HECHOS 9

1As u naj uva' Saulo tan ye' nikat iya'sa naj ixe't ti' unq'a niman tetz u Jesúse', tan nik tal naj iyatz'ata'. As b'ex naj vatz viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh. 2As ijaj ve't u Saulo uma'l u u'uj ste ti' uva' la b'en ik'uch naj te unq'a b'anol isuuchil unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh tu u Damasco, tan a' nik titz'a naj uva' la b'en ilej naj unq'a naje' tuk' unq'a ixoje' uva' ni niman u b'a'nla chusb'ale' uva' alel kan ta'n u Jesús. As la itxey naj ti' teq'ol tu u Jerusalén. 3As tul nik ixaan u Saulo tu b'ey, as b'iitik kuxh toon ve't naj tu u Damasco. As aat kuxh til naj isutq'it tib' iku' ch'u'l uma'l u xamal tu almika', uva' va'l chit ilitz'kab'ane'. 4As pumel ib'en ve't naj tu tx'ava'. As tab'i ve't naj uma'l u tuul vi' uva' ech nik tal ile': —¿Saulo, Saulo, kam q'i uva' nu kuxh alaq'b'a in?— ti'k u yole'. 5Ech tal ve't u Saulo ile': —¿Ab'iste axh q'i, Pap?— ti'k naj. As ech tal ve't u yol ile': —Ine' in Jesús uva' nalaq'b'a in. Pet axh kuxhe' nak'axb'isa je' eeb' tuk' uve' nab'ane',— ti'k u yole' te naj. 6As yak chit xo'v ve't u Saulo. As t'unt'uch ve't naj. As ech tal ve't naj ile': —¿Kam q'i nasa' uva' la unb'ane'?— ti'k naj. As ech tal ve't u yol ile': —Txakpen. Kuxh tu u tenam. As tzitzi' la alpukat see kam uve' la ab'ane',— ti'k u yole'. 7As tul tab'i ve't ka'l unq'a naj u yole' uva' xekik ti' u Saulo, as yak kuxh txakeb' ve't chajnaj tu b'ey, tan xo'v chit chajnaj. As tul tab'i chajnaj u yole', as ye'xheb'il kat til chajnaj. 8Txakpu ve't u Saulo tu tx'ava'. As tul ijaj ve't naj ivatz, as ye'l naj nik tilon ve'te'. As ch'ijimalik ib'en ve't u Saulo tu u Damasco ib'an chajnaj. 9As oxva'l q'ii atin u Saulo tzitzi'. As ye' nik tilon ve'te'. As ye'xhkam nik itx'a'ne'. As ye'xhkam nik tuk'a'e'. 10As atik uma'l u niman tetz u Jesús tu u Damasco uva' Ananías ib'ii. As ik'uch u Tiixhe' ste eche' umaj vatzik', as ech tal Aak ile' ste: —Ananías,— ti'k Aak. As ech tal u Ananías ile': —Il in ila', Kub'aal Jesús,— ti'k u Ananías. 11As ech tal ve't u Kub'aal Jesús ile': —Txakpen. As kuxh tu u b'eye' uva' Jikla B'ey ib'ii. As kuxh chuk uma'l u naj uva' Saulo uva' tzaanaj tu u Tarso, tan echen naj tikab'al u Judas. As il naj niqaa ve't tib' sunvatz cheel. 12As kat unk'uchlu ve't te naj uva' axh la aq'on je' aq'ab' ti' naj. As la ilon ve't naj unpajte,— ti'k u Jesús. 13As ech tal ve't u Ananías ile': —Pap, nimal uxhchil kat alonyu ve't sve ti' unq'a va'lexhe' uve' kat ib'an u naje' tu u Jerusalén ti' vatename' tzitzi'. 14As kat ulyu ve't naj tzitza', tan kat aq'ax ve't tijle'm naj ta'n unq'a iq'esal oksan iyol tenam vatz Tiixh, ti' uva' la teq'o ve't o' naj preexhuil uve' ni tale', jank'al o' uva' nimamal vab'iie' sqa'n,— ti'k u Ananías. 15As ech tal ve't u Kub'aal Jesús ile': —Kuxh ila, tan txaael ve't naje' sva'n ti' uva' la b'en tal naj isuuchil u yole' svi' vatz unq'a tename' uve' jit tiaal Israel as vatz unq'a ijlenaale' as tuk' sevatz, ex uva' ex tiaal Israel, tulaj unq'a tename'. 