HECHOS 5

1Pet ech koj u naje' uva' Ananías tuk' u tixqel uva' Safira, tan ik'ayi ve't naj uma'l u tx'ava'. 2As ootzimalik ta'n u tixqel naje' uva' teq'o kan naj unb'iil vija'mil u tx'ava'e'. As jit b'ex toksa naj skajayil vatz unq'a apóstol. 3As ech tal ve't u Lu' ile' te u Ananías: —¿Kam q'i uve' kat kuxh aaq' tokeb'al u Satanás tu u aanxelale' ti' achulit yol te u Tiixhla Espíritu? ¿As kam q'i uve' kat kuxh eesa kan unb'iil vija'mil u tx'ava'e'? 4¿As jit kol eetz u tx'ava'e' q'a, tul uva' ye'xnik ak'ayi? ¿As kam q'i uve' kat kuxh ok u chuli yole' tu u aanxelal? Tan jit o'e' nachuli o' syol. Pet vatz u Tiixhe' nab'ankat,— ti'k u Lu'e'. 5As tul tab'i ve't u Ananías u yole', as pumel ib'en ve't naj tu tx'ava'. As yak kuxh kam ve'te'. As tul tab'i ve't unq'a tename', as xo'v ve'te'. 6As ul ve't ka'l unq'a chelem naj ti' ib'ochlu vichi'ol u Ananías tu uma'l u ixb'u'j. As ichele ve't chajnaj. As b'ex imuj ve't chajnaj. 7As kamal oxva't oora stuul, as ul ve't u Safira, u tixqel u Ananías, tan ye'lik sk'u'l ixoj uva' ma'tik ikam ve't vitzumel ixoje'. 8As ech tal ve't u Lu' ile' te u Safira: —Al sve. ¿Ma ech ija'mil u tx'ava'e' uva' kat ek'ayi?— ti'k u Lu'e'. —Kano q'i. Ech ija'mile',— ti'k ixoj. 9As ech tal ve't u Lu' ile': ¿Kam q'i uve' kat ik'ul tib' eyol ti' achulit yol vatz u Tiixhla Espíritu? As tul il unq'a chelem naj ile' kat ulyu ve'te' uva' kat b'ex mujun kan vatzumele'. As b'en imuj ve't axh chajnaj unpajte,— ti'k u Lu'e'. 10As pumel ib'en ve't ixoj tu tx'ava' vatz u Lu'e'. As yak kuxh kam ve't ixoj. As tul ok ve't unq'a chelem naje', as til ve't chajnaj uva' ma'tik ikam ve't ixoj. As teq'o ve't chajnaj vichi'ol ixoje'. As b'ex imuj ve't chajnaj ixoj txala vitzumele'. 11As xo'v ve't unq'a niman tetz u Jesús tuk' unq'a uxhchile' uva' kat ab'in u yole'. 12As nimal unq'a k'uchb'al tetz u tijle'm u Tiixhe' nik ib'an unq'a apóstol uva' nik teq'o taama unq'a uxhchile' sta'n. As unvatzulik chit unq'a niman tetz u Jesús ti' imolat tib' tu viteentail u tostiixhe' uva' Salomón ib'ii. 13As unq'a uxhchil uva' ye' nik niman u Jesús, as nik ixo'v ve'te' ti' tok k'atz unq'a niman tetz Aake'. Pet ech koj ka't unq'a tename', tan nik toksa ve't iq'ii unq'a niman tetz Aake'. 14As nikat ina' ve't tachul unq'a niman tetz u Kub'aal Jesús. As nimal unq'a naje' tuk' unq'a ixoje' nikat niman ve'te'. 15As kat chelel ve't el tzan unq'a aach'o'me' tu b'ey vi' ch'achi'm tze', tan a' nikat isa' unq'a tename' uva' tul la pal u Lu'e' tu b'ey, as aal kuxh koj vichiu'm u Lu'e' la pal tiib'a unq'a aach'o'me' ti' ib'a'nxisale'. 16As nimal unq'a uxhchile' nikat itzaa ve't tulaj unq'a tename' uve' najlich u Jerusalén. As nikat teq'o ve't tzan unq'a uxhchile' unq'a aach'o'me' tuk' unq'a vee' atik sub'ul sk'atz. As nikat ib'a'nx ve'te'. 