COLOSENSES 4

1As ex b'aal aq'on, jik chit etxumb'al la eb'an te unq'a ek'ame', tan asoj jit jik etxumb'al neb'an ste, as ootzimal seta'n uva' ni til u Kub'aale' uva' at tu almika' kam uve' neb'ane'. 2As la val sete, vitz'in vatzik, atoj ok chit etaama ti' enachat Tiixh. As ye' la etitz'a umajtoj txumb'al tul uva' la enach Tiixh. Pet ye' la eya'sa etaq'at ta'ntiixh te Aak. 3As enachtaj Tiixh sqi', aq'al uva' la ib'an u Kub'aal Tiixhe' b'a'nil ti' uva' la uch kub'ene' ti' kupaxsat viyol Aake' unpajte, tan ato'k tzan in tu u kaarsa ti' kuxh uva' ni val isuuchil u b'a'nla yole'. Pet a' ni vale' uva' la b'en val isuuchil u yole' unpajte uva' ye' ootzimal ta'n unq'a tename' ti' uva' kam kat ul ib'an u Cristoe'. 4As enachtaj Tiixh svi' ti' uva' jik chit la val isuuchil u b'a'nla yole', eche' uva' ni tal u Tiixhe' uva' la unb'ane'. 5As atoj etxumb'al tul uva' la yolon ex tuk' unq'a uxhchile' uva' ye' ni niman u Cristoe'. As tul uva' la uch eb'anat u b'a'ne' te unq'a uxhchile' as eb'antaj. 6As acha'v eyolone' sb'enameen te unq'a uxhchile', aq'al uva' b'a'n veyole' la tab'i. Asoj la ch'otil umaj yol sete ti' unq'a chusb'ale' uva' nimamal seta'n, as at ve't eyol kam uva' la etal ste. 7As u qitz'in qatzike' uva' Tíquico, as aake' la alon isuuchil sete ti' uva' kam nunpaleb'e, tan k'ujleb'al chit k'u'l aak ti' ilochone'. As xo'n chit aak sve, tan unmool vib' tuk' aak ti' qalat isuuchil u b'a'nla yole' ti' u Kub'aal Jesúse'. 8As tul la oleb' in ti' untz'ib'at u u'uje', as la unchaj ve't b'en aak ti' taq'at sete as ti' b'en talat isuuchil unq'a yole' sete sqi', aq'al uva' la yak'in etaama. 9As antu u Onésimo uva' xo'n chit sve la unchaj b'en ti' u Tíquicoe', tan aa Colosas u Onésimoe'. As k'ujleb'al chit k'u'l sunvatz. As chajaak la alon isuuchil sete kam uve' nunpaleb'e tzitza'. 10As u Aristarco uva' ato'k tzan tu u kaarsa sunk'atz, as ni taq' b'en itzii sete. As u Marcos uva' tatin tib' tuk' u Bernabé, as ni taq' b'en itzii sete unpajte. As alel ve't etxumb'al sva'n ti' uva' acha'v ek'ulata' tul la b'en iq'elu ex. 11As echat u naje' uva' Jesús ib'ii uva' Justo ch'elel, as ni taq' b'en naj itzii sete. As xo'l unq'a tiaal Israele', as a' chajaake' ni lochon in ti' ipaxsal u yole' ti' tok unq'a tename' jaq' u tijle'm u Tiixhe'. As kat iyak'insa chajaak vaama. 12As ni taq' b'en u Epafras itzii sete uva' uma'l kuxh etenam stuk'. As an chit ik'am u Cristoe' unpajte. As aya'l chit ik'u'l ninach Tiixh seti' sb'enameen ti' uva' ye' la ka'kab'in etaama ti' u k'ujleb'al ek'u'le'. Pet la yak'in ve't etaanxelal. As la enima ve't unq'a vee' skajayil uva' nisa' u Kub'aal Tiixhe' seti'. 13As jik chit ni val sete uva' ni chit tok u Epafras ilil seti'. As echat nib'ane' te unq'a qitz'in qatzike' uva' echen tu u tenam Laodicea tuk' tu u tenam uva' Hierápolis. 14As u Lucas uva' aatz'ak, as ni taq' b'en aak itzii sete. As xo'n chit aak sve. As ni taq' b'en u Demas itzii sete unpajte. 15As la etaq' untzii te unq'a qitz'in qatzike' uva' echen tu u Laodiceae'. As la etaq' untzii te u qitz'in qatzik uva' Ninfas, tuk' te unq'a qitz'in qatzike' skajayil uva' nik'ul tib' tu vikab'ale' ti' inachat Tiixh. 16As la eb'an b'a'nil tul uva' ma't isik'lel u u'uje' sexo'l, as la etaq' b'en xo'l unq'a qitz'in qatzike' tu u Laodicea, aq'al uva' la sik'lel tzitzi' unpajte. As echat uma't u u'uj uva' kat vaq' b'en te unq'a qitz'in qatzike' tzitzi'. As la aq'ax tzan sete, aq'al uva' la esik'le. 17As etaltaj te u qitz'in qatzike' uva' Arquipo uva' la ok ilil ti' ib'anata' uva' jank'al uva' kat tal u Tiixhe' ste, tan aake' ik'am u Kub'aal Jesúse'. 18Ine' in Pablo as nuntz'ib'a b'en untzii sete cheel tuk' vunq'ab'e', texhlal tetz uva' in ni alon b'en unq'a yole' sete. As a' vib'a'nil u Tiixhe' la atin seti'aj. Ech chit la ib'ane'. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\