HECHOS 28

1Tul ma't kutx'olat qel ch'u'l vi' u mar, as qab'i ve't yol uva' Malta ib'ii u tal tx'ava'e' uva' vi' u a'e'. 2As kat iloch ve't o' unq'a uxhchile' uva' jejlik tzitzi'. As toksa ve't xamal, tan nik iku' ve't jab'al. As k'ulpu ve't o' tib'a'nil skukajayil, tan va'lik chit taq'b'u che'v. 3As b'ex imol u Pablo ka'l unq'a tzaji si'. As tul nik taq'o'k tu u xamal, as aat kuxh til chajnaj tel ch'u'l uma'l u tx'i'latxoo ti' tooj ta'n u xamale'. As ichi' ve't txoo iq'ab' u Pablo. 4As tul til unq'a aa tename' uva' ichi' u tx'i'latxooe' viq'ab' u Pablo, as ech tal ve't ile' svatzaj: —¡As yatz'ol aamae' b'a u naje'! As k'uxh kat itx'ol naj tel ch'u'l tu u mar, as ye' la itx'ol naj iq'alput tib' vatz u kutiixhe' uva' jik chit vitxumb'ale',— ti'k unq'a tename'. 5As ipaq' ve't b'en u Pablo u tx'i'latxooe' tu u xamale'. As ye'xhkam kat ipaleb'e ta'n u tx'i'latxooe'. 6As nik kuxh itx'eb' ve't unq'a uxhchile' uva' la sipk'u ve't viq'ab' u Pablo. As moj tuk pumeloj ib'en tu tx'ava' ti' ikame' uve' nik tal unq'a uxhchile'. As nimal unb'iil stuul uva' nik itx'eb'on unq'a uxhchile' ti' uva' kamal la kam u Pablo nik tal unq'a uxhchile', as til ve'te' uva' ye'xhkam kuxh nik b'anon. As ijalpu ve't unq'a uxhchile' itxumb'al. As tal ve'te' uva' tiixh u Pablo. 7As tu u tal tx'ava'e' as atik itx'ava' uma'l u naj uva' nim iyolb'ele'. As Publio ib'ii naj. As naj kat aq'on ve't kuvatb'al. As oxva'l q'ii kat atin ve't o' tikab'al naj. 8As b'ex ik'ulvatzi uva' koxhlik vib'aal u Publio vi' ch'ach ta'n xamal ch'o'm. As kaj chit nik ichuk'u. As ok ve't u Pablo sk'atz ti' inachat Tiixh. As taq' ve't je' iq'ab' ti' u aach'o'me'. As b'a'nxiy ve'te'. 9As tul til ve't unq'a tename' uve' atik tu u tal tx'ava'e', as teq'o ve't tzan unq'a aach'o'me' vatz u Pablo. As b'a'nx ve'te'. 10As taq' ve't unq'a uxhchile' unq'a qetze' kam uva' la txakon sqi'. As tul qal ve't qok tu u barco ti' kub'ene', as taq' ve't unq'a uxhchile' unq'a qetze' uve' la txakon sqi' tul la b'en o'. 11As tul ma'tik ib'anat oxva'l ich' qatin tu u tal tx'ava'e', as ok ve't o' tu uma't u barco uva' tzaanaj tu u Alejandría, tan atik kuxh u barco tzitzi' ta'n u q'alae'. As atik ok ivatzib'al unq'a tiixhe' sti' uva' Cástor tuk' u Pólux. 12As tul oon o' tu u tenam uva' Siracusa, as atin o' oxva'l q'ii tzitzi'. 13As el ve't o' tzitzi'. Ech kupal ve't najlich tzi' u tx'ava' uva' Sicilia. As oon ve't o' tu u Regio. As tu ve't e'tal stuul, as b'en ve't o', tan ul ve't kajiq' uva' aalik itzaa tu b'eneb'al kajiq'. As tu ve't ika'v q'ii, as oon ve't o' tu u Puteoli. 14As kulej ka'l unq'a qitz'in qatzik uva' ijaj b'a'nil sqe uva' la kaa o' vujva'l q'ii tzitzi'. As kaa ve't o'. As a'n b'en ve't o' tu u Roma. 15As tul tab'i ve't unq'a qitz'in qatzike' uva' la oon o' tu u Roma, as ul ik'ul ve't o' tu u tenam uva' Foro tzi' u nimla b'ey uva' Apio as tuk' tu uma't u tal tenam uva' Oxva'l Tabernas ib'ii. As tul til u Pablo unq'a qitz'in qatzike', as taq' ve't ta'ntiixh te u Tiixhe'. As yak'in ve't taama. 16As tul oon ve't o' tu u Roma, as taq' ve't ok viq'esal unq'a sole' unq'a preexhue' te viq'esal unq'a xeen tetz unq'a preexhue'. Pet ech koj u Pablo, tan atin ve't sijunal. As uma'l kuxh sol kat xeeon ve'te'. 