HECHOS 27

1As tul ik'ujb'a' ve't chajnaj uva' la b'en o' tuk' u Pablo tu u Italia, as aq'pik ve't ok u Pablo tuk' ka't unq'a preexhue' te uma't viq'esal unq'a sole' uva' Julio ib'ii. As naj iq'esal xo'l o'k'alal (100) sol uva' Augusta ib'ii uva' tetzik u ijlenaale' tu u Roma. 2As ok ve't o' tu u uma't u barco uva' tzaanaj tu u Adramitio, tan aalik ib'en tzi' u mar tetz u Asia. As b'en ve't o'. As xekik u Aristarco sqi' uva' aa Tesalónica uva' echen tu u Macedonia. 3Tu ve't uma't q'ii as oon ve't o' tu u Sidón. As b'a'n ve't itxumb'al u Julio ib'ana te u Pablo tzitzi'. As ichajpu ve't naj u Pablo ti' b'en iq'elut unq'a tetz k'ultzi'e' ti' uva' la lochpu ve't unb'ooj u Pabloe'. 4As tul ok o' tu u barco unpajte, as el ve't o' tu u Sidón. As yakik ve't o' vi' u mar. As ech kupal ve't txala u Chipre ti' uva' imaj u tx'ava'e' u kajiq'e' sqi', tan aalik itzaa u kajiq'e' sukuvatz. 5As pal ve't o' vi' u mar uve' vatz u Cilicia tuk' u Panfilia. As oon ve't o' tu u Mira uva' echen tu u Licia. 6As tul ilej ve't iq'esal unq'a sole' uva' Julio uma't u barco uva' tzaanaj tu u Alejandría, as ok ve't o' tu u barco, tan aalik ib'en u barco tu u Italia. 7As nimal q'ii kuxaa vi' u mar, tan q'oonik kuxh kub'en ve'te', tan aalik itzaa u kajiq'e' sukuvatz. As tuk' chit k'axk'o kat oon ve't o' k'atz u tal tenam uva' Gnido. As ech kupal ve't vatz u tx'ava' uva' Salmón uva' echen tu u Creta. As pal ve't o' txala u Creta, tan a' u tx'ava'e' nik lochon o' ti' imajat u kajiq'e' sqi'. 8As mama'la k'axk'o kupaleb'e ta'n u kajiq'e' ti' kupal txala u Creta. As q'oon oon ve't o' tu uma'l u atinb'al uva' «B'a'nla kolb'al tetz barco» uva' najlich uma'l u tenam tzi' u mar uva' Lasea ib'ii. 9As tul nimal chit q'ii kat b'alax ve't o' tzitzi', as ib'eya ve't u Pablo te unq'a olin tetz u barco as tuk' te viq'esal unq'a sole', tan xo'veb'alik chit ve't kuxaan vi' u mar, tan ma'tik ipal u q'iie' uva' nik kukuy kuva'y. As ech tal u Pablo ile': 10—Ex pap, ni vile' uva' tuk kupaleb'e k'axk'o, asoj tuk b'enoj o' cheel vi' u mar. As nimal tz'ejo'm la uchi. As jit kuxh unq'a ijatze' tuk' u barco la tz'ejxi. Pet antu ve't o' la kam o',— ti'k u Pablo. 11As jit inima viq'esal unq'a sole' viyol u Pablo. Pet a' inima naj viyol u naje' uve' nik olin u barco tuk u naje' uve' etzin tetz u barco. 12As nimal unq'a naje' alon uva' la el ch'u'l u barco tzitzi', tan va'lexhik u atinb'ale' uve' atikkat u barco tul uva' la ok u q'alae'. As a' tal chajnaj uva' kamal la oleb' chajnaj ti' toon tu uma't u tenam uva' echen tu u Creta uva' Fenise ib'ii, tan tzitzi' la kolaxkat u barco tu u q'alae'. 13As tul til chajnaj uva' aalik itzaa unb'iil u kajiq'e' vi' u mar, as tal ve't chajnaj uva' la uch kub'en tuk' u barco tu u Fenise eche' uva' nik titz'a chajnaj. As teq'o ve't je' chajnaj u ch'ich'e' uva' ancla ib'ii uva' xe'ab' tetz u barcoe' xe' u a'e'. As b'en ve't o' txala u Creta ti' qoon tu u Fenise uva' nik tal chajnaj. 