HECHOS 26

1As ech tal ve't u Agripa ile' te u Pablo: —La uch ayolone' ti' aq'alat eeb',— ti'k naj. As taq' ve't je' u Pablo iq'ab', tul xe't ve't yolon xo'l unq'a uxhchile' uva' molik tib' tu u ab'ib'ale'. 2As ech tal ve't u Pablo ile': —Va'l untxuq'txun cheel, b'anol ivatz ijlenaal Agripa, tan il in at in savatz ti' unq'alat vib' ti' unq'a yole' uva' nicheesal svi' ta'n unq'a tename'. 3As tuk unjaj b'a'nil see uva' la akuy unb'ooj in tul la aab'i vunyole', tan ootzimale' a'n uva' kam b'an ta'n itxumb'al vuntename' ti' uva' nu kuyaa qib' sti'. 4As ootzimale' ta'n unq'a tename' kam uva' nik unchuse' tul uva' inik talaj intxa' tul atik in tu vuntename'. As an kuxhe' kat ul unchusa tu u Jerusalén. 5Asoj la isa' chajnaj talata', as ate' sk'u'l chajnaj uva' inik fariseo, tan in chit nik eq'on unq'a txumb'ale' tetz unq'a fariseo. 6As esti'e' kat eq'ol tzan in tzitza' ti' ib'anax unsuuchil, tan ti' uva' k'ujle'l unk'u'l ti' u yole' uva' alel kan ta'n u Tiixhe' te unq'a q'esla kub'aale' ti' uva' la tulsa u Tiixhe' taama unq'a kamnaje' unpajte. 7As a'e' uva' nu kutx'eb'e', jank'al o' uva' o' tiaal kab'laval unq'a ik'aol u q'esla kub'aale' uva' Israel, tan sq'iil as aq'b'al ninima unq'a unmoole' u Tiixhe'. Pet ti' kuxh uva' nunk'ujb'a' unk'u'l ti' u yole' uva' alel kan ta'n u Tiixhe', as esti'e' nixochkat in chajnaj. 8As tuk unch'oti sete, ¿kam q'i uva' ye' nenima u yole' ti' uva' la tulsa u Tiixhe' taama unq'a kamnaje' unpajte eche' kat ib'an u Tiixhe' te u Jesús? 9As tuk val isuuchil sete ti' uva' nik unb'an b'axa. Tan nik vale' uva' techal chit la unb'an u va'lexhe' ti' unq'a niman tetz u Jesús uva' aa Nazaret. 10As kat chit unb'ana tu u Jerusalén, tan nimal unq'a niman tetz u Jesús kat voksa tu u kaarsa, tan a' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh kat aq'on tunq'ab' uva' la unlaq'b'a unq'a niman tetz u Jesús. As acha'vik chit sve tul nik iyatz'pe'. 11As jatpajul kuxh kat b'en in ti' unk'axb'isat unq'a niman tetz u Jesús tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As nik unya'lu unq'a uxhchile' ti' uva' la teesa tib' ti' u k'ujleb'al ik'u'le'. As tuk' chit tx'i'tzi'l nik unb'an ste. As kat b'ex in ti' unlaq'b'at unq'a niman tetz u Jesús uva' jejle'lik xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 12As tul b'ex in tu u Damasco unpajul, as a'e' nik vitz'a ti' unb'anata', tan a' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh kat chajon b'en in tuk' uma'l u u'uj. 13As chaq'aal chit q'ii, tul nik unxaan tu b'ey ti' unb'en tu u Damasco, as vil uma'l u saj tu almika' uva' xo'veb'al chittu', tan pal ilitz'kab'ane' ti' u q'iie'. As kat isete'ru tib' svi' as ti' unq'a uxhchile' uva' xekelik svi' unpajte. 14As kajayil chit o' kat pumel kub'en tu tx'ava' sta'n. As kat vab'i uma'l u tuul vi' uva' yolon sve. As ech tal ile' tu yolb'al hebreo: «Saulo, Saulo, ¿kam q'i uve' nu kuxh atilu in? Tan axh kuxhe' nak'axb'isa je' eeb' sajunal,» ti'k u yole' sve. 15Ech val ve't ile': «¿Ab'iste axh q'i, pap?» ch'in ste. As ech tal ve't u Kub'aal ile' sve: «Ine' in Jesús uva' natilu in. 16As txakpen. As b'an ooche', tan tuk val see kam sti' kat ulkat in savatz, tan tuk untxakonsa ve't axh ti' b'en aalat isuuchil ti' unq'a uva' kat eela as tuk' uva' tuk unk'uch see. 17As la unloch axh ti' apal vatz u k'axk'oe' uva' la ib'an unq'a tename' see tuk' uva' la ib'an unjoltu unq'a tename' see uva' jit tiaal Israel, tan tuk unchaj b'en axh xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel 18ti' uva' la aal itxumb'al unq'a tename', uva' echen tu u q'ej toktoe', as la el ch'u'l vatz u saje'. As la eesal k'atz viyak'il u Satanás. As la ok ve't k'atz u Tiixhe', aq'al uva' la isotzsa ve't Aak ipaav. As la ik'ul ve't vivaatzile' k'atz unq'a uxhchile' uva' txaael ta'n u Tiixhe', tan ti' uva' nik'ujb'a' ik'u'l svi',» ti'k u Jesús sve. 19Pap Agripa, as kat unnima kam uva' kat alpu sve, tul kat vab'i iyolon ku' tzan tu almika'. 