17As tul ib'an oxva'l q'ii qoone', as imolo ve't u Pablo viq'esal unq'a tiaal Israel. Tul molik ve't ok tib', as ech tal ve't u Pablo ile': —Vitz'in vatzik, kat oksal ok in tiq'ab' unq'a sole' tu u Jerusalén. As ye'l unpaav ati. As ye'xhkam nunb'an te unq'a tename' as mita'n te unq'a itxumb'ale' kam uva' eq'omal sta'n tetz unq'a q'esla chaj kub'aale'. 18As kat ich'oti unq'a sole' untzi'. As kat tal chajnaj uva' la chajpul in, tan ti' uva' ye'l unpaav at vatz chajnaj uva' la kam in sti'. 19As ye' kat isa' unq'a iq'esal u tename' uva' la chajpul in. Esti'e' kat unjaj b'a'nil te u b'anol ivatz u ijlenaale' uva' la ichaj tzan in tzitza' tu u Roma ti' ib'anax unsuuchil vatz u ijlenaale'. As ye'l in kat ul in ti' ul uncheesat ipaav unq'a iq'esal u tename'. 20As esti'e' kat unmolo ex, ti' qilat qib' as ti' unyolon unb'ooj setuk', tan ti' kuxh uva' k'ujle'l unk'u'l ti' u yole' uva' alel kan ta'n u Tiixhe' te unq'a q'esla kub'aale'. As esti'e' uva' xeemal in ta'n u sole' cheel,— ti'k u Pablo. 21As ech tal ve't unq'a iq'esal unq'a tiaal Israel ile': —As ye'l umaj u'uj nu kuk'ule' uva' tz'ib'amal tzan see' ta'n unq'a qitz'in qatzike' tu u Judea. As ye'l umaj qitz'in qatzik kat uli ti' ul ixochat axh ti' uva' kam apaav kat ab'ana. 22As nu kusa' uva' la aal sqe kam neetz'a ti' u yole' uva' a'n xe'tnajle, tan ootzimal sqa'n uva' ye' nisa' unq'a uxhchile' u ak' chusb'ale' tulaj unq'a tename' skajayil,— ti'k chajnaj. 23As ik'ujb'a' ve't chajnaj uma't q'ii ti' iyolata'. As nimal chit uxhchil ul ve't tu u kab'ale' uva' k'amik ta'n u Pablo. As tal ve't u Pablo isuuchil te unq'a uxhchile' ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As ijikonsa ve'te', tan q'ala'm chit xe't ve't u Pablo ti' talax isuuchil. As techal iku' q'ii ti' ichusune' ti' u Jesús. As tuk' unq'a yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n u Moisés as tuk' unq'a vee' alel kan ta'n ka't unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', as ichuk ve't u Pablo txumb'al ti' tok u yole' tivi' unq'a uxhchile' ti' u Jesús. 24As at uxhchil kat niman kam uva' kat tal u Pablo. As at ka't uxhchil ye' kat niman. 25As tul ye'xnik ijatx tib' unq'a uxhchile', as til ve't u Pablo uva' jit ik'ul tib' iyol svatzaj. As ech tal ve't u Pablo ile': —An chite' uva' tal kan u Tiixhla Espíritu ti' unq'a q'esla kub'aale', tan ech tal kan ile' te u Isaías uva' nik q'ajsan viyol u Tiixhe': 26«Kuxh al isuuchil te unq'a tename'. As ech la aal ile': K'uxh netab'ine', as ye' nepal stuul. As k'uxh netilone', as ye' netexhla, chaj axh la aal ste, 27tan yannal u taanxelal unq'a tename'. As ye' ni tok yol tivi' ti' tab'ita'. As jupel vivatze' sta'n. Esti'e' ye' ni tilone', as ye' ni tab'ine'. As esti'e' ye' nipal tu u yole', as ye' nijalpu vitxumb'ale' ti' uva' la unb'an b'a'n ste,» ti'k u Tiixhla Espíritu. 28Esti'e' uva' paloj ex stuul, tan antu ve't unq'a tename' uve' jit tiaal Israel kat b'ex alpo ste ti' uva' la isotzsa ve't u Tiixhe' ipaav. As antu ve't unq'a tename' la niman ve't viyol Aake',— ti'k u Pablo. 29As tul kuxh tal u Pablo unq'a yole', as b'en ve't unq'a tiaal Israel. As nimal yol nik iyol ve't chajnaj svatzaj tul sib'ene'. 30As ka'va'l yaab' atin ve't u Pablo tu uma'l u kab'al uva' k'amik sta'n. As tzitzi' nik ik'ulkat unq'a uxhchile' uve' nik tex q'elun. 31As nik tal ve't u Pablo isuuchil u yole' ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As acha'vik kuxh ichusun ve'te' ti' talat isuuchil ti' u Kub'aal Jesucristo, tan ye'xheb'il nik yaaon ve'te'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\