COLOSENSES 2

1As a' ni vale' uva' la etootzi uva' mama'la k'axk'o nunpaleb'e ti' vaq'at yak'il ti' unlochat ex, as ti' unlochat unq'a qitz'in qatzike' uve' at tu u tenam uva' Laodicea, as tuk' unjoltu unq'a qitz'in qatzike' uva' ye' atixoj vil vib' stuk'. 2As ech nunb'ane', tan a' ni vale' uva' la yak'in ve't ex ti' viyol u Tiixhe'. As vatzuloj kuxh ve't ex ti' exo'nit etib' sevatzaj. As a' ni vale' uva' at chit etxumb'al la ib'ane' ti' etootzit isuuchil u yole' uva' ye' ootzimal b'axa uva' alel isuuchil sqe ta'n u Tiixhe' as tuk' u Jesucristoe'. 3As ta'n u Cristoe' la aq'on kutxumb'al ti' qootzit isuuchil u nimla b'a'nile' uva' ye'xheb'il ootzinik tetz b'axa. 4As ni val unq'a yole' sete, aq'al uva' ye'xheb'il la oleb' ti' emaxtib'ele' tuk' uma'toj yol uva' acha'v kuxh tab'ile'. 5As k'uxh ye'l in at in sexo'l, as ni vitz'a b'en ex. As nunchiib' seti', tan ni vab'i yol seti' uva' unvatzul chit ve't ex. As k'ujle'l chit ek'u'l ti' u Cristo. 6As kam chit enimat u Kub'aal Jesucristoe' b'axa, as echatoj chit la eb'ane' ti' enimat Aak, ex uva' at ve't ok ex k'atz Aak. 7As ye' la ejalpu vetxumb'ale' ti' Aak. As ye' la eya'sa enimat u chusb'ale' uva' chusel seta'n ti' Aak. As ye' la eya'sa etaq'at ta'ntiixh te Aak. 8As la chit etil je' etib', aq'al uva' ye'xheb'il la jalpun etxumb'al tuk' unjoltu unq'a chusb'ale' uva' cheesamal kuxh ta'n unq'a uxhchile' uva' chusel tib' ti' unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale', tan jit eela u yole' uva' nichuse' tuk' u yole' uva' ab'imal seta'n ti' u Cristoe'. 9As an chit u Tiixhe' u Jesúse', as an chit u Jesúse' u Tiixhe'. Vichi'ol u Jesúse' as ichi'ol umaj naj, as jank'al chit u tijle'm u Tiixhe' as eq'omal chite' ta'n u Jesúse'. 10As jank'al ex uva' at ve't ok ex k'atz u Cristo, as ye'xhkam nisa'vit ve't seti' ti' etatin k'atz u Tiixhe', tan a' u Cristo ni b'ooq'olin unq'a vee' skajayil uva' at tijle'm. 11Tan ti' uva' at ve't ok ex k'atz u Cristoe', as kat eesal ve't el unq'a va'lexhla txumb'ale' tu vetaanxelale' eche' teesal el unb'iil u kuchi'ole', o' unq'a tiaal Israel, texhlal tetz uva' o' ve't itenam Tiixh. As jit umaj uxhchil kat eesan unq'a va'lexhla txumb'ale' tu vetaanxelale'. Pet a' u Cristo kat eesan. 12As tul kat ku' ex xe' u a'e', as eela kuxh stuk' uva' kat mujlu ve't ex tuk' u Cristoe'. As tul kat je' ch'u'l ex xe' u a'e', as eela kuxh stuk' uva' antu ve't ex kat ul etaama k'atz u Cristo ta'n viyak'il u Tiixhe' uva' k'ujle'l ek'u'l sti' uva' kat ulsan taama u Cristoe'. 13As k'uxh ye'lik etiichajil k'atz u Tiixhe' ta'n u paave' uva' nik eb'ane' as ta'n unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' atik tu vetaanxelale', as kat taq' Aak etiichajil sk'atz, ex uva' at ve't ok ex k'atz u Cristoe'. As kat isotzsa ve't Aak vepaave' skajayil. 14As ech isotzsat el Aake' u kupaave' eche' isotzsal ve't el unq'a tz'ib'e' tu umaj u'uj uva' tz'ib'amalkat umaj tx'oj uva' techal la choopi. As u kupaave' uva' nik oksan kuxo'l tuk' Aak, as kat teesal ve't el Aak. As kat taq'lu ve't kan Aak u kupaave' ti' u Cristoe' vatz u kuruse'. 