17As nik ich'o'n taama viq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' ka't unq'a imoole' uva' saduceo ti' uve' nik imol tib' unq'a tename' k'atz unq'a apóstol. 18As itxey ve't chajnaj unq'a apóstol. As toksa ve't chajnaj tu u kaarsae'. 19As ul ijaj ve't el tzan uma'l u ángel unq'a apóstol tu u kaarsae' aq'b'al. As ech tal ve't u ángel ile': 20—As b'enojtaj ex txakeb'oj xo'l unq'a tename' vatz viq'anal u tostiixhe' ti' etalat isuuchil unq'a yole' ti' uva' la uch taq'ax itiichajil unq'a uxhchile' k'atz u Tiixhe',— ti'k u ángel. 21As tul tab'i ve't chajnaj unq'a yole' uve' tal u ángel, as b'en ve't chajnaj vatz viq'anal u tostiixhe' sq'ala'm. As xe't ve't chajnaj chusun xo'l unq'a tename'. As ul ve't vib'ooq'ol iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh tuk' unq'a imoole'. As imolo ve't chajnaj unq'a b'aal tename' skajayil tu u ab'ib'ale'. As tal ve't chajnaj uva' la b'en eq'oloj el tzan unq'a apóstol tu u kaarsae' uva' nik tale'. 22As tul oon ve't unq'a xeen tetz u tostiixhe' tu u kaarsae', as ye'lik ve't unq'a apóstol. As q'aav ve't chajnaj ti' talat u yole' te unq'a b'aal tename'. 23Ech tal ve't chajnaj ile': —Chab'amal chit ijuplu u kaarsae' tul uva' kat oon o'. As tul xeemal ta'n unq'a sole'. ¡Pet tul kat kujaj ve't u kaarsae', as ye'xheb'il atik ve'te'!— ti'k unq'a mayule'. 24As tul tab'i ve't viq'esal unq'a mayule' tuk' unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh u yole' uva' ul tal unq'a mayule', as ich'oti ve't chajnaj svatzaj ti' uva' kam tuk ya'ojkat u yole' uve' kat tal unq'a mayule'. 25As oon ve't uma'l u naj xo'l chajnaj tu u ab'ib'ale'. As ech tal naj ile': —¡Unq'a naj uva' kat etoksa tu u kaarsa e'te, as il chajnaj ile' nichusun xo'l unq'a tename' vatz viq'anal u tostiixhe'!— ti'k naj. 26As tul tab'i ve't viq'esal unq'a sole' u yole', as b'ex ve't naj tuk' unq'a xeen tetz u tostiixhe'. As tuk' kuxh isuuchil b'ex itxey ve't chajnaj unq'a apóstol, tan nik ixo'v chajnaj vatz unq'a tename', tan ti' uva' jit kuxh nim la isuti unq'a tename' k'ub' ti' chajnaj uva' nik tale'. 27As tul eq'ol ve't unq'a apóstol tu u ab'ib'ale', as ech tal ve't viq'esal unq'a oksan tetz iyol tenam vatz Tiixh ech ile': 28—¿Ma ye' kat qal b'a sete uva' ye' la chusun ve't ex tuk' vib'ii u naje' uva' Jesús? Pet ech koj uve' neb'ane', tan aal kuxh kat epaxsal ve't u yole' ti' naj tzitza' tu u Jerusalén. As netal cheel uva' o' ni ijlen ikam u naje',— ti'k chajnaj. 29As ech tal ve't u Lu' ile' tuk' unq'a imoole': —B'axel chite' uva' la kunima viyol u Tiixhe' ti' viyol unq'a naje'. 