HECHOS 25

1As tul oon ve't u Festo tu u tename' uva' Cesarea ti' ik'ulat u tijle'me', as oxva'l q'ii stuul as b'ex ve't naj tu u Jerusalén. 2As unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a tiaal Israel uve' atik tijle'm, as ul ve't chajnaj vatz u Festo ti' ixochat u Pablo. 3As ul ijaj ve't chajnaj b'a'nil te u Festo uva' la tal naj teq'ol tzan u Pablo tu u Jerusalén, tan a' tal chajnaj uva' la ichaj b'en chajnaj ka't unq'a naj ti' iyatz'pu u Pablo tu b'ey. 4As ech tal u Festo ile': —At ve't ok u Pablo tu u kaarsae' tu u Cesarea. As tul ye' kuxh jatva't q'ii tuk q'aavoj in tzitzi'. 5As la uch ib'en ka'vo'j ex svi', ex iq'esal unq'a tename'. Asoj at umaj ipaav u naje' kat ib'ana, as tzitzi' la exochkat naj sve,— ti'k u Festo. 6As kaa ve't u Festo vaaxit q'ii moj lavat q'ii. As a'n q'aav ve't naj tu u Cesarea. As tu uma't q'ii stuul tul ma'tik toon naj tu u Cesarea, as xoneb' ve't naj tu vixonleb'ale' tu u ab'ib'ale'. As tal ve't naj teq'ol tzan u Pablo. 7Tul ok ve't u Pablo, as imol ve't ok tib' unq'a tiaal Israel ti' u Pablo uva' tzaa tu u Jerusalén. As mama'la chit ipaav u Pablo uva' k'axk'o talche' kat icheesa chajnaj. As jit kuxh ivatz u yole' uve' nik tal chajnaj. 8As ech tal u Pablo ile' ti' iq'alat tib': —Ye'l unpaav ati ti' viley unq'a tiaal Israele'. As mita'n ti' teesal iq'ii u tostiixhe'. As mita'n vatz u ijlenaale' uva' César nunpaavinkat,— ti'k u Pablo. 9As ech tal ve't u Festo ile': —¿Ma la asa' uva' la b'en axh svi' tu u Jerusalén ti' ib'anchu asuuchil sunvatz tzitzi' ti' unq'a yole' uve' ni talpu see'?— ti'k u Festo, tan a' nik isa' naj uva' la oksal iq'ii naj ta'n unq'a iq'esal unq'a tename' uva' tiaal Israel. 10Ech tal ve't u Pablo ile': —Il o' at o' tzitza' tu uma'l u ab'ib'al uva' k'ujlu kan ta'n u ijlenaal tu u Roma uva' César. As la uchi uva' tzitza' la b'anchukat unsuuchil. As ootzimal chite' a'n uva' ye'l umaj va'lexh nunb'an vatz unq'a iq'esal unq'a tename'. 11Tan asoj at unpaav uva' ni tal u leye' uva' la kam in sti', as kamojnu ve't in, tan ye' la unpi'u vib' ti' unkame'. Pet asoj ye'l unpaav ati ti' uve' ni tal chajnaj svi', as ye' la uchi uva' la oksal ok in tiq'ab' chajnaj. Pet a' u ijlenaale' tu u Roma la b'anon unsuuchil,— ti'k u Pablo. 12As tul ma'tik ich'otit u Festo te unq'a naje' uva' nik aq'on itxumb'al u Festo, as ech tal ve't naj ile' te u Pablo: —Tan ti' uva' kat aal ab'en vatz u ijlenaale' tu u Roma, as tzitzi' la b'anchukat asuuchil,— ti'k naj. 13As tul pal ve't ka'l unq'a q'ii, as ul ve't uma't u b'anol ivatz u ijlenaale' uva' Agripa tuk' u tixqele' uva' Berenice ti' ul iq'elut u Festo tu u Cesarea. 14As nimal chit q'ii atin u Agripa tuk' u tixqele' tu u Cesarea. As tal ve't ok u Festo isuuchil u yole' ti' u Pablo te u Agripa. As ech tal naj ile': —At uma'l u naj uva' kaaik kan tu u kaarsa ta'n u Félix. 