HECHOS 4

1As tul antelik kuxh iyolon u Lu'e' tuk' u Xhune' xo'l unq'a tename', as b'ex uloj ve't ka'l unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' viq'esal unq'a xeen tetz u tostiixhe' as tuk' ka't unq'a saduceo. 2As va'lik chit tul ve't ivi' chajnaj ti' u Lu'e' tuk' u Xhune', tan ti' uva' nik ichusun u Lu'e' tuk' u Xhune' xo'l unq'a tename'. As nik tal ve'te' uva' tuk' vib'a'nil u Jesús la ulkat taama unq'a kamnaje' unpajte. 3As itxey ve't chajnaj u Lu'e' tuk' u Xhune'. As toksa ve't chajnaj tu u kaarsa, tan ech qaleen la ib'an chajnaj isuuchil tan ma'tik iku' ve't q'ii. 4As nimal unq'a tename' uva' kat ab'in u yole' uva' kat tal u Lu'e', as ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' u Jesús. As oon ve't o'va'l mil tachul unq'a naje' uve' kat niman. 5As ech e'tal ve't stuul, as imol ve't tib' unq'a iq'esal unq'a tename' tu u Jerusalén tuk' unq'a b'aal tename' tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a tzaq'ite' 6tuk' viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh uva' Anás ib'ii tuk' u Caifás, tuk' u Xhun, tuk' u Alejandro, as tuk' unka't unq'a titz'in tatzike'. 7As imolo ve't ok chajnaj u Lu'e' tuk' u Xhune'. Tul atik ve't ok u Lu'e' tuk' u Xhune' tu u ab'ib'ale', as ch'otil ve't itzi'. As ech tal ve't chajnaj ile' ste: —¿Ab'il kat aq'on etijle'm? ¿As ab'il kat alon sete uva' ech la eb'ane' eche' u vee'?— ti'k unq'a naje'. 8As taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al u Lu'e' ti' iyolone'. As ech tal ve't ile': —Ex pap, as ex b'aal tenam, 9as cheel nech'oti kutzi' ti' uma'l u b'a'nil uva' kat b'anchu te u naje' uva' ko'xike as ti' uva' kam kat ib'an naj uva' kat b'a'nxiy ve't naj. 10As la etootzi tuk' unq'a kumoole' skajayil uva' tiaal Israel uva' tuk' vib'ii u Jesucristo kat b'a'nxkat u naje' uva' at ve't sukuxo'l. As a' u Jesús uva' aa Nazaret uve' kat etaq' je' vatz u kuruse' as kat tulsa u Tiixhe' taama unpajte, as Aake' kat b'a'nxisan u naje'. 11As ech kat etulb'e u Jesús eche' ni tulb'el u k'ub'e' uva' nisuti el unq'a lakol kab'ale', tan ti' uva' ye' nitxakon svatz. Tul a'e' xe'ab' tetz u kab'ale'. 12Pet tuk val sete, tan ye'l uma'toj q'alpun qetz ati, tan ye'xheb'il at vatz u tx'ava'e' uva' tuk' vib'iie' la q'alpu ve't o' sta'n,— ti'k u Lu'e'. 13As tul til ve't unq'a b'aal tename' uva' tii chit iyolon u Lu'e' tuk' u Xhune', as teq'o ve't taama chajnaj, tan ootzimalik ta'n chajnaj uva' ye'l u Lu'e' tuk' u Xhune' kat ok tu umaj chusb'al ti' ichusat unq'a yole'. As ye'l tijle'm chajnaj atike. As tulsa ve't unq'a b'aal tename' sk'u'l uva' xekelik u Lu'e' tuk' u Xhune' ti' u Jesúse'. 14As tul til ve't chajnaj u naje' uva' ko'xike, as ye' kat chee ve't iyol chajnaj, tan b'a'nik ve't u naje'. As txaklik ve't naj xo'l chajnaj. 15As tal ve't unq'a b'aal tename' te u Lu'e', tuk' u Xhune', as tuk' u naje' uva' ko'xike uva' la el ch'u'l chajnaj tu ab'i'me'. As kaa ve't unq'a b'aal tename' ti' iyolat ve't svatzaj. 16Ech tal ve't chajnaj ile': —¿Kam la qulb'e unq'a naje'? Tan ye' la uch kumujat ve't u yole', tan kat ik'uchlu ve't chajnaj uma'l u k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' vatz unq'a tename'. As kat tootzil ve't unq'a tename' skajayil tzitza' tu u Jerusalén. 17Pet ta'n kuxh la ib'ane' uva' la kuyaa chajnaj ti' uva' la iya'sa chajnaj iyolb'et u Jesús cheel xo'l unq'a tename',— ti'k chajnaj. 18As imolo ve't chajnaj u Lu'e' tuk' u Xhune' unpajte. Ech tal ve't chajnaj ile' ste: —Ye'l uma'toj yol la uch etalat ve't ti' u Jesús xo'l unq'a tename'. Mita'n la uch echusune',— ti'k chajnaj. 19Ech tal ve't u Lu' ile' tuk' u Xhune': —Eb'antaj tevi' ma b'a'n vatz u Tiixhe' uva' ex la kunima ex. ¿As moj a' u Tiixhe' la kunima? 