15As tul kat kam u Cristo vatz u kuruse', as kat ik'uch ve't u Tiixhe' vatz unq'a tename' skajayil uva' kat oleb' Aak ti' unq'a vee' skajayil uva' at tijle'm ti' ib'anat u va'lexhe'. As kat teesa ve't Aak iq'ii unq'a vee' uva' at tijle'm ti' ib'anat u va'lexhe'. As kat ich'ixvisa ve't Aak vatz unq'a tename'. 16As ye'xhkam nisa'vit ve't seti' ti' etatin k'atz u Tiixhe' ta'n vib'a'nil u Cristoe'. Esti'e' ni val sete uva' ye' la enima uva' ni tal unq'a uxhchile' sete, ti' unq'a tzaq'ite' uva' tal kan u Moisés, eche' unq'a echb'ub'ale' uva' la etechb'u, as uve' la etuk'a, as moj ti' enimat unq'a nimla q'iie' tu b'axa q'ii jun ich', as moj ti' enimat unq'a xeem q'iie'. 17Tan u tzaq'ite' uve' ni tal unq'a uxhchile' sete ti' uva' latel enima uva' tz'ib'amal kan, as k'uchb'al tetz kuxhe' kat ib'an u tzaq'ite' ti' u tuleb'al u Cristoe'. As kat ul ib'an Aak kam uve' tz'ib'amal kan ti' Aak. 18As etiltaj je' etib', aq'al uva' ye'xheb'il la maxtib'en ex ti' ek'ulat vetx'aja'me' uva' la taq' u Cristoe' sete, tan nu kuxh toksa tib' unq'a uxhchile' lochol etetz. Pet a' kuxh nisa' unq'a uxhchile' uva' la etoksa iq'ii unq'a ángele' eche' uva' nib'an chajnaj. As nim chit ni toksakat tib' ti' unq'a vee' nik'uch tib' tivatz uve' eche' vatzik', uve' ni tale'. As nu kuxh ije'sa tib' tuk' vitxumb'ale' uva' vatz tx'ava'illa txumb'al kuxhtu'. 19Pet ye'l vitxumb'al chajnaje' txeyel koj tib' tuk' u Cristoe' uva' ech tatine' sqi' eche' tatin u kuvi'e' tuk' u kuchi'ole', tan Aake' ni yak'insan u kutxumb'ale', o' uva' o' niman tetz Aak, ti' qootzit isuuchil u b'a'nla yole' ti' Aak eche' uva' nisa' u Tiixhe' sqi'. 20As la val sete, tan ti' uva' at ve't ok ex k'atz u Cristoe' uva' kat kam vatz u kuruse', as eela kuxh stuk' uva' kat kam ex k'atz Aak. As ye'l ve't etetz ti' enimat unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale'. ¿As kam q'i uva' nitel kuxh enima unq'a vatz tx'ava'illa chusb'ale' uve' nichus unq'a uxhchile' sete 21eche' unq'a chusb'ale' ti' unq'a echb'ub'ale' uva' ye' la uch techb'ule', tuk' unq'a vee' uva' ye' la uch enachata' as mita'n la uch ekanata'? 22As a' kuxhe' ni tal unq'a chusb'ale' ti' unq'a vee' uva' tul ma't etxakonsata', as ye'l ve't itxa'k la ib'ane', tan vatz tx'ava'illa tzaq'it kuxhe' unq'a chusb'ale' uva' nichus unq'a uxhchile'. 23As k'uxh at unq'a naje' ni alon uva' b'a'n unq'a chusb'ale' ti' taq'at itxumb'al, uva' ni tale', as ye' la enima tan vatz tx'ava'illa txumb'al kuxhe' unq'a chusb'ale'. As ni tal chajnaj uva' ech la eb'ane' ti' enachat Tiixh. As la ek'uch vatz unq'a emoole' uva' ye'l kuxh eq'ii svatz. As la eb'uch vechi'ole' ti' enachat Tiixh, uva' ni tal unq'a naje'. As tul ye' ni toleb' unq'a ichusb'al chajnaje' ti' iya'sal unq'a va'lexhe' uva' ni tachva vechi'ole'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\