COLOSENSES 1

1Ine' in Pablo uva' in apóstol tetz u Jesucristo, as at u Timoteo sunk'atz unpajte, tan a'e' uva' nisa' u Tiixhe' sqi'. 2As nu kuq'iila b'en ex, qitz'in qatzik, ex uva' echen ex tu u tenam Colosas uva' ye' neya' ti' enimat u Cristoe'. As ib'a'nil kuxh u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristoe' ti' uva' b'a'n etatin sevatzaj. As u Kub'aal Tiixhe' la aq'on u vinimla b'a'nile' as u b'a'ne' sevatzaj. 3As ye' nu kuya' ti' kunachat Tiixh ti' qaq'at ta'ntiixh seti' te u Kub'aal Tiixhe', viB'aal u Kub'aal Jesucristo, 4tan kat qab'i etzib'lal uva' k'ujle'l ek'u'l ti' u Kub'aal Jesucristoe'. As kat qab'i uva' nexo'ni unq'a qitz'in qatzike' skajayil uva' txaael ve't ta'n u Tiixhe'. 5As ech neb'ane', tan k'ujle'l ek'u'l ti' ek'ulat vetx'aja'me' uva' at tu almika' ta'n u Tiixhe'. As a'e' vetx'aja'me' uva' kat alpu isuuchil sete tul kat etab'i u b'a'nla yole' uva' jik chittu' 6tul kat b'ex alpo sexo'l. As niyak'in ve't u b'a'nla yole' sexo'l. As netil ve't icha'xal eche' uva' nib'an tu joltu unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. As jik chit kat pal ex stuul uva' at ve't u nimla b'a'nile' seti' uva' jit tx'akel kat eb'ana. 7As a'e' uva' chusel ve't sete ta'n u qitz'in qatzike' u Epafras uva' xo'n chit qib' stuk'. As kumool qib' tuk' aak ti' ipaxsal u b'a'nla yole'. As ni chit ib'an aak kam uva' ni tal u Cristo ste ti' elochpe'. 8As kat ul tal aak sqe uva' xo'n chit o' sete, tan a' u Tiixhla Espíritu ni oksan xe' etaama ti' exo'nit o'. 9Aya'x tzan kuxe'te' ti' kunachat Tiixh seti' tul kat qab'i etzib'lal. As ye'l o' nu kuya'e' ti' kujajat te u Tiixhe' uva' la taq' Aak etxumb'al ti' uva' la pal ex stuul jank'al uva' nisa' Aak uva' la eb'ane' as tzitumal ex ta'n viyol u Tiixhe'. 10As nu kujaj te u Tiixhe' seti', ti' uva' la eb'an u b'a'ne' eche' uva' nisa' u Kub'aal Jesucristoe'. As ti' kajayil unq'a vee' la eb'ane', as la chiib' Aak seti'. As la etil icha'xal u b'a'ne' uva' neb'ane'. As aal chit la yak'in ve't etxumb'al ti' etootzit u Tiixhe'. 11As la iyak'insa ve't Aak vetaanxelale' tuk' viyak'ile', aq'al uva' la ekuy unq'a k'axk'oe' uva' la ul seti'. As ye' la pal ek'ul ti' ekuyat u va'lexhe' uva' la b'anchu sete ta'n unq'a uxhchile' uva' nich'o'n taama seti'. 12Pet aal la chiib' ex tul la etaq' ta'ntiixh te u Tiixhe', tan Aake' kat lochon o' setuk' ti' uva' la kuk'ul ve't u kuvaatzile' k'atz unq'a uxhchile' uva' txaael ve't ta'n u Tiixhe', tan Aake' txijun qetze' setuk'. 13As kat teesa ve't o' u Tiixhe' tiq'ab' u tx'i'lanaje' vib'aal unq'a tename' uva' eyen u taanxelale' tu u q'ej toktoe'. As kat toksa ve't ok o' u Tiixhe' xo'l unq'a tename' uva' at jaq' u tijle'm viK'aol Aake', uva' xo'n chit te Aak. 14As a' u Jesúse' kat q'alpun ve't o' ta'n vikajale' uva' kat el vatz u kuruse' tul kat kam Aak. As kat isotzsa ve't Aak u kupaave'. 15As ivaatzil u Tiixhe' kat ul ib'an u Jesúse' ti' ik'uchat sqe uva' kam itxumb'al u Tiixhe', tan ye' na'l Aak sukuvatz. As atik chite' u Jesúse' tul ye'xnik chee unq'a vee' skajayil. 