14As tul b'iilik kuxh kub'ene', as ul ve't uma'l u mam kajiq' sqi' uva' xo'veb'al chittu' uva' Euroclidón ch'elel, tan ech itzaa txala u b'uuq'eb'al q'iie'. As ech tul ti' u barco uli. 15As jit oleb' ve't o' ti' ib'en u barco uva' nik qalkat kub'ene', tan ijojpi ve't u kajiq'e' u barco vi' u mar. As kutx'eb'k'ula kuxh kub'en ve'te' ta'n u kajiq'e'. 16As tul pal ve't o' txala uma'l u tal tx'ava' uva' Clauda ib'ii, as tuk' chit mama'la k'axk'o kat oleb' ve't chajnaj ti' teq'ol je' u tal tz'upla barco tu u nimla barco uva' eq'onik qetz. 17As tul ma'tik toleb' ve't chajnaj ti' ije' u tal barco tu u nimla barco, as ik'al ve't chajnaj u nimla barco ta'n ijvil, tan nik ixo'v ve't chajnaj ti' uva' jit kuxh nim la b'en tava tib' u barco tu u sanab'e' xe' u a'e' uva' Sirte ib'ii. As eq'ol ve't ku' tzan unq'a nimla chaj ixb'u'je' uve' nik eq'on u barco. As nik kuxh kutx'eb'k'ula ib'en ve't u barco ta'n u kajiq'e'. 18Ech ve't e'tal stuul, as antelik kuxh iyak'in u kajiq'e'. As isuti ve't b'en unq'a uxhchile' unq'a ijatze' tu u mar. 19As tu ve't itoxvu q'ii as isuti ve't b'en unq'a olin tetz u barco unq'a tetze' skajayil uve' nik itxakon sti' tu u barco. As isuti ve't b'en chajnaj tu u mar ta'n iq'ab'. 20As ye' ko'lel q'ii stuul uva' ye' kat qil ve't u q'iie' tuk' u tx'umile', tan xo'veb'alik chit u mam kajiq'e'. As kamal tuk kamoj o' skukajayil uva' kat qala. 21As tul nimalik ve't q'ii stuul uva' ye' nik kutx'a'n ve'te', as txakpu ve't u Pablo xo'l unq'a olin tetz u barco. As ech tal ve't ile': —Aal b'a'ne' uva' enima koj u yole' uva' val sete ti' uva' ye' la el ch'u'l o' tu u Creta. As ye'le'xh unq'a qetze' kat tz'ejxi. As ye'l u k'axk'oe' kat kupaleb'e. 22Pet tuk val sete, eyak'insataj etaama. As ye' xo'v ex, tan ye'l umaj o' la kam o' ta'n u kajiq' jab'ale'. Pet ta'n kuxh u barco tuk tz'ejxo. 23Tan cheel tu u aq'b'ala', kat ul uma'l u ángel sunk'atz ta'n u Tiixhe' uva' nimamal sva'n, tan in tetz Aak. 24As ech tal ile' sve: «Ye' xo'v axh, Pablo, tan tuknal chit oonoj axh vatz u ijlenaal tu u Roma. As tuk ib'an u Tiixhe' b'a'nil ti' uva' kat ajaj ste, tan ye'l umaj uxhchil tuk kamoj uva' ato'k tu u barco sak'atz,» ti'k u ángel sve. 25As esti'e' ni val sete, etiib'isataj chit etaama, tan k'ujle'l unk'u'l ti' u Tiixhe' uva' tuk chit ib'an Aak kam chit uva' kat tal Aak sve. 26As tuknal chit oonoj o' tu umaj tal tx'ava' uva' at tu u mar,— ti'k u Pablo. 27As tul pal ve't kaalaval aq'b'al ti' kuxaan vi' u mar uva' Adriático ib'ii, as nik kub'en sunjalil tuk' sunjalite' ta'n u kajiq'e'. As kamal pok'o'ch aq'b'al as b'en ve't te unq'a olin tetz u barco uva' najlik ve't o' k'atz uma'l u tx'ava'. 28As tul ipaa ve't chajnaj tuul u a'e', as viinqil jaul atik b'en u a'e'. Unb'iil kuxh stuul as ipaa chajnaj unpajte. As o'laval kuxh jaul atik b'en u a'e'. 