EFESIOS 4

1As ato'k tzan in tu tze' ti' kuxh uva' nik val isuuchil u yole' ti' u Jesucristo. As nunjaj b'a'nil sete ti' uva' jik koj chit etxumb'al la eb'ane', tan eche' uve' nisa' u Kub'aal Tiixhe' seti' tul kat imolo ex Aak. 2As ye' la eje'sa etib' sevatzaj. Pet sula aama chit ex la ib'ane'. As la ekuy etib' sevatzaj, tan ti' uva' nexo'ni etib' sevatzaj. 3As etaq'taj yak'il ti' uva' unvatzuloj chit ex la ib'ane' ti' chit ib'ene', tan unvatzul ve't o' setuk' ta'n u Tiixhla Espíritu. As b'a'noj chit etatine' sevatzaj la ib'ane'. 4As unvatzul ve't o' vatz u Tiixhe', jank'al o' uva' nimamal ve't u Jesucristo sqa'n, tan ech ve't qatine' sukuvatzaj eche' b'an ta'n u kuchi'ole' uva' txeyel tib' skajayil. As uma'l kuxh u Tiixhla Espíritu at sqi'. As uma'l kuxh u tx'aja'me' nu kutx'eb'e', o' unq'a tiaal Israel tuk' ex uva' jit ex tiaal Israel, tan esti'e' kat imolokat o' u Tiixhe'. 5As unvatzul ve't o' sukuvatzaj, tan uma'l kuxh u Jesucristo at sqi'. As eela kuk'ujb'a't ve't kuk'u'l ti' Aak. As eela kuk'uchata' uva' o' ve't niman tetz Aak tul kat ku' o' xe' u a'e'. 6As uma'l kuxhe' u Tiixhe' ati. As Aake' u Kub'aale'; as Aake' ib'aal unq'a vee' skajayil, o' itenam Aak. As Aake' ni aq'on kutxumb'al skukajayil ti' ik'uchax vib'a'nil Aake' xo'l unq'a tename'. As at ve't ok Aak tu u qaanxelale'. 7As ib'a'nil kuxh u Jesucristo as kat taq' Aak qijle'm skujununil kam uva' kat isa' Aak taq'at sqe. 8Esti'e' uva' ech ni tal uma'l u yol ile' uva' tz'ib'amal kan: Tul uva' ma'tik itx'akon ve't u ijlenaale' ti' unq'a ch'o'nchil aamae', as kat je' u ijlenaale' vi' uma'l u vitz uva' nim at je'. As kat teq'o ve't u ijlenaale' unq'a ch'o'nchil aamae' sti' ti' ik'uchat te unq'a tename' uva' kat tx'akon ve't u ijlenaale'. As kat taq' ve't u ijlenaale' itx'aja'm unq'a tename', ti'k u yole'. 9As qitz'ataj u yole' uva' ech ni tal ile': «Kat je'i,» ti'k u yole'. As a' isuuchil u yole' uva' b'axel kat ku' ch'u'l tu almika'. As kat ku' jaq' tx'ava' tul kat kami. 10As a' u Jesucristo uva' kat ku' ch'u'l tu almika'. As kat je' ve't Aak tu almika' unpajte, as Aake' uva' at pal u tijle'me' ti' unq'a uve' skajayil uva' at tu almika'. 11As an chit u Jesucristoe' kat oksan o' apóstolil xo'l vitenam Aake'. As kat toksa Aak ka't uxhchil q'ajsan tetz viyole', tuk' ka't unq'a paxsan tetz u b'a'nla yole' ti' Aak, as tuk' ka't unq'a uxhchile' uva' ni alon isuuchil viyol Aake'. As tuk' unq'a uxhchile' uva' ni ilon isuuchil vitenam u Tiixhe', tan ech nib'ane' eche' unq'a xeen txooe'. 12As ech kat ib'an Aak, tan a' isa' Aak uva' o' la aq'on itxumb'al vitenam Aake', ti' uva' la aq'onvu chajaak ti' ib'anata' jank'al uva' nisa' Aak uva' la ib'ane'. As la yak'in ve't u taanxelale' skajayil. As b'a'n ve't tatine' svatzaj la ib'ane' k'atz u Jesucristo. 13As vatzul ve't u k'ujleb'al kuk'u'le' ti' viK'aol u Tiixhe'. As acha'v ve't qatin sukuvatzaj la ib'ane', o' uva' ootzimal ve't Aak sqa'n. As jik ve't u kutxumb'ale' la ib'ane'. As la xekeb' ve't u kutxumb'ale' ti' vitxumb'al Aake' uva' jik chittu', 14aq'al uva' jit'e'ch u kutxumb'ale' la ib'ane' eche' itxumb'al umaj talaj intxa' uva' nu kuxh ijalpu vitxumb'ale'. Pet ye' la qaq' qib' maxtib'eloj te unq'a chulin yole' uva' va'lexhla chusb'al nichuse'. As jit'e'ch la ib'an u kutxumb'ale' eche' nib'an umaj barco vi' u mare', tan kat kuxh nib'enkat u barco ta'n u kajiq'e'. 