HECHOS 8

1As b'a'nik ve't te u Saulo uva' yatz'pu u Esteban. As an chit tu u q'iie', as xe't ve't unq'a b'aal tename' ti' itilul unq'a niman tetz u Jesús tu u Jerusalén. As ooj ve't skajayil ti' ib'en tu u Judea tuk' tu u Samaria. As ech koj unq'a apóstol, tan kaaik kan tu u Jerusalén. 2As b'ex ve't ka'l unq'a naj uva' nik toksa taama ti' inachat Tiixh ti' imujlu u Esteban, tan nik itxum chajnaj ivatz. As va'lik chit toq' ve't chajnaj ti' uva' kat yatz'pu u Esteban. 3Pet ech koj u Saulo, tan itilu ve't naj unq'a niman tetz u Jesús. As nikat tok naj tulaj kab'al ti' teq'ot el tzan unq'a naje' tuk' unq'a ixoje' ti' toksal tu u kaarsa. 4As unq'a niman tetz u Jesús uva' kat laq'b'al el tu u Jerusalén, as aal chit ipaxsa ve't u b'a'nla yole' ti' Aak tulaj unq'a tename' uva' nik ipalkat. 5As b'en ve't u Pi'le' tu u Samaria. As nikat tal ve't u yole' ti' u Cristo te unq'a tename' tzitzi'. 6As nimal unq'a tename' nikat taq' je' ixikin ti' tab'it viyol u Pi'le', tan nikat til unq'a tename' unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' uva' nik ib'an u Pi'le', 7tan nimal unq'a tename' uva' atik ok sub'ul sk'atz as nikat tel unq'a sub'ule'. As va'lik chit isik'in u sub'ule' ti' tele'. As nimal unq'a ko'xe' tuk' unq'a aach'o'me' uve' tze'unik tib' vichi'ole' ta'n ch'o'm, as nik ib'a'nx ve'te'. 8As va'lik chit ichiib' ve't unq'a uxhchile' tu u tename' ti' uve' nik tile'. 9As atik uma'l u naj tu u Samaria uva' Simón. As nik toksa tib' naj snimla najil vatz unq'a tename'. As nikat imaxtib'e naj unq'a uxhchile', tan nikat iq'iian naj. 10As nimal unq'a tename' nikat ab'in viyol u Simón, talaj intxa' tuk' q'esla aama. As ech nik tal ile' svatzaj: —Nimal b'a'nil nib'an u Simón ta'n vib'a'nil u Tiixhe',— ti'k unq'a tename'. 11As nik tab'i unq'a tename' viyol u Simón, tan nimaxnik q'ii ma'tik imaxtib'et naj unq'a tename' tuk' u q'iia'me'. 12As tul nik ipaxsa ve't u Pi'le' u b'a'nla yole' ti' u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe', as inima ve't unq'a tename' u yole' uva' tal u Pi'le' ti' u Jesús. As ku' ve't unq'a naje' tuk' unq'a ixoje' xe' u a'e' ti' inimal viyol u Tiixhe'. 13As antu ve't u Simón niman viyol u Tiixhe'. As ku' ve't naj xe' u a'e'. As xekeb' ve't naj ti' u Pi'le'. As tul til naj unq'a k'uchb'al tetz vib'a'nil u Tiixhe' uva' nikat ib'an u Pi'le', as yak chit teq'o ve't taama naj. 14Tan atik kan unq'a apóstol tu u Jerusalén. As tul tab'i ve't chajnaj uva' nimal unq'a aa Samaria kat niman viyol u Tiixhe', as ichaj ve't b'en chajnaj u Lu'e' tuk' u Xhune'. 15As tul oon chajnaj tu u Samaria, as inach ve't chajnaj Tiixh ti' uva' la ok ve't u Tiixhla Espíritu tu u taanxelal unq'a aa Samaria, 16tan k'uxh ma'tik iku' unq'a aa Samaria xe' u a'e' tuk' vib'ii u Jesús, as ye'xnik ok u Tiixhla Espíritu tu u taanxelale'. 17As taq' ve't je' u Lu'e' iq'ab' tuk' u Xhune' ti' unq'a uxhchile'. As ok ve't u Tiixhla Espíritu tu u taanxelal unq'a uxhchile'. 18As tul til u Simón uva' nik tok u Tiixhla Espíritu tu u taanxelal unq'a uxhchile' tul nik taq' je' unq'a apóstol iq'ab' ti' unq'a uxhchile', as taltzi' ve't naj puaj te u Lu'e' tuk' u Xhune'. 19As ech tal naj ile': —Etaq'taj vib'a'nil u Tiixhe' sve, tan a' ni vale' uva' ab'il uve' la vaq' je' unq'ab' sti' as la ok ve't u Tiixhla Espíritu tu u taanxelale' sva'n,— ti'k naj. 20Ech tal ve't u Lu' ile': —¡Eela kuxh asotze' tuk' vapuaje', tan ti' uva' a' kuxh neetz'a uva' la uch aloq'at uve' sqe uve' oyamal sqe ta'n u Tiixhe'! 21¡As axh chit ye'l ookeb'al ti' uve' naale', tan ye'l u aanxelale' jik koj vatz u Tiixhe'! 