HECHOS 7

1As ech tal ve't viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh ile' te u Esteban: —¿Ma an chit uve' ni talpu see'?— ti'k naj. 2As ech tal ve't u Esteban ile': —Ex ib'aal kutenam tuk' ex vitz'in vatzik, etab'itaj u yole' uva' tuk val sete, tan u Tiixhe' uva' nim talche', as Aake' kat ul ik'uch tib' vatz u kub'aal Abraham tul atik tu u Mesopotamia tul uva' ye'xnik oon tu u Harán. 3Ech tal Aak ile' te u Abraham: «La aaq' ve't kan vatx'ava'e' tuk' unq'a eetz'in aatzike'. As la q'ax ve't axh tu uma't u tx'ava' uva' in la k'uchun see,» ti'k u Tiixhe'. 4As el ve't ch'u'l u Abraham xo'l unq'a aa Caldea. As q'ax ve't tu u Harán. As tul kam ve't vib'aale' tzitzi', as tal ve't u Tiixhe' uva' la el ch'u'l u Abraham ti' tul tu u tx'ava'e' uva' atkat o' cheel. 5As k'uxh ye'l unb'ooj itx'ava' kat taq' u Tiixhe' ste as mita'n kuxh unb'ooj uva' la jejeb'kat aak, as kat taltzi' u Tiixhe' uva' tetz aak u tx'ava'e' la ib'ane'. As tetz unq'a tiaal aake' la ib'ane', k'uxh ye'lik me'al ik'aol aak atike. 6As ech tal ve't u Tiixh ile' te u Abraham unpajte: «La b'en ve't unq'a aviaale' tu uma't tenam. As la ok ve't sk'amil. As la b'uchlu ve'te' ta'n unq'a uxhchile'. As viinqil k'alal (400) yaab' la b'uchli. 7As ine' la b'anon isuuchil unq'a tename' uve' la b'uchun unq'a aviaale'. As tul ma't ipal viinqil k'alal yaab', as la el ve't ch'u'l. As la ul toksa ve't unq'ii tzitza' tu u tx'ava'e',» ti'k u Tiixhe' tal kan te u Abraham. 8As ik'ujb'a' kan u Tiixhe' u tzaq'ite' te u Abraham ti' uva' la tzok'ax el unb'iil vichi'ol unq'a ne' xaake'. As tul itz'eb' vik'aol u Abraham uva' Isaac, as itzok'e'l unb'iil vichi'ol vik'aole' tul ib'an vaaxil q'ii ti' titz'eb'e'. As ech ib'an u Isaac te u Jacob. As echat ib'an u Jacob te kab'laval vik'aole'. 9As ch'o'n ve't taama unq'a ik'aol u Jacob ti' u titz'ine' uva' Xhu'l. As ik'ayi ve't b'en chajnaj u Xhu'le' tu u Egipto. As atik vib'a'nil u Tiixhe' k'atz u Xhu'le', 10tan iloch ve't Aak u Xhu'le', tul ipaleb'e ve't unq'a k'axk'oe' tu u Egipto. As Tiixh kat b'anon uva' b'a'n itxumb'al u Xhu'le' vatz u ijlenaale'. As toksa ve't u ijlenaale' u Xhu'le' ilol tetz isuuchil unq'a tename' tuk' ti' unq'a tetz u ijlenaale', tan ti' uva' atik itxumb'al u Xhu'le'. 11As ul ve't uma'l u mam va'y tu u Egipto as tuk' tu u Canán. As mam k'axk'o ipaleb'e ve't unq'a q'esla kub'aale', tan ye'lik ve't techb'ub'al atike. 12As tul tab'i ve't u Jacob uva' atik echb'ub'al tu u Egipto, as ichaj ve't b'en aak unq'a ik'aole' tu u Egipto. 13As ik'uch ve't tib' u Xhu'le' te unq'a tatzike', tul oon ve't chajnaj tika'pa. As tab'i ve't u ijlenaale' uva' kam tenamil u Xhu'le'. 14As ichaj tzan u Xhu'le' unq'a tatzike' ti' uva' la teq'o b'en chajnaj vib'aale' uva' Jacob tuk' unq'a tatine' skajayil. As o'laval imutx' (75) ixaan aak tul oon aak tu u Egipto. 15As ech toon u Jacob tu u Egipto. As tzitzi' kamkat ve'te'. As echat ib'an unq'a ik'aole' unpajte. 16As eq'ol ve't tzan vichi'ol u Jacob tuk' unq'a ik'aole' tu u Siquem. As a' mujlukat tu u tx'ava' uva' ma'tik iloq'at u Abraham te vik'aol u Hamor, tan nimal puaj taq' u Abraham ti' u tx'ava'e'. 