20Tan ye' la uch kuya'sata', tan techal chit la qal isuuchil unq'a yole' ti' unq'a vee' kat qila tuk' unq'a vee' kat qab'i,— ti'k chajnaj. 21As tul tab'i ve't unq'a b'aal tename' u yole' uva' tal u Lu'e' tuk' u Xhune', as iyaa ve't chajnaj u Lu'e' tuk' u Xhune', ti' uva' ye' la uch talat chajnaj u yole' ti' u Jesús. As ichajpu ve't chajnaj u Lu'e' tuk' u Xhune', tan jit ilej chajnaj umaj txumb'al ti' uva' la uch iq'ospu chajnaj sti'. As nik ixo'va chajnaj unq'a tename', tan kajayil chit unq'a tename' nikat oksan iq'ii u Tiixhe' ti' u b'a'nile' uve' kat ib'an Aak. 22As tul ma'tik ipal ve't ka'viinqil iyaab' u naje' uva' ko'xike, tul ib'an u Tiixhe' u nimla b'a'nile' ti' ib'a'nxisat Aak naj. 23As tul chajpul ve't u Lu'e' tuk' u Xhune', as imolo ve't tib' chajnaj tuk' unq'a imoole' uva' niman tetz u Jesúse'. As tal ve't chajnaj kam u yole' uva' kat alpu te chajnaj ta'n unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a b'aal tename'. 24As tul tab'i ve't unq'a imool u Lu'e' tuk' u Xhune' unq'a yole' uve' alpu ste, as eela chit inachat ve't chajnaj Tiixh. As ech tal ve't chajnaj ile': —Kub'aal Tiixh, ye'xheb'il uma'toj la lejon see'. As axhe' cheesan tetz u almika'e', tuk' u vatz tx'ava'e', tuk' u mar, as tuk' unq'a vee' skajayil. 25As axhe' kat alon uma'l u yol ta'n u niman eetze' uva' David, tul ech tal ile': ¿Kam q'i uva' va'l kuxh iveq'elkab'an unq'a tename' uva' jit tiaal Israel? ¿As kam q'i uva' a' kuxh ni toksakat unq'a tename' taama ti' uva' ye' la b'en ib'ane'? 26Tan kat imol ve't tib' ka'l unq'a ijlenaal tuk' ka't unq'a iq'esal unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. As kat ik'ul ve't tib' iyol chajnaj ti' ib'anat u va'lexhe' ti' u Kub'aale' tuk' ti' u Cristo. 27As tzitza' tu u Jerusalén kat ik'ulkat tib' iyol u Herodes tuk' u Poncio Pilato tuk' unq'a kumoole' uva' tiaal Israel tuk' unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel ti' ib'anat u va'lexhe' te vajikla K'aole' uva' Jesús, uva' k'ujlu kan a'n. 28As kat ib'an unq'a naje' eche' uva' ma'tik aalat kan uva' nik tal aama uva' la uchi. 29Esti'e', Kub'aal Tiixh, nu kujaj b'a'nil see uva' la akol o' vatz unq'a k'axk'oe' uve' ni tal unq'a b'aal tename' ib'anat sqi'. As loch o' ti' uva' ye' la xo'v o' ti' qalat vayole'. 30As k'uch vayak'ile' ti' ab'a'nxisat unq'a aach'o'me' tuk' vib'ii vajikla K'aole' uva' Jesús as ti' ak'uchat unq'a k'uchb'al tetz vab'a'nile' uva' la teq'o taama unq'a uxhchile' sti',— ti'k unq'a niman tetz u Jesús. 31As tul ya' ve't unq'a niman tetz u Jesús ti' inachat Tiixh, as tiin ve't u atinb'ale' uva' molikkat tib' unq'a tename'. As taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al. As ye' nikat ixo'v ve't unq'a tename' ti' talat viyol u Tiixhe'. 32Jank'al unq'a niman tetz u Jesús as unvatzulik chit ve't vitxumb'ale' skajayil. As eela chit nik tal ve't taama skajayil. As ye'xheb'il nik alon uva' tetz kuxh vimeeb'a'le' sijunal, tan vatzulik chit unq'a uxhchile' tuk' unq'a tetze' skajayil. 33As atik iyak'il u taanxelal unq'a apóstol ti' talat u yole' ti' uva' kat ul taama u Kub'aal Jesús. As nimal vib'a'nil u Tiixhe' atik ti' chajnaj. 34As ye'l umaj uxhchil xo'l unq'a niman tetz u Jesús uva' nik ya'tan unq'a tetze', tan ab'il uva' atik itx'ava' moj ikab'al, as nik ik'ayi ve'te'. As nikat teq'o ve't tzan vija'mil u tetze' uva' kat ik'ayi. 35As nikat tex taq' ve't u puaje' vatz unq'a apóstol ti' uva' la jatxpu xo'l unq'a uxhchile' uva' ye'l tetz ati. 36As echat kat ib'an uma'l u tiaal Leví uva' aa Chipre uva' Xhu'l. As oksal ve't Bernabé sti' ta'n unq'a apóstol, tan a' isuuchil u yole' uva' Bernabé «ik'aol eesan txumu'm,» ti'k isuuchil u yole' tu yolb'al griego. 37As atik unb'iil vitx'ava'. As kat ik'ayi ve't vitx'ava'e'. As taq' ve't ok u puaje' vatz unq'a apóstol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\