22Pet k'axa eeb' ti' u va'lexhe' uve' neetz'a. As kamal la isotzsa Aak apaav. Pet jaj b'a'nil te Aak, 23tan ile' ni vile' uva' qitzel kuxh axh ta'n u paave' as k'ayb'inal kuxh aama,— ti'k u Lu'e'. 24As ech tal ve't u Simón ile': —B'an b'a'nil sve. Enachtaj Tiixh svi', aq'al uva' ye' la unpaleb'e unq'a vee' netale',— ti'k naj. 25As tal ve't u Lu'e', tuk' u Xhune', tuk' u Pi'le' u b'a'nla yole' ti' u Jesús tulaj unq'a tename' tu u Samaria. As q'aav ve't chajnaj tu u Jerusalén. 26As yolon ve't uma'l u ángel te u Pi'le'. As ech tal ile': —B'an ooche'. As kuxh ve't tu u b'eye' uve' ni tel tu u Jerusalén ti' toon tu u Gaza,— ti'k u ángel. As ech ipal u b'eye' tu u tzuukin tx'ava'e'. 27As oora chit ib'an u Pi'le' tuche'. As b'en ve'te'. As aalik ib'en ve't uma'l u aa Etiopía tu b'ey uva' atik tijle'm ta'n uma'l u ixoj uva' Candace, u ijlenaal tu u Etiopía. As naj kololik tetz vipuaj u ijlenaale'. As ma'tik tul naj tu u Jerusalén ti' inachat Tiixh. 28As xonlik ve't naj tu vikare'te' uva' kaay eq'on tetz, tan aalik iq'aav ve't naj tu vitename'. As nikat isik'le naj uma'l u u'uj uve' tz'ib'amal kan ta'n u Isaías, u q'ajsan tetz viyol u Tiixhe'. 29As ech tal ve't u Tiixhla Espíritu ile' te u Pi'le': —Jetz'en ok k'atz u kare'te'. As yolon te u naje',— ti'k u Tiixhla Espíritu. 30As tul jetz'en ve't ok u Pi'le', as tab'i ve't u Pi'le' uva' nikat isik'le u naje' u u'uje' uve' tz'ib'amal kan ta'n u Isaías. As ech tal ve't u Pi'l ile' te naj: —¿Ma napal tu u yole' uve' nasik'le?— ti'k u Pi'le'. 31As ech tal ve't u aa Etiopía ile': —¿Kam la vulb'e unpal tu u yole'? Tan ye'xheb'il ni alon isuuchil sve,— ti'k naj. As ijaj ve't naj b'a'nil te u Pi'le' uva' la je' u Pi'le' xonloj k'atz naj ti' talax isuuchil u yole' ste. 32As ech nik tal u yol ile' uva' nikat isik'le naj: As kat eq'ol ve't u naje' eche' umaj tal kaneero' tu u atinb'ale' uva' niyatz'pukat unq'a txooe'. As ech u naje' eche' umaj tal kaneero' uva' ye' nitiine', tul ni tel ixi'l txoo. As a' chite' ye' kat ijaj itzi'. 33As kat teesa chajnaj iq'ii. As ye' kat b'anax isuuchil tijikil. As ye'l ve't tachul unq'a tiaale' la ib'ane', k'uxh la eesal el vitiichajile' vatz u tx'ava'e', ti'k u yole'. 34As ech tal ve't u aa Etiopía ile' te u Pi'le': —B'an b'a'nil. Al sve, ¿ab'il uve' ni tal u yole'? ¿Ma an chit u Isaíase' uva' ni tal je' tib'? ¿Pet moj at uma'toj naj uve' ni tal u Isaías?— ti'k naj. 35As tal ve't u Pi'le' isuuchil u b'a'nla yole' ti' u Jesús. As a' xe'tkat ti' talat isuuchil ti' u yole' uva' nik isik'le u naje'. 36As tul b'en ve't chajnaj tu b'ey, as b'ex paloj ve't chajnaj tzi' uma'l u a'. As ech tal ve't u aa Etiopía ile': —Il a' ile' at tzitza'. ¿As kam uma'toj la unb'ane' ti' uva' la ku' in xe' u a'e'?— ti'k naj. 37As ech tal ve't u Pi'l ile': —Asoj aya'l chit ak'u'l la anima u Jesús, as la uch aku'e' xe' u a'e',— ti'k u Pi'le'. As ech tal u naj ile': —Kano, nunnimae' uva' iK'aol u Tiixhe' u Jesucristo,— ti'k naj. 38As tal ve't naj itxakb'a'l u kare'te' uva' eq'omik ta'n u kaaye'. As ku' ve't chajnaj skaab'il xe' u a'e'. As taq' ve't ku' u Pi'le' u naje' xe' u a'e'. 39As tul je' ve't ch'u'l chajnaj xe' u a'e', as eq'ol ve't u Pi'le' ta'n u Tiixhla Espíritu. As jit til ve't u aa Etiopía u Pi'le'. As va'lik chit ichiib' ve't naj, tul b'en ve't naj tu vitename'. 40As a' oonkat ve't u Pi'le' tu u Azoto ta'n u Tiixhla Espíritu. As pal tal ve't u Pi'le' u b'a'nla yole' tulaj unq'a tename' techal toon ve't tu u Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\