17Tul nimax nik ve't yaab' stuul, as b'iitik kuxh ilejat ve't u q'iie' ti' itzojpisat ve't u Tiixhe' kam unq'a uva' ma'tik talat kan Aak te u Abraham ti' vitename', as ech kat ib'an u Tiixhe'. Tul ma'tik ina' ve't tachul unq'a tiaal Israel tu u Egipto. 18As ok ve't uma't u ijlenaal tu u Egipto uva' ye' kat ootzin u Xhu'le'. 19As va'len ve't vitxumb'al u ijlenaale' ib'ana, tan ichuk ve't naj txumb'al ti' unq'a q'esla kub'aale'. As tal ve't naj uva' la yatz'pu ve't unq'a talaj ne' xaake' uva' a'n chit ni titz'eb'e'. 20As an chit tu unq'a q'iie' itz'eb' u tal ne'e' uva' Moisés. As acha'vik chit u tal ne'e' vatz u Tiixhe'. As oxva'l ich' ch'iisal u tal ne'e' tikab'al vib'aale'. 21As tul uva' ma'tik taq'ax ve't kan u tal ne'e' ti' ikame', as b'ex uloj ve't vime'al u ijlenaale' uva' Faraón. As ilej ve't ixoj u tal ne'e'. As ich'iisa ve't ixoj. As ech ve'te' tal ixoj kat ib'ana. 22As chuspu ve't vitxumb'al unq'a aa Egipto te u Moisés. Esti'e' nimal itxumb'al u Moisés atike ti' iyolone' as tuk' ti' unq'a vee' nik ib'ane'. 23As tul ma'tik ib'anat u Moisés ka'viinqil yaab' k'atz u ijlenaale', as ok ve't xe' taama ti' b'en tilat unq'a q'esla kub'aale' uva' tiaal Israel. 24As tul til ve't u Moisés uma'l u kumool uva' tiaal Israel uva' nik ib'uchax ta'n uma'l u aa Egipto, as taq' ve't tib' u Moisés sti'. As iyatz' ve't u Moisés u aa Egipto ti' ilochax u kumoole'. 25As a' nik tal u Moisés uva' la pal unq'a q'esla kub'aale' stuul uva' Tiixh nik lochon u Moisés ti' ilochax unq'a kumoole' vatz u k'axk'oe' uve' nik ipaleb'e. As jit pal unq'a q'esla kub'aale' stuul. 26As tu ve't uma't q'ii, as pal ve't u Moisés k'atz ka'va't u kumoole' uva' nikat iq'os tib'. As ijatx ve't u Moisés ivatz chajnaj. As ech tal ve't u Moisés ile': «¿Kam uve' nu kuxh eq'os etib'? Tan etitz'in etatzik ve't etib'e',» ti'k u Moisés. 27As jit ib'an te u naje' uva' nik q'oson vimoole'. As ech tal naj ile' te u Moisés: «¿Ab'il kat aq'on eejle'm ti' ab'anat kusuuchil? 28¿Ma a' naale' uva' la ayatz' ve't in eche' uva' kat ab'an e'te te u aa Egipto?» ti'k naj. 29As tul tab'i ve't u Moisés u yole', as oojik ve't b'en tu u tx'ava'e' uva' Madián. As eyenik ve't u Moisés xo'l unq'a tename' uve' ye' ootzinik tib' aak stuk'. As itz'eb' ve't ka'va'l ik'aol aak tzitzi'. 30Tul pal ka'viinqit yaab', as atik ve't u Moisés tu u tzuukin tx'ava'e' najlich u vitz uva' Sinaí. As ul ik'uch ve't tib' uma'l u ángel te u Moisés tu uma'l u xamal uva' nik toype' ti' uma'l u vokkin ch'i'x. 31As tul til ve't u Moisés itz'e' u vokkin ch'i'xe', as teq'o ve't taama. As tul jetz'en ve't ok ti' tilata', as tab'i ve't uma'l u yol uva' tal u Kub'aal Tiixhe'. Ech tal ile': 32«Ine' viTiixh unq'a q'esla eb'aale', viTiixh u Abraham, viTiixh u Isaac, viTiixh u Jacob,» ti'k u Tiixhe'. As xo'v ve't u Moisés. As va'lik chit it'unt'uch ve'te'. As ye' nikat itx'ak ve't tilat uva' atikkat u Tiixhe'. 