16As jank'al unq'a cheesa'me' uva' at tu almika' tuk' unq'a vee' at vatz u tx'ava'e', k'uxh na'l as moj ye' na'l, as a' u Tiixhe' kat cheesan tuk' u Jesúse'. As an kuxh tuk' u Jesúse' kat icheesa Aak unq'a ib'ooq'ol unq'a ángele', tuk' unjoltu viq'esal unq'a ángele', as tuk' ka't unq'a vee' skajayil uva' at tijle'm. Tan tuk' u Jesúse' kat icheesa Aak unq'a cheesa'me' skajayil, aq'al uva' la til u Jesúse' isuuchil unq'a vee' skajayil. 17As tul ye'xnik chee unq'a cheesa'me' skajayil, as atik chit ve't u Jesúse'. As jank'al unq'a icheesa'm Aake', as ye'xhkam ya'oj ti' u tatine' ta'n u Jesúse'. 18As a' u Jesúse' iB'ooq'ol unq'a tename' uva' ni niman Aak. As an chit u Jesúse' k'ujb'a'n tetz itiijchajil unq'a tename' k'atz u Kub'aal Tiixhe', tan a' u Jesúse' uva' b'axel kat ul taama vatz unq'a uxhchile' uve' nikame'. As nim talche' u Jesúse' ti' unq'a vee' skajayil. 19Esti'e' uva' b'a'n te u Tiixhe' uva' eq'omal vitxumb'al Aake' skajayil ta'n u Jesúse'. 20As b'a'n te u Tiixhe' uva' ni toksa Aak unq'a vee' sb'a'n skajayil vatz u Jesúse'. As unq'a vee' skajayil vatz u tx'ava'e' tuk' unq'a vee' at tu almika', as kat ok sb'a'nil vatz u Tiixhe' ta'n vikajal u Jesúse' uva' kat el vatz u kuruse'. 21As b'axa, as atik exo'l tuk' u Tiixhe'. Tan a' kuxh u va'lexhe' nik etitz'a; as a'ik kuxh u va'lexhe' nik eb'ane' tan ye' nik esa' Aak. 22Pet ech koj cheel, tan ib'a'nil kuxh u Tiixhe' as at ve't etokeb'al k'atz Aak ta'n . As kat kam seti'. Esti'e' uva' la ok ex vatz u Tiixhe', tan ex ve't tetz Aak. As ye'l ve't u va'lexhe' at seti'. 23As ech la eb'ane', asoj k'ujle'l ek'u'l ti' u Jesucristo, as ye' la eya'sa enimat unq'a b'a'nla chusb'ale' ti' Aak. As mita'n ye' la eya'sa ve't etx'eb'at unq'a nimla b'a'nile' uva' ab'imal ve't seta'n tul kat etab'i u b'a'nla yole' uva' kat b'ex val tulaj unq'a tename' vatz u tx'ava'e', tan kat toksa in u Tiixhe' sik'amil ti' talax isuuchil u b'a'nla yole' te unq'a tename'. 24As nunchiib'e', k'uxh nunpaleb'e k'axk'o ti' unlochat ex, ex uva' txaael ve't ex ti' etok sitenam u Cristoe', tan a' unq'a k'axk'oe' nunpaleb'e uva' kat tal kan Aak svi' uva' la unpaleb'e ti' unlochat ex as ti' unlochat vitenam Aake' skajayil. 25As kat toksa in u Tiixhe' sik'amil ti' uva' la unloch ex tuk' unq'a tename' skajayil uva' ato'k sitenam u Cristoe'. As kat ik'ujb'a' kan in Aak ti' vilat esuuchil, ex uva' jit ex tiaal Israel, as ti' uva' la val isuuchil viyol Aake' sete 26uva' ye'xheb'il ootzinik tetz isuuchil b'axa xe' q'iisaj. Pet ech koj cheel, tan kat ik'uchlu ve't Aak isuuchil sqe uva' o' itenam Aak. 27Tan jank'al o' uva' at o' vatz u tx'ava'e' tuk' u txumb'ale' uva' ye' ootzimalik b'axa uva' Tiixh u Jesucristoe', as at Aak sqi' jank'al o' uva' at o' vatz u tx'ava'e'. As nisa' u Tiixhe' uva' antu ve't unq'a uxhchile' uva' jit tiaal Israel la ootzin uva' at u Jesúse' sqi' skukajayil. As ech toksal iq'ii Aak ti' uve' kat ul ib'an Aak. As at ve't kutx'eb'o'm ta'n Aak, tan antu ve't o' la oksal kuq'ii tuk' Aak. 28As nu kupaxsa u b'a'nla yole' ti' u Cristoe' xo'l unq'a tename'. K'uxh kam kuxh tenamil, as tuk' b'a'nla txumb'al nu kub'eya ste as nu kuchus ste ti' uva' tul la ok vatz u Tiixhe', as jikla aama ve't unq'a tename' skajayil la ib'ane' k'atz u Jesucristo. 29As esti'e' ni vaq'onve'. As u Jesucristo ni yak'insan in ti' vaq'at yak'il ti' unpaxsat u b'a'nla yole'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\