': «Ootzimal in, Pap, ta'n unq'a uxhchile' skajayil uva' nik vex tulaj unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tu unq'a tename' ti' unchukat unq'a niman eetze', as ti' voksat tu u kaarsa, as ti' iq'ospe'. 20As tootzi ve't unq'a uxhchile' uva' antik in tul uva' a's iyatz'pu u Esteban uva' nik alon isuuchil vayole'. As b'a'nik sve uva' la yatz'pu ve't u Esteban, tan kat unxee kan u toksa'm chajnaje' tul nik iyatz' chajnaj u Esteban,» ch'in kat val te Aak. 21As ech tal ve't ile' sve: «Kuxh, tan tuk unchaj b'en axh xo'l unq'a tename' uve' jit tiaal Israel uva' naach echenkat,» ti'k Aak sve,— ti'k u Pablo te unq'a tename'. 22As tul tab'i unq'a tename' u yole' uva' tal u Pablo ti' uva' kat ichaj b'en u Jesús u Pablo xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel, as xe't ve't unq'a tename' sik'in unpajte. As ech tal ile': —¡U naje' as ye' la uchi uva' la iseb' naj! ¡Pet sotzoj ivatz naj vatz u tx'ava'e'!— ti'k unq'a tename'. 23As tul til ve't viq'esal unq'a sole' uva' antelik kuxh isik'in unq'a tename', as nik ichitu u toksa'me', as nik isuti je' u pojoe' tu kajiq'e', 24as tal ve't viq'esal unq'a sole' toksal ok u Pablo tu u tatinb'al unq'a sole'. As tal ve't naj iq'ospe' ti' uva' la tal u Pablo uva' kam sti' nik isik'inkat unq'a tename' sti'. 25As tul ik'al ve't unq'a sole' u Pablo ti' iq'ospe', as ech tal ve't u Pablo ile' te u sole' uva' atik tijle'm: —¿Ma at b'a teq'ab' uva' la eq'os in? Tan in aa Roma. As tul ye'xnaj b'anchu unsuuchil,— ti'k u Pablo. 26As tul tab'i u naje' uva' atik tijle'm, as ech b'ex tal naj ile' te viq'esal unq'a sole': —¿Kam la ab'an tuk' u naje'? Tan aa Roma u naje',— ti'k naj. 27As b'ex ve't viq'esal unq'a sole' k'atz u Pablo. As ech tal ve't naj ile': —¿Ma an chittu' uva' axh aa Roma?— ti'k naj. —Kanoj, an chite',— ti'k u Pablo. 28As ech tal ve't viq'esal unq'a sol ile': —As mama'la puaj kat unsotzsa, tul kat ok in aa Romail,— ti'k naj. Ech tal u Pablo ile': —Ech koj in, tan in aa Roma, tul kat itz'eb' in,— ti'k u Pablo. 29As ijetz' ve't el tib' unq'a sole' k'atz u Pablo. As echat ib'an ve't viq'esal unq'a sole', tul tab'i naj uva' aa Roma u Pablo, tan xo'v ve't naj ti' uva' kat ik'al naj u Pablo. As ye'l u Pablo kat q'ospu ve'te'. 30As tu ve't uma't q'ii, nik isa' ve't viq'esal unq'a sole' tootzita' uva' kam sti' nik ixochonkat unq'a tiaal Israel ti' u Pablo. As teesa ve't naj unq'a kateenae' ti' u Pablo. As imolo ve't naj unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a iq'esal unq'a tename' ti' ib'anat isuuchil u Pablo. As oksal ve't ok u Pablo vatz chajnaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\