33As ech tal ve't u Kub'aal Tiixh ile' te u Moisés: «Eesa vaxa'pe' tavoj, tan tiixhla atinb'ale' uve' atkat axh. 34Pet si'u, tan tuk unchaj b'en axh tu u Egipto, tan kat ulyu ve't in ti' veesat vuntename' vatz unq'a k'axk'oe', tan kat villu ve'te' uva' va'l ib'uchax vuntename'. As kat vab'il ve't toq'e',» ti'k u Tiixhe'. 35As tul a' u Moisés uva' ma'tik tixvale' ta'n unq'a tename', tan ech alpu ile' ste: «¿Ab'il kat aq'on eejle'm ti' ab'anat kusuuchil?» ti'k unq'a uxhchile' ste. As tul a' u Moisés uva' taq' u Tiixhe' u tijle'me' ti' teesal el tzan unq'a tename' vatz u k'axk'oe' tuk' u ángel uva' kat ik'uch tib' tu u xamal uva' nik toype' ti' u vokkin ch'i'xe'. 36As a' u Moisés eq'on el tzan unq'a q'esla kub'aale' tu u Egipto. As ik'uch kan unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' tuk' unq'a vee' xo'veb'alik chittu' tu u Egipto as tu u mar uva' Kaj ib'ii. As echat ib'an tu u tzuukin tx'ava'e' tu ka'viinqil yaab'. 37As ech tal kan u Moisés ile' te unq'a q'esla kub'aale': «As la ichaj tzan u Kub'aal Tiixhe' uma't u q'ajsan tetz viyole' xo'l unq'a tename' eche' uva' nunb'ane'. As la enima viyole' skajayil kam uva' la ul tal sete,» ti'k u Moisés. 38As jit isa' unq'a q'esla kub'aale' inimat viyol u Moisés tul atik xo'l unq'a tename' tu u tzuukin tx'ava'e', as k'uxh xekelik ve't u ángel sti' uva' nik alon unq'a yole' ste vi' u vitz uva' Sinaí ti' uva' la aq'ax kan sukuxo'l. As tul a' u yole' la aq'on kutiichajil k'atz u Tiixhe'. 39As tixva ve't unq'a q'esla kub'aale' u Moisés. As tal ve't iq'aav tu u Egipto, tan ye' nik inima u yole' uva' tal u Moisés. 40As ech tal ve't unq'a q'esla kub'aal ile' te u Aarón: «B'an ka'vo'j kutiixh uva' la xekeb' o' sti', tan ye' qootzaj kam kat ib'an u Moisés uva' kat eq'on el tzan o' tu u Egipto,» ti'k unq'a tename'. 41As b'anchu ve't uma'l u tz'aj tiixh uva' ech tilone' eche' vaakaxh. As va'lik ichiib' ve't unq'a tename', tul ib'an ve't uma'l u nimla q'ii ti' toksal iq'ii u tz'aj tiixhe' uva' kat b'anchi. As iyatz' ve't u Aarón unq'a txokope' vatz u tz'aj tiixhe'. 42Esti'e' teesa ve't tib' u Tiixhe' k'atz unq'a tename'. As jit imaj ve't Aak ivatz unq'a tename' ti' iqaaeb' vatz unq'a tx'umile', u q'iie' tuk' u ich'e' uva' at tu almika', tan ech ni tal u yol ile' uve' tz'ib'amal kan ta'n u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' ile': As jit svee' la etaq'kat unq'a txooe' tuk' unq'a oye', tul uva' kat atin ex ka'viinqil yaab' tu u tzuukin tx'ava'e', ex uva' ex tiaal Israel. 43Pet kat etija ve't vikab'al vetiixhe' seti' uva' Moloc ib'ii, tuk' ivatzib'al uma't vetiixh uva' ech tilone' tx'umil uva' Renfán ib'ii, as tuk' ka't unq'a vatzib'ale' uve' b'anel seta'n uve' netoksa iq'ii. Esti'e' la aq'pik ve't b'en ex vatz b'en u Babilonia sva'n, ti'k u Tiixhe'. 44As atik u atinb'ale' uva' nik inachpukat Tiixh xo'l unq'a q'esal kub'aale' tul atik tu u tzuukin tx'ava'e', tan ma'tik talat u Tiixhe' te u Moisés uva' la b'anchu u atinb'ale' eche' uva' ma'tik ik'uchat u Tiixhe' te u Moisés. 