15Pet kuk'uchtaj u jikla yole' ti' u Jesucristo tuk' u kutxumb'ale'. As kuxo'nitaj qib' sukuvatzaj. As la chee ve't imaas kutxumb'al aq'al uva' ech u kutxumb'ale' eche' u Jesucristo, tan ech tatin Aake' sqi' eche' u kuvi'e', tan a' u kuvi'e' eq'on tetz u kuchi'ole' skajayil. 16As ech kunimat qib'e' sukuvatzaj ta'n Aak, o' uva' o' itenam Aak, eche' u txeyol tetz u kuchi'ole' ti' itiinsa tib'. As at taq'on sijununila. As echat nu kub'ane' tul uva' nu kuxo'ni qib' sukuvatzaj as nukuyak'in ve't sta'n. 17Esti'e' nunb'eya b'en sete tuk' vib'ii u Kub'aal Jesucristoe', uva' ye' la eb'an etetz eche' uve' nib'an unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe', tan a' kuxh u va'lexhla txumb'ale' eq'omal sta'n uva' ye'l itxa'k. 18As ye'l tokeb'al unq'a uxhchile' ti' u tiichajile' uva' ye'l iya'teb'al, tan a' kuxh u paasan tziila txumb'al nib'ane'. As ni tiib'isa je' taama, tan ye' nisa' tab'it isuuchil viyol u Tiixhe'. 19As ye' nich'ixvu ve't unq'a uxhchile' ti' ib'anat unq'a va'lexhe' eche' u tacha'v vichi'ole'. As ye'l kuxh iya'eb'al ti' ib'anat unq'a va'lexhla txumb'ale' skajayil, tan aya'l chit ik'u'l nib'ane'. 20Pet ech koj ex, tan jit'e'ch u chusb'ale' uve' kat chuspu sete ti' u Cristo. 21As ootzimal sva'n uva' jik chit kat alpu isuuchil u yole' sete ti' u Cristo. As kat chuspu ve't ex ti' unq'a jikla txumb'ale' uva' nisa' Aak seti'. 22As a' u chusb'ale' uva' kat chuspu ve't ex sti' ti' uva' la etaq' ve't kan unq'a txumb'ale' uva' nikat eb'an b'axa uva' chiannalik sete, tan eesamalik vetxumb'ale' tu b'ey ta'n u tacha'v vechi'ole'. 23As la etaq' tokeb'al u Tiixhe' ti' ijalput Aak vetxumb'ale' 24tan ti' uva' kat taq' Aak uma'l u ak' txumb'al sete uva' Aak cheesan tetz. As ech ve't u ak' txumb'ale' eche' vitxumb'al Aake', tan jik chit u ak' txumb'ale' uva' kat taq' Aak sete. As ye'l umaj va'lexh la chee sta'n. 25Esti'e' ni val sete, etaq'taj kan unq'a chuli yole'. As jik chit la yolon ex sevatzaj, tan unvatzul kuxh ve't o' setuk' k'atz u Jesucristo. 26Asoj la ul evi', as la til je' etib', aq'al uva' ye' la paavin ex. As ye' la pal u q'iie' seti'. Pet oora kuxh la eya'sa u ulchil vi'e'. 27As ye' la etaq' tokeb'al u tx'i'lanaje' ti' uva' la paavin ex ta'n naj. 28As ab'iste ex uva' netelq'e', as eya'sataj etelq'e'. Pet aq'onvojtaj ex. As eb'antaj u b'a'ne', aq'al uva' la uch elochat vemoole' uva' nisa' lochb'al tetz. 29Eli'k ch'u'l umaj va'lexhla yol tetzi'. Pet b'a'n eyolone' la eb'ane', aq'al uva' la eyak'insa taama unq'a uxhchile' uve' la ab'in veyole'. 30As ye' la etxumunsa u Tiixhla Espíritu uva' kat taq' u Tiixhe' sete, k'uchb'al tetz uva' q'alpumal ve't ex vatz vepaave' techal la ilej u q'iie' uva' ye'l ve't tokeb'al u paave' sqi' la ib'ane'. 31As eteesataj unq'a va'lexhla txumb'ale' tu vetaanxelale' eche' u chi'chol aamaile', u tx'i'tzi'le', u ulchil vi'e', u yaaib'e', u yoq'o'me', as tuk' unjoltu unq'a va'lexhe'. As eya'sataj. 32Pet b'a'noj etxumb'al sevatzaj. Etxumtaj tib' evatz; as esotzsataj tib' epaav sevatzaj, eche' uve' kat ib'an u Tiixhe' sete, tan kat isotzsa Aak vepaave' ta'n u Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\