16As tuk unk'uch te u Saulo ti' unq'a k'axk'oe' uva' techal la ipaleb'e, tan nimal unq'a k'axk'oe' la ipaleb'e ti' vunb'iie',— ti'k u Jesús. 17As b'en ve't u Ananías. As ok ve't tu u kab'ale' uve' atikkat u Saulo. As taq' ve't je' iq'ab' ti' u Saulo. As ech tal ile': «Vitz'in vatzik Saulo, kat ichaj tzan in u Kub'aal Jesús uva' kat ik'uch tib' see tu b'ey tul uva' kat ul axh, aq'al uva' la ilon ve't axh unpajte. As la taq' ve't u Tiixhla Espíritu atxumb'al ti' ab'anata' kam uva' ni tal u Kub'aal Tiixhe' see,» ti'k u Ananías. 18As tul tal u Ananías u yole', as yak chit chajpik el ka'l unq'a vaa' tivatz u Saulo uva' ech tilone' eche' ti' u txaye'. As ilon ve't u Saulo unpajte. As txakpu ve'te'. As aq'pik ve't ku' xe' u a'e' tuk' vib'ii u Tiixhe'. 19As tul ma'tik itx'a'n ve'te', as yak'in ve'te'. As kaaik ve't kan ka't q'ii xo'l unq'a niman tetz u Jesús uve' atik tu u Damasco. 20As yak kuxh xe't ve't u Saulo ti' talat isuuchil u yole' ti' u Jesucristo tu unq'a atinb'ale' tetz nachb'al Tiixh. As tal ve't u Saulo uva' iK'aol Tiixh u Jesúse'. 21As sotz ve't ik'u'l unq'a uxhchile' uve' kat ab'in viyol u Saulo. As ech tal ve't ile' svatzaj: —¿Ma jit u naje' uve' nik tilun unq'a niman tetz u Jesús tu u Jerusalén? As kat ulyu naj tzitza' tu u Damasco ti' ul itxeyat unq'a uxhchile'. As la b'en toksa ok naj vatz viq'esal unq'a oksan iyol tenam vatz Tiixh tu u Jerusalén uva' ni tale',— ti'k unq'a tename'. 22As aal chit nik taq' u Saulo yak'il ti' talat isuuchil u yole' ti' u Jesús uva' Cristo. As sotz ve't ik'u'l unq'a tiaal Israel tu u Damasco. Tan nik tab'i as ye' nikat ipal stuul. 23As nimal ve't q'ii stuul, as imol ve't tib' unq'a tiaal Israel uva' ye' nik niman u Jesús. As ik'ul ve't tib' iyol chajnaj ti' iyatz'pu u Saulo. 24As tab'i ve't u Saulo uva' nik ichuk chajnaj txumb'al ti' iyatz'pe', tan xeemalik ve't unq'a tzi' u tapiaale' ta'n chajnaj sq'iil as aq'b'al, tan nikat itx'eb' chajnaj tel ch'u'l u Sauloe'. 25As tul tab'i ve't unq'a niman tetz u Jesús, as taq' ve't ku' chajnaj u Saulo tu uma'l u nimla xu'k. As aq'b'al taq' ve't pal chajnaj ti'e'l u tapiaale'. 26As tul oon ve't u Saulo tu u Jerusalén, as a' tala uva' la ik'ul tib' tuk' unq'a niman tetz u Jesús. Pet ech koj unq'a niman tetz u Jesús, tan nik ixo'v ve't te u Saulo, tan ye' nikat inima uva' ma'tik inimat u Saulo u Jesús. 27Pet b'ex teq'o ve't tzan u Bernabé u Saulo vatz unq'a apóstol. As tal ve't u Bernabé uva' ma'tik ik'uchat tib' u Kub'aal Jesús te u Saulo tu b'ey. As ma'tik iyolon ve't Aak te u Saulo. As tal ve't u Bernabé uva' tii chit taama u Saulo ti' talat isuuchil u b'a'nla yole' ti' u Jesús tu u Damasco. 28As atin ve't u Saulo k'atz unq'a apóstol tu u Jerusalén. As ye'xhkam nik ixo'v ve'te' ti' ixaan xo'l unq'a tename'. 