20As b'axel kat val kan te unq'a uxhchile' uva' at tu u Damasco ti' uva' la ik'axa tib'. As la ijalpu vitxumb'ale' ti' tok k'atz u Tiixhe'. As b'ex ve't in ti' valat u yole' tu u Jerusalén, tuk' tu unq'a talaj tename' tu u Judea, as tuk' xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel ti' uva' la ik'axa tib'. As la ijalpu vitxumb'ale' ti' tok k'atz u Tiixhe'. As la ib'an ve't u b'a'ne' ti' ik'uchata' uva' kat ijalpul vitxumb'ale'. 21As esti'e' uva' kat itxey ve't in unq'a unmoole' uva' tiaal Israel tul atik in tu u tostiixhe'. As kat tal ve't chajnaj unyatz'pe'. 22Pet kat iloch in u Tiixhe'. As il in atiltel in sexo'l. As ye' ya'oj in ti' talax isuuchil unq'a yole' xo'l unq'a uxhchile' uva' at tijle'm tuk' unq'a uxhchile' uva' ye'l tijle'm ati. As ye'l uma'toj yol ni vale'. Pet an kuxh unq'a yole' uva' kat tal kan u Moisés tuk' ka't unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ti' uva' kam la uchi. 23As a'e' uva' nik tale' ti' uva' la kam u Cristo. As b'axel la ul taama unpajte vatz unq'a uxhchile' uva' kamnajle aq'al uva' la alpu isuuchil u b'a'nla yole'. As la txijun ve't sukuxo'l uva' o' tiaal Israel as xo'l unq'a tename' uva' jit tiaal Israel.— 24As tul tal u Pablo unq'a yole' ti' iq'alat tib', as taq' je' u Festo tuul ivi'. Ech tal naj ile': —¡Ch'u'jile', Pablo, elnallukat axh! Tan mama'la chusiib' uve' nab'ane'. As esti'e' kat elyu ve't axh ch'u'jil,— ti'k u Festo. 25As ech tal ve't u Pablo ile': —Ye'le, pap Festo, b'anol ivatz ijlenaal. Jit ch'u'jile' elnallukat in, tan a' isuuchil u jikla yole' uve' ni vale'. 26As ye'l in nunxo've' ti' valat unq'a yole' vatz u b'anol ivatz u ijlenaale' uva' Agripa uva' at tzitza', tan at sunk'u'l uva' ootzimale' unq'a yole' skajayil sta'n ti' uva' kat b'anax te u Jesúse', tan vatz unq'a tename' kat b'anaxkat unq'a k'axk'oe' te u Jesús. 27¿As kam ni tal axh, pap Agripa? ¿Ma nanima unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'? As ootzimale' sva'n uva' nanima,— ti'k u Pablo. 28As ech tal ve't u Agripa ile': —¿Ma a' naale' uva' b'iit kuxh ye' la oleb' axh svi' ti' uva' la unnima ve't u Cristo?— ti'k u Agripa. 29Ech tal ve't u Pablo ile': —La koj ib'an Tiixh b'a'nil uva' k'uxh ye'xh jatva'toj yol la vale' as moj nimatel yol la vale' as la koj eb'an etetz eche' uva' nunb'ane', jank'al ex uva' ni ab'in vunyole' cheel. As ye'l koj u kateenae' la ok seti' eche' uve' nunpaleb'e,— ti'k u Pablo. 30As tul ya' ve't u Pablo ti' talat unq'a yole', as txakpu ve't u Agripa uva' b'anol ivatz u ijlenaale' tuk' u tixqele' uva' Berenice as tuk' uma't u b'anol ivatz u ijlenaale' uva' Festo. As b'en ve'te' tuk' unq'a uxhchile' uva' xonlik k'atz chajnaj tu u ab'ib'ale'. 31As teesa ve't el tib' chajnaj sijunal. Ech tal chajnaj ile' svatzaj: —Ye'l ipaav u naje' ati uva' la tal u kuleye' iyatz'pu naj sti'. As mita'n uva' la kaa naj tu u kaarsa, tan kam chaj ipaav naj kat ib'ana,— ti'k chajnaj. 32As ech tal ve't u Agripa ile' te u Festo: —La uch ichajpul ele' u naje' uva' ye' koj kat tal naj ib'ene' ti' ib'anchu ve't isuuchil vatz u ijlenaale' tu u Roma,— ti'k u Agripa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\