HECHOS 24

1Pal ve't o'va'l q'ii stuul. As oon ve't u Ananías tu u Cesarea uva' b'ooq'ol iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh. As antik ka't unq'a b'aal tenam tuk' uma't u oksan tetz yol uva' Tértulo. As ok ve't chajnaj skajayil vatz u b'anol ivatz u ijlenaale' ti' ixochat u Pablo. 2As tul eq'ol ve't ok u Pablo, as xe't ixoch ve't ok u Tértulo u Pablo. As ech tal naj ile' te u Félix: —Ta'ntiixh see, pap Félix, ti' unq'a b'a'nla txumb'ale' uve' kat ab'ana. As esti'e' nu kutxuq'txun see', tan b'a'n kuxh qatine'. As tuk' kuxh vab'a'nla aamaile' kat ab'anlu b'a'nil te u kutename'. 3Axh pap Félix uva' b'a'n ayolb'ele', tan kat kuxh la k'ulpukat axh tib'a'nil. As k'uxh kam kuxh q'ii la k'ulpu ve't axh tib'a'nil, tan ni qaq' ta'ntiixh see ti' vab'a'nile'. 4As ye' kusa' uva' la kub'al axh. Pet nu kujaj b'a'nil see uva' la aab'i o' tuk' unb'iil vas kuyole', tan ti' uva' qootzajle uva' b'a'n atxumb'al. 5As u naje' vi'le', tan niyansa naj u kutename'. As katil kuxh nitoonkat naj as ni toksa naj ch'a'o xo'l unq'a tename' vatz u tx'ava'e' skajayil, tan naj nib'ooq'olin unq'a uxhchile' uva' ni toksa tib' k'atz uma'l u naj uva' aa Nazaret. 6As kat tal naj teq'ot ok unq'a uxhchile' uve' jit tiaal Israel ti' iyansal u kutostiixhe'. Esti'e' kat kutxey naj. As a' kat qala uva' la kub'an isuuchil naj kam uva' ni tal u kuleye'. 7Pet kat toksa ve't tib' viq'esal unq'a sole' uve' Lisias. As tuk' chit ve't ch'a'o kat imaa ve't naj u naje' tu kuq'ab'. 8As kat tal ve't naj uva' see la ul kuxochkat u naje'. As an chit axh tuk ootzin isuuchil, tul tuk ab'an isuuchil u naje',— ti'k u Tértulo. 9As ka'l unq'a tiaal Israel uva' atik k'atz u Tértulo, as iyak'insa ve't ok chajnaj u yole' uve' tal u Tértulo. As ech tal chajnaj ile': —As ech chite' skajayil,— ti'k chajnaj. 10As tul k'uchun ve't u b'anol ivatz u ijlenaale' tuk' iq'ab' uva' la yolon u Pablo, as yolon ve't u Pablo. As ech tal ile': —Ootzimale' sva'n uva' nimax ve't yaab' ook ti' ab'anat isuuchil u kutename'. As aya'l chit unk'u'l la unq'al vib' savatz. 11As la uch aab'it untzib'lal uva' a'n kuxh kab'lavax q'ii vul tu u Jerusalén ti' unnachat Tiixh. 12As jit yaaib' kat unb'ana, tul kat txeypu ve't in. As ye'l unq'a tename' kat veq'elkab'an sva'n tu u tostiixhe', as mita'n tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh, as mita'n vatz unq'a tename' tu b'ey. 13As ye' la chee iyol chajnaj uva' jik chittu' ti' unxochpik ok savatz. 14Pet tuk val isuuchil see, u Tiixhe' uva' nik inach unq'a q'esla kub'aale', as a'e' uve' nunnache' tul nunnima u txumb'ale'. As k'uxh ni tal unq'a xochol vetze' uva' va'lexh nunb'ane', as nunnima jank'al viyol u Tiixhe' uva' tz'ib'amal kan. 15As k'ujle'l unk'u'l ti' u Tiixhe' ti' uva' la ul taama unq'a kamnaje' unpajte, eche' uva' ni tal unq'a naje'. As la ul taama unq'a jikla aamae' tuk' unq'a tx'i'la aamae'. 16Esti'e' nunya'lu vib' ti' uva' b'a'n chit untxumb'al la ib'an vatz u Tiixhe' as vatz unq'a tename' unpajte. 17As kat ul in tu u Jerusalén ti' voksat b'iil u oy tu u tostiixhe' as ti' vaq'at u lochb'ale' te unq'a qitz'in qatzike', tan nimal yaab' kat el in. 18As a'e' nik unb'ane', tul b'ex ilej in ka'l unq'a unmool uva' tiaal Israel uva' tzaa tu u Asia, tan nik unb'an vuche' vatz iq'anal u tostiixhe'. As jik kuxh kat b'ex in tu u tostiixhe', tan ye'l unq'a tename' xekelik svi'. As ye'xheb'il nik iveq'elkab'an svi'. 19Asoj at unpaav vatz chajnaj, as chajnaje' la ul savatz ti' tul ixochat in. 20As la tal chajnaj kam umaj va'lexh kat unb'ana, tul kat oksal ok in vatz unq'a b'aal tename' tu ab'i'me'. 21Aate' b'a, asoj kat vaq' je' unb'ooj tuul unvi' xo'l unq'a b'aal tename', tul uva' kat vala ti' u tuleb'al taama unq'a kamnaje' unpajte, as esti'e' uva' la ab'an unsuuchil cheel,— ti'k u Pablo. 22Tul tab'i u Félix u yole' uva' tal u Pablo, as tal ve't naj uva' xamtel la ib'an naj isuuchil u Pablo, tan ma'tik tab'it naj isuuchil u yole' ti' u ak' txumb'ale'. As ech tal naj ile': —Lanal ul u Lisias, viq'esal unq'a sole'. As a'n la unb'an esuuchil ti' veyole' uva' netale',— ti'k u Félix. 23As tal ve't u Félix te viq'esal unq'a sole' uva' la kaa u Pablo tu u kaarsa. As la uch ul tilat unq'a tetz k'ultzi'e' ti' ilochpe'. As ye'xheb'il la majli, tul la ul q'eluloj. 24As tu ve't ka't q'ii, as oon ve't u Félix tuk' u tixqele' uva' Drusila, tan tiaal Israelik ixoj. As tal ve't naj imolol ve't u Pablo. As tab'i ve't naj u yole' uve' nik tal u Pablo ti' u k'ujleb'al k'u'le' ti' u Jesucristo. 25As tul tal u Pablo isuuchil u yole' ti' uva' la iya'lu tib' unq'a uxhchile' ti' ib'anat u jikla txumb'ale' as ti' imajat je' tib' ti' ib'anat u va'lexhe', as xo'v ve't u Félix, tul tab'i naj uma't u yole' uva' tal u Pablo ti' u k'axk'oe' uva' tuk uloj ti' unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman. As ech tal u Félix ile': —Kuxh ve'te'. As jatu la uch sunvatz, as a'n la unmolo ve't axh unpajte,— ti'k naj, 26tan a' nikat tal naj uva' la taq' u Pablo ipuaj naj. As la ichajpu el tzan naj u Pablo. As esti'e' uva' jatpajul kuxh nik imolo naj u Pablo ti' iyolon stuk'. 27Tul pal ve't ka'va'l yaab', as el ve't u Félix ti' u tijle'me'. As a' ve't u Porcio Festo kaa sich'exel u Félix. As taq' ve't kan u Félix u Pablo tu u kaarsa, tan a' nik isa' naj uva' la oksal iq'ii naj ta'n unq'a iq'esal unq'a tename' uva' tiaal Israel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\