29As tii chit ve't taama ti' talat isuuchil u b'a'nla yole' ti' u Kub'aal Jesús. As tul nikat iyolb'e ve't u Saulo u Jesús te ka't unq'a tiaal Israel uva' griego viyolb'ale', as tal ve't chajnaj iyatz'at u Saulo. 30As tul tab'i ve't unq'a qitzi'in qatzike', as b'ex taq' ve't kan chajnaj u Saulo tu u Cesarea ti' ib'en tu u Tarso. 31As b'a'nik ve't tatin unq'a niman tetz u Jesús tu u Judea tuk' tu u Galilea as tuk' tu u Samaria. As nik iyak'in ve't taanxelal ti' inimal viyol u Tiixhe'. As jik chit nik ixo'va u Kub'aal Jesús. As nik ina' ve't tachul unq'a niman tetz u Jesús, tan a' u Tiixhla Espíritu nik yak'insan. 32As tul b'ex ib'ana uva' nik iq'elu ve't u Lu'e' unq'a qitz'in qatzike' skajayil, as oon ve't u Lu'e' ti' iq'elul unq'a niman tetz u Jesús uva' jejlik tu u tenam uva' Lida. 33As oon u Lu'e' xe' uma'l u naj uva' Eneas ib'ii, uva' ma'tik ib'anat vaaxil yaab' iku' vatz ch'ach. As tze'unik tib' vichi'ole' ta'n u ch'o'me'. 34As ech tal ve't u Lu' ile': —Eneas, tuk ib'a'nxisa axh u Jesucristo. As txakpen. As b'an kan tuch vach'ache',— ti'k u Lu'e'. As yak kuxh txakpu ve't u Eneas. 35As tul til ve't unq'a aa Lida tuk' unq'a aa Sarón uva' b'a'nik ve't u Eneas, as ik'ujb'a' ve't unq'a uxhchile' ik'u'l ti' u Kub'aal Jesús. 36As tu unq'a q'iie' as atik uma'l u niman tetz u Jesús uva' Tabita ib'ii as Dorcas tu yolb'al griego. As a' atikkat tu u tenam uva' Jope. As b'enameen nik iloch ixoj unq'a meeb'a'e'. As nik ib'an ixoj b'a'nil ti' ilochat unq'a uxhchile'. 37As tu unq'a q'iie' as ch'o'n ve't u Dorcas. As kam ve'te'. As tul ma'tik itx'aap ve't ti' vichi'ole', as pak'b'a'l ve't tu u nimla kab'ale'. 38As echen u Jope najlich u tenam uva' Lida. As tul tab'i ve't unq'a qitz'in qatzike' uva' echenik u Lu'e' tu u tenam uva' Lida, as ichaj ve't b'en chajnaj ka'va'l u naj ti' ijajat b'a'nil te u Lu'e'. As ech b'ex tal chajnaj ile': —B'an b'a'nil. ¡Ko'on sqi' cheel tu u Jope!— ti'k chajnaj tala. 39As yak kuxh b'en ve't u Lu'e' ti' chajnaj. As tul oon ve't u Lu'e', as eq'ol ve't ok tu u kab'ale' uve' atikkat u kamnaje'. As nimal unq'a txakay ixoje' molik ve't ok tib' k'atz u kamnaje'. As va'lik chit toq' cha'ma. As nik ik'uch ve't cha'ma unq'a oksa'me' uva' nikat ib'an u Dorcas tul uva' isliktele. 40As tal ve't u Lu'e' uva' la el ch'u'l unq'a uxhchile' skajayil k'atz u kamnaje'. As ku' ve't u Lu'e' qaaloj ti' inachat Tiixh. As isaji ve't b'en u Lu'e' u kamnaje'. As ech tal ve't ile': —¡Tabita, txakpen!— ti'k u Lu'e'. As ijaj ve't ixoj ivatz. As tul til ve't ixoj u Lu'e', as xoneb' ve't ixoj. 41As itxey ve't u Lu'e' iq'ab' u ixoje'. As txakpu ve'te'. As imolo ve't u Lu'e' unq'a niman tetz u Tiixhe' tuk' unq'a txakay ixoje'. As ik'uch ve't u Lu'e' u ixoje' vatz unq'a uxhchile', tan ma'tik tul taama ixoj unpajte. 42As tul pax ve't itzib'lal u yole' tu u Jope, as nimal unq'a uxhchile' kat niman ve't u Kub'aal Jesús. 43As nimal q'ii atin ve't u Lu'e' tu u Jope tikab'al uma't u naj uva' Simón uva' nitzaq'san tz'u'm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\