EFESIOS 5

1As la val sete, ech koj chit la eb'ane' eche' uve' nib'an u Tiixhe', tan ex me'al ik'aol Aak. As xo'n ex te Aak. 2As xo'noj chit ve't etib' sevatzaj, eche' uva' kat ib'an u Jesucristo sqi', tan kat taq' tib' Aak kamoj sqi' eche' umaj oy uva' ni toksal vatz u Tiixhe' as eche' isib'il umaj txoo uva' nitz'e'sal je' vatz Aak uva' va'l chit itx'umtx'ul toon vatz Aak. 3Pet jank'al ex uva' ex itenam Tiixh, as ye' la uchi uva' la eyansa etib' tuk' umaj uxhchil. As ye' la eb'an unq'a vee' uva' ch'ixub'al chittu'. As ye' la etachva unq'a tetz vemoole'. As mita'n kuxh la eyolb'e unq'a va'lexhe' uve' nib'an unq'a uxhchile'. 4As mita'n la uch etalat unq'a va'lexhla yole' eche' umaj yol uva' la teesa tib' eq'ii sta'n, tan ye'l etokeb'al sti'. Pet aal la etaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' ti' vib'a'nil Aake' uva' ni taq' sete. 5As ootzimal seta'n uva' ab'il niyansa tib' tuk' umaj uxhchil, moj nib'an unq'a vee' uva' ch'ixub'al chittu'. As echat unq'a uxhchile' uva' ni tachva tx'iib'al iq'ii imool, tan a' ve't u tx'iib'al iq'iie' ni toksa vaatzil itiixh, tan a' ni toksakat taama ti' u tx'iib'al iq'iie'. As a' uxhchile' uva' ye'l tokeb'al xo'l u tename' uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe'. 6As etaq'ak etib' maxtib'eloj te unq'a uxhchile' uva' ye'l kuxh itxa'k viyole', tan ti' unq'a va'lexhla txumb'ale' eche' unq'a vee' kat vallu sete, as a' sti'e' la ulkat vitx'i'tzi'l u Tiixhe' ti' unq'a uxhchile' uva' a' kuxh u paasan tziila txumb'ale' nib'ane'. 7As ye' la emolo etib' tuk' unq'a uxhchile' uva' va'lexh kuxh vitxumb'ale' nib'ane'. 8Pet aal la eb'an u b'a'ne', tan ech vetxumb'ale' eche' umaj uxhchil uva' nixaan vatz u saje'. As k'uxh echik vetxumb'ale' b'axa eche' umaj uxhchil uva' nixaan tu tokto, as cheel nexaan ve't vatz u saje', tan at ve't ok ex k'atz u Kub'aal Jesucristo. 9As jank'al o' uva' ech u kutxumb'ale' eche' u uxhchile' uva' nixaan vatz u saje', as o' sula aama la ib'ane', tan a' u jikla txumb'ale' la kub'ane'. 10Esti'e' ni val sete, etitz'ataj je' etib' ti' eb'anat unq'a vee' uva' b'a'n vatz u Kub'aal Jesucristo. 11As eb'anak unq'a vee' uva' nib'an unq'a uxhchile' uve' ech vitxumb'ale' eche' u uxhchile' uva' nixaan tu toktoe'. Pet la etalo'k vipaav unq'a uxhchile' ste, tan ye' la txakon ve't sti' uve' nib'ane'. 12As ch'ixub'al chite' uva' la kuyolb'e unq'a va'lexhe' uva' nijutxi unq'a paasan tziie' ib'anata'. 13As jank'al unq'a vee' nijutxi unq'a uxhchile' ib'anata', as la chit el ch'u'le' vatz saj, tan a' u saje' la k'uchun el tzan, 14eche' uva' ni tal uma'l u yol: Oolsa aama, axh uva' vatik kuxh aama ta'n u va'lexhe'. As elen ch'u'l xo'l unq'a uxhchile' uva' eche' kamnaj vatz u Tiixhe'. As la itxiju ve't u Cristo u aanxelale', taq' u yole' ni tale'. 15As la chit etoksa etaama ti' etilat je' etib' ti' u b'a'ne' uva' neb'ane'. As ye' la eb'an u paasan tziilla txumb'ale'. Pet atoj etxumb'al ti' eb'anat uve' b'a'n vatz u Tiixhe'. 