29As xo'v ve't chajnaj, tan kamal la b'en iputz' tib' u barco ti' unq'a sivane' uva' atik xe' u mar, uva' nik tal chajnaj. As isuti ve't b'en chajnaj kajva'l u ch'ich'e' uve' ancla ib'ii uve' xe'ab' tetz u barcoe' xe' u a'e' uva' ye' la xaan ve't u barcoe'. As a' nik tal chajnaj uva' oora koj sajb'i. 30As itzip kuxh unq'a eq'on tetz u barco ib'anax tuch unq'a ancla. As tul a' u tal tz'upla barco isuti b'en chajnaj tu u mar, tan nik tal chajnaj tooje'. 31As ech tal ve't u Pablo ile' te viq'esal unq'a sole' as tuk' te unq'a sole': —Asoj la ooj unq'a naje' uva' ni eq'on u barco, as exe' b'a ye' la etx'ol ve't etele' vatz u k'axk'oe',— ti'k u Pablo. 32As itzok' ve't unq'a sole' unq'a ijvile' uve' txeyol tetz u tal tz'upla barco. As ichajpu ve't b'en chajnaj tu u mar. 33As tul aalik isajb'u ve'te', as ib'eya ve't u Pablo te unq'a uxhchile' uva' la tx'a'n ve'te'. As ech tal ve't ile': —Kat ib'anlu ve't kaalaval q'ii cheel uva' ye'l ex netx'a'ne', tan nu kuxh etx'eb'one' ti' etootzita' ti' uva' kam tuk uchoj. 34As nunjaj b'a'nil sete, tx'a'noj ex aq'al uva' at eyak'il, tan mita'n umaj u xi'l evi'e' tuk tz'ejxo,— ti'k u Pablo. 35As tul ma'tik talat u Pablo unq'a yole', as itxey ve't u paane'. As taq' ve't ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As sukuvatz chit ijatx ve't u paane'. As xe't ve't tx'a'on. 36As tul qil itx'a'n u Pablo, as yak'in ve't qaama. As tx'a'n ve't o' unpajte, 37tan vajlaval ikaalaval k'alal (276) u qachule' uva' atik ok o' tu u barco. 38As tul ma'tik inoo ve't unq'a olin tetz u barco ta'n unq'a echb'ub'ale' uve' ma'tik techb'uta', as isuti ve't b'en chajnaj unq'a trigo tu u mar aq'al uva' ye' al ve't u barco. 39As tul sajb'u ve'te', as til unq'a olin tetz u barco uma'l u tx'ava'. As jit texhla chajnaj uva' ab'iste u tx'ava'e'. As til chajnaj uva' atik uma'l atinb'al tokeb'al barco tzi' u mar. As iya'lu ve't chajnaj ib'en u barco tzi' u mar. 40As itzok' ve't chajnaj unq'a ik'a'jil u ch'ich'e' uva' ancla. As ichajpu ve't b'en chajnaj tu u mar. As iqotxq'isa ve't chajnaj unq'a k'alb'al tetz u olib' tetz u barco. As taq' ve't je' chajnaj uma'l u ixb'u'je' ti' ijetz'et ok u barco tzi' u mar. 41As b'ex itx'ap ve't tib' u barco tu sanab'e'. As ab'il koj la tiinsan ve'te'. As tul nik te'p ve't u ti' iqul u barco ta'n viyak'il u mar tuk' u kajiq'e'. 42As tal ve't unq'a sole' iyatz'at unq'a preexhue' ti' uva' ye'xheb'il la ooj ve'te' ti' tel ch'u'l tuk' achi'm. 43Pet ech koj viq'esal unq'a sole', tan jit isa' naj uva' la yatz'pu u Pablo. Esti'e' tal naj te unq'a sole' uva' ye'l unq'a preexhue' la yatz'pi. As tal ve't naj uva' b'axel la isuti b'en tib' unq'a sole' uva' nik itx'ol achi'm tu u mar ti' toon vatz tx'ava'. 44Pet ech koj o' tan vi' aq'en tuk' vi' unq'a ipa'xil u barco kat elkat ch'u'l o' ti' qoon vatz tx'ava'. As ye'l umaj o' kat kam o'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\