15As tul kat b'ex in tu u Jerusalén, as oon ve't unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a iq'esal unq'a tiaal Israel. As ijaj chajnaj sve uva' la vaq' unyol ti' iyatz'pu u Pablo. 16As kat val te chajnaj uva' ye' la uchi uva' la qal iyatz'pu umaj uxhchil, as tul ye'xnaj ul unq'a xochonaale' svatz ti' talpu vipaave' ste. As lanal yolon u aapaave' ti' iq'alat tib' unpajte. 17As tu uma't q'ii tul kat ul unq'a naje' tzitza', as ye' kat unb'al vib' ti' unb'anat isuuchil. Pet kat xoneb' ve't in tu u ab'ib'ale'. As kat val teq'ol tzan u naje'. 18As tul ul ve't unq'a naje' uve' nik ixoch naj, as ye'l umaj ipaav naj kat tal chajnaj eche' uva' nik vitz'a. 19Pet a' kuxh unq'a yole' ul tal chajnaj sve ti' unq'a txumb'ale' ti' uva' kam inachat chajnaj Tiixh as ti' uma't u naj uva' Jesús uva' kamyu ve'te'. Pet a' ni tal u Pablo uva' isle'ltel u Jesús. 20As kat ka'kab'in vaama ti' uve' kam la unb'ane'. As kat unch'oti ve't te naj ti' uva' ma la isa' naj ib'en tu u Jerusalén ti' ib'anchu isuuchil naj. 21As an chit u naje' kat jajon uva' a' u César uva' Augusto la b'anon isuuchil naj. As kat vala uva' la kaaik kan naj tu u kaarsae'. As la val ib'en naj vatz u César,— ti'k u Festo. 22As ech tal ve't u Agripa ile': —A' ni vale' uva' la vab'i kam la tal u naje',— ti'k u Agripa. Ech tal ve't u Festo ile': —Q'ejal la aab'i kam la tal naj,— ti'k naj. 23As tu ve't uma't q'ii as toksa ve't u Agripa u b'a'nla oksa'me' tuk' u tixqele' uva' Berenice. As ok ve't naj tuk' u tixqele' tu u ab'ib'ale' uva' molikkat tib' unq'a iq'esal unq'a sole' tuk' unq'a naje' uve' nim iyolb'ele'. As tal ve't u Festo teq'ol tzan u Pablo tu u ab'ib'ale'. 24As tul ma'tik toon u Pablo, as ech tal ve't u Festo ile': —Agripa, b'anol ivatz ijlenaal, tuk' ex uva' at ex tzitza', as u naje', u vi'le', as a' naje' uva' xochpu sve ta'n unq'a tiaal Israel, tul atik in tu u Jerusalén. As tul kat ul chajnaj tzitza' tu u Cesarea, as ye' niya' chajnaj ti' ijajat sve tuk' mama'la sik'i'm ti' uva' la kam u naje'. 25As tul kat vila uva' ye'l ipaav naj ati uva' la yatz'pu naj sti', as an chit naj ni alon uva' a' la b'anchukat isuuchil naj vatz u ijlenaale' uva' tu u Roma, uve' ni tale'. Esti'e' kat unk'ujb'a' ve'te' uva' la b'en oksal ok naj vatz u ijlenaale' tu u Roma. 26As ye'l umaj unyol ati uva' la untz'ib'a b'en te u ijlenaale' uva' tu u Roma. As esti'e' kat veq'o tzan naj savatz, Agripa tuk' ex uva' at ex tzitza', aq'al uva' la ech'oti te naj, as la chee umaj yol uva' la untz'ib'a b'en te u ijlenaale' tu u Roma, 27tan ootzimal sva'n uva' va'lexh kuxhe' uva' la vaq' b'en umaj preexhu te u ijlenaale'. As tul ye' la val b'en uva' kam sti' preexhukat naj,— ti'k u Festo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\