HECHOS 23

1As isaji ve't u Pablo unq'a iq'esal unq'a tename' uve' molik tib'. As ech tal ve't u Pablo ile': —Vitz'in vatzik, jik chit nunb'an vatz u Tiixhe', tul kat ch'ii in. As echat nunb'an cheel,— ti'k u Pablo. 2As tal ve't b'en u Ananías, viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh, te unq'a uxhchile' uva' at k'atz u Pablo uva' la tz'ichon ok q'ab' vi' itzi' u Pablo. 3As tul ma'tik itz'ichpu ivatz u Pablo, as ech tal ve't ile': —¡U Tiixhe' la b'anon ich'exel see kam uva' noolb'e in! Tan axh kuxh ka'vatz, tan il axh xonle'l axh tzitza' ti' ab'anat unsuuchil eche' uva' ni tal u kuleye'. As ye' nab'ane' kam uva' ni tal u kuleye', tan kat aal unq'ospe',— ti'k u Pablo. 4As ech tal ve't unq'a uxhchil ile' uve' atik k'atz u Pablo: —¿Ma ye' naxo've' ti' atzaq'b'et viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh?— ti'k chajnaj. 5Ech tal ve't u Pablo ile': —Vitz'in vatzik, esotzsataj unpaav, tan ye' vootzaj asoj aak viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh, tan ech ni tal uma'l u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: «Atzaq'b'ek umaj u b'aal tename',» ti'k u yole'. 6As tul til ve't u Pablo uva' at uxhchil uva' saduceo as at uxhchil uva' fariseo, as taq' ve't je' tuul ivi'. Ech tal ve't ile': «¡Vitz'in vatzik, ti' uva' nunnima uva' la ul taama unq'a kamnaje' unpajte as k'ujle'l unk'u'l sti', as esti'e' neb'ankat unsuuchil, tan in fariseo, tan fariseo vunb'aale'!» ti'k u Pablo. 7As tul tal u Pablo u yole', as xe't iyaa ve't tib' unq'a fariseo tuk' unq'a saduceo. As ok ve't ixo'l unq'a tename' uva' molik tib', 8tan ni tal unq'a saduceo uva' ye'l unq'a kamnaje' la ul taama unpajte. As ye'l ángel ati, mita'n espíritu. Pet ech koj unq'a fariseo, tan ninima chajnaj uva' at unq'a ángel tuk' unq'a espíritu. As la ul taama unq'a kamnaje' unpajte uva' ni tal chajnaj. 9As mama'la sik'i'm uchi. As txakpu ve't ka'l unq'a uxhchil uva' fariseo uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite'. Ech tal chajnaj ile': —As ye'l umaj va'lexh nib'an u naje' ni qile'. As ye'xhkam kuxh kub'an vatz u Tiixhe', tan kamal umaj ángel kat yolon te naj. As moj umaj espíritu,— ti'k chajnaj. 10Tul til ve't viq'esal unq'a sole' uva' aal chit niyaa ve't tib' unq'a tename' svatzaj, as xo'v ve't naj, tan titz'a ve't naj uva' kamal la iyatz' ve't unq'a tename' u Pablo uve' nik tal naj. As imolo ve't naj ka'l unq'a sol ti' b'en teq'ol el tzan u Pablo xo'l unq'a tename' as ti' toksal ok tu u tatinb'al unq'a sole' unpajte. 11Tu ve't uma't aq'b'al, as ik'uch ve't tib' u Kub'aal Jesús te u Pablo. As ech tal ve't Aak ile': —B'an atiaal, Pablo, tan kam chit uva' naal te unq'a tename' svi' tzitza' tu u Jerusalén, as echat tuk ab'an tu u Roma,— ti'k Aak. 12As tu ve't uma't q'ii, as ik'ul ve't tib' iyol ka'l unq'a tiaal Israel ti' iyatz'at u Pablo. As taltzi' ve't tib' chajnaj uva' techal la ul umaj k'axk'o ti' chajnaj asoj la tx'a'n chajnaj as la uk'a' chajnaj as tul ye'xnaj kam u Pablo uve' tal chajnaj. 13As pal tachul ti' ka'viinqil unq'a naje' uve' ik'ul tib' viyole' ti' uva' la iyatz' chajnaj u Pablo. 14As b'ex ve't chajnaj vatz unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' vatz unq'a b'aal tename'. As ech tal ve't chajnaj ile': —Kat qaltzi'l ve't qib' ti' uva' techal tul umaj k'axk'o sqi' asoj la tx'a'n o' as la uk'a' o', as tul ye'xnaj kuyatz' u Pablo, uva' ni qale'. 15Pet kulochtaj qib' cheel. As ex tuk' unjoltu unq'a iq'esal unq'a tename' la alon te viq'esal unq'a sole' uva' la oksal ok u Pablo unpajte sevatz q'ejal sq'ala'm. As la etale' uva' la ech'oti ka'toj yol te naj ti' uva' kam nib'an naj. As tul il o' nu kutx'eb'on tu b'ey ti' kuyatz'at naj,— ti'k chajnaj. 16As nik tab'i ok u tal u tanab' u Pablo u yole' uve' nik tal unq'a naje'. As b'ex tal ve't naj te u Pablo tu u tatinb'al unq'a sole'. 