30Tan a' viTiixh unq'a q'esla kub'aale' kat ulsan taama u Jesús uva' kat etal ije' vatz u kuruse'. As ex kat alon ikame'. 31Pet kat eq'ol ve't je' u Jesús tu almika' tiseb'al u Tiixhe', tan Aake' viK'aol u Tiixhe'. As kat toksa ve't u Tiixhe' Aak q'alpun tetz unq'a tename' skajayil, aq'al uva' la ik'axa tib' unq'a tiaal Israel ti' vipaave'. As la sotzsal ve't ipaav. 32As o'e' kat ilon uva' kam kat uchi as tuk' u Tiixhla Espíritu uva' kat toksa ve't u Tiixhe' tulaj qaanxelal, o' uva' niman tetz u Jesús. Esti'e' techal la qal isuuchil sete ti' u Jesús,— ti'k ve't u Lu'e' tuk' unq'a imoole'. 33As tul tab'i ve't unq'a b'aal tename' u yole', as tx'i'tzi'ltu ve't chajnaj. As tal ve't chajnaj ikam unq'a apóstol. 34As txakeb' ve't uma'l u fariseo uva' Gamaliel xo'l chajnaj. As nik toksa ve't unq'a tename' iq'ii naj, tan chuselik tib' naj ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan. As tal ve't naj uva' la el unb'ooj unq'a apóstol ti'e'l u ab'ib'ale'. 35As ech tal ve't naj ile' te unq'a imoole': —Ex kumool tiaal Israel, eb'antaj tevi' kam uva' tuk eb'ane' ti' unq'a naje', 36tan ate' sek'u'l uva' kat ib'an uma'l u naj uva' na'ytzan uva' Teudas. Tan kat tal naj uva' nim talchu naj uve' nik tal je' ste. As ka'viinqil k'alal (400) unq'a naje' uve' kat toksa tib' k'atz naj. As tul kat yatz'pu naj, as kat kuxh ipaxi ve't tib' unq'a naje' uva' imool naj. As kat kuxh ya' ve't iyolb'el naj. 37As xamtik stuul, as mama'la tenam kat toksa tib' k'atz uma't u naj uva' Judas uva' echen tu u Galilea, tul uva' kat achpu unq'a tename' skajayil. As tul kat yatz'pu naj unpajte, as kat kuxh ipaxi tib' unq'a uxhchile' uve' kat toksa naj yol tivi'. 38Esti'e' ni val sete, ye'xhkam kuxh eb'an ti' unq'a naje'. As etaq'taj kan chajnaj, tan asoj itxumb'al kuxh umaj naj nichus chajnaj tuk' uve' nib'an chajnaj, as tuk kuxh ya'oj chajnaje'. 39Pet asoj Tiixh ni alon te chajnaj, as ye' la oleb' ex ti' iya'sal te chajnaj. As ye'xhkam kuxh eb'an ti' unq'a naje', tan la ib'ane' uva' tuk' u Tiixhe' la eb'ankat ch'a'o,— ti'k u Gamaliel. 40As inima ve't ka't viq'esal unq'a tename' viyol u Gamaliel. As imolo ve't chajnaj unq'a apóstol unpajte. As tal chajnaj iq'ospe'. As yaan ve't unq'a b'aal tename' te unq'a apóstol ti' uva' ye' unpajte la tal ve't u yole' ti' u Jesús. As kat chajpul ve'te'. 41As tul el ve't ch'u'l unq'a apóstol tu u ab'ib'ale', as va'lik chit ichiib' ve't chajnaj, tan Tiixh kat aq'on te chajnaj ti' ipaleb'et unq'a k'axk'oe', tan ti' uva' nik ipaxsa chajnaj u yole' ti' u Jesús. 42As jun q'ii nikat imol ve't tib' unq'a apóstol tu u tostiixhe' as tuk' tulaj ikab'al unq'a uxhchile'. As ye' nikat iya'sa ve't chajnaj ichusune' ti' talat u yole' ti' u Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\