16As eb'antaj chit u b'a'ne' tul uva' nitel tuch sevatz, tan mama'la va'lexhla txumb'al nib'an unq'a uxhchile' tu unq'a q'iie'. 17Ye' kuxh eb'an umaj txumb'al ta'n onkonil. Pet etoksataj etaama ti' epal stuul uva' ab'iste u b'a'ne' uva' nisa' u Kub'aale' uva' la eb'ane'. 18As q'ab'ani'k ex, tan la teesa ex u q'ab'a'me' tu b'ey. Pet atoj etxumb'al ta'n u Tiixhla EspĂ­ritu ti' eb'anat u b'a'ne'. 19As iyak'insataj tib' etaama sevatzaj tuk' unq'a b'itze' tetz u Tiixhe'. As tuk' chit etaanxelal la eb'itza unq'a b'itze' uva' tu Salmo as tuk' ka't unq'a b'itze' ti' etoksat iq'ii u Kub'aale'. 20As ye' la eya'sa etaq'at ta'ntiixh te u Kub'aal Tiixhe' tuk' vib'ii u Kub'aal Jesucristo, ti' unq'a b'a'nile' uve' nib'an Aak sete. 21As palojtaj ex stuul uva' kam enimat etib' sevatzaj ti' ek'uchata' uva' ex niman tetz u Cristo. 22As ex ixqela, ech enimat vetzumele' eche' enimat u Kub'aal Jesucristo, 23tan ech tatin u tzumelae' ti' tilat isuuchil u tixqele' eche' tatin u Jesucristoe' ti' tilat isuuchil vitename', tan ech tatin Aake' sqi' eche' tatin u kuvi'e' ti' u kuchi'ole'. As Aake' u q'alpun qetze', jank'al o' uva' o' ve't niman tetz Aak skukajayil. 24As ech kunimat u Jesucristo tuk' qaanxelal, as echat la eb'ane', ex ixqela, ti' enimat vetzumele'. 25As ex tzumela, xo'noj vetixqele' sete eche' kat ib'an u Cristo sqe, o' uva' o' itenam Aak, tan kat taq' tib' Aak kamoj sqi', 26ti' toksat o' Aak sitenam. As kat ijosq'i ve't Aak u qaanxelale' ta'n viyole', 27aq'al uva' achveb'al ve't o' vatz Aak la ib'ane' tul la teq'o ok o' Aak svatz, eche' nib'an umaj ixoj tuk' vitzumele' tul ni teq'o tib' tuk' tixqel, tan ch'i'umal tilon ixoj. As ye'l tz'il at ti' ixoj. As mita'n u toksa'm ixoje' moch'in tib', tan ye'l tz'il at sti'. As ech o'e' vatz Aak, tan josq'imal ve't u qaanxelale' ta'n Aak. 28As ech kat tulb'e o' u Cristo ti' ixo'nit o' Aak, as echat la eb'ane', ex tzumela, tan la exo'ni vetixqele' eche' exo'nit vechi'ole'. As ab'il uva' nixo'ni u tixqele', as eela kuxh stuk' uva' nixo'ni je' tib', 29tan ye'l umaj uxhchil ati uva' ni tixva vichi'ole'. Pet nixo'ni vichi'ole'. As nik'uula vichi'ole' ti' ixo'nita'. As ech nib'an u Cristo sqe, o' uva' o' itenam Aak, 30as vatzul ve't qatin tuk' Aak, as ech b'an qa'ne' tuk' Aak eche' b'anik ta'n vib'ajil Aake' tuk' vichi'ole' tul uva' atik Aak vatz u tx'ava'e'. 31Esti'e' uva' tz'ib'amal kan u yole' uva' ech ni tal ile': La el ch'u'l u naje' k'atz vitxutxe' tuk' vib'aale'. As la teq'o ve't tib' naj tuk' u tixqele'. As uma'l kuxh ve't itxumb'al naj tuk' u tixqele' la ib'ane', ti'k u yole'. 32As nim talche' u yole'. Pet a' u qatine' ni tale' tuk' u Cristo, o' uva' o' niman tetz Aak. 33Esti'e' ni val sete, ex tzumela, xo'noj vetixqele' sete eche' uve' neb'an je' sete. As echat ex, ex ixqela, la enima vetzumele'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\