17As imolo ve't u Pablo uma'l u sol uva' at tijle'm. Ech tal ile': —B'an b'a'nil. Eq'o u chelem naje' vatz vaq'esale', tan at uma'l u yol la b'en tal naj ste,— ti'k u Pablo. 18As teq'o ve't ok u sole' uva' at tijle'm u chelem naje' vatz viq'esale'. Ech tal naj ile': —Kat imolo in u preexhue' uva' Pablo. As kat ijaj b'a'nil sve uva' la veq'o tzan u chelem naje' savatz, tan at uma'l u yol tuk tal naj see,— ti'k u sole' tala. 19As itxey ve't viq'esal unq'a sole' iq'ab' u chelem naje'. As eq'ol ve't ok naj sijunal. As ech tal viq'esal unq'a sol ile': —¿Kam q'i tuk aal sve?— ti'k naj. 20Ech tal ve't u chelem naj ile': —Kat ik'ullu tib' iyol ka'l unq'a naj uva' an kuxh tiaal Israel ti' ijajpu see uva' q'ejal q'ala'm la eq'ol b'en u Pablo vatz unq'a iq'esal unq'a tename' unpajte ti' ich'otil ka'toj yol te u Pablo ti' uva' kam nib'ane'. 21As animak u yole' uve' la ul alpu see, tan pal tachul chajnaj ti' ka'viinqil uve' tuk tx'eb'on u Pablo tu b'ey. As kat taltzi'l tib' chajnaj ti' uva' techal tul umaj k'axk'o ti' chajnaj asoj la tx'a'n chajnaj as la uk'a' chajnaj as tul ye'xnaj iyatz' chajnaj u Pablo uve' ni tale'. As nitx'eb'on chajnaj ti' uva' kam qal aale',— ti'k u chelem naje'. 22As tul ichajpu ve't el tzan viq'esal unq'a sole' u chelem naje', as tal ve't naj te u chelem naje' uva' ye'xheb'il la tal naj ste kam uva' at sk'u'l naj. 23As imolo ve't viq'esal unq'a sole' ka'va't unq'a sole' uva' at tijle'm. As tal ve't naj te chajnaj uva' la b'anchu tuch laak'alal (200) sol uva' la b'en stoj, as lavat imutx' (70) u sole' uva' la b'en ti' kaay, tuk' laak'alat (200) sol uva' la b'en tuk' ch'ich'. As la b'en tu u Cesarea tu b'eluval oora aq'b'al. 24As tal ve't viq'esal unq'a sole' uva' la b'anchu ve't tuch ka't unq'a kaay unpajte uva' la je' u Pablo sti', tan a' tal naj uva' tiichal kuxh toon u Pablo, tul la oon vatz u Félix uva' b'anol ivatz u ijlenaale'. 25As itz'ib'a b'en viq'esal unq'a sole' uma'l u yol tu u'uje' uve' ech tal ile': 26«As ine' in Claudio Lisias, as ni vaq' b'en untzii see. As tuk untz'ib'a b'en uma'l u u'uj see, pap Félix, tan nim ayolb'ele', tan axh b'anol ivatz u ijlenaale'. 27As tuk vaq' b'en uma'l u naj see uva' kat itxey unq'a tiaal Israel, tan aal iyatz'at ve't chajnaj u naje'. As tul kat vab'i uva' aa Roma u naje', as kat b'ex veesa el tzan naj xo'l unq'a tename' tuk' unq'a unsole'. 28As kat voksa ok naj xo'l unq'a iq'esal unq'a tename' ti' ib'anax isuuchil naj, tan nik unsa' uva' la vootzi kam sti' nixochpukat naj ta'n chajnaj. 29As kat pal ve't in stuul uva' ti' kuxh viley chajnaje' vil nib'ankat. As ye'l umaj ipaav u naje' uva' la kam naj sti' as mita'n uva' la oksal naj tu u kaarsa. 30As tul kat alpu uma'l u yol sve uva' nichuk unq'a tiaal Israel txumb'al ti' iyatz'pu naj, as yak kuxh ni vaq' b'en naj see. As kat vallu te unq'a naje' uve' ni cheesan ipaav naj uva' la b'en tal chajnaj see uva' kam ipaav naj,» ti'k u u'uje' uva' itz'ib'a b'en viq'esal unq'a sole'. 31As ib'an unq'a sole' kam uva' alpu te chajnaj. As teq'o ve't chajnaj u Pablo aq'b'al. As oon ve't chajnaj tu u Antípatris. 32As tul sajb'u ve'te', as q'aav ve't unq'a sole' uva' nik ixaan stoj tu u tatinb'al unq'a sole' tu u Jerusalén. Ech koj unq'a sole' uva' atik je' ti' kaay, tan ik'aj ve't tib' chajnaj tu u Cesarea tuk' u Pablo. 33Tul oon ve't unq'a sole' tu u Cesarea, as taq' ve't ok chajnaj u u'uje' te u b'anol ivatz u ijlenaale'. As taq' ve't ok chajnaj u Pablo unpajte. 34As tul ma'tik isik'let u b'anol ivatz u ijlenaale' u u'uje', as ich'oti ve't naj uva' ab'iste tenam tzaanajkat u Pablo. As tul tootzi ve't naj uva' a' tzaanajkat u Pablo tu u Cilicia, 35as ech tal ve't naj ile': —La vab'i vayole' tul uva' tuk uloj unq'a xochol eetze',— ti'k naj. As tal ve't naj uva' la xeep u Pablo tu uma'l u kaarsa uva' atik tu vikab'al u Herodes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\