45As tul ma'tik ib'anchu ve't u atinb'ale' uva' tetz nachb'al Tiixh, as kat teq'o ve't unq'a q'esla kub'aale' sti', tul a'ik ve't u Josué eq'on tetz unq'a tename'. As kat ul unq'a q'esla kub'aale' jejeb'oj tu u tx'ava'e' tzitza' uva' atikkat unjoltu unq'a tename'. As Tiixhe' kat eesan el unq'a tename' tu u tx'ava'e'. As atiktel u atinb'ale' uva' ninachpukat Tiixh xo'l unq'a q'esal kub'aale', tul b'ex okoj ve't u David ijlenaalil ti' unq'a tename'. 46As atik vib'a'nil u Tiixhe' ti' u David. As ijaj ve't u David b'a'nil te Aak ti' uva' la taq' Aak ste ti' ib'anat u David uma'l u kab'al uva' la atinkat Aak xo'l unq'a tiaal u Jacob. 47As tul a' vik'aol u David uva' Salomón kat lakon u kab'ale'. 48As jit a' nijejeb'kat u Kub'aal Tiixhe' tu umaj kab'al uva' b'anel ta'n unq'a naje', tan echen Aake' tu almika' eche' uva' itz'ib'a kan u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe', tul ech tal ile': 49«¿Kam la etulb'e q'i ti' elakat umaj unkab'al? Tan a' u almika'e' vunxonleb'ale'. As a' u tx'ava'e' tatinb'al u voje'. ¿As kam kab'alil uva' la atinkat in uve' netale'? 50¿As ma jit in b'a kat b'anon unq'a vee' skajayil?» ti'k u Tiixhe'. 51As esti'e' tuk val sete, ¡tan ye' ni tok yol tevi' ti' etab'it u yole'! ¡As ech vetxumb'ale' eche' unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman Tiixh! ¡As echat neb'ane' eche' uva' nik ib'an unq'a q'esla kub'aale', tan neteesa iq'ii u Tiixhla Espíritu! 52¡Tan ye'l umaj unq'a q'ajsan tetz viyol u Tiixhe' uva' ye' koj kat laq'b'ali ta'n unq'a q'esla kub'aale'! Tan a' unq'a q'esla kub'aale' kat alon iyatz'pu unq'a uxhchile' uva' kat ul alon u tuleb'al u jikla aamae'. As tul kat uli, as ex kat oksan ok tiq'ab' unq'a yatz'ol aamae'. As ex kat alon ikame', 53jank'al ex uva' ye' ni niman unq'a itzaq'it u Tiixhe' uva' tal kan unq'a ángel,— ti'k u Esteban tal te unq'a b'aal tename' tu u ab'ib'ale'. 54As tul tab'i ve't unq'a b'aal tename' viyol u Esteban, as ch'o'n ve't u yole' te chajnaj. As aal chit tx'i'tzi'ltu ve't chajnaj. As jach'kab'an ve't tee chajnaj ta'n tx'i'tzi'l. 55As taq' ve't u Tiixhla Espíritu itxumb'al u Esteban ti' iyolone'. As sajin ve't je' u Esteban tu almika'. As til ve't ilitz'lo'lan u Kub'aal Tiixhe'. As tila uva' txaklik ve't u Jesús tiseb'al u Kub'aal Tiixhe'. 56As ech tal ve't u Esteban ile': —Ni vile' uva' jajle'l ve't u almika'e'. As ni vil, as ile' at ve't tiseb'al u Kub'aal Tiixhe',— ti'k u Esteban. 57As ijup ve't chajnaj ixikin, tan jit isa' chajnaj tab'it u yole'. As xo'veb'al chit isik'in chajnaj. As eela chit ib'en chajnaj ti' itxeyat u Esteban. 58As teq'o ve't el chajnaj ti'e'l u tename'. As xe't isuti ve't chajnaj k'ub' sti'. As taq' ve't kan unq'a cheesan tetz ipaav u Esteban vixheerkae' vatz uma'l u naj uva' Saulo. 59As tul nik isuti chajnaj k'ub' ti' u Esteban, as ech tal ve't ile', tul nik isik'ine': —Kub'aal Jesús, k'ul ve't u vaanxelale',— ti'k u Esteban. 60As qaael iku' ve'te'. As sik'in ve'te'. Ech tal ve't ile': —Kub'aal Jesús, ooksak vipaav unq'a uxhchile' stuul,— ti'k u Esteban. As kam ve'te'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\